Suvestinė redakcija nuo 2020-06-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 114-5114; Žin. 2002, Nr.115-0; Žin. 2009, Nr.141-6262; Žin. 2011, Nr.144-6803, i. k. 1022055ISAK00000333

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-29:

Nr. VA-83, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 141-6262 (2009-11-28), i. k. 1092055ISAK000VA-83

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 333

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (toliau – Nutarimas) 2.1 ir 2.2 papunkčiais ir šiuo Nutarimu patvirtintu Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu (toliau – Sąrašas) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. pavyzdinę Verslo liudijimo formą GPM307 (toliau – GPM307 forma);

1.2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pildant GPM307 formą turi būti nurodyti šie rekvizitai:

2.1.1. verslo liudijimo numeris (atitinkamų metų verslo liudijimui suteiktas identifikacinis numeris, kurį sudaro 2 didžiosios raidės ir mokesčių administratoriaus nustatyta skaičių seka) ir jo versijos numeris (to paties verslo liudijimo duomenų pasikeitimo eilės numeris),

2.1.2. mokestiniai metai (nurodomi mokestiniai metai, kuriais vykdoma veikla),

2.1.3. asmens, kuriam išduodamas verslo liudijimas, vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo gimimo data,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

 

2.1.4. veiklos rūšis (veiklos grupė (paslaugų, gamybos ar prekybos)), veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, veiklos ypatumus nustatančios žymos, veiklos rūšies ryšys su Sąraše nurodytomis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, EVRK klasėmis,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

 

2.1.5. veiklos vykdymo teritorija (nurodoma pasirenkama veiklos vykdymo teritorija, kuri gali būti: neribojant veiklos teritorijos, visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, konkrečios savivaldybės teritorijoje),

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

 

2.1.6. veiklos vietos adresas (privalo būti nurodytas, jei veiklos rūšis pažymėta ženklu (ST),

2.1.7. veiklos vykdymo laikotarpiai (nurodomi mėnesiais ir dienomis),

2.1.8. kiti duomenys (veikloje naudojamų objektų skaičius, šeimos nario, kuris dalyvauja gyventojo vykdomoje veikloje, vardas, pavardė, gimimo data ir kita informacija),

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

2.1.9. verslo liudijimo išdavimo data,

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

2.1.10. svarbi informacija (paaiškinamos veiklos ypatumus nustatančios žymos ir kita svarbi informacija).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

2.2. GPM307 forma turi būti naudojama gyventojams išduodant verslo liudijimus 2010 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2010-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. VA-46, 2009-06-22, Žin. 2009, Nr. 77-3220 (2009-06-30), i. k. 1092055ISAK000VA-46

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. VA-116 redakcija)

 

(Verslo liudijimo formos GPM307 pavyzdys)

 

VERSLO LIUDIJIMAS Nr. (verslo liudijimo numeris)-(versijos numeris)

Mokestiniai metai: (metai)

 

Mokesčių mokėtojas:

(vardas ir pavardė, gimimo data)

(kontaktiniai duomenys)

 

Veiklos rūšis:

(veiklos grupė, veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, veiklos ypatumų žymos, EVRK klasės)

 

Veiklos vykdymo teritorija:

(veiklos teritorija)

 

Veiklos vieta:

(veiklos vietos adresai ir papildoma informacija)

 

Veiklos vykdymo laikotarpiai:

(veiklos vykdymo laikotarpiai)

 

Kiti duomenys:

(veiklos objektai, šeimos nario vardas, pavardė, gimimo data ir kita informacija

 

Išdavimo data:

(data)

 

___________________________________________________________________________

(Svarbi informacija)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. VA-83, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 141-6262 (2009-11-28), i. k. 1092055ISAK000VA-83

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. VA-48 redakcija)

 

TAR pastaba. Klasifikatorius taikomas, išduodant verslo liudijimus nuo 2020-07-01.

 

 

VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

 

1. Veiklų, kurioms gali būti įsigyjami verslo liudijimai, rūšių sąrašas:

 

Kodas

Veiklų rūšių pavadinimai

Papildomų veiklos sąlygų žymos

Ryšys su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (2 redakcija, toliau – EVRK)

Veiklos grupė

1

2

3

4

5

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

*

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

003

Prekyba tik ne maisto produktais

 

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

004

Prekyba

 

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

ST

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

ST

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

008

Batų valymas

 

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

*, ST

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

014

Drabužių siuvimas, taisymas

*, ST

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

*, ST

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

016

Avalynės taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

*, ST

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

*, ST

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

*, ST

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

*, ST

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

ST

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

ST

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

030

Knygų įrišimas, apdaila

ST

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

ST

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

ST

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

 

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 96.01)

Paslaugos

035

Įrankių galandimas

ST

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

 

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

039

Meno kūrinių restauravimas

ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

040

Stiklo išpjovimas

ST

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

ST

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

042

Dviračių remontas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

ST

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

*, ST

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

047

Avalynės gamyba

*, ST

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

048

Baldų gamyba

*, ST

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma už vieną objektą (išskyrus apgyvendinimo paslaugas (kaimo turizmo paslaugas arba nakvynės ir pusryčių paslaugas)

**, ST

(įeina į EVRK klasę 68.20)

Paslaugos

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

ST

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

ST

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

054

Grūdų malimas

ST

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

ST

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

 

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

 

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

ST

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

069

Dovanų pakavimas

ST

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

071

Muzikos instrumentų taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

073

Vonių restauravimas

 

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

*, ST

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

 

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

*, ST

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

ST

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

081

Diskotekos vedėjo veikla

 

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

082

Turistų gidų veikla

 

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

ST

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

*, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

086

Miško daigynų veikla

*, ST

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

088

Medalių, medalionų gamyba

*, ST

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

*, ST

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

091

Astrologijos veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

092

Laiptinių valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

093

Valčių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

094

Dviračių nuoma

ST

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

ST

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

096

Langų valymas

 

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

098

Gelbėtojų veikla

 

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

099

Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

 

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

ST

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

101

Pastatų valymo po statybų darbai

 

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

 

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

ST

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

 

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

 

2. Papildomų veiklos sąlygų žymų reikšmės:

2.1. „*“ – verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis, neįsigijus prekybos verslo liudijimo;

2.2. „**“– gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui;

2.3. „ST“ – verslo liudijimuose privalo būti nurodytas veiklos vietos adresas, kuriuo visą ar dalį veiklos laiko būtų vykdoma gamyba, teikiamos paslaugos, prekiaujama ar nuomojamos patalpos, o jei veiklos vieta iš anksto nežinoma – adresas, kuriuo galima būtų susisiekti su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu.

3. Veiklos sąlygų, susijusių su EVRK, paaiškinimai:

3.1. jeigu šio klasifikatoriaus 4 stulpelyje nurodytos EVRK klasės be nuorodos „įeina į“, gyventojas gali verstis visų tose EVRK klasėse nurodytų rūšių veikla, laikydamasis šio klasifikatoriaus 2 punkte nurodytų veiklos sąlygų, jei atitinkamą veiklą reglamentuojantys teisės aktai ar teismo sprendimai gyventojams nedraudžia verstis tokia veikla;

3.2. jeigu šio klasifikatoriaus 4 stulpelyje nurodytos EVRK klasės su nuoroda „įeina į“, gyventojas gali verstis tik veiklos pavadinime įrašytos veiklos rūšies veikla, įeinančia į nurodytas EVRK klases, laikydamasis šio klasifikatoriaus 2 punkte nurodytų veiklos sąlygų, jei atitinkamą veiklą reglamentuojantys teisės aktai ar teismo sprendimai gyventojams nedraudžia verstis tokia veikla.

4. Gyventojas, vykdydamas veiklą, kuriai įsigytas verslo liudijimas, turi laikytis verslo liudijime nurodytų teritorinių apribojimų, kurie gali būti tokie:

4.1. veiklą galima vykdyti, neribojant veiklos teritorijos;

4.2. veiklą galima vykdyti visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją;

4.3. veiklą galima vykdyti tik konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-118, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 157-8008 (2010-12-31), i. k. 1102055ISAK00VA-118

Nr. VA-34, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 39-1903 (2011-04-02), i. k. 1112055ISAK000VA-34

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2004-02-25, Žin., 2004, Nr. 34-1123 (2004-03-04), i. k. 1042055ISAK000VA-23

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333 patvirtinto Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-78, 2006-10-20, Žin., 2006, Nr. 116-4445 (2006-10-31), i. k. 1062055ISAK000VA-78

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-30, 2008-05-13, Žin., 2008, Nr. 56-2141 (2008-05-17), i. k. 1082055ISAK000VA-30

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46, 2009-06-22, Žin., 2009, Nr. 77-3220 (2009-06-30), i. k. 1092055ISAK000VA-46

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-83, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 141-6262 (2009-11-28), i. k. 1092055ISAK000VA-83

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-118, 2010-12-27, Žin., 2010, Nr. 157-8008 (2010-12-31), i. k. 1102055ISAK00VA-118

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-34, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 39-1903 (2011-04-02), i. k. 1112055ISAK000VA-34

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-116, 2011-11-24, Žin., 2011, Nr. 144-6803 (2011-11-29), i. k. 1112055ISAK00VA-116

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 "Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-48, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13517

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo