Suvestinė redakcija nuo 2014-07-26 iki 2017-06-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 11-412, i. k. 1031100NUTA00000115

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL DARBO SUTARTIES IR DARBO SUTARTIES SU JŪRININKU PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. 115

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 990, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5744 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000990

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 99 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 101-2300; 2013, Nr. 75-3764) 84 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 990, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5744 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000990

 

1. Patvirtinti Darbo sutarties pavyzdinę formą (pridedama).

2. Patvirtinti Darbo sutarties su jūrininku pavyzdinę formą (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. 990, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5744 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000990

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.

sausio 28 d. nutarimu Nr. 115

 

DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA

 

DARBO SUTARTIS

200__ m. ____________d. Nr._____

 

________________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau − darbdavys) pavadinimas, adresas;

________________________________________________________________________________

jeigu darbdavys fizinis asmuo − vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

________________________________________________________________________________

Darbdavio atstovas___________________________________________________________

                                                                                                               (pareigos, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

ir priimamas į darbą asmuo (toliau  – darbuotojas)________________________________________

                                                                                                                                                         (vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jeigu nėra šių dokumentų, duomenys iš kitų asmens tapatybę

________________________________________________________________________________

patvirtinančių dokumentų) − asmens kodas arba, jeigu jo nėra, − gimimo data;

________________________________________________________________________________

gyvenamoji vieta)

sudarė šią darbo sutartį:

1. __________________________________________  priimamas dirbti šiomis būtinosiomis

(vardas ir pavardė)

darbo sutarties sąlygomis:

1.1._______________________________________________________________________

                                                         (darbovietė – įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ar kt.)

1.2. _______________________________________________________________________

                       (tikslios darbo funkcijos, t. y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija; taip pat nurodyti,

________________________________________________________________________________

                                                                         jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)

;

1.3. kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 95 straipsnio 2 dalį) ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Sudaroma ____________________________________________________________

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma – neterminuota, terminuota,

___________________________________________________________________________

laikinojo darbo, trumpalaikė, sezoninė, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo, patarnavimo

___________________________________________________________________________

darbams ir t. t., – įrašyti reikiamus žodžius; jeigu sudaroma terminuota, trumpalaikė ar

__________________________________________________________________________ .“

sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą)

3. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: ______________________

                                                                                                                                                                   (nurodyti valandinį tarifinį

________________________________________________________________________________

atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kita; kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis)

Šiame punkte nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje).

4. Nustatomas išbandymo laikotarpis_____________________________________________

                                                                                                                                         (nurodyti terminą)

5. Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė ________________________

________________________________________________________________________________

6. Nustatomas ne visas darbo laikas______________________________________________

                                                                                (nurodyti, kas ir kiek mažinama, – darbo savaitės dienų skaičius,

________________________________________________________________________________

trumpesnė darbo diena)

7. Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

8. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169, 171, 176 straipsnių nuostatas.

9. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis __________________________________________________

________________________________________________________________________________

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kita)

10. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.

12. Įmonėje galioja kolektyvinė sutartis __________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį)

13. Su 12 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipažinau__________________________

                                                                                                                                                               (darbuotojo parašas, kad jis su

________________________________________________________________________________

kolektyvine sutartimi yra susipažinęs)

14. Ši darbo sutartis įsigalioja __________________________________________________

                                                                                                                                    (nurodyti datą)

15. Darbuotojas pradeda dirbti _________________________________________________

                                                                                                                                        (nurodyti datą)

16. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

17. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.

18. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

 

Darbdavys – fizinis asmuo,                    (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

 

A. V.

 

Darbuotojas                                            (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

Darbo sutartis pakeista (papildyta)_______________________________________________

                                                                                                (nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos pakeistos,

________________________________________________________________________________

taip pat datą ir teisinį pagrindą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Darbdavys – fizinis asmuo,          (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

 

A. V.

 

Darbuotojas                                    (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

Darbo sutartis nutraukta_______________________________________________________

                                                                                                                (nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Darbdavys – fizinis asmuo,            (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

arba darbdavio atstovas

 

A. V.

 

Darbuotojas                                    (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Įmonės, naudodamos darbo sutarties pavyzdinę formą, gali joje numatyti daugiau pastraipų „Darbo sutartis pakeista“, sudarydamos galimybę įrašyti visus darbo sutarties pakeitimus. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose.

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 711, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10549

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. sausio 28 d.

nutarimu Nr. 115

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. spalio 30 d.

nutarimo Nr. 990

redakcija)

 

DARBO SUTARTIES SU JŪRININKU PAVYZDINĖ FORMA

 

DARBO SUTARTIS SU JŪRININKU

 

20  __ m. ____________d. Nr._____

(darbo sutarties sudarymo data)

 

________________________

(darbo sutarties sudarymo vieta)

 

___________________________________________________________________________

(laivo savininko (valdytojo) (toliau – darbdavys) pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

___________________________________________________________________________

jeigu darbdavys fizinis asmuo, – vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

___________________________________________________________________________

 

Darbdavio atstovas_______________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

ir priimamas į darbą asmuo (toliau – darbuotojas)____________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jeigu šių dokumentų nėra, duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių

___________________________________________________________________________

dokumentų) – asmens kodas arba, jeigu jo nėra, – gimimo data; gimimo vieta; gyvenamoji vieta)

___________________________________________________________________________

s u d a r ė    šią darbo sutartį:

1. _______________________________________ priimamas dirbti šiomis būtinosiomis

(vardas ir pavardė)

darbo sutarties sąlygomis:

1.1. __________________________________________________________________ ;

(darbovietė – darbdavio pavadinimas, struktūrinis padalinys ar kita)

1.2. ___________________________________________________________________

(tikslios darbo funkcijos, t. y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija;

___________________________________________________________________________

taip pat nurodyti, jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)

___________________________________________________________________________ ;

1.3. kitos būtinosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

.___________________________________________________________________________

2. Sudaroma____________________________________________________________

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma, – neterminuota, terminuota, trumpalaikė,

___________________________________________________________________________

sezoninė ir t. t.; nurodyti jos galiojimo terminą; jei sutartis sudaroma vienam reisui, – nurodyti paskirties uostą ir laiką, kuris

___________________________________________________________________________

turi praeiti nuo atvykimo iki laiko, kai jūrininkas turėtų būti išleidžiamas)

___________________________________________________________________________ .

3. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: __________________

(nurodyti valandinį tarifinį

___________________________________________________________________________

atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kita; kai taikytina, nurodyti formulę, pagal kurią apskaičiuojamas darbo

.___________________________________________________________________________

užmokestis; nurodyti, kiek kartų per mėnesį, kuriomis dienomis mokamas darbo užmokestis)

4. Nustatomas išbandymo laikotarpis ________________________________________ .

(nurodyti terminą)

5. Nustatoma darbo laiko trukmė ____________________________________________

(pamainos, darbo dienos, savaitės trukmė; jeigu nustatomas

___________________________________________________________________________ .

ne visas darbo laikas, nurodyti, kas ir kiek mažinama, – darbo savaitės dienų skaičius, darbo dienos trukmė)

6. Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys sulygsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 ir 5 dalis, 119 straipsnį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

7. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 165–177 straipsnių nuostatas.

8. Jūrininkas turi teisę į repatriaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 88 straipsniu. Jūrininko reisų laikotarpių terminas, po kurio jis įgyja teisę į repatriaciją _________ .

(nurodyti terminą)

9. Jūrininkai draudžiami socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinio socialinio draudimo išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

10. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis _____________________________________________

.___________________________________________________________________________

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kita)

11. Kiti darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

12. Įspėjimo terminai, jei ši darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnis), nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas. Jūrininko pareiškimu nutraukiant darbo sutartį, įspėjimo terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio nuostatas. Nutraukiant darbo sutartį kitais atvejais, įspėjimo terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107, 125, 128 ir 137 straipsnių nuostatas.

13. Įmonėje galioja kolektyvinė sutartis _______________________________________

(nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį)

___________________________________________________________________________ .

14. Su 13 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipažinau _____________________ .

(darbuotojo parašas)

15. Ši darbo sutartis įsigalioja______________________________________________ .

(nurodyti datą)

16. Darbuotojas pradeda dirbti _____________________________________________ .

(nurodyti datą)

17. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Ši darbo sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.

19. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.

 

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Darbuotojas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

 

Darbo sutartis pakeista (papildyta) __________________________________________

(nurodyti, kurios pirminės šios darbo sutarties sąlygos

___________________________________________________________________________

pakeistos, taip pat datą ir teisinį pagrindą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Darbuotojas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

 

Darbo sutartis nutraukta ___________________________________________________

(nurodyti datą ir teisinį pagrindą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Darbuotojas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

PASTABA. Darbdavys, naudodamas darbo sutarties su jūrininku pavyzdinę formą, gali joje numatyti daugiau pastraipų „Darbo sutartis pakeista“, sudarydamas galimybę įrašyti visus darbo sutarties pakeitimus. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 990, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5744 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000990

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 915, 2005-08-22, Žin., 2005, Nr. 103-3814 (2005-08-25), i. k. 1051100NUTA00000915

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 "Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1070, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 88-4655 (2010-07-24), i. k. 1101100NUTA00001070

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 "Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1159, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5826 (2011-10-13), i. k. 1111100NUTA00001159

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 "Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 990, 2013-10-30, Žin., 2013, Nr. 115-5744 (2013-11-07), i. k. 1131100NUTA00000990

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 "Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 711, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10549

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo