Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 136-4945, i. k. 1041100NUTA00001118

 

Nauja redakcija nuo 2014-09-12:

Nr. 913, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12108

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1118

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913
redakcija)

 

 

 

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai (toliau – įvykis darbe), nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, skundų, susijusių su tyrimu, nagrinėjimo tvarką. Nuostatų privalo laikytis visi darbdaviai ir darbdaviams atstovaujantys asmenys, išskyrus atvejus, nurodytus Nuostatų 2 ir 3 punktuose.

2. Laikantis Nuostatų tiriami įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykę asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnyje (toliau – darbuotojai), išskyrus atvejus, nurodytus Nuostatų 3 punkte.

3. Įvykiai darbe, įvykę vykdant tarnybines pareigas krašto apsaugos sistemos pareigūnams ir kariams, žvalgybos pareigūnams, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų institucijų pareigūnams, kurių tarnybinius santykius nustato atitinkami statutai ar įstatymai, kai šie pareigūnai vykdo veiklą, kuriai būdingi specifiniai veiklos požymiai, tiriami jų tarnybinius santykius nustatančiuose atitinkamuose statutuose ir įstatymuose nustatyta tvarka. Tiriant įvykius darbe, įvykusius vykdant tarnybines pareigas, gali būti kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) inspektoriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 896, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23330

 

4. Įvykiai darbe, įvykę Nuostatų 3 punkte nurodytiems pareigūnams ir kariams, vykdantiems veiklą ar dirbantiems darbus, nebūdingus šių institucijų specifinei veiklai, taip pat darbuotojams, dirbantiems žvalgybos ar kitose Nuostatų 3 punkte nurodytose institucijose, ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykę Nuostatų 3 punkte nurodytų institucijų pareigūnams, kariams ir darbuotojams, tiriami Nuostatų nustatyta tvarka.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

 

II SKYRIUS
PRANEŠIMAI APIE ĮVYKIUS DARBE, NELAIMINGUS ATSITIKIMUS PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO

 

6. Darbdavys turi informuoti kiekvieną darbuotoją apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo.

7. Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, jeigu pajėgia, taip pat asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui.

8. Darbdavys nedelsdamas suteikia dėl įvykio darbe nukentėjusiam darbuotojui pirmąją pagalbą, iškviečia greitosios medicinos pagalbos tarnybą, prireikus nuveža nukentėjusį darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, organizuoja įvykio darbe tyrimą.

9. Darbdavys nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau – šeimos atstovas), apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos arba sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai. Darbdavys Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išsiunčia pranešimą apie šiuos įvykius darbe (1 priedas).

10. Darbdavys nedelsdamas privalo pranešti apie įvykius darbe, kai darbuotojas patiria žalą sveikatai dėl:

10.1. statinio avarijos – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

10.2. pavojingojo objekto, kitų objektų ar įrenginių avarijų, gaisro, sprogimo – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

10.3. avarijos, įvykusios vežant pavojingus krovinius, – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos;

10.4. branduolinės energetikos objekto veiklos sutrikimo – Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai;

10.5. energijos tiekimo (elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų gamybos, perdavimo, paskirstymo) sutrikimo – Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;

10.6. įvykio darbe, įvykusio profesinio mokymo teikėjo mokiniui ar aukštosios mokyklos studentui per jo praktinį mokymą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje ar dirbant pas darbdavį fizinį asmenį (toliau – įmonė), – atitinkamai mokymo įstaigai.

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi medicinos pagalbą darbuotojui, nukentėjusiam dėl įvykio darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, apie įvykį nedelsdama telefonu, elektroniniu paštu ar faksu privalo pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir darbdaviui.

12. Apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusius ne įmonės teritorijoje dėl geležinkelio, vandens, oro transporto, automobilių, traktorių ar kitų savaeigių mašinų eismo saugumo taisyklių pažeidimo, eismo įvykį tirianti valstybės institucija ar įstaiga nedelsdama raštu praneša nukentėjusio darbuotojo darbdaviui. Jeigu dėl eismo įvykio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, darbdavys apie tai praneša Nuostatų 9 punkte nustatyta tvarka.

13. Pranešimai apie įvykius darbe, įskaitant mirtį darbe dėl ligos, Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintos formos žurnale. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo registruojami darbdavio nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ĮVYKĮ DARBE, NELAIMINGĄ ATSITIKIMĄ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TIRIANTYS SUBJEKTAI

 

14.  Įvykį darbe, išskyrus tiriamą Valstybinės darbo inspekcijos, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš vienodo skaičiaus darbdavio atstovų, kuriuos skiria darbdavys, ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai. Nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą, vykstant iš vienos darbovietės į kitą, tiria darbdavio, pas kurį vykstama, sudaryta komisija. Atliekant tyrimą gali dalyvauti nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo.

15. Įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai), dalyvaujant darbdavio atstovui (-ams) ir darbuotojų atstovui (-ams) saugai ir sveikatai.

16. Jeigu įmonėje nėra galimybės sudaryti dvišalės komisijos, įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai).

17.  Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui tiriant įvykius darbe gali dalyvauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) atstovas, mokymo įstaigos atstovas, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai ar nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo nedalyvauja atliekant tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai) įvykį darbe tiria be jų.

18. Dalyvauti tiriant įvykį darbe arba nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo gali būti pakviesti: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertai, specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai, teikiantys tyrimui atlikti reikalingas išvadas ar informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1393, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21113

Nr. 377, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07964

 

19. Įvykį darbe, dėl kurio miršta 3 ir daugiau darbuotojų, tiria komisija. Šios komisijos pirmininkas yra vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, nariai – vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas ir šio skyriaus 2 inspektoriai. Atliekant tyrimą dalyvauja darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovo (-ų) skirti asmenys. Tiriant įvykį gali dalyvauti Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai.

20. Įvykius darbe, nurodytus Nuostatų 10 punkte, įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiriantis subjektas, nurodytas Nuostatų 14, 15, 16 ir 19 punktuose (toliau – tyrėjas), ir atitinkamos ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, mokymo įstaigos ar jų sudarytos komisijos tiria tuo pačiu metu.

 

IV SKYRIUS

ĮVYKIO DARBE, NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO TERMINAI

 

21. Įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, išskyrus įvykius, nurodytus Nuostatų 22–26 punktuose, ištiriamas per 10 darbo dienų po to, kai įvyksta.

22. Įvykis darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, išskyrus įvykius, nurodytus Nuostatų 23–26 punktuose, ištiriamas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie įvykį darbe Valstybinėje darbo inspekcijoje gavimo. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į tyrimo sudėtingumą ir Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus, tiriančio įvykį darbe, motyvuotą prašymą, gali 10 darbo dienų pratęsti tyrimo trukmę. Įvykio darbe, dėl kurio miršta 3 ir daugiau darbuotojų, tyrimo trukmė gali būti pratęsta 20 darbo dienų komisijos, tiriančios nelaimingą atsitikimą darbe, sprendimu.

23. Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, kuriam ištirti būtini duomenys iš ikiteisminio tyrimo institucijų ar teismo medicinos įstaigų, tyrimas turi būti baigtas per 10 darbo dienų nuo duomenų iš šių institucijų gavimo.

24. Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo, nurodytų Nuostatų 12 punkte, tyrimas turi būti baigtas per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 10 punkte nurodytų ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančių institucijų ar mokymo įstaigų išvadų, surinktos tyrimo medžiagos gavimo.

25. Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusio už Lietuvos Respublikos ribų, tyrimas turi būti baigtas per 10 darbo dienų po to, kai per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas, esančias užsienio valstybėse, ar iš nukentėjusio darbuotojo įmonės ar kitų fizinių arba juridinių asmenų gaunami tyrimui baigti būtini dokumentai.

26. Įvykio darbe, kuris įvyksta laive, esančiame jūroje ar užsienio uoste, tyrimas turi būti baigtas per 10 darbo dienų po to, kai laivas grįžta į Lietuvos Respublikos uostą ir gaunama laivo kapitono sudarytos komisijos tyrimo medžiaga arba iš nukentėjusio darbuotojo įmonės ar kitų fizinių ir / ar juridinių asmenų gaunami tyrimui baigti būtini dokumentai.

27. Įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, apie kurį nukentėjęs darbuotojas nustatyta tvarka nepraneša Nuostatų 7 punkte nurodytiems subjektams arba dėl kurio nukentėjęs darbuotojas netenka darbingumo ne iš karto ir kuris turi būti tiriamas Nuostatų 14 punkte nurodyto tyrėjo, ištiriamas per 10 darbo dienų nuo nukentėjusio darbuotojo arba jo įgalioto asmens ar jo šeimos atstovo rašytinio prašymo darbdaviui ištirti įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo gavimo; įvykis darbe, tiriamas Nuostatų 15 punkte nurodyto tyrėjo, ištiriamas per Nuostatų 22 punkte nurodytus terminus.

28. Prašymai ištirti įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo darbdaviui gali būti pateikti per 6 mėnesius nuo įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo dienos.

 

V SKYRIUS

ĮVYKIO DARBE TYRIMAS

 

29. Įvykio darbe tyrimo tikslai yra:

29.1. nustatyti įvykio darbe metu buvusias ar susidariusias sąlygas, kurios turėjo įtakos įvykiui arba jį lėmė (toliau – aplinkybės);

29.2. nustatyti įvykio darbe priežastis;

29.3. numatyti prevencijos priemones panašiems įvykiams darbe išvengti.

30. Tiriant įvykį darbe privalu nustatyti:

30.1. koks įvykio darbe priežastinis ryšys su darbu;

30.2. ar įvykį lėmė darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, ar šie pažeidimai yra įvykio darbe priežastys.

31. Įvykio darbe aplinkybės, priežastinis ryšys su darbu, priežastys ir darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ištiriami ir aprašomi nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akte (toliau – N-1 formos aktas; 2 priedas), vadovaujantis Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniais nurodymais, patvirtintais vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau – Metodiniai nurodymai).

32. Darbdavys įvykio darbe vietą ir įrenginių būklę iki tyrimo pradžios išsaugo tokius, kokie jie buvo įvykio darbe metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu, jų nepadarius, kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai. Įvykio darbe vieta ir / ar įrenginių būklė turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota ar nufilmuota.

33. Darbdavys sudaro sąlygas tirti įvykį darbe ir tyrėjui pareikalavus privalo:

33.1. pateikti dokumentus apie pakeitimus įvykio darbe vietoje arba įrodymus, kad įvykio vieta ir aplinka nepakeista;

33.2. užtikrinti, kad būtų parengti ir pateikti kiti dokumentai, vaizdinė (grafinė) medžiaga, kurių reikia įvykiui darbe tirti;

33.3. atlikti (užsakyti) techninius skaičiavimus, laboratorinius tyrimus, bandymus, išspausdinti tyrimui atlikti reikalingus dokumentus arba juos išversti į valstybinę, prireikus – į užsienio kalbą, parengti reikiamus visos tyrimo medžiagos egzempliorius, pakviesti specialistus, ekspertus ir atlikti kitus darbus, kurių reikia įvykiui darbe ištirti.

34. Tyrėjui pateikiami Nuostatų 33 punkte nurodytų dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos.

35. Tyrėjas turi teisę gauti iš darbdaviui atstovaujančio asmens, padalinių vadovų, darbuotojų ir kitų asmenų rašytinius ir žodinius (įforminamus raštu) paaiškinimus. Paaiškinimus turi teisę gauti ir atitinkama ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdanti institucija, mokymo įstaiga ar jos sudaryta komisija, tirianti įvykius, nurodytus Nuostatų 10 punkte.

36. Valstybinei darbo inspekcijai nustatant įvykio darbe priežastis, gali būti skiriamos ekspertizės vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

37. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri suteikė dėl įvykio darbe nukentėjusiam darbuotojui pagalbą arba kurioje jis gydomas, nukentėjusio darbuotojo darbdavio ir / ar Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu per 2 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo, o tais atvejais, kai pakenkimo sveikatai sunkumas patikslinamas atlikus papildomus tyrimus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo paštu, elektroniniu paštu ar faksu pateikia pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą (3 priedas).

38. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu pateikia duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį dėl įvykio darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo nukentėjusio darbuotojo kraujyje ir / arba biologinėse terpėse.

39. Įvykio darbe, dėl kurio darbuojas miršta, atveju, jeigu dėl šio įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, informaciją apie nukentėjusio darbuotojo mirties priežastį, duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu ir prokuroro sutikimu pateikia įvykį tirianti ikiteisminio tyrimo institucija. Jeigu ikiteisminis tyrimas dėl įvykio darbe nepradedamas, analogiškus duomenis Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu pateikia atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar teismo medicinos ekspertai.

40. Įmonės, kurioje dėl įvykio darbe žalą sveikatai patiria kitos įmonės darbuotojas, darbdavys privalo nedelsdamas apie tai pranešti nukentėjusio darbuotojo darbdaviui, išsaugoti įvykio darbe vietą, sudaryti reikiamas sąlygas tirti įvykį darbe ir paskirti savo atstovą, kuris dalyvaus tiriant tokį įvykį darbe. Įvykio darbe tyrimą organizuoja nukentėjusio darbuotojo darbdavys.

41. Nuostatų 10 punkte nurodytos ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, mokymo įstaigos ar jų sudarytos komisijos, ištyrusios įvykį darbe, tyrimo medžiagą (tyrimo metu surinktus dokumentus ir padarytas išvadas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos pateikia tyrėjams. Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo, nurodyti Nuostatų 12 punkte, tiriami pagal valstybės institucijos ar įstaigos pateiktą informaciją, nustatytas eismo įvykio aplinkybes ir nustatytus eismo saugumo taisyklių ar transporto priemonių techninės būklės reikalavimų pažeidimus.

42. Darbdaviui atsisakius organizuoti įvykio darbe tyrimą, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo ar šeimos atstovas, darbuotojų atstovas (-ai) apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai. Valstybinė darbo inspekcija pareikalauja organizuoti įvykio darbe tyrimą arba skiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių tirti įvykį darbe.

 

VI SKYRIUS

ĮVYKIO DARBE TYRIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

43. Jeigu tirdamas įvykį darbe tyrėjas nustato, kad įvykis darbe įvyko darbo laiku, darbo vietoje ir / ar atliekant darbo funkcijas, pareigas, darbdavio pavedimą arba kitą veiklą, už kurią įstatymų nustatyta tvarka mokamas vidutinis darbo užmokestis, taip pat tarnybinių komandiruočių metu vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje, jis pripažįsta šį įvykį nelaimingu atsitikimu darbe, baigia tyrimą ir surašo N-1 formos aktą. Surašoma tiek N-1 formos akto egzempliorių, kiek yra suinteresuotų fizinių ir juridinių asmenų, kuriems privaloma juos įteikti.

44. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą, dalyvaujant darbuotojų atstovui (-ams) saugai ir sveikatai, užpildo darbdavio į dvišalę komisiją paskirtas atstovas, aktą pasirašo tyrusios komisijos nariai.

45. Sunkaus ir mirtino nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą surašo ir pasirašo įvykį darbe tyręs Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius. Surašytą aktą pasirašo ir kiti atliekant tyrimą dalyvavę asmenys, o įvykio darbe, dėl kurio miršta 3 ir daugiau darbuotojų, atveju – Nuostatų 19 punkte nurodyta komisija.

46. Jeigu įvykio darbe tyrimo komisijos narys ar atliekant tyrimą dalyvavęs asmuo nepasirašo N-1 formos akto, jis per vieną darbo dieną pateikia raštą, kuriame nurodo nepasirašymo motyvus. Tyrėjas per 3 darbo dienas šį raštą išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja raštą pateikusį asmenį, o pareiškėjo raštą ir priimtą sprendimą prideda prie tyrimo medžiagos. N-1 formos akto nepasirašymo motyvai nagrinėjami vertinant, ar nepateikta naujų, tyrimo metu nežinotų (nenustatytų) įvykio darbe aplinkybių, ar nurodomi nepasirašymo motyvai suteikia pagrindą nustatyti kitokias, surašytame N-1 formos akte neminimas, nelaimingo atsitikimo darbe priežastis, ar pagrįstai nurodomi kiti, surašytame N-1 formos akte neminimi, pažeidimai ar neįvykdyti teisės aktų reikalavimai.

47. Jeigu įvykio darbe tyrimo komisijos narys ar atliekant tyrimą dalyvavęs asmuo nepasirašo N-1 formos akto ir raštu nepateikia motyvuotos jo nepasirašymo priežasties, aktas įsigalioja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

48. Įsigaliojęs aktas nedelsiant pateikiamas darbdaviui susipažinti. Darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto gavimo su juo susipažįsta, jį pasirašo arba jo nepasirašo ir pateikia tyrėjui raštą, kuriame nurodo nepasirašymo priežastis. Darbdavys nedelsdamas grąžina N-1 formos aktą tyrėjui.

49. Tyrėjas per 3 darbo dienas gautą raštą, kuriame nurodytos akto nepasirašymo priežastys, išnagrinėja ir priima sprendimą dėl rašte pateiktų motyvų. Tyrėjas apie sprendimą informuoja rašto teikėją ir gautą raštą bei priimtą sprendimą prideda prie tyrimo medžiagos.

50. Jeigu darbdavys raštu nepateikia motyvuotos akto nepasirašymo priežasties, tyrėjo surašytas aktas įsigalioja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

51. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akto vienas egzempliorius ir tyrimo medžiagos originalai paliekami įmonėje, po vieną akto egzempliorių darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo įteikia arba išsiunčia paštu, faksu ar elektroniniu paštu:

51.1. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui;

51.2. nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui;

51.3. Fondo valdybos teritoriniam skyriui (su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis);

51.4. mokymo įstaigai, kurios mokinys ar studentas sužalotas per praktinį mokymą įmonėje.

52. Įvykį darbe tyręs Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, gavęs darbdavio pasirašytus ar nepasirašytus N-1 formos aktus ir tyrimo dokumentų įmonėje patvirtintas kopijas, vieną šio akto egzempliorių su tyrimo medžiagos originalais palieka Valstybinėje darbo inspekcijoje ir po vieną akto egzempliorių su tyrimo medžiagos kopijomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įteikia arba išsiunčia paštu, faksu ar elektroniniu paštu:

52.1. atitinkamai teritorinei prokuratūrai ar įvykį tiriančiai ikiteisminio tyrimo institucijai;

52.2. nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui ar šeimos atstovui;

52.3. darbdaviui (buveinės adresu);

52.4. Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

52.5. įmonėms ar valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant įvykį darbe (jų pageidavimu);

52.6. profesinei sąjungai, kurios narys yra nukentėjęs darbuotojas, ar kitiems darbuotojų atstovams (jų pageidavimu);

52.7. mokymo įstaigai, kurios mokinys ar studentas sužalotas per praktinį mokymą įmonėje.

53.  N-1 formos aktų kopijas darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įteikia arba išsiunčia kitoms institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, nurodytoms Nuostatų 10 ir 12 punktuose, jeigu yra jų rašytinis prašymas.

54. Jeigu įvykio darbe metu žalą sveikatai patiria daugiau negu vienas darbuotojas, atitinkamos formos aktas surašomas kiekvienam nukentėjusiam darbuotojui atskirai.

55. Ištyrus įvykį darbe ir nustačius, kad darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar mirė norėdamas nusižudyti ar susižaloti darydamas nusikalstamą veiką, kai prieš jį panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu, savavališkai (be darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais), taip pat nustačius, kad darbuotojas mirė dėl nesusijusios su darbu ligos arba įvykis priežastiniu ryšiu nesusijęs su darbu, toks įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe.

56. Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu darbe, tyrėjas surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo įvykio aplinkybes, nurodo, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe, jį pasirašo ir tyrimo medžiagą išsiunčia suinteresuotiems fiziniams ir / ar juridiniams asmenims.

 

VII SKYRIUS

NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMAS IR TYRIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

57. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslai yra:

57.1. nustatyti, ar įvykis, įskaitant eismo įvykį, įvyko darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir:

57.1.1. gyvenamosios vietos;

57.1.2. vietos ne įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti per pertrauką pailsėti ir pavalgyti;

57.1.3. ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;

57.1.4. kitos darbovietės;

57.2. aprašyti nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybes ir priežastis.

58. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybės ir priežastys aprašomos Metodiniuose nurodymuose nustatyta tvarka.

59. Darbuotojui esant komandiruotėje, nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo pripažįstamas įvykis vykstant į užduoties vykdymo vietovę ar atgal, užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietą ir / ar iš jos.

60. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuojas miršta, atveju, jeigu dėl šio įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, informaciją apie nukentėjusio darbuotojo mirties priežastį, duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje darbdavio rašytiniu prašymu ir prokuroro sutikimu pateikia įvykį tirianti ikiteisminio tyrimo institucija. Jeigu ikiteisminis tyrimas dėl įvykio nepradedamas, analogiškus duomenis darbdavio rašytiniu prašymu pateikia atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar teismo medicinos ekspertai.

61. Jeigu ištyrus įvykį nustatoma, kad jis įvyko Nuostatų 57.1 papunktyje ar 59 punkte nurodytomis aplinkybėmis, toks įvykis pripažįstamas nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo ir tyrimas baigiamas surašant nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktą (toliau – N-2 formos aktas; 4 priedas). Aktas užpildomas Metodiniuose nurodymuose nustatyta tvarka. Surašoma tiek N-2 formos akto egzempliorių, kiek yra suinteresuotų fizinių ir / ar juridinių asmenų, kuriems privaloma juos įteikti.

62. N-2 formos aktus užpildo darbdavio į dvišalę komisiją paskirtas atstovas, aktą pasirašo įvykį tyrusios komisijos nariai ir atliekant tyrimą dalyvavę asmenys, darbdaviui atstovaujantis asmuo ir nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo.

63. Jeigu įvykio tyrimo komisijos narys ar atliekant tyrimą dalyvavęs asmuo nepasirašo N-2 formos akto, jis pateikia raštą, kuriame nurodo akto nepasirašymo motyvus. Tyrėjas per 3 darbo dienas šį raštą išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja raštą pateikusį asmenį, o pareiškėjo raštą ir priimtą sprendimą prideda prie tyrimo medžiagos. N-2 formos akto nepasirašymo motyvai nagrinėjami vertinant, ar nepateikta naujų, tyrimo metu nežinotų (nenustatytų) nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybių, ar pateikiami nepasirašymo motyvai suteikia pagrindą nustatyti kitokias, surašytame N-2 formos akte nenurodytas, nelaimingo atsitikimo darbe priežastis.

64. Jeigu darbdavys tyrėjo surašyto N-2 formos akto nepasirašo, jis pateikia raštą, kuriame nurodo nepasirašymo priežastis. Tyrėjas per 3 darbo dienas gautą raštą išnagrinėja ir priima sprendimą dėl rašte pateiktų motyvų. Tyrėjas apie sprendimą informuoja rašto teikėją ir gautą raštą bei priimtą sprendimą prideda prie tyrimo medžiagos.

65. Vienas N-2 formos akto egzempliorius ir tyrimo dokumentų originalai paliekami įmonėje, po vieną akto egzempliorių darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susipažinimo įteikia arba išsiunčia:

65.1. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui;

65.2. nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui ar jo šeimos atstovui;

65.3. Fondo valdybos teritoriniam skyriui (su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis);

65.4. įmonėms, valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant įvykį darbe (jų pageidavimu).

 

VIII SKYRIUS

ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO REGISTRAVIMAS, APSKAITA, ANALIZĖ IR TYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

66. Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai darbe ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo registruojami įmonėje įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnale (5 priedas).

67. Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę asmenims, esantiems įkalinimo įstaigoje, jų darbo laiku, registruojami šios įstaigos įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnale.

68. Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai darbe ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykę profesinio mokymo teikėjų, įmonių mokiniams ar aukštųjų mokyklų studentams per praktinį mokymą įmonėje, registruojami įmonėje, kurioje įvyko.

69. N-1 ir N-2 formos aktai Valstybinėje darbo inspekcijoje registruojami ir įtraukiami į apskaitą vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

70. Nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir tyrimo medžiaga saugomi įmonėje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, ir Valstybinėje darbo inspekcijoje, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

71. Likviduojant įmonę, N-1 ir N-2 formos aktai, tyrimo medžiaga ir įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalai perduodami saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

72. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje gautas lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 ar N-2 formos aktas per 10 darbo dienų išnagrinėjamas ir nenustačius tyrimo ir / ar tyrimo rezultatų įforminimo pažeidimų registruojamas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

73. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus inspektorius, nustatęs, kad įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas ir / ar tyrimo rezultatai surašyti pažeidžiant Nuostatų ir / ar kitų tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įpareigoja darbdavį per 15 darbo dienų atlikti papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą (toliau – papildomas tyrimas), surašydamas privalomą vykdyti reikalavimą. Reikalavime taip pat nurodoma, kad apie atliekamą papildomą tyrimą darbdavys privalo informuoti nukentėjusį darbuotoją arba jo įgaliotą asmenį ar šeimos atstovą, Fondo valdybos teritorinį skyrių.

74. Atlikus papildomą tyrimą gali būti paliktas galioti nepakeistas ankstesnio tyrimo metu surašytas atitinkamos formos aktas, jis gali būti papildytas, panaikintas arba surašytas naujas.

75. Dvišalės komisijos atlikto papildomo tyrimo N-1 ir N-2 formų aktai pasirašomi Nuostatų 44 ir 62 punktuose nustatyta tvarka ir su tyrimo medžiaga ir dvišalės komisijos narių pasirašytu sprendimu dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo įteikiami ar išsiunčiami Nuostatų 51 arba 65 punkte nustatyta tvarka.

76. Dvišalės komisijos atlikto papildomo tyrimo medžiaga nagrinėjama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje, o pakartotinai nustačius įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo pažeidimų Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas paskiria šio skyriaus inspektorių papildomai ištirti įvykį. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui papildomai ištyrus šį įvykį, atitinkamos formos aktas, tyrimo medžiaga su Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus sprendimu dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo per 3 darbo dienas išsiunčiami Nuostatų 52 arba 65 punkte nurodytiems suinteresuotiems asmenims ar institucijoms.

 

X SKYRIUS

SKUNDŲ DĖL ĮVYKIŲ DARBE, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PAKELIUI Į DARBĄ AR IŠ DARBO TYRIMO AKTŲ NAGRINĖJIMAS

 

77. Jeigu nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys nesutinka su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu, jis (jie) pateikia skundą vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

78. Valstybinė darbo inspekcija, įvertinusi skunde pateiktą informaciją, gali paskirti įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo papildomą tyrimą, o nustačiusi, kad nėra pagrindo skirti papildomo tyrimo, apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją.

79. Apie papildomą tyrimą per 3 darbo dienas paštu, faksu ar elektroniniu paštu informuojamas darbdavys, Fondo valdybos teritorinis skyrius, atitinkama teritorinė prokuratūra, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo ar šeimos atstovas. Jeigu darbdavio, darbuotojų, Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai ar nukentėjęs darbuotojas arba jo atstovas nedalyvauja atliekant tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai) įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria be jų.

80. Darbdavys skundą dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui gali pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo N-1 ar N-2 formos akto gavimo, nukentėjęs darbuotojas pareiškimą dėl lengvo nelaimingo atsitikimo darbe – per 2 mėnesius, o dėl sunkaus – per 6 mėnesius nuo atitinkamo akto gavimo. Mirusiojo dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo šeimos atstovas, nesutinkantis su tyrimu, gali kreiptis į vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių per vienus metus nuo N-1 ar N-2 formos akto gavimo dienos.

81. Valstybinė darbo inspekcija skundus dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.

82. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui atlikus papildomą tyrimą, papildomo tyrimo medžiaga nagrinėjama Valstybinėje darbo inspekcijoje vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka, o papildomo tyrimo medžiaga išsiunčiama per 3 darbo dienas nuo papildomo tyrimo pabaigos Nuostatų 51 arba 65 punkte nurodytiems gavėjams.

83. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas dėl skundo, kuriame skundžiamas nelaimingo atsitikimo darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aktas, gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

84. Papildomas tyrimas gali būti skiriamas Fondo valdybos teritorinio skyriaus motyvuotu prašymu.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85. Jeigu po to, kai ištiriamas įvykis darbe arba nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, nukentėjęs darbuotojas dėl patirtų sužalojimų miršta, tyrėjas atlieka papildomą tyrimą ir apie jį praneša Fondo valdybos teritoriniam skyriui ir teritorinei prokuratūrai pagal darbdavio buveinės registracijos vietą.

86. Darbdavys, sudaręs komisiją įvykiui darbe ištirti, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą su išvada, kad pakenkimas darbuotojo sveikatai priskiriamas prie sunkių, arba tada, kai darbuotojas miršta, nutraukia įvykio darbe tyrimą ir nedelsdamas išsiunčia pranešimą (1 priedas) Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

87. Ištyrus įvykį darbe, darbdavys organizuoja prevencijos priemonių nelaimingo atsitikimo darbe (taip pat galinčių įvykti tokių ar panašių nelaimingų atsitikimų darbe) priežastims pašalinti parengimą ir įgyvendinimą.

88. Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo klausimais, kontroliuoja, kaip Nuostatų laikomasi įmonėse.

89. Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (OL 2011 L 97, p. 3), teikia šiame reglamente nurodytus duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui).

__________________

 

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatų

1 priedas

 

 

(Pranešimo apie įvykį darbe forma)

 

______________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

______________________________________

(įmonės kodas, buveinės adresas, kiti duomenys)

 

 

 

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam

 

__________________________ skyriui

 

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ DARBE

_______________Nr. ______

(data)                                               

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

1. Nukentėjo ....................., iš jų žuvo ................., sunkiai sužaloti ............ darbuotojai (asmenys).

 

2. Nukentėjo, žuvo ............................................................................................................................

(vardas, pavardė, profesija, pareigos, sužalojimo pobūdis)

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

3. Įvykio laikas – ............ m. ......................... d. ........ val. ..... minutės. Atliekamo darbo pobūdis:

 

...........................................................................................................................................................

 

4. Įvykio vieta, jos adresas ir aplinkybės ..........................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

5. Įmonės vadovas ............................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, telefonas, faksas, el. paštas)

 

6. Apie įvykį pranešė ........................................................................................................................

(asmens, perdavusio pranešimą, vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

 

7. Pranešimą priėmė ..........................................................................................................................

(data, laikas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojo vardas, pavardė)

(asmens, priėmusio pranešimą, parašas)*

 

8. Įvykį darbe tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius* ......................................................

(pareigos, vardas, pavardė)

 

...........................................................................................................................................................

_____________________

* Pildoma / pasirašoma Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir
apskaitos nuostatų

2 priedas

 

 

(Nelaimingo atsitikimo darbe akto forma)

 

AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-1

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE

AKTAS

 

_____________ Nr. __________

(data)                                                                             

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

 

Pakenkimas sveikatai:

lengvas – 1

sunkus – 2

mirtinas – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau – n. ats.) metu, pavadinimas ir duomenys: ___________

 

(įmonės pavadinimas)

 

1.1. buveinės adresas

 

, pašto indeksas    LT -

 

 

 

 

 

 

1.2. telefonas

 

, faksas

 

, el. paštas

 

, įm. kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ekonominė veikla

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

(įrašyti)

 

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame įvyko n. ats., pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, vardas, pavardė)

 

(asmens kodas)

 

3. Nukentėjęs darbuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

 

(asmens kodas)

 

3.1. namų adresas, telefonas

 

(įrašyti)

 

3.2. pilietybė

 

 

 

(įrašyti)

 

3.3. užimtumas

 

 

 

 

 

(įrašyti)

3.4. amžius

 

 

 

 

 

(įrašyti)

3.5. lytis

 

 

 

(įrašyti)

 

3.6. profesija, pareigos pagal darbo sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

 

3.7. darbo sutarties sudarymo data ir darbo trukmė įmonėje (mėnesiais)

 

m.

 

 

 

d.

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

 

 

(įrašyti trukmę)

 

 

 

 

 

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(val.)

 

metų savaitė

 

 

 

 

(įrašyti einamųjų metų savaitės numerį)

 

4.1. nuo darbo, kurį atliekant įvyko n. ats., pradžios

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

4.2. savaitės diena

 

, pamainos trukmė: nuo

 

val.

 

min.  iki

 

val.

 

min.

1

 

2

 

 

 

4.3. sveikatos pakenkimo diagnozė

 

 

(įrašyti)

 

4.4. sužalota kūno dalis

 

 

 

 

(įrašyti)

4.5. sveikatos pakenkimo  pobūdis

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

4.6. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų:  pagal

 

1

 

 

 

 

 

pažymą Nr.

 

, išduotą

 

, rasta

 

2

 

 

(įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą, buveinės adresą, telefoną)

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

 

 

 

5. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

*a

 

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

 

*d

 

 

 

 

 

*e

 

 

 

 

 

*f

 

 

 

 

 

*g

 

 

 

 

 

*h

 

 

 

 

 

*i

 

 

 

 

 

*j

 

 

 

 

 

*k

 

 

 

 

 

*l

 

 

 

 

 

*m

 

 

 

 

 

*n

 

 

 

 

 

*o

 

 

 

 

 

*p

 

 

 

 

 

*r

 

 

 

(tęsinys nepateikiamas / pateikiamas (nereikalingą žodį išbraukti) akto _____ priede)

 

 

6. Darbo aplinka

 

*

 

 

(įrašyti)

 

 

 

 

7. Nukrypimas nuo įprastos būklės

 

*

 

 

(įrašyti)

 

8. Kontaktas ir sužeidimo pobūdis

 

*

 

 

(įrašyti)

 

9. Sveikatos pakenkimo pobūdžio materialusis veiksnys

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

 

10. Veiksniai, lėmę sužalojimą

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

 

 

11. Nelaimingo atsitikimo priežastys

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

*d

 

 

 

 

*e

 

 

 

 

*f

 

 

 

 

*g

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagal svarbą išvardijamos priežastys, nurodant pažeidimo ryšį su atsitikimu ir nesilaikytų norminių teisės aktų pavadinimus, juos priėmusias ar tvirtinusias institucijas, pasirašymo datas, straipsnius, punktus ir pateikiant reikalavimų tekstą ar nuorodą į priedą su tekstu)

 

 

12. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

 

pradėtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

baigtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

*b

 

 

*c

 

 

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais):

 

*d

 

 

 

 

 

(Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

 

 

darbdavio atstovas

 

*e

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

 

darbuotojų atstovas

 

*f

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

Dalyvavo:

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro

 

 

 

(lapų sk.)

 

 

 

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo)

 

*g

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

A.    V.

 

Dokumentus gavau:

nukentėjęs darbuotojas

(nukentėjusio darbuotojo įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas)

 

*h

 

 

 

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų)

išsiuntimo data ir registravimo numeris)

_____________________

*Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje.

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 377, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07964

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų
3 priedas

 

 

(Pažymos apie pakenkimo sveikatai sunkumą forma)

 

 

 

______________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

 

PAŽYMA APIE PAKENKIMO SVEIKATAI SUNKUMĄ

_____________ Nr. __________

(data)                                                                             

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

__________________________

(įmonės, įstaigos, kuriai išduodama pažyma,

__________________________

pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

 

Nukentėjęs darbuotojas ____________________________________________________

(vardas, pavardė, amžius)

į _____________________________________________________________________________

(ligoninė, poliklinika, skyrius)

atvežtas (-a) ___________________________________________________________________ .

(data, val., min.)

Diagnozė _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

(pakenkimo sveikatai pobūdis)

Vadovaujantis Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąrašu, nurodytas

pakenkimas sveikatai __________________________________________________  prie sunkių.

(priskiriamas, nepriskiriamas – įrašyti)

 

Skyriaus vedėjas

(vyriausiasis gydytojas) __________________________________________________________

(parašas)                                                                                                                           (vardas, pavardė)

 

Gydantis gydytojas         _________________________________________________________

(parašas)                                                                                             (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

______________________

(telefonas)

 

––––––––––––––––––––

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų
4 priedas

 

 

(Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo akto forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-2

 

 

AK

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI

___________________

(įrašyti: į darbą / iš darbo)

 

AKTAS

 

_______________________ Nr. _____________

(registracijos data)                                                                                      

 

_________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

Pakenkimas sveikatai:

lengvas – 1

sunkus – 2

mirtinas – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo (toliau – nelaimingas atsitikimas) metu, pavadinimas ir duomenys: ______________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

1.1. buveinės adresas

 

, pašto indeksas    LT -

 

 

 

 

 

 

1.2. telefonas

 

, faksas

 

, el. paštas

 

, įm. kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ekonominė veikla

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

(įrašyti)

 

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje

 

 

 

 

 

 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame dirbo nukentėjęs darbuotojas, pavadinimas ______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

2. Nukentėjęs darbuotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

 

(asmens kodas)

2.1. namų adresas, telefonas

 

 

(įrašyti)

 

 

2.2. pilietybė

 

 

 

(įrašyti)

 

2.3. užimtumas

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2.4. profesija, pareigos pagal darbo sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

3. Nelaimingas atsitikimas įvyko

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(val.)

 

3.1. savaitės diena

 

 

 

 

(įrašyti)

 

 

3.2. sužalojimo diagnozė

 

1

 

 

 

 

2

 

 

(įrašyti)

 

3.3. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų:  pagal

 

1

 

 

 

pažymą Nr.

 

, išduotą

 

, rasta

 

2

 

(įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą, buveinės adresą, telefoną)

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

Gydymo įstaiga, kurioje suteikta medicinos pagalba _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti įstaigos pavadinimą, buveinės adresą, telefoną ir jos kodą)

3.4. nelaimingas atsitikimas įvyko vykstant (į, iš)

 

 

(įrašyti)

3.5. nukentėjęs darbuotojas vyko (kuo, kaip)

 

 

(įrašyti)

4. Nelaimingo atsitikimo vieta

 

*

 

 

(pateikti atsitikimo vietos apibūdinimą ir jos adresą)

___________________________________________________________________________________________________________________

5. Nelaimingo atsitikimo liudytojai (vardai, pavardės, namų adresai, telefonai)_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(įrašyti)

6. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės

 

*a

 

 

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Nukentėjusio darbuotojo sužalojimą lėmę veiksniai

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

8. Nelaimingo atsitikimo priežastys

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

 

pradėtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

baigtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

*b

 

 

*c

 

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (nuostatuose numatytais atvejais):

 

*d

 

 

 

 

 

(Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė, telefonas)

 

 

darbdavio atstovas  ___________________________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

darbuotojų atstovas                                                                                                                                                                                                   

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Dalyvavo atliekant tyrimą:___________________________________________________________________________________________

(atstovaujamos įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė, telefonas)

____________________________________________________________________________________________________________________

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro _____________________________________________________________

 

 

(lapų sk.)

 

 

 

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, priedų numeriai, lapų skaičius)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo)_____________________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

A. V.

 

Dokumentus gavau:

nukentėjęs darbuotojas_______________________________________________________________________________________________

(nukentėjusio darbuotojo įgaliotas asmuo)                                                                            (giminystė, parašas, vardas, pavardė, namų adresas, telefonas, gavimo data arba akto (dokumentų)
                                                                                                                                                                                                                                        išsiuntimo data ir registravimo numeris)

_____________________

* Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje.

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų

5 priedas

 

 

 

(Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo forma)

 

 

 


____________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas)

 

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Įrašų eil. Nr.

Įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo data

Įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo rūšis (lengvas, sunkus, mirtinas, grupinis)

Nelaimingo atsitikimo darbe ir nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aktai ir registravimo datos

Nukentėjusio darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, profesija

Nelaimingo atsitikimo darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo vieta

Nelaimingo atsitikimo darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybės (trumpai)

Pakenkimo sveikatai diagnozė ir priežastis, dėl kurios įvyko nelaimingas atsitikimas darbe arba nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo

N-1

N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

6 priedas. Neteko galios nuo 2009-10-23

Priedo naikinimas:

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1183, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4732 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001183

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1045, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4632 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1314, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5429 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001314

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 350, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 40-1909 (2010-04-08), i. k. 1101100NUTA00000350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 459, 2011-04-20, Žin., 2011, Nr. 48-2307 (2011-04-23), i. k. 1111100NUTA00000459

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 845, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4271 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000845

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 963, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4967 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000963

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 524, 2012-05-16, Žin., 2012, Nr. 57-2860 (2012-05-19), i. k. 1121100NUTA00000524

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1562, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 155-8011 (2012-12-31), i. k. 1121100NUTA00001562

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 913, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12108

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1393, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21113

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 896, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-07, i. k. 2016-23330

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 377, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07964

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo