Suvestinė redakcija nuo 2017-04-29 iki 2018-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 124-6329, i. k. 1132330ISAK003D-807

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LEADER METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

 

2013 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-807

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonių įgyvendinimą bei pasirengti tinkamai įgyvendinti LEADER priemonę 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu:

1. Sudarau LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė):

Rolandas Taraškevičius – žemės ūkio viceministras, koordinavimo grupės pirmininkas;

Mindaugas Palionis – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorius,  koordinavimo grupės pirmininko pavaduotojas;

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto koordinatorė);

Kristina Burke-Žilinskienė – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė (jos nesant – Algirdas Bučys, Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Čemerienė – Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė (jos nesant – Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė- administratorė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Vilija Vaškienė, Skuodo rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „Leader“ ir informavimo skyriaus vedėjas);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Danutė Aleksiūnienė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės projekto vadovė);

Andrius Jautakis – Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja (jos nesant – Snieguolė Valiulienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė – Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto pirmininkė (jos nesant – Vita Janavičienė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Sonata Kiselienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymų skyriaus vedėja (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymų skyriaus vyriausioji specialistė);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė, (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė);

Jolanta Marija Malinauskaitė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė);

Vytautas Pranas Mickus – Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos narys (jo nesant – Gediminas Radzevičius, Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos vadovas);

Mantė Norkūnienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Juozas Meldžiukas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos l. e. direktoriaus pareigas);

Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant – Dalia Čebatariūnaitė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Asta Pašvenskienė – Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Giedrė Kornijenkienė, Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Giedrė Puidokienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja  (jos nesant – Beata Zemska, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja);

Loreta Rubežienė – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant –Giedrė Kazakevičienė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkė ir administracijos vadovė);

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant Laura Bačinskienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Povilas Saulevičius – Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Alvydas Varanis, Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas ir projekto vadovas);

Mindaugas Siaurys – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vedėjas;

Aušra Slidziauskienė – Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Valdas Aleknavičius, Kalvarijos vietos veiklos grupės pirmininkas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Helena Simonaitienė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Teresė Jankauskienė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Jolita Umbrasienė Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė ( jos nesant Ligita Smagurauskienė, Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė);

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolita Banytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušra Vaidotienė – Kėdainių vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Juozas Jokimas, Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas);

Inga Venciulytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja;

Gintarė Zajankauskaitė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jūratė Masiulienė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja);

Povilas Žagunis – Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Panevėžio rajono savivaldybės meras (jo nesant – Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas);

Arvydas Žiogas – asociacijos „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ pirmininkas (jo nesant – Virginijus Kirsnickas, asociacijos „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ nario atstovas);

Marija Žiubrienė – vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė (jos nesant – Romas Kalvaitis, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-609, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12379

Nr. 3D-550, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10563

Nr. 3D-495, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22814

Nr. 3D-278, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07076

 

2. P a v e d u:

2.1. koordinavimo grupei pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų nagrinėjami LEADER metodo įgyvendinimo klausimai ir teisės aktų projektai;

2.2. koordinavimo grupei pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą;

2.3. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentui rengti koordinavimo grupės posėdžių medžiagą;

2.4. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui organizuoti koordinavimo grupės posėdžius.

3. N u s t a t a u, kad į šios koordinavimo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su LEADER metodo įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-609, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12379

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-550, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10563

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-495, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22814

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-278, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07076

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo