Suvestinė redakcija nuo 2015-10-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 114-5105, i. k. 1022210ISAK0003-547

 

Nauja redakcija nuo 2012-11-01:

Nr. 3-416, 2012-06-11, Žin. 2012, Nr. 68-3488 (2012-06-19), i. k. 1122210ISAK0003-416

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMO IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMO, TIKSLINIMO, SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO, PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. lapkričio 25 d. Nr. 3-547

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 15 straipsnio 11 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-426(1.5 E), 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15164

 

1. T v i r t i n u Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, atsižvelgiant į atitinkamuose leidimuose, išduotuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos iki šio įsakymo įsigaliojimo datos, nurodytas sąlygas, turi mokymo įstaigos, kurioms išduotų leidimų galiojimo laikas šio įsakymo įsigaliojimo dieną nėra pasibaigęs;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3-416

redakcija)

 

MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMO IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMO, TIKSLINIMO, SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO, PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokymo įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje, atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių ir geležinkelių keliais (toliau – teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu), suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-426(1.5 E), 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15164

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas automobilių ir geležinkelių keliais.

3. Teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo įstaigoms suteikia, tikslina, sustabdo, atnaujina, panaikina Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių keliais, ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, kai pavojingieji kroviniai vežami geležinkelių keliais (toliau – kompetentinga institucija).

 

II. MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMAS IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMAS

 

4. Atitikties vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, ar mokymo įstaiga atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje.

5. Mokymo įstaiga, pageidaujanti įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, sumoka nustatytą (-as) valstybės rinkliavą (-as) ir kompetentingos institucijos nustatyta tvarka pateikia:

5.1. kompetentingos institucijos nustatytos formos prašymą;

5.2. patvirtintą (-as) mokymo programą (-as), kurioje (-iose) turi būti nurodytas mokymo kurso pavadinimas, mokymo temos, detali mokymo trukmė (išskiriant specializuotų temų, jei pagal jas mokoma, mokymo trukmę), mokymo procese naudojamos priemonės ir įrenginiai, žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai ir kriterijai, pagrindinė literatūra;

5.3. informaciją apie mokytoją (-us), mokantį (-us) asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, ir kitus dokumentus, kuriuose mokymo įstaiga nustato mokymų sąlygas (pvz., dalyvių skaičių ar kt.).

6. Jei kyla neaiškumų dėl mokymo įstaigos pateiktų dokumentų, kompetentinga institucija gali pareikalauti pateikti papildomą aiškinamąją informaciją.

7. Mokymo įstaigos atitikties vertinimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų priėmimo kompetentingoje institucijoje datos atlieka kompetentingos institucijos sudaryta komisija kompetentingos institucijos nustatyta tvarka. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys asmenys. Į komisiją gali būti įtraukti ir kitų institucijų atstovai.

8. Mokymo įstaigos atitikties vertinimo išvadas komisija surašo mokymo įstaigos atitikties vertinimo protokole, kurio vienas egzempliorius (arba protokolo kopija) išduodamas mokymo įstaigai, o kitą pasilieka kompetentinga institucija.

9. Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo įstaigai suteikiama ne vėliau per 5 darbo dienas nuo mokymo įstaigos atitikties vertinimo protokolo surašymo datos, jei atitikties vertinimo išvados yra teigiamos.

 

III. TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, TIKSLINIMAS, SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

10. Pasikeitus duomenims, kurie buvo pateikti kompetentingai institucijai siekiant įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu (pvz., mokymo patalpų vietai, mokytojui (-ams), mokančiam (-iems) asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, mokymo programai ar kt.), mokymo įstaigai suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, tikslinama atlikus mokymo įstaigos atitikties vertinimą Aprašo 5–8 punktuose nustatyta tvarka. Mokymo įstaigai suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, patikslinama ne vėliau per 5 darbo dienas nuo mokymo įstaigos atitikties vertinimo protokolo surašymo datos, jei atitikties vertinimo išvados yra teigiamos.

11. Kompetentinga institucija sustabdo mokymo įstaigai suteiktą teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, kai paaiškėja Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodyti atvejai, o sustabdytą teisę atnaujina minėto įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais.

12. Kompetentinga institucija panaikina mokymo įstaigai suteiktą teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais.

13. Nustačius mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu. Teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie laikomi mažareikšmiais, ar tokių pažeidimų kriterijai nurodomi kompetentingos institucijos vadovo  priimamuose norminiuose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-426(1.5 E), 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15164

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Kompetentinga institucija, mokymo įstaigai suteikusi, patikslinusi, sustabdžiusi, atnaujinusi ar panaikinusi teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, per 3 darbo dienas apie tai paskelbia savo interneto svetainėje.

15. Suinteresuoti subjektai kompetentingos institucijos veiksmus dėl mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo gali skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Asmenys, nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-416, 2012-06-11, Žin., 2012, Nr. 68-3488 (2012-06-19), i. k. 1122210ISAK0003-416

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-293, 2008-08-01, Žin., 2008, Nr. 91-3640 (2008-08-09), i. k. 1082210ISAK0003-293

Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-582, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 138-6087 (2009-11-21), i. k. 1092210ISAK0003-582

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 "Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-147, 2010-03-10, Žin., 2010, Nr. 31-1469 (2010-03-18), i. k. 1102210ISAK0003-147

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 "Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-416, 2012-06-11, Žin., 2012, Nr. 68-3488 (2012-06-19), i. k. 1122210ISAK0003-416

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 "Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-426(1.5 E), 2015-10-14, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15164

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo