Suvestinė redakcija nuo 2020-05-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 3-128, i. k. 1092230ISAK00A1-707

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-09:

Nr. A1-387, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09960

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBINIŲ KELTUVŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-707

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.3 papunkčiu,

tvirtinu Statybinių keltuvų priežiūros taisykles (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-707 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2020 m. gegužės 8  d. įsakymo Nr. A1-387

redakcija)

 

STATYBINIŲ KELTUVŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybinių keltuvų priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, kaip turi būti atliekama statybinių keltuvų, nurodytų Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“, 2.6.2 papunktyje, nuolatinė priežiūra ir tikrinama jų techninė būklė.

2. Taisyklės taikomos statybiniams keltuvams žmonėms ir kroviniams kelti, tarp jų ir krovininiams statybiniams keltuvams su žmonėms prieinamomis platformomis (toliau – statybinis keltuvas).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Krovos (sustojimo) aikštelė – pastato ar konstrukcijos aikštelė, skirta statybinio keltuvo kabinai ar platformai pakrauti ir iškrauti;

3.2. Remontas – sudilusių, mechaniškai pažeistų ar dėl kitų priežasčių netinkamų naudoti statybinio keltuvo dalių, mazgų keitimas ar taisymas, nekeičiant statybinio keltuvo techninių charakteristikų;

3.3. Statybinis keltuvas – laikinasis kėlimo įrenginys, turintis kreipiamosiomis judančią platformą ar kabiną ir skirtas žmonėms, kroviniams kelti statybvietėje tarp krovos (sustojimo) aikštelių;

3.4. Vardinė apkrova – didžiausia apkrova, kuriai kelti suprojektuotas statybinis keltuvas;

3.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (toliau – techninis reglamentas „Mašinų sauga“).

4. Statybiniai keltuvai, pradėti naudoti po 2004 m. sausio 1 d., turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus. Iki 2004 m. sausio 1 d. pradėti naudoti statybiniai keltuvai turi atitikti taisyklių, standartų, techninių specifikacijų ir kitų techninių dokumentų, pagal kuriuos jie buvo pagaminti, reikalavimus ir minimalius reikalavimus, nustatytus Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai), 1 priede.

 

II skyrius

nuolatinė STATYBINIŲ KELTUVŲ PRIEŽIŪRA

 

5.  Statybinio keltuvo savininkas, prieš pradėdamas naudoti pirmą kartą, turi sudaryti sutartį dėl statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimo su pasirinkta akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga), pateikti statybinį keltuvą techninei būklei tikrinti ir, gavęs akredituotosios įstaigos išvadą, kad statybinis keltuvas tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai, užregistruoti jį Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – PPĮ registras) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. PPĮ registre neužregistruotą statybinį keltuvą naudoti draudžiama.

6.  Statybinio keltuvo savininkas privalo turėti statybinio keltuvo techninių dokumentų bylą, kuri turi būti saugoma ir su statybinio keltuvo priežiūra susijusiais dokumentais pildoma visą statybinio keltuvo naudojimo laiką tol, kol jis bus perduotas atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Statybinio keltuvo techninių dokumentų byloje turi būti šie duomenys ir dokumentai:

6.1. statybinio keltuvo gamintojo pateikti techniniai dokumentai, instrukcijos, būtinos statybiniam keltuvui tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir jo veikimui tikrinti (toliau – techniniai dokumentai);

6.2. EB arba ES atitikties deklaracija, jeigu statybinis keltuvas pagamintas, įsigaliojus techniniam reglamentui „Mašinų sauga“;

6.3. statybinio keltuvo priežiūros žurnalas, kuriame įrašoma:

6.3.1. statybinio keltuvo savininko duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo), telefono ryšio numeris, el. pašto adresas ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) ir įrašo data;

6.3.2. statybinio keltuvo sumontavimo data (metai, mėnuo, diena), statybvietės pavadinimas, adresas ir išmontavimo data (metai, mėnuo, diena);

6.3.3. akredituotosios įstaigos atliktų statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimų datos (metai, mėnuo, diena) ir tinkamumo naudoti įvertinimas;

6.3.4. trumpa atlikto remonto, reguliavimų, kitų priežiūros veiksmų charakteristika, pakeistų detalių ar mazgų žymenys, darbą atlikusio juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė ir darbo atlikimo data (metai, mėnuo, diena);

6.3.5. statybinio keltuvo avarijos, gedimai, veikimo sutrikimai, naudojant nustatyti pažeidimai, jų trumpas aprašymas ir data (metai, mėnuo, diena);

6.4. jeigu statybinio keltuvo savininkas fizinis asmuo pats neatlieka jo nuolatinės priežiūros, – statybinio keltuvo priežiūros meistro vardas, pavardė, skyrimo pareigoms dokumento ar sutarties su nuolatinę priežiūrą atliekančiu fiziniu asmeniu (pagal Taisyklių 7.2.2 papunkčio nuostatas) kopija;

6.5. techninės būklės tikrinimų išvados;

6.6. statybinio keltuvo registravimo pažymėjimas ar pažyma apie jo užregistravimą PPĮ registre;

6.7. statybinio keltuvo planinių apžiūrų ir remonto grafikas;

6.8. su statybinio keltuvo priežiūra susiję dokumentai (vėliausiai atlikto varžų matavimo protokolas, atliktų remontų ataskaitos, naudotų medžiagų, pakeistų konstrukcijų, įtaisų, detalių ar elementų žymenys, sertifikatai, darbus atlikusių ūkio subjektų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, avarijų tyrimo aktai, dokumentuoti duomenys apie gedimus, veikimo sutrikimus ir kiti su statybinio keltuvo priežiūra ir naudojimu susiję dokumentai (jų kopijos);

6.9. jeigu statybinis keltuvas modifikuotas, – modifikavimo informacija (techninė byla pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ 7 priedo reikalavimus), nekartojant statybinio keltuvo gamintojo pateiktų duomenų ir informacijos, kuri nepasikeitė po modifikavimo, jeigu šios informacijos nebūtina kartoti pasikeitusioms statybinio keltuvo techninėms charakteristikoms ir savybėms apibrėžti.

7. Statybinio keltuvo savininkas:

7.1. nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą turi teisę atlikti pats, jeigu:

7.1.1. turi, jei jis yra fizinis asmuo, kvalifikaciją ar specialiųjų žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Reikalavimuose asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“;

7.1.2. yra, jei jis yra juridinis asmuo, paskyręs nuolatinei statybinio keltuvo priežiūrai atlikti darbuotoją (-us) (statybinio keltuvo priežiūros meistrą ir, jeigu reikia, kitus nuolatinę priežiūrą atliekančius darbuotojus), atitinkantį (-čius) Taisyklių 7.1.1 papunktyje nustatytus reikalavimus kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams;

7.1.3. turi nuolatinei statybinio keltuvo priežiūrai atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše;

7.1.4. yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį;  

7.2. jeigu pats neatlieka nuolatinės statybinio keltuvo priežiūros, turi sudaryti sutartį dėl nuolatinės statybinio keltuvo priežiūros:

7.2.1. arba su juridiniu asmeniu, kuris užtikrino Taisyklių 7.1.2–7.1.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

7.2.2. arba su fiziniu asmeniu, kuris atitinka Taisyklių 7.1.1, 7.1.3 ir 7.1.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

8. Statybinio keltuvo savininkas užtikrina, kad:

8.1. vadovaujantis statybinio keltuvo techniniais dokumentais, Taisyklių, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo įrenginių naudojimą, reikalavimais, statybinis keltuvas būtų saugiai naudojamas ir palaikoma reikiama techninė jo būklė tol, kol jis bus perduotas atliekų tvarkytojui Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir išregistruotas iš PPĮ registro;

8.2. statybinis keltuvas būtų sumontuojamas ir išmontuojamas vadovaujantis statybinio keltuvo techniniais dokumentais;

8.3. užrašai, ženklai, informacinės lentelės, kurios pagal statybinio keltuvo techninius dokumentus turi būti pritvirtintos prie statybinio keltuvo konstrukcijų ir valdymo įtaisų, būtų lengvai įskaitomos ir suprantamos;

8.4.    nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą atliekantys asmenys turėtų visus šiai priežiūrai atlikti būtinus statybinio keltuvo techninius dokumentus;

8.5. vadovaujantis gamintojo pateiktais techniniais dokumentais, būtų sudarytas statybinio keltuvo planinių apžiūrų ir remonto grafikas;

8.6.    būtų nustatyta statybinio keltuvo priežiūros žurnalo pildymo tvarka ir, jeigu statybinio keltuvo savininkas nėra fizinis asmuo, pats atliekantis nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą, būtų paskirtas už tai atsakingas asmuo;

8.7. statybinis keltuvas būtų eksploatuojamas tik turint akredituotosios įstaigos išvadą, kad statybinis keltuvas yra tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai;

8.8. statybinio keltuvo remontui naudojamos medžiagos, mazgai, elementai ir detalės būtų parenkami pagal statybinio keltuvo techninius dokumentus. Skaičiuojamųjų elementų ir detalių, naudojamų statybinio keltuvo remontui, metalo kokybė turi būti patvirtinta gamintojo kokybės sertifikatais. Jei remontuojamo statybinio keltuvo techniniuose dokumentuose metalinių konstrukcijų medžiagų markės ir savybės nenurodytos, tinkamos medžiagos parenkamos, atlikus gamintojo naudoto metalo tyrimus;

8.9. remontuojant metalines statybinio keltuvo konstrukcijas, jas suvirinant, skaičiuojamieji elementai būtų suvirinami pagal suvirinimo procedūrų aprašus; suvirinti skaičiuojamuosius statybinio keltuvo metalinių konstrukcijų elementus būtų leidžiama tik atestuotiems ir kvalifikacijos pažymėjimą (sertifikatą) turintiems suvirintojams; suvirinimo darbų dokumentai (naudotų medžiagų sąrašas, jų sertifikatai, suvirinimo procedūrų aprašai, suvirintojo atestavimo duomenys ir identifikavimo ženklai ir kt.) būtų saugomi statybinio keltuvo techninių dokumentų byloje;

8.10.  atsiradus statybinio keltuvo veikimo sutrikimų, gedimų, įtrūkimų, deformacijų ar kitų pavojų keliančių veiksnių ar jam neleistinai nusidėvėjus, statybinio keltuvo naudojimas būtų nedelsiant sustabdytas, o jo naudojimas būtų atnaujintas, tik pašalinus nustatytus trūkumus Taisyklių nustatyta tvarka;

8.11.  būtų pašalinti akredituotosios įstaigos nustatyti trūkumai, susiję su statybinio keltuvo naudojimu, priežiūra ar nenaudojamo statybinio keltuvo saugojimu (laikymu);

8.12.  modifikuojant statybinį keltuvą, būtų laikomasi techniniame reglamente „Mašinų sauga“ nustatytų esminių saugos ir sveikatos reikalavimų;

8.13būtų pranešta apie statybinio keltuvo avariją ir su jo naudojimu susijusius nelaimingus atsitikimus, žalą aplinkai ar turtui, organizuotas avarijos padarinių lokalizavimas, likvidavimas ir avarijos tyrimas, vadovaujantis Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“.

9.    Žmonėms ir kroviniams kelti skirtų statybinių keltuvų kabinoje ar platformoje privalo būti nurodyta ši informacija:

9.1. vardinė apkrova ir didžiausias leidžiamas kelti asmenų skaičius;

9.2. krovinio padėties ir apkrovos koncentracijos apribojimai;

9.3. statybinio keltuvo priežiūros meistro arba Taisyklių 7.1.1 ar 7.2.2 papunktyje nurodyto asmens vardas, pavardė ir telefono ryšio numeris.

10.  Krovininių statybinių keltuvų su žmonėms prieinama platforma matomoje platformos vietoje privalo būti nurodyta:

10.1.  vardinė apkrova;

10.2.  užrašas „Žmones kelti draudžiama“;

10.3.  krovinio padėties ir apkrovos koncentracijos apribojimai;

10.4.  statybinio keltuvo priežiūros meistro arba Taisyklių 7.1.1 ar 7.2.2 papunktyje nurodyto asmens vardas, pavardė ir telefono ryšio numeris.

11.  Jeigu naudojant statybinį keltuvą užrašai nusitrina ar kitaip pažeidžiami, jie turi būti atnaujinti. Rašmenų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm.

12.  Statybinio keltuvo priežiūros meistras arba fizinis asmuo, atliekantis nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą, siekdamas užtikrinti tinkamą nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą ir saugų jo naudojimą, turi:

12.1vadovaudamasis statybinio keltuvo techniniais dokumentais, sudaryti statybinio keltuvo planinių apžiūrų ir remonto grafiką, prižiūrėti, kaip jis vykdomas, ir užtikrinti, kad statybinis keltuvas būtų tinkamos techninės būklės;

12.2.  nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą atlikti pats arba, jei yra paskirta kitų darbuotojų nuolatinei statybinio keltuvo priežiūrai atlikti pagal Taisyklių 7.1.2 papunktį, pavesti nuolatinę statybinio keltuvo priežiūrą atlikti kitiems darbuotojams, pasirūpinti, kad jie gautų visą informaciją, reikalingą tinkamai statybinio keltuvo priežiūrai ir saugiam naudojimui užtikrinti, susipažintų su ja ir laikytųsi nustatytų reikalavimų;

12.3rūpintis, kad nustatytu laiku būtų tikrinama statybinio keltuvo techninė būklė, kontroliuoti, kad būtų pašalinti akredituotosios įstaigos eksperto nustatyti trūkumai, susiję su saugiu statybinio keltuvo naudojimu ir priežiūra;

12.4.  saugoti statybinio keltuvo techninius dokumentus ir tvarkyti jo priežiūros žurnalą statybinio keltuvo savininko nustatyta tvarka;

12.5.  neleisti naudoti statybinio keltuvo arba nutraukti jo naudojimą, jeigu nustatyta, kad yra gedimų ar kitų veiksnių, dėl kurių gali įvykti avarija ar nelaimingas atsitikimas;

12.6organizuoti ar atlikti statybiniame keltuve užstrigusių keleivių saugaus išlaisvinimo ar evakavimo darbus;

12.7.  kontroliuoti, kad statybinis keltuvas būtų surenkamas, išardomas ir gabenamas laikantis gamintojo pateiktų nurodymų bei reikalavimų.

 

III skyrius

STATYBINIŲ KELTUVŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

 

13.  Statybinio keltuvo savininkas užtikrina, kad Taisyklių 15 punkte nustatytais atvejais akredituotoji įstaiga būtų su ja sutartu būdu pakviesta atlikti statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą, jos ekspertams būtų sudarytos sutartyje dėl statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimo numatytos sąlygos patikrinimui atlikti ir pateikti reikalingi dokumentai (statybinio keltuvo techninių dokumentų byla, civilinės atsakomybės draudimo sutarties kopija ir atitinkami Taisyklių 7 punkte nurodyti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, skyrimo pareigoms dokumentai ar jų kopijos ir (ar) sutartis ar jos kopija). Akredituotoji įstaiga, patikrinusi statybinį keltuvą, dokumentus grąžina statybinio keltuvo savininkui.

14Akredituotosios įstaigos ekspertas techninės būklės tikrinimą atlieka pagal akredituotosios įstaigos patvirtintą statybinių keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūrą, laikydamasis techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimų, vadovaudamasis statybinio keltuvo techniniais dokumentais ir Taisyklėmis.

15Jeigu statybinio keltuvo gamintojas nenustatė kitaip, statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:

15.1.  prieš pradedant naudoti statybinį keltuvą;

15.2.  statybinį keltuvą perkėlus ar sumontavus kitoje vietoje;

15.3.  periodiškai – ne rečiau kaip vieną kartą per 24 mėnesius;

15.4.  neplaniniais atvejais: po statybinio keltuvo avarijos, gamtos reiškinių poveikio, remonto, jei remontuojant konstrukcijas buvo virinama, buvo remontuojami ar keičiami mazgai ar detalės, turinčios įtakos statybinio keltuvo patvarumui ir saugumui (pagrindinis rėmas, pavaros sistema, stabdžiai, traukos lynai, perkrovos aptikimo įtaisai, nuo kritimo saugantis kabinos saugos įtaisas ir pan.), po modifikavimo ar neįprastų prastovų (jei statybinio keltuvo laikymo sąlygos neigiamai paveikė jo techninę būklę).

16.  Atliekant statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą, turi dalyvauti statybinio keltuvo priežiūros meistras arba kitas sutartyje dėl statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimo nurodytas asmuo.

17Prieš pradedant naudoti statybinį keltuvą, akredituotosios įstaigos ekspertas patikrina, ar jis pažymėtas CE ženklu, ar pateikta EB arba ES atitikties deklaracija, ir atlieka statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą. Jeigu visiškai surinktas statybinis keltuvas buvo gamintojo išbandytas ir yra gamintojo atliktus bandymus patvirtinantys dokumentai su bandymų rezultatais ir (arba) išvadomis, akredituotosios įstaigos ekspertas šių bandymų nekartoja.

18.  Tikrindamas perkeltą ar kitoje vietoje sumontuotą statybinį keltuvą, ekspertas patikrina Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus ir tikrina statybinio keltuvo techninę būklę, neatlikdamas statinio ir dinaminio bandymų.

19.  Periodinio patikrinimo metu akredituotosios įstaigos ekspertas patikrina Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus ir tikrina statybinio keltuvo techninę būklę, pagal gamintojo nustatytą tvarką ir nurodytas apkrovas atlikdamas statinį ir dinaminį bandymus.

20.  Tikrinant statybinio keltuvo techninę būklę neplaniniais atvejais, nagrinėjami dokumentai, susiję su įvykiu, dėl kurio atliekamas šis neplaninis statybinio keltuvo patikrinimas (avarijos tyrimo aktas, atliktų ekspertizių, tyrimų ir bandymų išvados, statybinio keltuvo remonto, suvirinimo darbų dokumentai, modifikavimo dokumentai ir kiti techninei būklei įvertinti reikalingi dokumentai), ir atliekamas statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimas.

21.  Atliekant statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą, nustatoma, ar statybinio keltuvo pastatymas ir sumontavimas atitinka gamintojo pateiktų statybinio keltuvo techninių dokumentų reikalavimus, ar tinkamai įrengti statybinio keltuvo pamatai ir ar statybinis keltuvas tinkamai pritvirtintas prie statinio, ar tinkamai įrengti pagrindo ir krovos (sustojimo) aikštelių aptvarai, ar statybinis keltuvas techniškai tvarkingas, ar jis veikia tinkamai ir gali būti naudojamas, ar jis saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

22.  Akredituotosios įstaigos ekspertas, atlikęs statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą prieš pradedant jį naudoti, parengia jam registruoti PPĮ registre reikalingą statybinio keltuvo techninių dokumentų išrašą, kurį pateikia statybinio keltuvo savininkui.

23.  Atlikęs statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimą, akredituotosios įstaigos ekspertas dviem egzemplioriais parengia tikrinimo išvadą, kurioje nurodo, ar statybinis keltuvas tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai, taip pat nurodo tikrinimo veiksmų rezultatus, atlikto patikrinimo datą (metai, mėnuo, diena) ir kito techninės būklės patikrinimo datą (metai, mėnuo, diena), Statybinio keltuvo matomoje vietoje (pvz., ant techninių duomenų lentelės arba prie valdymo pulto) ekspertas pritvirtina neištrinamą žymą (lipduką) su atlikto patikrinimo data (metai, mėnuo). Vieną išvados egzempliorių saugo statybinio keltuvo savininkas, o kitą – akredituotoji įstaiga (šis egzempliorius gali būti saugomas elektronine forma). Akredituotosios įstaigos eksperto atliktų statybinio keltuvo techninės būklės tikrinimų išvadas statybinio keltuvo techninių dokumentų byloje savininkas turi saugoti visą statybinio keltuvo naudojimo laiką.

24.  Akredituotosios įstaigos ekspertui nustačius, kad statybinis keltuvas netinkamas naudoti, nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, statybinio keltuvo savininkas turi sustabdyti jo naudojimą ir užtikrinti, kad nustatyti trūkumai būtų pašalinti. Pašalinus trūkumus, turi būti gauta akredituotosios įstaigos išvada, kad statybinis keltuvas tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba turi būti užtikrinta, kad statybinis keltuvas būtų perduotas atliekų tvarkytojui Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Taisyklėse ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-650, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18141

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-187, 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08696

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-380, 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11712

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-387, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09960

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo