Suvestinė redakcija nuo 2020-03-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 124-6329, i. k. 1132330ISAK003D-807

 

Nauja redakcija nuo 2018-04-11:

Nr. 3D-206, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05772

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LEADER METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO

 

2013 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-807

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonių įgyvendinimą bei pasirengti tinkamai įgyvendinti LEADER priemonę 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu:

1. Sudarau LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė):

Egidijus Viskontas – žemės ūkio viceministras, koordinavimo grupės pirmininkas;

Jurgita Stakėnienė – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės vadovė, koordinavimo grupės pirmininko pavaduotoja;

Janina Augustinavičienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė (jos nesant – Rasa Stonienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė);

Monika Barnackienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytautas Barsteiga – Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Loreta Rubežienė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento vyresnioji patarėja (jos nesant – Virginija Liukpetrytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus patarėja (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Lina Stanienė, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos vietos veiklos grupės pirmininkė ir administravimo vadovė);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

Edita Gudišauskienė – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) pirmininkė, strategijos administravimo vadovė (jos nesant – Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir administracijos vadovė);

Vita Janavičienė – Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Lina Bernatavičienė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Alvyda Kazakevičiūtė-Staniūnaitienė, Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė);

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja;

Tomas Keršys – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Lina Kujalytė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Sonata Kiselienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Lina Kružinauskienė – Vilkaviškio vietos veiklos grupės pirmininkė ir projektų vadovė (jos nesant – Kristina Mačiokienė, Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė);

Virginija Ridlauskienė, Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administravimo vadovė-administratorė (jos nesant – Vilma Juodgalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projektų vadovė);

Kristina Švedaitė-Damašė – Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė (jos nesant – Vincas Blinstrubas, Raseinių rajono vietos veiklos grupės  „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkas);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projektų vadovė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ administracijos vadovas);

Aušra Vaidotienė – Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projektų vadovė (jos nesant – Virginija Žliobienė, Prienų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Arvydas Veikšra – Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas ir strategijos įgyvendinimo vadovas (jo nesant – Ligita Smagurauskienė, Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė);

Darius Vilimas – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas (jo nesant – Daiva Jankauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistė);

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Romas Kalvaitis, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas);

Povilas Žagunis – Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Panevėžio rajono savivaldybės meras (jo nesant – Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais);

Nelė Želvienė – Kelmės krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Nijolė Valuckienė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-18, i. k. 2018-14647

Nr. 3D-625, 2019-11-15, paskelbta TAR 2019-11-15, i. k. 2019-18336

Nr. 3D-178, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05554

 

2. P a v e d u:

2.1. koordinavimo grupei pagal poreikį šaukti posėdžius, kuriuose būtų nagrinėjami LEADER metodo įgyvendinimo klausimai ir teisės aktų projektai;

2.2. koordinavimo grupei pirmajame posėdyje patvirtinti darbo reglamentą;

2.3. Žemės ūkio ministerijos 2-ajam Europos Sąjungos paramos skyriui rengti koordinavimo grupės posėdžių medžiagą ir organizuoti koordinavimo grupės posėdžius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-646, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-18, i. k. 2018-14647

 

3. N u s t a t a u, kad į šios koordinavimo grupės posėdžius gali būti kviečiami kiti su LEADER metodo įgyvendinimu susiję ekspertai ir specialistai iš kitų institucijų.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-609, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12379

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-550, 2015-07-01, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10563

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-495, 2016-08-29, paskelbta TAR 2016-08-29, i. k. 2016-22814

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-278, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07076

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05772

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-646, 2018-09-18, paskelbta TAR 2018-09-18, i. k. 2018-14647

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-625, 2019-11-15, paskelbta TAR 2019-11-15, i. k. 2019-18336

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-178, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05554

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo