Suvestinė redakcija nuo 2014-09-20

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 117-4789, i. k. 1071100NUTA00001179

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VYKDOMŲ PAGAL LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ IR JĄ ĮGYVENDINANČIAS VEIKSMŲ PROGRAMAS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. spalio 31 d. Nr. 1179

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 56 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12), 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiančio Sanglaudos fondą ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL 2006 L 210, p. 79), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                Rimantas Šadžius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179

 

VYKDOMŲ Pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją IR JĄ ĮGYVENDINANČIAS VEIKSMŲ PROGRAMAS PROJEKTŲ Išlaidų IR FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ atitikties Taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato finansavimo reikalavimus bendrai iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo (toliau – ES fondai) lėšų finansuojamų ir vykdomų pagal Lietuvos 2007– 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (toliau vadinama – strategija) bei strategiją įgyvendinančias Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas (toliau vadinama – veiksmų programos) projektų (toliau vadinama – projektai) išlaidoms, kad jos būtų pripažintos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai (toliau vadinama – tinkamos finansuoti išlaidos).

11. Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, šios Taisyklės nustato finansavimo reikalavimus finansų inžinerijos projektų, kaip apibrėžta Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Žin., 2008, Nr. 125-4765), išlaidoms. Finansų inžinerijos projektų išlaidomis laikomos išlaidos, apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006), 78 straipsnio 6 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

Punkto papildymas:

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

 

2. Iš techninės paramos įgyvendinamų projektų išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus tiek, kiek neprieštarauja šių Taisyklių 4 punkte nurodytų Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktų nuostatoms dėl išlaidų tinkamumo finansuoti ir atitinka šių Taisyklių 8, 19, 20 punktuose ir priede „Iš techninės paramos įgyvendinamų projektų išlaidų finansavimo kategorijų aprašas“ (toliau vadinama – priedas) išdėstytus reikalavimus. Priede nustačius naujas veiksmų programų administravimo projektų ir informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos viešinimo projektų išlaidų kategorijas, išlaidos pagal šias kategorijas gali būti patirtos ir apmokėtos nuo veiksmų programų administravimo projektams arba informavimo apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrinės paramos viešinimo projektams taikomo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios, nustatytos vadovaujantis šių Taisyklių 8.2 punkto nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

3. Projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, taisyklės, visos pagal valstybės pagalbos schemas arba ad hoc sprendimus galimos finansuoti išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus tiek, kiek tai neprieštarauja šių Taisyklių 4 punkte nurodytų ES teisės aktų nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 437/2010 (OL 2010 L 132, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1080/2006), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2009 (OL 2009 L 126, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1081/2006), Reglamentu Nr. 1083/2006, 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiančiu Sanglaudos fondą ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL 2006 L 210, p. 79) (toliau – Reglamentas Nr. 1084/2006), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24) (toliau – Reglamentas Nr. 1828/2006).

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Fiksuotoji projekto išlaidų suma – iš anksto nustatyta bendra tiesioginių projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis – iš anksto nustatytas vienodas tiesioginių projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

Lygiavertis įrodomasis dokumentas – išlaidų pagrindimo ir (arba) jų apmokėjimo įrodymo dokumentams lygiavertis popierinis arba elektroninis liudijimas, kuriuo patvirtinamas ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumas. Lygiavertis įrodomasis dokumentas privalo būti pasirašomas tais atvejais, jeigu tokia prievolė nustatyta teisės aktuose.

Nepiniginis įnašas – žemė ar kitas nekilnojamasis turtas, įranga, įrenginiai ar medžiagos, mokslo tiriamoji ar profesinė veikla, kuriais prisidedama prie projekto įgyvendinimo, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1828/2006 51 straipsnyje.

Netiesioginės (pridėtinės) projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais arba nustatytos remiantis panašiems projektams ar projekto veikloms priskirtinomis vidutinėmis realiosiomis išlaidomis ir apskaičiuotos naudojant pagrįstą vienodo dydžio normą.

Patirtos išlaidos – išlaidos, nurodytos sąskaitoje faktūroje arba išankstinio mokėjimo dokumente prekėms, paslaugoms, darbams apmokėti, išlaidos, apskaičiuotos kaip darbo užmokestis ar kitos išmokos, taip pat kitos pagal projekto vykdytojo įsipareigojimą mokėti dar neapmokėtos išlaidos.

Tiesioginės projekto išlaidos – tiesiogiai projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos, kai tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

6. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente Nr. 1083/2006 ir Reglamente Nr. 1828/2006, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698), Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093; 2010, Nr. 148-7606), ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

7. Išlaidas tinkamomis finansuoti pripažįsta vadovaujančioji institucija ir (arba) jos pavestas užduotis atliekanti institucija, vertindama pareiškėjų paraiškas, tikrindama projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus kontrolės veiksmus.

 

II. IŠLAIDŲ ATITIKTIS FINANSAVIMO REIKALAVIMAMS

 

BENDRIEJI IŠLAIDŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAI

 

8. Kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

8.1. Išlaidos būtinos projektams, kuriuos vadovaujančioji institucija ir (arba) jos atsakomybe užduotis vykdančios institucijos pripažino atitinkančiais Stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus, vykdyti ir numatytos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (finansų inžinerijos priemonių atveju – finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje; visuotinių dotacijų atveju, jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartis nesudaroma, – sprendime dėl projekto finansavimo).

8.2. Išlaidos apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. gruodžio 31 dienos. Projektai neturi būti užbaigti iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos. Iš techninės paramos finansuojamų projektų išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 dienos. Kiekvienam projektui taikomas išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (finansų inžinerijos priemonių atveju – finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje; visuotinių dotacijų atveju, jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartis nesudaroma, – sprendime dėl projekto finansavimo). Išlaidos, pridedamos peržiūrint veiksmų programas pagal Reglamento Nr. 1083/2006 33 straipsnio nuostatas, laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią Europos Komisijai pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą, jeigu Europos Komisija pritarė veiksmų programos pakeitimui. Patirtomis ir apmokėtomis išlaidomis taip pat gali būti laikomos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, pagal fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius ir fiksuotąsias projekto išlaidų sumas, kurie nustatyti finansų ministro nustatyta tvarka (toliau – fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos), apskaičiuotos išlaidos ir netiesioginės projekto išlaidos, apskaičiuotos taikant vienodo dydžio normą, ir įmokos pagal finansų inžinerijos priemones.

8.3. Išlaidos patirtos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projektų vykdytojų), išskyrus Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio 3 punkto (a) dalyje nustatytus atvejus.

8.4. Išlaidos skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti ar palūkanų subsidijoms, apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui, dienpinigiams, stipendijoms) išmokėti arba tokios išlaidos, kai iš anksto sumokama rangovams, prekių tiekėjams ar paslaugų teikėjams pagal sudarytas su jais sutartis ir remiantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimis, jeigu jose nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė ir maksimalus išankstinio mokėjimo dydis ar suma ir išmokėjimo terminai), ar išlaidos teisės aktuose nustatytoms išankstinėms išmokoms (įskaitant išmokas pagal Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio 3 dalies (a) punktą) mokėti, arba išlaidos, kai sumokama pagal finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis. Netiesioginės projekto išlaidos, apmokamos taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas apskaičiuotos išlaidos ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos laikomos realiomis, jeigu jos apskaičiuotos pagal šias Taisykles.

8.5. Išlaidos tinkamai dokumentuotos:

8.5.1. visos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projektų vykdytojų) patirtos išlaidos, išskyrus netiesiogines projekto išlaidas, apmokamas taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas apskaičiuotas išlaidas, pagrindžiamas dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos arba kiekybinio rezultato pasiekimas, turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais, ir turi būti užtikrinamas visų šiame punkte minimų dokumentų atsekamumas;

8.5.2. išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

8.6. Išlaidos atitinka tam tikro ES fondo finansavimo sritis, išskyrus iš techninės paramos finansuojamų projektų išlaidas ir kryžminio finansavimo išlaidas (iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo, nepažeidžiant nuostatų, nustatytų Reglamento Nr. 1080/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio 4 dalyje, papildomai, bet neviršijant 10 procentų ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų limito kiekvienam veiksmų programos prioritetui, gali būti finansuojamos projekto veiklos, patenkančios į kito fondo paramos sritį, su sąlyga, kad šios veiklos tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos tinkamai jam įgyvendinti. Šios išlaidos tinkamos finansuoti, jeigu tai numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose, o įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones – visuotinių dotacijų priemonių aprašuose).

8.7. Apmokant išlaidas nebus pažeisti ES teisės aktų, nurodytų šių Taisyklių 4 punkte, reikalavimai, taip pat valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, aplinkos apsaugos ir kitų taikytinų horizontalaus lygio sričių ES reikalavimai.

8.8. Išlaidos atitinka šiose Taisyklėse, projektų finansavimo sąlygų aprašuose (įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones – visuotinių dotacijų priemonių aprašuose) ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir vadovaujančiosios institucijos ir (arba) jos atsakomybe užduotis vykdančios institucijos pripažintos atitinkančiomis šiuos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

 

SPECIALIEJI IŠLAIDŲ ATITIKties REIKALAVIMAI

 

9. Projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos laikomos finansavimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis šiais atvejais:

9.1. Šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšos, dėl kurių ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą.

9.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos pagal projekto vykdytojo (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projekto vykdytojo) patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus remiantis projekto vykdytojo (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų inžinerijos projekto vykdytojo) veiklai taikomais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

9.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis pagrindžiamas apskaičiuotą nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą patvirtinančiais dokumentais.

9.4. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos patirtos projekto išlaidų tinkamumo laikotarpiu.

10. Iš ES fondų lėšų finansuojamo projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų, turto vertinimo paslaugų, finansų įstaigų ar draudimo įmonių suteiktų garantijų arba laidavimo ar laidavimo draudimo paslaugų, materialiojo turto, kuriam įsigyti ar sukurti skirta parama, draudimo (tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu) išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą yra tinkamos finansuoti išlaidos, jeigu jos susijusios su vadovaujančiosios institucijos ir (arba) jos atsakomybe užduotis vykdančios institucijos nustatytų reikalavimų įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

11. Išskyrus išimtis, numatytas šių Taisyklių 21 punkte, žemės pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

11.1. Žemės pirkimas yra tiesiogiai susijęs su vykdomo projekto veiklos tikslais.

11.2. Žemės pirkimo išlaidos negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 12 punkte nurodytus atvejus, kai žemės pirkimas yra susijęs su aplinkos apsauga (išimtis netaikoma iš Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems projektams).

11.3. Gauta nepriklausomo turto vertintojo išduota turto vertinimo (žemės rinkos vertės nustatymo) ataskaita, jeigu tokį reikalavimą nustato vadovaujančioji institucija ir (arba) jos atsakomybe užduotis vykdanti institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

 

12. Kad aplinkos apsaugos išlaidos atitiktų finansavimo reikalavimus, perkant žemę už daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos:

12.1. Žemės pirkimui yra pritarta tarpinės institucijos sprendimu skirti paramą; šis sprendimas suderintas su vadovaujančiąja institucija ir (arba) jos pavestas užduotis atliekančia institucija.

12.2. Žemė bus naudojama pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą paskirtį ir joje numatytu laikotarpiu.

12.3. Žemė yra ne žemės ūkio paskirties, išskyrus pagrįstus atvejus, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtino vadovaujančioji institucija ir (arba) jos pavestas užduotis atliekanti institucija.

12.4. Žemę pagal sandorius įsigijo biudžetinė įstaiga arba viešąsias paslaugas teikianti institucija ar įstaiga.

13. Nekilnojamojo turto, t. y. jau pastatytų pastatų, kitų statinių ir patalpų, pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, išskyrus išimtis, numatytas šių Taisyklių 21 punkte, jeigu jos atitinka visus šiuos reikalavimus:

13.1. Turi būti gauta nepriklausomo turto vertintojo išduota turto vertinimo (turto rinkos vertės nustatymo) ataskaita, jeigu tokį reikalavimą nustato vadovaujančioji institucija ir (arba) jos atsakomybe užduotis vykdanti institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

13.2.  Pastatui, kitam statiniui ar patalpai įsigyti ar atnaujinti (tai yra rekonstruoti, remontuoti) per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų Bendrijos finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos patirtoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

13.3. Nekilnojamasis turtas yra naudojamas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytu tikslu ne trumpiau nei projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą laikotarpį.

13.4. Pastatas, kitas statinys ar patalpa gali būti naudojami tik projekto uždaviniams įgyvendinti. Tokiame pastate, statinyje ar patalpoje veiklą gali vykdyti biudžetinės įstaigos arba viešąsias paslaugas teikiančios institucijos ar įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

 

14. Lizingo (finansinės nuomos) įmokos įsigyjamo daikto vertei, nurodytai lizingo (finansinės nuomos) sutartyje, dengti atitinka finansavimo reikalavimus. Mokamos lizingo (finansinės nuomos) įmokos yra pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais; lizingo (finansinės nuomos) sutartyse numatyta didžiausia suma, atitinkanti finansavimo reikalavimus, neviršija išnuomoto turto rinkos vertės lizingo (finansinės nuomos) sutarties sudarymo momentu. Kitos su lizingo (finansinės nuomos) sutartimi susijusios išlaidos (kompensuotini mokesčiai, neapibrėžti nuompinigiai, draudimo, kitos papildomos išlaidos) nėra tinkamos finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

15. Sudarant nuomos sutartį, kai nuomojamo turto naudingumo laikotarpis yra ilgesnis nei nuomos sutarties laikotarpis, nuomos įmokos yra tinkamos finansuoti proporcingai tinkamos veiklos laikotarpiui. Nuomininkas turi pagrįsti, kad nuoma buvo ekonomiškiausias pasinaudojimo turtu būdas.

16. Darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį, darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, taip pat įmokas į Garantinį fondą, kitus su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus ir yra tinkamos finansuoti, jeigu yra apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo vykdant projektą laiką. Finansavimo reikalavimų neatitinka išeitinės išmokos, įmokos į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas).

17. Netiesioginės projekto išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus, jeigu jos nustatomos pagal šių Taisyklių 8 punkto reikalavimus arba pagal Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348), panašiems projektams ar projekto veikloms priskirtinas vidutines realiąsias išlaidas ir apmokamos pagal vienodo dydžio normą, neviršijančią 20 procentų tų tiesioginių projekto išlaidų, kurios gali turėti įtakos netiesioginių projekto išlaidų dydžiui, jeigu tokia galimybė numatyta Reglamente Nr. 1080/2006 arba Reglamente Nr. 1081/2006. Netiesioginės projekto išlaidos apmokamos pagal vienodo dydžio normą tik tada, jeigu projektas finansuojamas skiriant negrąžintiną paramą (subsidiją). Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams netiesioginės projekto išlaidos negali būti apmokamos taikant vienodo dydžio normą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

 

18. Išlaidos, susijusios su finansų inžinerijos priemonėmis, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnyje ir Reglamento Nr. 1828/2006 43–46 straipsniuose. Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones finansavimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis laikomos į kontroliuojantįjį fondą ar, kai kontroliuojantysis fondas nesteigiamas, į finansų inžinerijos priemonę pervestos lėšos, įskaitant fondams valdyti skirtas išlaidas. Veiksmų programos įgyvendinimo pabaigoje finansavimo reikalavimus atitinkančiomis finansų inžinerijos projektų išlaidomis laikomos bent vieną kartą faktiškai panaudotos Reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnyje ir finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje numatytoms priemonėms įgyvendinti skirtos lėšos, pavyzdžiui, lėšos, investuotos į miesto plėtros projektus, įmonių kapitalą; suteiktos garantijos, įskaitant garantijų fondo įsipareigojimus kredito įstaigoms; suteikti kreditai ir (arba) kitas finansavimas finansų inžinerijos priemonių galutiniams naudos gavėjams, taip pat kontroliuojančiojo fondo ir (arba) finansų inžinerijos priemonių valdymo išlaidos, jeigu įvykdyti kontroliuojančiajam fondui (fondo valdytojui) ir (arba) finansų inžinerijos priemonėms (jų valdytojams) nustatyti reikalavimai ir valdymo išlaidos atitinka kitus šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

181. Iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamų projektų, kurių bendrosios išlaidos viršija 1 000 000 eurų, gaunamų pajamų skaičiavimui taikomi reikalavimai, nurodyti Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje.

Punkto papildymas:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

 

182. Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamų projektų pajamos, numatomos gauti iš projekto įgyvendinimo metu vykdomų veiklų ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytu tęstinumo laikotarpiu (jeigu taikoma) – iš projekto fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, gali būti laikomos projekto vykdytojo nuosavo įnašo finansavimo šaltiniu. Įgyvendinant projektą gautos pajamos, viršijančios projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą, proporcingai skirtam finansavimui atskaitomos iš projektui išmokamos finansavimo sumos arba grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jeigu taikoma) gautos pajamos, viršijančios projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą, proporcingai skirtam finansavimui turi būti grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki projekto tęstinumo laikotarpio pabaigos. Kai tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinka ne visos projekto išlaidos, gaunamos pajamos proporcingai paskirstomos tarp tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinkančių ir jų neatitinkančių išlaidų dalių. Šis punktas netaikomas projektams, kuriems taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, įskaitant de minimis pagalbą, ir finansų inžinerijos projektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

Punkto papildymas:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

 

183. Išlaidos, apskaičiuotos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas ir apmokėtos remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos arba kiekybinio rezultato pasiekimas, yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

Punkto papildymas:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

184. Pagrindinės projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Jeigu dėl projekto specifikos ir veiklos pobūdžio veikla vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų, ją vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) turi atitekti Lietuvos Respublikai.

Punkto papildymas:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

 

FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS

 

19. Įgyvendinant strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma:

19.1. išlaidos, skirtos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti;

19.2. skolos palūkanos, išskyrus palūkanų subsidijavimą pagal numatytas Europos regioninės plėtros fondo veiklas;

19.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau vadinama – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1304, 2010-09-15, Žin., 2010, Nr. 110-5635 (2010-09-18), i. k. 1101100NUTA00001304

 

19.4. naudoto turto, išskyrus nurodytą šių Taisyklių 13 punkte ir mokymo (-si) tikslais perkamą įrangą ar kitą turtą, kuris naudojamas ne pagal pirminę paskirtį, įsigijimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 956, 2014-09-17, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12516

 

19.5. nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

 

19.5. nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai, išskyrus atvejus, kai įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

 

19.7. nepiniginis įnašas;

19.8. išlaidos, patirtos vykdant sutartis (atitinkamą jų dalį):

19.8.1. kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;

19.8.2. sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagristu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte.

19.9. išlaidos, patirtos įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus iš projekto vykdytojo ar partnerio.

Punkto papildymas:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

20. Netinkamomis finansuoti taip pat laikomos išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų Bendrijos finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos patirtoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

21. Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis, be šių Taisyklių 19 ir 20 punktuose nurodytų išlaidų, taip pat laikomos:

21.1. baldų, įrangos, įrenginių, transporto priemonių, infrastruktūros, žemės ir kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos. Tinkamomis finansuoti laikomos tik baldų, įrangos, įrenginių, specializuotų transporto priemonių, infrastruktūros, nekilnojamojo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nuomos arba lizingo (finansinės nuomos), jeigu pasibaigus nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarčiai nuosavybės teisė į turtą nėra perduodama nuomininkui ar lizingo gavėjui, išlaidos;

21.2. pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos;

21.3. įrangos, įrenginių, transporto priemonių remonto išlaidos; įrangos, įrenginių, tikslinės transporto priemonių eksploatavimo išlaidos tinkamomis finansuoti laikomos tik tuo atveju, jeigu jos patiriamos projekto įgyvendinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

22. Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų finansavimo reikalavimų neatitinkančiomis, be šių Taisyklių 19 ir 20 punktuose nurodytų išlaidų, taip pat laikomos transporto priemonių (išskyrus tikslines transporto priemones, būtinas projekto uždaviniams įgyvendinti) pirkimo išlaidos.

23. Išlaidos būstui atnaujinti ir įsigyti nėra tinkamos finansuoti iš Sanglaudos fondo lėšų. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, jeigu atitinka Reglamento Nr. 1080/2006 7 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento Nr. 1828/2006 47 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas ir investavimo sritis.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Griežtesni negu nustatyti šiose Taisyklėse išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties apribojimai, nepažeidžiant šių Taisyklių 4 punkte nurodytų ES teisės aktų nuostatų, gali būti nustatomi projektų finansavimo sąlygų aprašuose (įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones – visuotinių dotacijų priemonių aprašuose).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

25. Projektų išlaidos, kurioms šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 24 punkte nurodytuose dokumentuose nenustatyti papildomi apribojimai, turėtų būti laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus.

______________

 

 

 

Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013

metų Europos Sąjungos struktūrinės

paramos panaudojimo strategiją ir ją

įgyvendinančias veiksmų programas

projektų išlaidų ir finansavimo

reikalavimų atitikties taisyklių

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 609

redakcija)

 

IŠ TECHNINĖS PARAMOS ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO KATEGORIJŲ APRAŠAS

 

1. Iš techninės paramos įgyvendinamų projektų išlaidų finansavimo kategorijų aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato techninės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų išlaidų kategorijas (toliau vadinama – išlaidų kategorijos), kurios gali būti finansuojamos iš Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“, Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ ir Techninės paramos veiksmų programos (toliau vadinama – techninė parama), kad būtų pripažintos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai kaip patirtos įgyvendinant techninės paramos projektus pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas.

2. 2007– 2013 metų Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) techninė parama, neatsižvelgiant į ES fondų paramos sritis, skiriama funkcijoms, susijusioms su 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą (toliau vadinama – 2007–2013 metų ES struktūrinė parama), administravimu ir (arba) pasirengimu įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat su techninės paramos projektų administravimu, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau vadinama – BPD) administravimu, užbaigimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu, atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 56, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 10-392 (2012-01-21), i. k. 1121100NUTA00000056

 

3. 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimas – veiksmų programų rengimas, įgyvendinimas, valdymas, priežiūra, kontrolė, auditas, informavimas ir viešinimas, vertinimas, taip pat administracinių gebėjimų, būtinų Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijai ir veiksmų programoms įgyvendinti, stiprinimas.

4. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 34 straipsnio 2 dalimi, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidos, jeigu jos neviršija 10 procentų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje 5 prioritetui „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ arba Techninės paramos veiksmų programoje numatytų lėšų.

5. Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tokios išlaidos ar jų dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijai pavestomis 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo ir (arba) pasirengimo įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, techninės paramos projektų administravimo, BPD administravimo, užbaigimo ir galutinio (angl. ex-post) vertinimo, projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimo funkcijomis ir atsiranda dėl šių funkcijų atlikimo.

Išlaidos, susijusios su BPD administravimu, tinkamos finansuoti iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų nuo 2009 m. sausio 1 d. iki birželio 30 dienos. Išlaidos, susijusios su BPD užbaigimu, tinkamos finansuoti iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų nuo 2009 m. liepos 1 dienos. Išlaidos, susijusios su BPD galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, tinkamos finansuoti iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

Išlaidos, susijusios su projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu, tinkamos finansuoti iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 56, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 10-392 (2012-01-21), i. k. 1121100NUTA00000056

 

6. Išlaidų kategorijos yra šios:

6.1. Darbo apmokėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams išlaidos. Tai darbdavio patirtos išlaidos, pagrįstai susijusios su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie atlieka funkcijas, susijusias su šio Aprašo 5 punkte nurodytomis funkcijomis, darbo apmokėjimu ir išmokėtos pagal galiojančius teisės aktus, išskyrus išeitines išmokas, mokamas, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas atleidžiamas iš pareigų į tas pareigas teismo sprendimu grąžinus anksčiau jas ėjusį valstybės tarnautoją ar darbuotoją arba paaiškėjus, kad priimant valstybės tarnautoją ar darbuotoją į pareigas buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir šių pažeidimų neįmanoma pašalinti, ir įmokas į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomąsias įmokas).

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių ne visos atliekamos funkcijos susijusios su šio Aprašo 5 punkte nurodytomis funkcijomis, darbo apmokėjimo išlaidos iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų finansuojamos vadovaujantis įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintu teisės aktu, kuriame nustatytas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių funkcijų susiejimas su šio Aprašo 5 punkte nurodytomis funkcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1304, 2010-09-15, Žin., 2010, Nr. 110-5635 (2010-09-18), i. k. 1101100NUTA00001304

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

6.2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Tai išlaidos, susijusios su mokymu, seminarais, kitais kvalifikacijos kėlimo renginiais, skirtais valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių šio Aprašo 5 punkte nurodytas funkcijas, administraciniams gebėjimams stiprinti, ir reikalingais šioms funkcijoms tinkamai atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

6.3. Konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų išlaidos. Tai konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, skirtų geresniam šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, išlaidos, taip pat techninės paramos projektų audito ir kitų patikrinimų, susijusių su 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, paslaugų išlaidos.

6.4. 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir tobulinimo išlaidos. Šios išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos koordinuojančiosios arba vadovaujančiosios institucijos.

6.5. Renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos. Tai Stebėsenos komiteto, Veiksmų programų valdymo komiteto ir pakomitečių, kitų renginių, tiesiogiai susijusių su šio Aprašo 5 punkte nurodytomis funkcijomis, organizavimo (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, medžiagos parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo ir kitos) išlaidos. Tai taip pat gali būti išlaidos ekspertų ir kitų renginių dalyvių, jeigu jų dalyvavimas būtinas veiksmingam šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti. Taip pat tinkamos finansuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie atlieka šio Aprašo 5 punkte nurodytas funkcijas, dalyvavimo konferencijose, posėdžiuose, komitetuose ir kituose renginiuose išlaidos, jeigu šie renginiai susiję su šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

 

6.6. Informavimo ir viešinimo išlaidos. Tai metiniams informavimo ir viešinimo priemonių planams įgyvendinti, informavimo ir viešinimo gebėjimams stiprinti, informavimo ir viešinimo stebėsenai vykdyti reikalingų ir kitų su informavimu ir viešinimo veiklų vykdymu susijusių paslaugų bei prekių išlaidos.

6.7. Vertinimo ir vertinimo galimybių stiprinimo išlaidos. Tai vertinimo veiklos, kuria siekiama pagerinti ir įvertinti 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą, pasirengti įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat vertinimo veikla, susijusi su BPD baigiamuoju vertinimu, ir kuri atitinka ES struktūrinės paramos vertinimo plano nuostatas, ir vertinimo galimybių stiprinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos.

6.8. Patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos. Tai patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto ir rekonstravimo išlaidas) ir kitos susijusios veiklos išlaidos, kai tokios patalpos būtinos veiksmingam šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susieta su šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimu.

6.9. Turto įsigijimo (išskyrus patalpų ir transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro prekių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, kitų paslaugų ir priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos. Tai turto įsigijimo (išskyrus patalpų ir transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, taip pat biuro prekių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, banko mokesčių už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, kitų paslaugų ir priemonių įsigijimo ir nuomos išlaidos, kai šios prekės ir paslaugos būtinos veiksmingam šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susieta su šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimu. Kai šios išlaidų kategorijos prekės, kurios priskiriamos prie ilgalaikio materialiojo turto, įsigyjamos lizingo (finansinės nuomos) būdu, tinkamos finansuoti yra tik tos išlaidos, kurios atitinka Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 14 punkte nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

 

6.10. Transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos. Tai transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos išlaidos, kurios būtinos veiksmingam šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri pagrįstai susieta su šio Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų atlikimu.

7. Jeigu iš skirtų 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų apmokamos ne visos prekių, paslaugų, darbų ir (arba) įrangos įsigijimo, nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitos susijusios išlaidos, projekto vykdytojas, teikdamas įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymą, kuriame prašoma pripažinti minėtas išlaidas tinkamomis, privalo pateikti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų metodiką.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 609, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 76-3115 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000609

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1709, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 154-6964 (2009-12-28), i. k. 1091100NUTA00001709

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1304, 2010-09-15, Žin., 2010, Nr. 110-5635 (2010-09-18), i. k. 1101100NUTA00001304

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 855, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4281 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000855

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 56, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 10-392 (2012-01-21), i. k. 1121100NUTA00000056

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1386, 2012-11-21, Žin., 2012, Nr. 136-6980 (2012-11-24), i. k. 1121100NUTA00001386

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 "Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 956, 2014-09-17, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12516

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1179 „Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo