Suvestinė redakcija nuo 2010-11-14 iki 2014-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 83-3608, i. k. 1021100NUTA00001341

 

Nauja redakcija nuo 2010-04-01:

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin. 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO

 

2002 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1341

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54–1492; 2002, Nr. 60–2412; 2006, Nr. 87–3397) 191 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti šią valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarką:

1.1. Valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau – vadovaujantys darbuotojai) mėnesinė alga susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies.

Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją (pagal priedą).

Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusio ketvirčio ūkinės-finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (komerciniais pagrindais veikiančioms įmonėms – gamybos efektyvumo didėjimą, savikainos mažėjimą produkcijos arba paslaugos vienetui ir kitus įmonės veiklos efektyvumą apibrėžiančius rodiklius, viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms – suteiktų viešųjų paslaugų skaičiaus didėjimą, darbo laiko sąnaudų viešosioms paslaugoms teikti mažėjimą ir kitus veiklos efektyvumą apibrėžiančius rodiklius). Konkrečius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies.

1.2. Įmonės kategorija nustatoma atsižvelgiant į šiuos praėjusių metų rodiklius:

1.2.1. pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis ne mažesnė kaip 200 mln. litų;

1.2.2. vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 1000 asmenų.

1.3. Pagal nurodytuosius rodiklius įmonės priskiriamos šioms kategorijoms:

1.3.1. I kategorijai, kai įmonė pasiekia abu nurodytuosius rodiklius;

1.3.2. II kategorijai, kai įmonė pasiekia vieną rodiklį iš nurodytųjų;

1.3.3. III kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis ne mažesnė kaip 30 mln. litų;

1.3.4. IV kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis mažesnė kaip 30 mln. litų.

1.3.5. Įmonė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, priskiriama viena kategorija aukštesnei kategorijai nei būtų priskiriama pagal nurodytuosius rodiklius, išskyrus įmones, kurios pagal nurodytuosius rodiklius priskirtos aukščiausiai – I kategorijai.

1.4. Pagal įmonių kategorijas nustatytos įmonės vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali būti didesnės už praėjusiojo ketvirčio įmonės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal šio nutarimo 6 punkte nurodytą aprašą.

1.5. Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį ir į tai, kad esama valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veikla, taip pat ir darbuotojų atlyginimų mokėjimas, finansuojama daugiausia iš Europos Sąjungos lėšų, šis nutarimas ir jame nustatyta valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarka valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei netaikomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 198, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 26-1202 (2010-03-04), i. k. 1101100NUTA00000198

 

1.6. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija tvirtina konkrečius įmonės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, taip pat paveda įmonės vadovui šio nutarimo 1.1–1.5 punktuose nurodyta tvarka mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius nustatyti įmonės vadovo pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

1.7. Įmonės vadovaujančiam darbuotojui iš įmonės pelno už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą metų pabaigoje gali būti išmokama premija, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies.

2. Nustatyti, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi nustatyti įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovaudamasi šio nutarimo 1 punkto nuostatomis. Jeigu įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonėje sudaryta valdyba, ji gali teikti pasiūlymus dėl šios tvarkos taikymo. Valstybės įmonėje Valstybės turto fonde šiame nutarime nurodytus įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimus priima valstybės įmonės Valstybės turto fondo valdyba.

3. Rekomenduoti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės), akcijų valdytojui pasiūlyti bendrovės vadovą renkančiam bendrovės organui apsvarstyti klausimą dėl šio nutarimo 1 punkte nustatytos tvarkos taikymo bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimui ir pavesti savo atstovui balsuoti už šį taikymą.

Kai valstybės kontroliuojama akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė turi strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ir svarbią reikšmę Lietuvos ūkiui (veikla apima visą šalies teritoriją, pagrindinės veiklos metinės pajamos ne mažesnės kaip 150 mln. litų ir vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 5 000 asmenų), o akcinės bendrovės vadovaujančių darbuotojų nustatyta mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) yra didesnė už praėjusio ketvirčio šios akcinės bendrovės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius ir praėjusio ketvirčio šios akcinės bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už Statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje, akcijų valdytojas gali siūlyti, nustatant akcinės bendrovės vadovaujančių darbuotojų mėnesinę algą, netaikyti šio nutarimo 1.4 punkte nustatytų apribojimų. Tačiau tokiu atveju apskaičiuota einamojo ketvirčio akcinės bendrovės vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga negali būti didesnė už Statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio 5 vidutinius mėnesinius bruto darbo užmokesčius šalies ūkyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1570, 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 133-6782 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001570

 

4. Rekomenduoti savivaldybėms, nustatant savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1 punkto reikalavimais.

5. Nustatyti, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonių vadovaujantiems darbuotojams (rekomenduoti šių nuostatų laikytis ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar atitinkamiems valdymo organams):

5.1. gali būti skiriamos materialinės pašalpos, kai sunki jų materialinė būklė dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų iš įmonės pelno;

5.2. su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 125 straipsnį, išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 3 jų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 52-2326; 2006, Nr. 105-4011).

6. Patvirtinti Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

7. Rekomenduoti pagal šio nutarimo 6 punkte nurodytą aprašą apskaičiuoti ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybių įmonių darbuotojų vidutinį darbo užmokestį.

8. Įpareigoti valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas kasmet iki balandžio 1 d. teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie šio nutarimo įgyvendinimą (įmonių kategorijai nustatyti taikomų rodiklių dydžius, įmonių vadovaujančių darbuotojų mėnesinę algą, mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikytus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą formą). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apibendrintą informaciją kasmet iki gegužės 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 23 d.

nutarimo Nr. 1341

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318

redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIAI

 

1. Vadovo mėnesinės algos pastovioji dalis:

 

Įmonių kategorijos

Koeficientai (minimaliosios mėnesinės algos dydžiais)

I

7,6–8,6

II

6,4–7,4

III

5–6,2

IV

2,4–4,9

 

2. Vadovo pavaduotojų, vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas 10–20 procentų mažesnis už vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 23 d.

nutarimu Nr. 1341

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318

redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės įmonių (toliau – įmonės) darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, nuo kurio priklauso vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau – vadovaujantys darbuotojai) mėnesinės algos (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi), apskaičiavimą.

2. Įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: praėjusio ketvirčio įmonės apskaičiuotos darbo apmokėjimo lėšos dalijamos iš to ketvirčio įmonės vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir dalijamos iš 3.

3. Įmonės darbo apmokėjimo lėšos yra visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, priedus, išmokas iš pelno, nuolatines ir vienkartines premijas, apmokėjimas už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ir panašiai).

4. Į darbo apmokėjimo lėšas neįskaitomos įmonės darbuotojams mokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, materialinė pašalpa, ligos pašalpos, mokamos laikino nedarbingumo metu, išmokos pagal rangos, autorines ir kitas civilines sutartis, įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo lėšos, taip pat delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dotacijos darbuotojams maitinti, kompensacinės išmokos (butų nuomos, komunalinių paslaugų, už mėnesinius transporto bilietus ir panašios), negrąžintos lėšos, panaudotos gyvenamiesiems namams ir butams statyti, ligos pašalpos ir kitos su darbo apmokėjimu nesusijusios išmokos.

5. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių, kuris nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį ketvirtį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir dalijant iš 3.

Darbuotojai, nedirbę dėl prastovos ar nemokamų atostogų, prilyginami dirbantiems darbuotojams.

6. Į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįskaitomi įmonės vadovaujantys darbuotojai, moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, asmenys, išėję atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, darbuotojai, pašaukti į būtinąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, darbuotojai, dirbantys pagal rangos, autorines ar kitas civilines sutartis, įsigiję verslo liudijimus, praktikantai, mokiniai ir teisėtvarkos organų sulaikyti darbuotojai.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 31, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-218 (2006-01-17), i. k. 1061100NUTA00000031

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 8-278 (2008-01-19), i. k. 1081100NUTA00000020

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1047, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4634 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 199, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 26-1203 (2010-03-04), i. k. 1101100NUTA00000199

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 198, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 26-1202 (2010-03-04), i. k. 1101100NUTA00000198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1570, 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 133-6782 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001570

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo