Suvestinė redakcija nuo 2020-06-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 126-6479, i. k. 1102213ISAK002B-446

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-27:

Nr. 2BE-218, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14153

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGUoSius KROVINIUS VEŽANČIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 19 d. Nr. 2B-446
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 2.5.2 papunkčiu

tvirtinu Pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m.

spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-446

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 2BE-218

redakcija)

 

Pavojinguosius krovinius vežančių KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo procedūrą ir transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikato (toliau – ADR sertifikatas) išdavimo ir pratęsimo tvarką bei vertinimo ir pritaikymo įmonių reikalavimus.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų (toliau – ADR) reikalavimais.

3. Aprašas taikomas visoms Lietuvoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms (toliau – transporto priemonė), kurioms pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus būtinas ADR sertifikatas.

4. Už ADR sertifikatų išdavimą ir pratęsimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II skyrius

SĄVOKOS

 

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. ADR sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis EXII, EX/III, FL, AT transporto priemonių ir MEMU, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

5.2. ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimai – ADR B techninio priedo 9 dalyje nurodyti techniniai reikalavimai transporto priemonių konstrukcijai ir patvirtinimui, įvertinant pereinamojo laikotarpio priemones, nurodytas ADR bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.3. Nacionalinio vežimo išimtys – tai ADR reikalavimų išimtys, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarime Nr. 367„Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ ir taikomos vežant pavojinguosius krovinius tik šalies viduje.

5.4. Įgaliotasis asmuo – vertinimo ir pritaikymo įmonės darbuotojas, turintis galiojantį pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimą ir teisę vertinti pritaikytos transporto priemonės atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

5.5. Kompetentinga institucija – Lietuvos transporto saugos administracija, kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra pavesta vykdyti ADR nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje.

5.6. Nauja transporto priemonė – transporto priemonė, kuri anksčiau neregistruota arba nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

5.7. Naudota transporto priemonė – registruota transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registravimo datos yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai.

5.8. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija (toliau – deklaracija) – transporto priemonės gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotas dokumentas (1 priedas), patvirtinantis transporto priemonės konstrukcijos atitiktį ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams.

5.9. Vertinimo ir pritaikymo įmonė – įmonė, vertinanti ir pritaikanti transporto priemones pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip ADR.

 

III skyrius

PAVOJINGUoSius KROVINIUS VEŽANČIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR TINKAMUMO PATVIRTINIMAS

 

7. Transporto priemonės konstrukcijos atitiktis ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimams patvirtinama deklaracija pagal šio Aprašo 1 priedą.

8. Deklaracijoje nurodoma, kad:

8.1. transporto priemonės konstrukcija atitinka oficialiai patvirtintą tipą pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) taisyklę Nr. 105 arba 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo arba konkrečius ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus (nurodant atitinkamus punktus);

8.2. transporto priemonėje įrengta dėvėjimuisi atspari (pagalbinė) stabdžių sistema (toliau – DASS), kurios efektyvumo (nurodytas tonomis) pakanka transporto priemonės junginio bendrajai masei (jei šis reikalavimas taikomas), įrašant DASS tipą;

8.3. transporto priemonėje įrengta stabdžių antiblokavimo sistema, įrašant jos kategoriją;

8.4. cisterninės transporto priemonės su stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa viršija 3 m3, skirtos skystiems ar išlydytiems pavojingiesiems kroviniams vežti, išbandytos naudojant mažesnį nei 4 barų slėgį ir pirmą kartą užregistruotos po 2003 m. liepos 1 d., atitinka JT EEK taisyklės Nr. 111 reikalavimus.

9. Deklaraciją išduoda transporto priemonės gamintojas ar jo oficialusis atstovas Lietuvoje, kai jų nėra arba kai oficialusis atstovas neturi duomenų – vertinimo ir pritaikymo įmonė.

 

IV SKYRIUS

VERTINIMO IR PRITAIKYMO ĮMONių bei ĮGALIOTųjų asmenų reikalavimai

 

10. Vertinimo ir pritaikymo įmonės turi turėti reikiamas gamybines patalpas, įrangą bei prietaisus, leidžiančius užtikrinti kokybišką transporto priemonės pritaikymą pavojingiesiems kroviniams vežti.

11. Vertinimo ir pritaikymo įmonių gamybinės patalpos turi būti tokios, kad tilptų transporto priemonė (-ės) ir galima būtų tinkamai išdėstyti reikiamą įrangą bei prietaisus. Prie vertinimo ir pritaikymo įmonių turi būti patogūs privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės.

12. Vertinimo ir pritaikymo įmonė privalo su Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) suderinti įmonės standartą dėl transporto priemonių konstrukcijos vertinimo ir pritaikymo pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

13. Vertinimo ir pritaikymo įmonės standartas turi būti keičiamas ir papildomas, atsižvelgiant į ADR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus.

14. Vertinimo ir pritaikymo įmonių įgaliotieji asmenys turi turėti ne mažesnę nei trejų metų transporto priemonių remonto ar gamybos patirtį, taikant ADR reikalavimus, ir turi turėti įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto kvalifikaciją.

15. Įmonė, norėdama gauti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, Administracijai turi pateikti:

15.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas);

15.2. įgaliotųjų asmenų vardus ir pavardes bei dokumentus (pvz., pareigybės aprašymo kopiją ar pažymą apie darbo pobūdį iš ankstesnės darbovietės), pagal kuriuos būtų galima spręsti apie asmenų darbo patirtį.

16. Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

17. Administracija per 10 darbo dienų nuo tinkamo dokumentų pateikimo, išanalizavusi gautus dokumentus, priima sprendimą dėl teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus suteikimo ar nesuteikimo.

18. Teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus įmonei suteikiama Administracijos sprendimu, nurodant jame įgaliotųjų asmenų vardus ir pavardes.

19. Vertinimo ir pritaikymo įmonių stebėsena ir vertinimas, atranka planiniams ir neplaniniams patikrinimams ir šie patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Laikinosiomis ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 2B-5 „Dėl Laikinųjų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

20. Teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus įmonei gali būti panaikinta Administracijos sprendimu, jei:

20.1. transporto priemonė pritaikoma ne pagal vertinimo ir pritaikymo įmonės standartą;

20.2. vertinimo ir pritaikymo įmonėje vertinimą atlieka asmuo, nenurodytas Administracijos sprendime dėl teisės vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

21. Įmonei, kuriai buvo panaikinta teisė vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, tokia teisė vėl gali būti suteikta ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Administracijos sprendimo dėl teisės panaikinimo įsigaliojimo.

22. Vertinimo ir pritaikymo įmonės vadovas turi užtikrinti tinkamas įgaliotųjų asmenų darbo ir poilsio sąlygas bei pasirūpinti kvalifikacijos tobulinimu, atsižvelgęs į naujausius technikos pasikeitimus, ADR ir kitų teisės aktų pakeitimus.

 

V skyrius

ADR SERTIFIKATO IŠDAVIMAS IR PRATĘSIMAS

 

23. ADR sertifikatas suteikiamas:

23.1. naujoms transporto priemonėms prieš pradedant jas eksploatuoti;

23.2. naudojamoms transporto priemonėms, neturėjusioms ADR sertifikato ar naudojamoms transporto priemonėms, turėjusioms ADR susitariančios šalies kompetentingos įstaigos išduotą galiojantį ADR sertifikatą arba jo patvirtintą kopiją;

23.3. pasikeitus ADR sertifikate nurodytiems duomenims.

24. Prašant išduoti ADR sertifikatą pateikiami šie dokumentai:

24.1. nustatytos formos prašymas (3 priedas), kurį pildo ir pasirašo įmonės pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistas. Šį prašymą taip pat pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovo paskirtas asmuo, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai;

24.2. deklaracija;

24.3. kai sertifikuojama FL, AT transporto priemonė, ant kurios sumontuota stacionari (-ios) cisterna (-os) arba transporto priemonė baterija, papildomai pateikiama jos galiojanti pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba galiojanti paskutinio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingųjų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos su nurodytu cisternos kodu.

25. Pasibaigus ADR sertifikato galiojimui, galiojimo laikas gali būti pratęsiamas.

26. Prašant pratęsti ADR sertifikatą, pateikiami šio Aprašo 24 punkte išvardyti dokumentai ir ADR sertifikatas, kurio galiojimas pasibaigė.

27. Praradus ADR sertifikatą, gali būti išduotas ADR sertifikato dublikatas. Šiuo atveju bus išduodamas kitas ADR sertifikatas su žyma „Dublikatas“, kurio galiojimo laikas sutaps su prarastojo ADR sertifikato galiojimo laiku. Siekiant jį gauti, Administracijai pateikiamas nustatytos formos prašymas (3 priedas).

28. Aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

29. Administracija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl ADR sertifikato išdavimo ar neišdavimo, pratęsimo ar nepratęsimo.

30. Kai šio Aprašo 24 punkte pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, Administracijos darbuotojas per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos raštu privalo apie tai informuoti įmonės vadovą ar įmonės vadovo paskirtą asmenį, kuriam suteikti atitinkami įgaliojimai. Pateikus reikalingus dokumentus, sprendimas dėl ADR sertifikato išdavimo ar neišdavimo, pratęsimo ar nepratęsimo priimamas per tris darbo dienas nuo pakartotinai pateiktų dokumentų pateikimo datos.

31. Išduodamo, pratęsiamo ADR sertifikato galiojimo data negali būti vėlesnė nei kitos privalomosios techninės apžiūros atlikimo data ar cisternos arba transporto priemonės baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

32. Naujos transporto priemonės ADR sertifikatas gali būti išduodamas neatlikus privalomosios techninės apžiūros. Išduodamo ADR sertifikato išdavimo data yra nustatytos formos prašymo registravimo data, o galiojimo data negali būti vėlesnė nei 12 mėnesių nuo naujos transporto priemonės pirmosios registravimo datos ar cisternos arba transporto priemonės-baterijos artimiausio periodinio (planinio) ar neplaninio (po remonto, konstrukcijos pakeitimo ar eismo įvykio) patikrinimo data.

33. ADR sertifikatas išduodamas, pratęsiamas, jei transporto priemonė atitinka ADR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir yra techniškai tvarkinga.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Įmonė, valdanti transporto priemonę su galiojančiu ADR sertifikatu, yra atsakinga, kad transporto priemonė atitiktų transporto priemonių techninius reikalavimus, nurodytus ADR ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

35. Administracija pripažįsta kitų ADR susitariančių šalių pripažintų kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus, kurie atitinka ADR reikalavimus.

36. Administracija pagal savo kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus dėl šio Aprašo taikymo ir teikia jiems metodinę pagalbą. Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2B-19 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Pavojinguosius krovinius vežančių kelių

transporto priemonių sertifikavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Transporto priemonės ADR atitikties deklaracijos forma)

 

________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_________________________________________________

(įmonės duomenys)

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS ADR ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

_______________

(data)

_______________

(vieta)

 

Atsakingasis asmuo ______________________________________________________

(vardas, pavardė)

patvirtina, kad transporto priemonės______________________________________________

___________________________________________________________________________

(gamintojas (markė), komercinis pavadinimas, klasė, identifikavimo Nr. (VIN))

___________________________________________________________________________

konstrukcija (visiškai / iš dalies)* atitinka ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus, keliamus

 

EXII, EXIII, FL, AT, MEMU* tipui (-ams).

 

Transporto priemonė atitinka tipą, patvirtintą pagal ES direktyvą 98/91/EB arba JT EEK taisyklę Nr. 105*.

Tipo patvirtinimo Nr. _____________________ , išdavimo data __________________ .

Transporto priemonė atitinka šiuos ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus:

______________________________________________________________________ .

(ADR 9 dalies punktai ir (ar) priemonių atitikties aprašymas)

______________________________________________________________________ .

Transporto priemonėje įrengta / neįrengta* ____ tipo dėvėjimuisi atspari (pagalbinė) stabdžių sistema (DASS), kurios efektyvumo pakanka ________________________________________________  tonų

(bendroji masė)

transporto vieneto bendrajai masei.

Transporto priemonėje įrengta / neįrengta* ____ kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.

Priekaboje (puspriekabėje) įrengta / neįrengta* ____ kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.

£[] Patvirtinu, kad cisterninė transporto priemonė su stacionariąja cisterna, kurios talpa viršija 3 m3, skirta skystiems ar išlydytiems pavojingiesiems kroviniams vežti, išbandyta naudojant mažesnį nei 4 barų slėgį ir pirmą kartą užregistruota po 2003 m. liepos 1 d., atitinka JT EEK taisyklės Nr. 111 reikalavimus (pažymėti „X“, jei atitinka).

IŠVADA**_____________________________________________________________

 

* Nereikalingi žodžiai išbraukiami.

** Įrašoma „visiškai atitinka ADR reikalavimus“ arba „tik nacionaliniam vežimui“.

 

______________________                      ____________                  ____________________

(atsakingo asmens pareigos)                           (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Pavojinguosius krovinius vežančių kelių

transporto priemonių sertifikavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

20___ - ____ - ____ Nr. _____________

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia)

(vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pildyti nereikia)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Telefonas

 

4. El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

 

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI TEISĘ VERTINTI IR PRITAIKYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJĄ PAGAL ADR B TECHNINIO PRIEDO 9 DALIES REIKALAVIMUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau suteikti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus.

 

 

6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

 

1.

 

asmens tapatybės kortelė

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

LR pasas

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

leidimas gyventi LR

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

vairuotojo pažymėjimas

Nr.

 

.

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

(kirpti)

PRAŠYMO SUTEIKTI TEISĘ VERTINTI IR PRITAIKYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJĄ PAGAL ADR B TECHNINIO PRIEDO 9 DALIES REIKALAVIMUS ŠAKNELĖ

 

7. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

8. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

10. Numatoma paslaugos suteikimo data

 

 

____________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11. PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

Įgaliotų asmenų vardai ir pavardės bei dokumentai, pagal kuriuos būtų galima spręsti apie asmenų darbo patirtį, ___lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

12. Patvirtinu, kad:

- prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba suteikta teisė bus panaikinta, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašu;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Administracija šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Administracija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

 

 

 

_______________________                ______________            ____________________

(juridinio asmens vadovo ar                          (pareiškėjo parašas)                          (vardas ir pavardė)

jo įgalioto asmens pareigos)

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

 

 

 

_________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#(kirpti)

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos Paslaugų departamento skyrių adresai ir telefonai:

Vilniaus skyrius – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. 8 688 50 557, (8 5)  278 5601;

Kauno skyrius – A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas, tel. 8 688 52 547, (8 5)  278 5601;

Klaipėdos skyrius – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 620 84 254, (8 5)  278 5601;

Šiaulių skyrius (Panevėžys) – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. 8 616 43 558, (8 5)  278 5601;

Šiaulių skyrius (Šiauliai) – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. 8 688 50 881, (8 5)  278 5601.

Interneto svetainės adresas www.ltsa.lrv.lt.

 

 

_________________

 

Pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto

priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

20___ - ____ - ____ Nr. __________

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

1. Juridinio asmens pavadinimas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia)

(vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Juridinio asmens kodas (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, kuriame yra ir šis duomuo, pildyti nereikia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Telefonas

 

4. El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI / PRATĘSTI ADR SERTIFIKATĄ, IŠDUOTI ADR SERTIFIKATO DUBLIKATĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau išduoti, £[] pratęsti £[] ADR sertifikatą, išduoti dublikatą, £[] EXII, £[] EXIII, £[] FL, []

£[] AT, £[] MEMU £[] (pažymėti „X“), transporto priemonei, kurios valstybinis numeris

 

 

 

,

(jei paslauga reikalinga daugiau kaip vienai transporto priemonei, transporto priemonių ir jų

valstybinių numerių sąrašas gali būti pateikiamas kaip pridedamas dokumentas) £[] (pažymėti „X“).

 

 

 

6. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Pateikta sutikrinti (pažymėti „X“):

1.

 

asmens tapatybės kortelė

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

LR pasas

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

leidimas gyventi LR

Nr.

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

vairuotojo pažymėjimas

Nr.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MOKĖJIMO DUOMENYS

 

(mokėjimo data, dokumento Nr., mokėtojas, suma, mokėtojo (asmens / įmonės) kodas)

 

 

#(kirpti)

 

 

PRAŠYMO IŠDUOTI / PRATĘSTI ADR SERTIFIKATĄ, IŠDUOTI ADR SERTIFIKATO DUBLIKATĄ ŠAKNELĖ

 

8. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

9. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

11. Numatoma paslaugos suteikimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu* (pažymėti „X“):

 

 

 

£ juridinio asmens adresu;

 

 

 

£ pasirinktu pristatymo adresu _________________________________________________ .

 

 

 

* Šiuo atveju dokumentas išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu arba pasirinktu pristatymo adresu. Pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Administracijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą, apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Administracijai išlaidas.

 

 

 

13. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti „X“):

 

 

 

Vilniaus £[], Kauno  £[], Klaipėdos £[], Šiaulių (Panevėžys) £[], Šiaulių (Šiauliai) £[]  skyriuje.

 

 

 

14. PRIDEDAMA (pažymėti „X“):

1.

 

Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija, £[] lapas (-ai / -ų).

 

 

 

2.

 

Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu, £[] lapas (-ai / -ų).

 

3.

 

Patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu, £[] lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

4.

 

Įgaliojimas, £[] lapas (-ai / -ų).

 

 

 

5.

 

ADR sertifikatas (jei sertifikatas pratęsiamas), £[] lapas (-ai / -ų).

 

 

 

6.

 

Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (klasė, JT numeris, pakavimo grupė, tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas), £[] lapas (-ai / -ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Kita

 

.

 

 

 

 

 

 

15. Patvirtinu, kad:

- prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba išduotas dokumentas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašu;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Administracija šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Administracija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

 

________________________                ___________                ____________________

(juridinio asmens vadovo ar                                                 (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

jo įgalioto asmens pareigos)

 

________________________                ___________                ____________________

(juridinio asmens pavojingųjų krovinių vežimo                   (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

automobilių transportu saugos specialistas)

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

16. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

 

 

 

_________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

IŠDUOTO DOKUMENTO (-Ų) DUOMENYS

 

17. Dokumentų skaičius

 

18. Atsiėmimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Dokumentą (-us) išdavė

_____________________________

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

20. Dokumentą (-us) atsiėmė

____________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

 

21. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

#(kirpti)

 

Lietuvos transporto saugos administracijos Paslaugų departamento skyrių adresai ir telefonai:

Vilniaus skyrius – Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. 8 688 50 557, (8 5)  278 5601;

Kauno skyrius – A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas, tel. 8 688 52 547, (8 5)  278 5601;

Klaipėdos skyrius – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 620 84 254, (8 5)  278 5601;

Šiaulių skyrius (Panevėžys) – J. Biliūno g. 3, LT-36101 Panevėžys, tel. 8 616 43 558, (8 5)  278 5601;

Šiaulių skyrius (Šiauliai) – Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai, tel. 8 688 50 881, (8 5)  278 5601.

Interneto svetainės adresas www.ltsa.lrv.lt.

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-282, 2011-07-18, Žin., 2011, Nr. 95-4511 (2011-07-23), i. k. 1112213ISAK002B-282

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-372, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5864 (2011-10-13), i. k. 1112213ISAK002B-372

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-77, 2012-02-28, Žin., 2012, Nr. 27-1257 (2012-03-03), i. k. 1122213ISAK0002B-77

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 "Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-218, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-14153

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo