Suvestinė redakcija nuo 2018-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 113-4308; Žin. 2006, Nr.118-0, i. k. 1062330ISAK003D-408

 

Nauja redakcija nuo 2011-04-10:

Nr. 3D-268, 2011-03-30, Žin. 2011, Nr. 42-2002 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-268

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS IR (ARBA) MEDIENOS, SKIRTOS JAI GAMINTI, TERMINIO APDOROJIMO, ŽENKLINIMO IR TIEKIMO RINKAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 19 d. Nr. 3D-408

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 113-3285; 2010, Nr. 12-559) 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių 21 punktas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

 

SUDERINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2006-07-25 raštu Nr. (1.7)S-292

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2006 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 3D-408

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 3D-268 redakcija)

 

MEDINĖS PAKAVIMO MEDŽIAGOS IR (ARBA) MEDIENOS, SKIRTOS JAI GAMINTI, TERMINIO APDOROJIMO, ŽENKLINIMO IR TIEKIMO RINKAI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo, tiekimo rinkai taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos įgyvendinant fitosanitarinių priemonių standartą (ISPM) Nr. 15, patvirtintą Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriato.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo reikalavimus, teisės ženklinti suteikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar padaliniams (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) tvarką, tiekimo rinkai reikalavimus ir fizinių ir juridinių asmenų veiklos priežiūros reikalavimus.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Fitosanitarinis terminis medienos apdorojimas (toliau – terminis apdorojimas) – medinės pakavimo medžiagos ir medienos apdorojimas kaitinant pagal tam tikrą laiko ir temperatūros grafiką, kol visame sortimento skerspjūvyje, įskaitant ir jo ašį, pasiekiama ne žemesnė kaip 56 C temperatūra ir ji išlaikoma bent 30 minučių.

3.2. Mediena – produkcijos klasė – apvalioji mediena, pjautinė mediena, smulkinta mediena arba pagalbinė mediena su žieve arba be jos.

3.3. Medienos džiovinimas kameroje – medienos džiovinimas uždaroje kameroje veikiant karščiu ir (arba) reguliuojant oro drėgmę, kad būtų pasiektas reikiamas medienos drėgnis.

3.4. Medinė pakavimo medžiaga (toliau – MPM) – mediena (taip pat ir pagalbinė) ar jos gaminiai, išskyrus popierinius, naudojami kroviniui saugoti, remti ar gabenti.

3.5. Medinės pakavimo medžiagos tiekimas rinkai – medinės pakavimo medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims atlygintinai ar neatlygintinai, paskirstymas, transportavimas ir (ar) kitos perdavimo formos.

3.6. Medinės pakavimo medžiagos taisymas (toliau – MPM taisymas) – darbai, kuriais naujais elementais pakeičiama ne daugiau kaip trečdalis visų medinės pakavimo medžiagos elementų.

3.7. Medinės pakavimo medžiagos atnaujinimas (toliau – MPM atnaujinimas)darbai, kuriais naujais elementais pakeičiama daugiau kaip trečdalis visų medinės pakavimo medžiagos elementų.

3.8. Pagalbinė mediena – neprekinė mediena, naudojama prekėms apsaugoti arba kaip atrama gabenant.

3.9. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis prašymą Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos suteikti teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir įrašyti į Fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą.

3.10. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

4. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) suteikia teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir vykdo terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai veiklos priežiūrą, siekdama užtikrinti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir taisantys arba atnaujinantys ženklintą MPM, laikytųsi taisyklių reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

5. Pareiškėjams suteikiama teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, jei jie atitinka taisyklių reikalavimus ir atlieka bent vieną iš šių veiksmų:

5.1. termiškai apdoroja MPM ir (arba) medieną, skirtą MPM gaminti;

5.2. gamina MPM iš termiškai apdorotos medienos;

5.3. taiso ir (arba) atnaujina ženklintą MPM.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

6. Taisyklėse nurodyti reikalavimai nėra taikomi:

6.1. MPM, pagamintai iš plonos (6 mm ir mažiau) medienos;

6.2. MPM, pagamintai tik iš tokių medienos gaminių: klijuotos medienos, medienos pjuvenų plokštės, skiedrantų plokštės ar faneros, pagamintos naudojant klijus, karštį ir slėgį arba jų derinius;

6.3. vyno ir spirito statinėms, kurias gaminant mediena buvo kaitinama;

6.4. vyno, cigarų ir kitų prekių dovanų dėžutėms, kurios apdorotos arba pagamintos tokiu būdu, kuris užtikrina kenksmingųjų organizmų žūtį;

6.5. pjuvenoms, medienos plaušams, drožlėms;

6.6. medienai, nuolatinai pritvirtintai prie krovinius gabenančių transporto priemonių, konteinerių.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, SIEKIANTIEMS ŽENKLINTI MPM IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI

 

7. Neteko galios nuo 2018-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

8. Fizinis ir juridinis asmuo, siekdamas ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, Tarnybos direktoriui pateikia prašymą, kurio formą tvirtina Tarnybos direktorius.

9. Pareiškėjai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre;

9.2. Tarnybai turi pateikti valstybės rinkliavos už fitosanitarinį tikrinimą ir teisės ženklinti suteikimą, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, sumokėjimo patvirtinimą;

9.3. turi pateikti apdorotos ir neapdorotos medienos sandėliavimo vietų schemas. Termiškai apdorota MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, termiškai neapdorota MPM ir (arba) mediena, skirta jai gaminti, turi būti sandėliuojama atskirai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

10. Pareiškėjai, ketinantys atlikti medienos terminį apdorojimą, turi turėti džiovinimo kameras, kurios atitinka visus taisyklių 2 priede džiovinimo kameroms keliamus techninius reikalavimus, bei privalo:

10.1. sunumeruoti džiovinimo kameras, jei jų yra daugiau nei viena;

10.2. įrengti terminio apdorojimo duomenų fiksavimo sistemą, kurioje privaloma duomenis kaupti ir saugoti ne trumpiau kaip 2 metus atliekant terminį apdorojimą. Duomenys terminio apdorojimo metu turi būti fiksuojami ne rečiau kaip kas 30 minučių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

11. Pareiškėjai, gaminantys MPM iš termiškai apdorotos medienos, taisantys ir (arba) atnaujinantys ženklintą MPM, tačiau patys neatliekantys MPM ir (arba) medienos terminio apdorojimo, Tarnybos pareigūnams turi pateikti sutarties su fiziniais ar juridiniais asmenimis, turinčiais teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir atliekančiais terminį apdorojimą, kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

12. Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo dienos patikrina pareiškėjo pateiktus dokumentus ir:

12.1. pareiškėjui pateikus tinkamai įformintą prašymą ir visus reikiamus taisyklių 9 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus, suderinusi su pareiškėju, nustato fitosanitarinio tikrinimo ir džiovinimo kamerų techninio vertinimo datą, kuri negali būti vėlesnė nei 15 darbo dienų nuo tinkamai įforminto prašymo ir kitų reikiamų dokumentų pateikimo. Jei pareiškėjas pats nevykdo MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, džiovinimo kamerų techninis vertinimas neatliekamas;

12.2. pareiškėjui pateikus neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą ir ne visus reikiamus taisyklių 9 ir 11 punktuose nurodytus dokumentus, nustato ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti ar pateiktai informacijai patikslinti. Per nustatytą terminą nepateikus tinkamai įforminto prašymo ar 9 ir 11 punktuose nurodytų dokumentų, prašymas netenkinamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

121. Tarnyba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka taisyklių 2 priede džiovinimo kameroms keliamų techninių reikalavimų vertinimo paslaugą iš tiekėjo (-jų) (toliau – Ekspertas). Džiovinimo kamerų techninio vertinimo paslaugos kainą pareiškėjas sumoka Tarnybai iki paskirtos džiovinimo kamerų techninio vertinimo dienos. Ekspertas turi atitikti šiuos reikalavimus:

121.1. Eksperto turi nesieti darbo santykiai su Tarnyba;

121.2. Ekspertas turi būti nešališkas. Ekspertas negali atlikti džiovinimo kamerų techninio vertinimo paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

121.2.1. pareiškėjas yra fizinis asmuo, susijęs su Ekspertu šeimos ar giminystės ryšiais (tokiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai, proseneliai ir prosenelės, brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), tėvo ar motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos), tėvo ar motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės) arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

121.2.2. džiovinimo kamerų vertinimas atliekamas pareiškėjui, konkuruojančiam su Eksperto įsteigtu juridiniu asmeniu arba patronuojamąja ar patronuojančiąja įmone;

121.2.3. džiovinimo kamerų vertinimas atliekamas Eksperto įsteigtam juridiniam asmeniui arba patronuojamajai ar patronuojančiajai įmonei.

121.3. Ekspertas fitosanitarinio terminio medienos apdorojimo kamerų vertinimui ir medienos apdorojimo vertinimui turi naudoti reikiamą įrangą, kuri privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Tarnybos direktoriaus įsakymu;

121.4. Ekspertas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Tarnybos direktoriaus įsakymu.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

13. Tarnybos pareigūnai pareiškėjo gamybos vietoje:

13.1. atlieka fitosanitarinį tikrinimą Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

13.2. surašo patikrinimo aktą, kurio formą tvirtina Tarnybos direktorius. Su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindina pareiškėją.

14. Tarnyba apie paskirtą džiovinimo kamerų techninio vertinimo datą elektroniniu paštu informuoja Ekspertą, kuris pareiškėjo gamybos vietoje, dalyvaujant Tarnybos pareigūnui, įvertina visus taisyklių 2 priede džiovinimo kameroms keliamus techninius reikalavimus. Ekspertas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po džiovinimo kamerų techninio įvertinimo surašo Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaitą, kurios formą tvirtina Tarnybos direktorius. Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaita surašoma dviem egzemplioriais (vienas Tarnybai, kitas pareiškėjui). Ekspertas su Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaita pasirašytinai supažindina pareiškėją. Supažindinus pareiškėją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaita pateikiama Tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

15. Jei pareiškėjo MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, gamybos vieta atitinka taisyklių 9.3 papunktyje ir 10 punkte nustatytus reikalavimus, Tarnybos direktorius, remdamasis fitosanitarinio tikrinimo rezultatais ir Džiovinimo kamerų techninio vertinimo ataskaita, suteikia teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, o Tarnybos pareigūnas įrašo į fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą (toliau – sąrašas). Jei pareiškėjas pats nevykdo MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikiama remiantis fitosanitarinio tikrinimo rezultatais. Teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikiama direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai įformintų taisyklėse nurodytų dokumentų ir prašymo pateikimo. Informacija apie suteiktą teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje (LIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

16. Teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, pareiškėjui suteikiama Tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje (http://www.vatzum.lt). Apie priimtą sprendimą pareiškėjui raštu pranešama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kartu pridedant įsakymo kopiją.

 

III. MPM GAMYBOS, ŽENKLINIMO, TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

17. Tiekiama rinkai MPM turi būti pagaminta iš medienos, atitinkančios šių taisyklių 18 punkto reikalavimus, ir paženklinta ženklu pagal šių taisyklių 19–20 punktų ir 1 priedo reikalavimus.

18. MPM turi būti pagaminta iš medienos:

18.1. kuri yra termiškai apdorota; ir

18.2. nuo kurios nulupta žievė, išskyrus bet kokį atskirų žievės gabalėlių skaičių, jeigu jie yra mažesni nei 3 cm pločio (neatsižvelgiant į jų ilgį) arba yra didesni nei 3 cm pločio, o atskiro žievės gabalėlio plotas yra ne didesnis kaip 50 kvadratinių centimetrų.

19. MPM turi būti ženklinta pagal šiose taisyklėse pateiktą ženklo pavyzdį (1 priedas).

20. MPM ženklą turi sudaryti:

20.1. Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos simbolis – IPPC (angl. International Plant Protection Convention);

20.2. Lietuvos dviejų raidžių kodas (pavyzdyje LT) pagal LST EN ISO 3166-1 ir įmonės skaitmeninis šešiaženklis identifikavimo kodas, kaupiamas Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro duomenų bazėje;

20.3. MPM terminį apdorojimą patvirtinantis sutartinis dviejų raidžių kodas HT – terminis apdorojimas.

21. MPM ženklas turi būti:

21.1. keturkampis su rėmeliu ir linija, atskiriančia Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos simbolį – IPPC (angl. International Plant Protection Convention) nuo kitos ženkle esančios informacijos;

21.2. įskaitomas;

21.3. sunkiai nutrinamas ar pakeičiamas;

21.4. matomoje vietoje, bent dviejose priešingose MPM pusėse;

21.5. bet kurios spalvos, išskyrus raudoną ir oranžinę.

22. MPM pagaminimo metai ir mėnuo turi būti nurodyti šalia ženklo.

23. Taisant ar atnaujinant ženklintą MPM:

23.1. MPM taisymui privalo būti naudojama termiškai apdorota mediena arba sutaisyta MPM termiškai apdorojama;

23.2. taisomos MPM kiekvienas pakeistas elementas privalo būti paženklintas fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir kuris taiso ženklintą MPM, suteiktu ženklu;

23.3. atnaujinant MPM visi prieš tai buvę ženklai nuo MPM turi būti pašalinti (jei ženklas dažytas – turi būti uždažytas; jei ženklas buvo išdegintas – nušlifuotas). Atnaujinta MPM privalo būti iš naujo apdorota ir naujai paženklinta pagal taisyklių 19–20 punktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

24. Asmenys, tiekiantys rinkai ženklintą MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti:

24.1. turi būti registruoti Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre;

24.2. ne mažiau nei 2 metus saugoti ir Tarnybos pareigūnams pateikti tiekiamos rinkai ženklintos MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, dokumentus ar jų kopijas.

 

IV. REIKALAVIMAI ETIKETEI

 

25. Termiškai apdorota mediena, skirta MPM gaminti ar taisyti, turi būti paženklinta suteiktu ženklu, vadovaujantis taisyklių 19–20 punktais arba etikete. Fiziniai ir juridiniai asmenys, patys nevykdantys MPM ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, privalo bent 2 metus saugoti ir Tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikti įsigytos termiškai apdorotos medienos etiketę arba etiketės informaciją. Etiketėje nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

25.1. medienos, skirtos MPM gaminti, terminio apdorojimo data;

25.2. džiovinimo kameros numeris.

25.3. medienos paketo numeris;

25.4. medienos sortimento matmenys;

25.4. medienos paketo tūris (m3);

25.5. medienos sortimentų skaičius pakete.

 

V. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

26. Fizinių ir juridinių asmenų veiklos priežiūra atliekama Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

261. Džiovinimo kamerų kontrolinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 3 metus nuo teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikimo, išskyrus atvejus, kai po teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikimo buvo atliktas džiovinimo kamerų ar jose esančios įrangos remontas arba įsigyta nauja įranga, susijusi su medienos terminiu apdorojimu. Po teisės ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, suteikimo atlikus džiovinimo kamerų ar jose esančios įrangos remontą arba atnaujinus įrangą, susijusią su medienos terminiu apdorojimu, fizinis ar juridinis asmuo, kuriam buvo suteikta teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ne vėliau kaip 5 darbo dienas privalo pateikti Tarnybai prašymą dėl džiovinimo kamerų atitikties taisyklių 2 priedo reikalavimams įvertinimo, kuris atliekamas taisyklių 14 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

27. Fiziniai ir juridiniai asmenys išbraukiami iš sąrašo, jeigu:

27.1. pateikia Tarnybai prašymą išbraukti iš sąrašo;

27.2. nevykdo veiklos, nurodytos šių taisyklių 5 punkte, šešis mėnesius;

27.3. išregistruojami iš Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Medinės pakavimo medžiagos ir

(arba) medienos, skirtos jai gaminti,

terminio apdorojimo, ženklinimo ir

tiekimo rinkai taisyklių

1 priedas

 

 

 

ŽENKLO PAVYZDŽIAI

1 pav.

00-00*

2 pav.

00-00*

3 pav. Galimas bet kokio keturkampio rėmelio kampų suapvalinimas

00-00*


 

4 pav. Galimi maži tarpeliai bet kokio ženklo rėmelyje ir linijoje, atskiriančioje

Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos simbolį – IPPC

(angl. International Plant Protection Convention)

nuo kitos ženkle esančios informacijos

00-00*

5 pav.

 

00-00*

6 pav.

00-00*

 

*Pastaba. Šioje vietoje nurodomi medinės pakavimo medžiagos pagaminimo metai ir mėnuo.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

 

Medinės pakavimo medžiagos ir (arba)

medienos, skirtos jai gaminti, terminio

apdorojimo, ženklinimo, tiekimo rinkai

taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. kovo 30 d.

įsakymo Nr. 3D-268 redakcija)

 

DŽIOVINIMO KAMEROMS KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

1. Džiovinimo kameros turi būti pakankamai sandarios šilumos ir drėgmės laidumo požiūriu, kad visus metus būtų galima palaikyti reikalingą džiovinimo režimą (ne žemesnę kaip 62°C oro temperatūrą). Tam reikia:

1.1. sienas ir lubas apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis (rekomenduojama šiluminė varža R = 1,5 – 3,0 [(m^2 * K) / W];

1.2. gerai užsandarinti džiovinimo kameros duris, įrengti durų varčios prispaudimo prie staktos užraktus, visą su varčia besiliečiantį staktos perimetrą padengiant karščiui ir drėgmei atsparia medžiaga (karščiui atsparia guma, veltiniu ir pan.);

1.3. ant ventiliacinių kamerų šviežio oro įleidimo ir panaudoto oro išleidimo kanalų įrengti sandariai užsidarančias ir gerai atsidarančias sklendes;

1.4 stacionarių plytinių kamerų sienas iš vidaus ištinkuoti cementiniu tinku, o visų kamerų – padengti hidroizoliacine danga.

2. Turi būti pakankama džiovinimo kamerų šiluminė galia. Džiovinant vidutinio (40 mm) storio pjautinę medieną ventiliacinėse džiovinimo kamerose rekomenduojama: spygliuočių – nuo 8 kW iki 10 kW vienam m3 džiovinamos medienos; lapuočių – nuo 3 kW iki 8 kW vienam m3 džiovinamos medienos. Kai džiovinama plonesnė mediena, ši galia turi būti didesnė, o kai storesnė –  šiluminė galia turi būti mažesnė. Kondensacinėse džiovinimo kamerose šiluminė galia gali būti apie 2 kartus mažesnė, bet turi būti pakankama šaldymo įrenginio galia, kad būtų galima kondensuoti išgaravusią drėgmę.

3. Džiovinimo kamerose oro cirkuliacija turi būti tolygi per visą kameros ilgį ir aukštį, oro judėjimo greitis per medienos rietuves – ne mažesnis kaip 1 m/s. Mažesnis greitis gali būti, kai oro judėjimo kelias per rietuves trumpas, o didesnis – kai ilgas, t. y. juda skersai per kelias rietuves arba paketus. Tam turi būti tolygiai sumontuoti ventiliatoriai, pučiantys orą į rietuves (atstumas tarp ventiliatorių ašių turi būti nuo 1 iki 2 m).

4. Kamerose turi būti nuolatinė ir patikima džiovinimo agento (oro) temperatūros ir santykinio drėgnio bei medienos drėgnio kontrolė. Tai gali būti atliekama stebint prietaisų rodmenis ir juos užrašant žurnale arba nuotoliniu būdu kompiuterio duomenų kaupiklyje.

5. Kamerų, kuriose bus atliekamas tik fitosanitarinis terminis medienos apdorojimas kaitinant, medienos sortimento ašyje turi būti sumontuoti ir veikti ne mažiau kaip 2 temperatūros zondai, kuriais nustatytuose šalčiausiuose taškuose bus matuojama oro ir sortimento ašies temperatūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

6. Oro parametrų jutiklius rekomenduojama įrengti bent dviejose kameros vietose (prieš orui įtekant į rietuves ir jam ištekant iš rietuvių arba rietuvių viduryje). Oro temperatūrai ir santykinei drėgmei matuoti gali būti naudojami psichrometrai, sudaryti iš sausojo ir šlapiojo (sudrėkintojo) termometrų, arba termometras ir medienos pusiausvirinio drėgnio matuoklis. Medienos drėgnis reversinės cirkuliacijos kameroje turi būti matuojamas ne mažiau kaip trijose vietose: jei oro judėjimo kelyje yra kelios rietuvės, – matuojama kraštinės rietuvės viršutinėje ir apatinėje dalyje ir vidurinės rietuvės viduryje, o jei yra viena rietuvė, –  trečiuoju jutikliu matuojama jos viduryje, o jei dvi – kitos rietuvės viduryje. Nereversinės cirkuliacijos kamerose medienos drėgnis matuojamas rietuvėje (rietuvėse), iš kurių oro srautas išteka.

7. Kai džiovinimo kamerose bus taikomas fitosanitarinis terminis medienos apdorojimas, džiovinimo kamerų techninio vertinimo metu atliekami matavimai bent 9 taškuose, siekiant nustatyti ne mažiau kaip 2 fitosanitarinio terminio medienos apdorojimo šalčiausius taškus, kuriuose pagal šio priedo 5 punktą bus privaloma matuoti temperatūrą sortimentų ašyje kiekvieno medienos ar MPM fitosanitarinio terminio medienos apdorojimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-268, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-2002 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-268

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 "Dėl Medinės pakavimo medžiagos ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-574, 2012-07-09, Žin., 2012, Nr. 84-4411 (2012-07-17), i. k. 1122330ISAK003D-574

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 "Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-15, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00455

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo