Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 36-1750, i. k. 1112210ISAK0003-164

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 3-636, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20772

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIŲ KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO AUKŠČIŲ IR METEOROLOGINIŲ MINIMUMŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 22 d. Nr. 3-164

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) dokumento Nr. 9365 „Skrydžių bet kokiu oru vadovas“ nuostatas:

1Pavedu Lietuvos transporto saugos administracijai tvirtinti aerodromų minimalius kliūčių perskridimo aukščius (toliau – OCA/H) ir prireikus – meteorologinius minimumus.

2Nustatau, kad aerodromą valdantis fizinis ar juridinis asmuo apskaičiuoja OCA/H vadovaudamasis Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ ir ICAO dokumento Nr. 8168 „PANS-OPS“ reikalavimais ir teikia juos tvirtinti Lietuvos transporto saugos administracijai.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-636, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20772

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ pakeitimo