Įsakymas skelbtas: Žin., 2010, Nr. 3-140

Neoficialus įsakymo tekstas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 30 d. Nr. V-780

Vilnius

 

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisykles.

1.2. Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikaciją EGAS v1.0.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) Dokumentų tvarkymo skyrių šio įsakymo elektroninius nuorašus išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms;

2.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

2.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje ir Fondo valdybos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                Česlava Zabulėnienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780

 

ELEKTRONINĖS GyventoJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninių prašymų teikimo bei informacijos gavimo elektroniniu būdu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinės sistemos tvarką, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudotojų teises ir jų įgyvendinimo procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-205, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 65-3090 (2011-05-28)

 

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 61-1827), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725), ir kitais teisės aktais.

     3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Draudėjo sritis – Draudėjų portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik autentifikuotiems ir autorizuotiems draudėjų naudotojams ir administratoriams.

3.2. Draudėjų portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://draudejai.sodra.lt.

3.3. EGAS – elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema, skirta elektroninėms paslaugoms teikti.

3.4. EGAS portalas – portalas, pasiekiamas adresu http://gyventojai.sodra.lt.

3.5. Elektroninis prašymas – šių Taisyklių nustatyta tvarka EGAS priemonėmis paruoštas ir pateiktas elektroninis prašymas ar skundas Fondo administravimo įstaigai, įskaitant skundą Fondo valdybai, kaip privalomai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai.

3.6. Fondo administravimo įstaigos – Fondo valdyba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

3.7. Fondo valdybos informacinė sistema – Fondo administravimo įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms, išskyrus vidaus administravimą, atlikti reikiamos informacijos apdorojimo procesus (duomenų ir dokumentų tvarkymo, apsikeitimo su kitomis informacinėmis sistemomis, skaičiavimo ir kitus) vykdanti sistema, kuri veikia informacinių technologijų pagrindu.

3.8. Informavimas elektroniniu būdu – EGAS naudotojo informavimas Taisyklėse nustatytais atvejais elektronine žinute EGAS portalo Naudotojo srityje ir informavimas apie tokią žinutę jo nurodytu Naudotojo srityje elektroninio pašto adresu.

3.9. Kvalifikuotas elektroninis parašas – saugus elektroninis parašas, kuris yra sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

3.10. Kvalifikuoto elektroninio sertifikato santrauka – fizinio asmens kvalifikuoto elektroninio sertifikato santrauka, registruojama Fondo valdybos informacinėje sistemoje. Santrauka naudojama asmeniui autentifikuoti, jam jungiantis į EGAS portalo Naudotojo sritį (jei autentifikavimuisi naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas), ir elektroniniams dokumentams, pasirašytiems kvalifikuotu elektroniniu parašu, tikrinti.

3.11. Naudotojas – fizinis asmuo, Taisyklių nustatyta tvarka užsiregistravęs EGAS ir EGAS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis prisijungęs (turintis teisę prisijungti) prie Naudotojo srities.

3.12. Naudotojo sritis – EGAS portalo sritis, kurioje esanti informacija ir elektroninės paslaugos prieinamos tik saugiu būdu (apsaugotu internetiniu protokolu) autentifikuotiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-401, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 119-6090 (2010-10-07),

Nr. V-205, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 65-3090 (2011-05-28),

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28),

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

     31.  Mygtukų „Pateikti“ ar „Siųsti“ paspaudimas Naudotojo srityje EGAS naudotojui teikiant elektroninius dokumentus ar informaciją Fondo administravimo įstaigoms, kitų mygtukų, kuriais EGAS priemonėmis pateikiami dokumentai (informacija), užbaigiamas kitas veiksmas (susipažinimo su pranešimu ar taisyklėmis patvirtinimas, nurodymas, pavedimas, teisės suteikimas ir panašiai),  paspaudimas visose Fondo administravimo įstaigose yra prilyginamas pasirašymui parašu, kurio teisinė galia prilygsta parašui rašytiniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis teisės aktais EGAS naudotojas teikia (privalo teikti) elektroninį prašymą (dokumentą), pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu – tais atvejais taikomos taisyklės, reglamentuojančios kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimą.

Elektroninius prašymus (dokumentus), kuriuos privaloma saugoti ilgai, galima teikti tik pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Įsakymas papildytas punktu:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

 

II. Naudotojų REGISTRAVIMAS EGAS, jŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Asmuo, norėdamas tapti EGAS naudotoju, vieną kartą turi registruotis EGAS šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Besijungiantis prie EGAS asmuo yra autentifikuojamas jo pasirinkta viena iš EGAS siūlomų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių.

6. Asmeniui pirmą kartą jungiantis prie EGAS, pateikiamas Taisyklių tekstas (aktuali Taisyklių redakcija), su kuriuo jis privalo susipažinti ir EGAS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Taisyklių nuostatas bei sutinka jų laikytis. Išreiškęs sutikimą dėl Taisyklių nuostatų laikymosi, asmuo yra registruojamas kaip EGAS naudotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

 

7. Asmeniui jungiantis prie EGAS po kiekvieno Taisyklių pakeitimo įsigaliojimo, jam pateikiama aktuali Taisyklių redakcija ir Taisyklių pakeitimo tekstas. EGAS naudotojas privalo susipažinti su pakeitimais ir EGAS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Taisyklių aktualios redakcijos nuostatas bei sutinka jų laikytis. EGAS naudotojas, nesutikęs laikytis pakeistų Taisyklių nuostatų, neturi teisės ir techninės galimybės naudotis EGAS Naudotojo srities funkcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

 

8. EGAS naudotojas turi teisę:

8.1. kurti ir teikti elektroninius prašymus (skirti išmokas, išduoti pažymas ir kitus);

8.2. peržiūrėti Fondo valdybos informacinėje sistemoje tvarkomą informaciją apie save;

8.3. leisti kitiems asmenims susipažinti su Fondo valdybos informacinėje sistemoje tvarkoma informacija apie jį;

8.4. gauti informaciją apie per EGAS Fondo administravimo įstaigoms pateiktus elektroninius prašymus, jų nagrinėjimo būseną ir sprendimus dėl jų, taip pat gauti sprendimus dėl kitais būdais Fondo administravimo įstaigoms pateiktų prašymų;

8.5. konsultuotis per EGAS tikruoju laiku;

8.6. užsakyti Fondo administravimo įstaigų teikiamą klientų informavimo savo iniciatyva paslaugą, pasirinkti, atsisakyti, keisti jam priimtinus informavimo būdus, atvejus, kuriais Fondo administravimo įstaigos turėtų EGAS naudotoją informuoti (iš Fondo valdybos nustatyto sąrašo) apie galimas gauti valstybinio socialinio draudimo paslaugas ir (ar) turimus (privalomus) atlikti veiksmus, pareigas valstybinio socialinio draudimo srityje, svarbius jų gyvenimo ar veiklos įvykius, kitus juridinius faktus, su kuriais siejamas jų teisių ar pareigų socialinio draudimo srityje atsiradimas ar pasibaigimas, apie aktualius teisės aktų, susijusių su socialiniu draudimu, pasikeitimus, kitais svarbiais klausimais, susijusiais su socialiniu draudimu.

8.7. naudotis kitomis EGAS teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-401, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 119-6090 (2010-10-07),

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28),

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

9. Naudotojas, užsiregistravęs EGAS, įsipareigoja:

9.1. teikti teisingus ir aktualius duomenis ir elektroninius dokumentus;

9.2. naudoti EGAS esančią informaciją ir duomenis teisėtais tikslais.

10. Prieš pirmą kartą panaudodamas kvalifikuotą elektroninį parašą Fondo valdybos informacinėje sistemoje (asmens autentifikavimui ir (arba) elektroninių prašymų pasirašymui), EGAS naudotojas privalo užregistruoti jam išduotą kvalifikuotą sertifikatą Fondo valdybos informacinėje sistemoje, jei sertifikate nėra įrašytas jo asmens kodas. Kvalifikuotas sertifikatas registruojamas elektroniniu parašu pasirašant „Paraišką dėl elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato registravimo“. Įsigijęs naują elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, EGAS naudotojas privalo jį iš naujo užregistruoti šiame punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

Iii. ELEKTRONINIŲ PRAŠYMŲ RENGIMO IR PATEIKIMO, informacijos apie elektroninių prašymų nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų pateikimo TVARKA

Skyriaus pavadinimas keistas:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

11. EGAS naudotojas, norėdamas pateikti elektroninį prašymą Fondo administravimo įstaigai, turi:

11.1. interneto naršyklės pagalba prisijungti prie EGAS bei šios sistemos siūlomomis asmens autentifikavimo priemonėmis patvirtinti savo tapatybę;

11.2. užpildyti atitinkamą elektroninį prašymą, pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik tais atvejais, jei atitinkamas prašymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba EGAS naudotojas pats to pageidauja) ir paspausti mygtuką „Pateikti“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

111. Jei Naudotojo srityje yra paskelbta speciali atitinkamos rūšies prašymo forma, elektroninis prašymas pripažįstamas tinkamu ir nagrinėjamas, jei jis užpildytas tokioje specialioje formoje.

Įsakymas papildytas punktu:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

12. Pateikęs elektroninį prašymą, EGAS naudotojas informuojamas apie prašymo nagrinėjimo būseną elektroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

13. Pateiktas elektroninis prašymas registruojamas ir patikrinamas pagal Fondo valdybos informacinėje sistemoje esančius duomenis, siekiant nustatyti jame esančios informacijos teisingumą.

14. Jeigu elektroninis prašymas yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, prieš registruojant jį Fondo valdybos informacinėje sistemoje, yra patikrinamas jo galiojimas. Jeigu EGAS nustato, kad kvalifikuotas elektroninis parašas yra negaliojantis, toks prašymas neregistruojamas ir yra atmetamas. Tokiu atveju laikoma, kad elektroninis prašymas nebuvo priimtas ir elektroninį prašymą reikia pateikti iš naujo. EGAS naudotojas yra informuojamas apie tai elektroniniu būdu.

Pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, užregistruotas ir priimtas elektroninis dokumentas Fondo valdybos informacinėje sistemoje yra papildomas laiko žyma ir kitais įrašais taip, kad elektroninio parašo formatas būtų tinkamas elektroninio dokumento saugojimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

15. Apie aplinkybes, susijusias su elektroninio prašymo nagrinėjimu, apie kurias pagal teisės aktus, reglamentuojančius atitinkamų prašymų ar skundų nagrinėjimą, turi būti informuojamas prašymą ar skundą padavęs asmuo (pavyzdžiui, apie jo nagrinėjimo sustabdymą, apie elektroninio prašymo nagrinėjimui būtinus papildomus dokumentus ar papildomus (patikslintus) duomenis ir panašiai), elektroninį prašymą pateikęs EGAS naudotojas informuojamas elektroniniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

      Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

 

16. EGAS naudotojas apie elektroniniame prašyme nurodytos paslaugos suteikimą informuojamas elektroniniu būdu ir kitais būdais, jei juos nustato atitinkamų prašymų ar skundų nagrinėjimą reglamentuojantys teisės aktai.

Pagal elektroninį prašymą paruoštą rašytinę pažymą naudotojas gali atsiimti elektroniniame prašyme nurodytoje Fondo administravimo įstaigoje, pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba gauti kitais jo prašyme nurodytais teisėtais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

 

17. Sprendimas dėl elektroninio prašymo EGAS naudotojui pateikiamas Naudotojo srityje. Šioje srityje taip pat pateikiami sprendimai ir dėl ne elektroniniu būdu pateiktų prašymų, jeigu EGAS naudotojas yra nurodęs, kad pageidauja sprendimą dėl prašymo gauti per EGAS.“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

 

IV. INFORMACIJOS TEIKIMAS IR GAVIMAS EGAS PRIEMONĖMIS

 

18. Asmeninė EGAS naudotojo informacija iš Fondo valdybos informacinės sistemos teikiama EGAS portalo Naudotojo srityje EGAS suvestinėse. Suvestinėse gali būti nepateikiami duomenys, kurie į Fondo valdybos informacinę sistemą pateko vėliau kaip prieš 24 valandas iki tos suvestinės formavimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. VE-7, 2013-08-07, Žin., 2013, Nr. 87-4387 (2013-08-10)

 

19. EGAS naudotojui Fondo valdybos informacinės sistemos informacija suvestinėse teikiama už tą laikotarpį, kurį jis nurodo, pradėdamas formuoti suvestinę, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje numatytą išimtį.

EGAS naudotojui informacija apie tai, kokiems asmenims buvo teikiami jo asmens duomenys, teikiama už laikotarpį, ne ilgesnį nei 1 metai iki suvestinės suformavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

20. EGAS naudotojas EGAS priemonėmis gali suteikti teises kitiems asmenims susipažinti su Fondo valdybos informacinėje sistemoje tvarkoma informacija apie jį:

20.1. suteikti atitinkamos suvestinės (duomenų, pateikiamų suvestinėje) peržiūros teisę draudėjui, kuris naudojasi Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, (toliau – EDAS naudotojas);

20.2. perduoti atitinkamoje suvestinėje pateikiamus duomenis į informacinę sistemą, šiuo tikslu integruotą su Fondo valdybos informacine sistema (toliau – integruota IS);

20.3. pateikti sutikimą, kad Fondo administravimo įstaigos teiktų jo asmens duomenis nurodytam asmeniui (toliau – Sutikimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

21. Suvestinės (duomenų, pateikiamų suvestinėje) peržiūros ar kitokio tvarkymo teisė kitiems asmenims suteikiama pagal šias taisykles:

21.1. Naudotojo srityje suformuojama (paties EGAS naudotojo arba automatiškai 21.2.2 papunktyje numatyta  tvarka) pageidaujama suvestinė (joje pateikiami duomenys) ir užpildoma Nurodymo pateikti suvestinę (toliau – Nurodymas) forma – nurodomi prieigos prie tos suvestinės (joje pateikiamų duomenų) teisę apibūdinantys duomenys:

21.1.1. asmens, kuriam suteikiama teisė peržiūrėti (arba kitaip gauti) suvestinę (joje pateikiamus duomenis), (toliau šiame punkte – Gavėjas) duomenys: pavadinimas, o jei Gavėjas yra fizinis asmuo – vardas ir pavardė, taip pat Gavėjo kodas Juridinių asmenų registre arba draudėjo kodas, o jei Gavėjas yra fizinis asmuo – asmens kodas arba draudėjo kodas;

21.1.2. pageidaujamas duomenų pateikimo Gavėjui būdas (iš numatytų Taisyklių 20.1 – 20.2 papunkčiuose);

21.1.3. jei Nurodymu suteikiama suvestinės peržiūros teisė EDAS naudotojui (Taisyklių 20.1 papunktis) – šios teisės galiojimo termino pabaigos data (suvestinės peržiūros teisės galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 1 mėnuo nuo suvestinės suformavimo dienos);

21.1.4. jei Nurodymu duomenys bus teikiami į integruotą sistemą (Taisyklių 20.2 papunktis) – leidžiamas duomenų tvarkymo terminas, integruotos IS pavadinimas, jei reikia – konkreti jos sritis ir identifikatorius, pagal kurį ją atpažįsta Fondo valdybos IS.

21.2. Nurodymas teikti duomenis 20.1 papunktyje nurodytu būdu gali būti formuojamas tiek neautomatiniu būdu (EGAS naudotojo iniciatyva), tiek automatiniu būdu – tik Gavėjo iniciatyva. Nurodymas teikti duomenis 20.2 papunktyje nurodytu būdu gali būti formuojamas tik automatiniu būdu ir tik  Gavėjo iniciatyva.  Automatiniai Nurodymai inicijuojami ir formuojami šia tvarka:

21.2.1. Gavėjai – EDAS naudotojai, pageidaujantys peržiūrėti atitinkamą suvestinę apie EGAS naudotojo duomenis, saugomus Fondo valdybos informacinėje sistemoje, turi teisę pateikti pastarajam tokį prašymą (toliau – užklausa) Draudėjo srityje Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėse, patvirtintose Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo”, (toliau – EDAS taisyklės) nustatyta tvarka. Apie tokias užklausas EGAS naudotojas informuojamas elektroniniu būdu. EGAS naudotojui nusprendus užklausą patenkinti (paspaudus mygtuką „Suteikti“), EGAS pagal atitinkamą užklausą automatiškai suformuojamas Nurodymo ruošinys. EGAS naudotojas turi teisę jame pakeisti Gavėjui suteikiamos suvestinės peržiūros teisės galiojimo terminą.

21.2.2. Gavėjai, pageidaujantys gauti EGAS naudotojo duomenis, pateikiamus pastarajam atitinkamoje suvestinėje, tiesiogiai į tam skirtą Gavėjo integruotos IS sritį, turi teisę atitinkamą užklausą EGAS naudotojui pateikti tos integruotos IS priemonėmis – pateikiant autentifikuotam integruotos IS naudotojui tiesioginę nuorodą į EGAS naudotojo srityje automatiškai formuojamą Nurodymo ruošinį. EGAS naudotojas, norėdamas teikti duomenis Gavėjui pagal tokią užklausą, turi leisti suformuoti automatinį Nurodymą – naudodamasis Gavėjo pateikta nuoroda prisijungti prie EGAS portalo, autentifikuotis ir prisijungti prie savo Naudotojo srities, paspausti mygtuką „Suteikti“. Atlikus šiuos veiksmus,  EGAS pagal atitinkamą Gavėjo užklausą automatiškai suformuojamas Nurodymo ruošinys. Nurodymo ruošinio EGAS naudotojas redaguoti negali – jis gali arba pateikti suformuotą Nurodymą 21.3 papunktyje nurodyta tvarka, arba jį atmesti.

Konkretūs užklausos (pagal ją formuojamo Nurodymo ruošinio) parametrai nustatomi atliekant Fondo valdybos informacinės sistemos ir integruotos IS integraciją. Fondo valdybos direktorius tvirtina šiuo tikslu atliekamos informacinės sistemos integracijos su Fondo valdybos informacine sistema specifikaciją. 

21.3. Tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu suformuotas Nurodymas vykdomas tik EGAS naudotojui Naudotojo srityje paspaudus mygtuką „Pateikti“.

21.4. Jei Gavėjo, atitinkančio visus EGAS naudotojo Nurodyme nurodytus parametrus, nėra, EGAS naudotojas gauna pranešimą „Gavėjas nerastas, tikslinkite nurodymą“.

21.5. EGAS naudotojas turi teisę Naudotojo srityje panaikinti atitinkamam Gavėjui suteiktą suvestinės peržiūros teisę (Taisyklių 20.1 papunktis), pakeisti jos galiojimo terminą, jei suteiktos suvestinės peržiūros teisės galiojimo terminas nėra pasibaigęs.

21.6. Jeigu EGAS naudotojas suteikia peržiūros teisę EDAS naudotojui (Taisyklių 20.1 papunktis), pastarasis apie tai informuojamas EDAS taisyklių nustatyta tvarka ir gali peržiūrėti EGAS naudotojo suformuotą suvestinę Draudėjų portalo Draudėjo srityje. 

Jeigu EGAS naudotojas nesuteikia suvestinės peržiūros teisės EDAS naudotojui, pateikusiam užklausą peržiūrėti suvestinę, arba EDAS naudotojui suteiktą teisę panaikina/pakeičia jos galiojimo terminą, toks EDAS naudotojas Draudėjų portalo Draudėjo srityje gauna atitinkamą žinutę.

Jeigu EGAS naudotojas per 1 mėnesį nepriima sprendimo dėl atitinkamos suvestinės peržiūros teisės suteikimo EDAS naudotojui, pateikusiam užklausą peržiūrėti suvestinę, laikoma, kad tokiam EDAS naudotojui ši teisė nesuteikta, ir pastarasis Draudėjų portalo Draudėjo srityje gauna atitinkamą žinutę.

21.7. Duomenų teikimas 20.2 papunktyje nurodytu būdu (21.2.2 papunktyje nurodytų užklausų ir pagal jas formuojamų Nurodymų vykdymas)  yra vienkartinis (užklausos ir Nurodymai teikti duomenis nuolat ar periodiškai yra negalimi). Nepavykus įvykdyti 21.2.2 papunktyje nurodytų užklausos ar Nurodymo, taip pat Gavėjui pageidaujant pakartotinai gauti tokiu būdu jau pateiktus duomenis, tiek 21.2.2 papunktyje, tiek 21.3 papunktyje nurodyti veiksmai turi būti atliekamai iš naujo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

22. Sutikimas teikiamas ir tvarkomas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

22.1. EGAS naudotojas, norėdamas pateikti Sutikimą per EGAS, turi užpildyti EGAS portalo Naudotojo srityje esančią Sutikimo formą ir paspausti mygtuką „Pateikti“.

22.2. EGAS naudotojo Sutikimas turi atitikti šiuos reikalavimus:

22.2.1. jame yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta teiktinų duomenų apimtis (teiktini duomenys pasirenkami iš Sutikimo formoje pateikiamo sąrašo), duomenų gavimo tikslas (pasirenkamas iš Sutikimo formoje pateikiamo sąrašo arba įrašomas) ir informacija apie asmenį, kuriam Fondo administravimo įstaiga gali pateikti duomenis (toliau šiame punkte – Duomenų gavėjas): jei duomenų gavėjas yra fizinis asmuo – jo vardas, pavardė ir asmens kodas, jei ne fizinis asmuo – jo pavadinimas ir draudėjo kodas arba juridinio asmens kodas;

22.2.2. jame yra nurodytas Sutikimo galiojimo terminas – jo pradžios ir pabaigos datos (Sutikimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 50 metų nuo jo pateikimo dienos).

22.3. Pateiktas Sutikimas užregistruojamas Fondo valdybos informacinėje sistemoje ir jo duomenys įrašomi į šią sistemą.

22.4. EGAS naudotojas turi teisę EGAS portalo Naudotojo srityje panaikinti Sutikimą, pakeisti jo galiojimo pabaigos datą, jei Sutikimo galiojimo terminas nėra pasibaigęs.

22.5. Duomenų gavėjas, kuris yra EDAS arba EGAS naudotojas, Sutikimo duomenis gali peržiūrėti atitinkamai EDAS portalo Draudėjo srityje arba EGAS portalo Naudotojo srityje. Apie pateiktą Sutikimą teikti jam duomenis, taip pat Sutikimo panaikinimą, galiojimo pabaigos datos pakeitimą Duomenų gavėjas – EGAS naudotojas informuojamas elektroniniu būdu Taisyklių nustatyta tvarka, o Duomenų gavėjas – EDAS naudotojas gauna atitinkamą žinutę Draudėjų portalo Draudėjo srityje.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-205, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 65-3090 (2011-05-28),

Nr. V-224, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3279 (2011-06-04),

Nr. V-271, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 83-4080 (2011-07-09),

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

 

IV1. VALSTYBINIO SAVANORIŠKOJO SOCIALINIO DRAUDIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS EGAS PRIEMONĖMIS

 

221. EGAS naudotojas, norėdamas sudaryti elektroninę valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartį, turi atlikti šiuos veiksmus:

221.1. Naudotojo srityje pateikti elektroninį paklausimą dėl atitinkamos valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties (toliau – draudimo sutartis) sudarymo;

221.2. gavęs žinutę, kad sudaryti draudimo sutartį galima, paspausti mygtuką „Sudaryti sutartį“;

221.3. gavęs žinutę apie parengtą draudimo sutartį ir susipažinęs su draudimo sutarties tekstu, pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu;

221.4. pasirašęs draudimo sutartį, paspausti mygtuką „Pateikti“.

222. EGAS naudotojui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka nepateikus pasirašytos draudimo sutarties per mėnesį nuo žinutės apie jos parengimą pateikimo jam Naudotojo srityje, laikoma, kad EGAS naudotojas atsisakė sudaryti draudimo sutartį ir jos projektas pašalinamas iš Fondo valdybos informacinės sistemos. Likus 5 dienoms iki šio termino pabaigos, apie tai elektroniniu būdu informuojamas EGAS naudotojas.

223. EGAS naudotojui paspaudus mygtuką „Pateikti“, patikrinama elektroninio dokumento struktūra bei EGAS naudotojo kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimas. Jeigu nustatoma, kad elektroninio dokumento struktūra neatitinka ADOC specifikacijos 1.0 reikalavimų ir / arba elektroninis parašas yra negaliojantis, draudimo sutartis nesudaroma. EGAS naudotojas informuojamas apie tai elektroniniu būdu. Kitu atveju draudimo sutartis priimama, Fondo valdybos informacinėje sistemoje papildoma laiko žyma bei kitais įrašais taip, kad elektroninio parašo formatas būtų tinkamas ilgalaikiam elektroninio dokumento saugojimui, ir pateikiama Fondo administravimo įstaigos atstovui, įgaliotam pasirašyti tokias sutartis.

224. Prieš draudimo sutartį pasirašant Fondo administravimo įstaigos atstovui, iš naujo tikrinama, ar yra teisės aktuose numatytos sąlygos sudaryti atitinkamą draudimo sutartį. Jei teisės aktuose numatytos sąlygos sudaryti tokią sutartį yra, Fondo administravimo įstaigos atstovas pasirašo sutartį, ji registruojama atitinkamame registre ir EGAS naudotojas elektroniniu būdu informuojamas apie sudarytą draudimo sutartį. Priešingu atveju sutartis nesudaroma ir apie tai elektroniniu būdu informuojamas EGAS naudotojas.

225. EGAS naudotojo ir Fondo administravimo įstaigos atstovo kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyta draudimo sutartis EGAS naudotojui pateikiama Naudotojo srityje.

Įsakymas papildytas skyriumi:

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     23. EGAS naudotojas rengti ir teikti Elektroninius prašymus, kitus dokumentus ir atlikti kitus Taisyklėse numatytus veiksmus (naudotis EGAS paslaugomis) gali  24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.

24. EGAS pateikti prašymai ir sprendimai dėl jų, taip pat sudarytos elektroninės valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartys, saugomi Fondo valdybos informacinėje sistemoje teisės aktų nustatytą laikotarpį, suvestinės – 1 metus nuo jų suformavimo momento (jeigu EGAS naudotojas jų nepašalina pats), neįvykdytos užklausos – 1 mėnesį nuo jų pateikimo momento (jeigu EGAS naudotojas jų nepašalina pats), Sutikimai – 3 metus nuo jų galiojimo termino pabaigos, Naudotojo srityje EGAS naudotojui atsiųstos žinutės – 6 mėnesius nuo jų pateikimo Naudotojo srityje (jeigu EGAS naudotojas jų nepašalina pats), Nurodymai, informacija apie pateiktas užklausas ir pagal Nurodymus tretiesiems asmenims pateiktus duomenis – 3 metus nuo Nurodymo pateikimo momento, EGAS rengiamų dokumentų ruošiniai – 1 mėnesį nuo jų paskutinio redagavimo momento, pokalbių tikruoju laiku įrašai – 5 metus nuo pokalbio tikruoju laiku pradžios.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-205, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 65-3090 (2011-05-28),

Nr. V-271, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 83-4080 (2011-07-09),

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08),

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28),

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

 

___________________

 

Pakeitimai:

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-401, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 119-6090 (2010-10-07)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-205, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 65-3090 (2011-05-28)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2.1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-224, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3279 (2011-06-04)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. V-205 "DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-271, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 83-4080 (2011-07-09)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-506, 2011-12-05, Žin., 2011, Nr. 150-7097 (2011-12-08)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

4.1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-74, 2012-02-27, Žin., 2012, Nr. 25-1198 (2012-02-28)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-506 "DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. VE-7, 2013-08-07, Žin., 2013, Nr. 87-4387 (2013-08-10)

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 "DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-53, 2015-01-30, paskelbta TAR 2015-01-31, i. k. 2015-01362

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-780 „DĖL ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINĖS GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS ELEKTRONINIU PARAŠU PASIRAŠYTO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS EGAS V1.0 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo 1.6 ir 1.7 punktai įsigalioja 2015 m. vasario 1 d.

Įsakymo 1.3 ir 1.10 punktai įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

 

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo  Natalja Lobkova (2015-02-19)

                  Tel. (8 5) 273 0479