Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 79-3314, i. k. 1092270ISAK001R-215

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO FUNKCIJAI ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1R-215

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 153 (Žin., 2009, Nr. 28-1085), 12 punktą:

1. Tvirtinu Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1R-256 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2847).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2009 m. birželio 8 d. raštu Nr. (2.36-04)-5K-0915577-6K-0905904


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2009 m. birželio 26 d.

įsakymu Nr. 1R-215

 

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO FUNKCIJAI ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

1. Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika nustato valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti ir šių lėšų naudojimo paskirtį.

2. Savivaldybei skiriama iš valstybės biudžeto civilinės būklės aktams registruoti bendra lėšų suma metams apskaičiuojama pagal formulę:

Lp = Lb + C x K,

K = As/Ab,

C = D – Lb x S,

kur:

Lp – savivaldybės lėšų poreikis metams civilinės būklės aktams registruoti, eurais;

Lb – bazinė lėšų suma eurais, skiriama savivaldybei, – 14 481 euro;

C – lėšų suma eurais, paskirstoma savivaldybėms pagal įregistruotų civilinės būklės aktų skaičių;

D – specialios tikslinės dotacijos, skirtos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti, biudžetiniams metams lėšų suma eurais;

S – savivaldybių skaičius;

Ab – per metus (nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki praėjusių metų gruodžio 31 d.) visose savivaldybėse įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius;

As – per metus (nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki praėjusių metų gruodžio 31 d.) toje savivaldybėje įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-292, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12277

 

3. Lėšos iš valstybės biudžeto civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skiriamos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, ryšių, kanceliarinėms ir kitoms išlaidoms, susijusioms su civilinės būklės aktų registravimu, padengti.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-292, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12277

Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1R-215 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo