Suvestinė redakcija nuo 2017-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 83-3608, i. k. 1021100NUTA00001341

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-22:

Nr. 42, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01327

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO

 

2002 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1341

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas), 70 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti šią valstybės įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką:

1.1. Valstybės įmonių vadovų darbo užmokestį sudaro mėnesinė alga ir premija.

1.2. Mėnesinė alga susideda iš:

1.2.1. Pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją (pagal priedą). Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės vadovui valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu pagal priedą nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 75 procentų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 517, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11077

 

1.2.2. Kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo VII ir VIII skyrių nuostatomis, įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir nustatoma finansiniams metams atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius valstybės įmonės veiklos rezultatus. Mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba valstybės įmonės valdyba, jeigu ji sudaroma ir valstybės įmonės veiklos rodiklių nustatymas įstatuose nepriskirtas valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu mėnesinės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma ir trumpesniam finansinių metų laikotarpiui, atsižvelgiant į praėjusio atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatus, kai įmonės veiklos plane nustatytas terminas veiklos rezultatui pasiekti yra trumpesnis nei finansiniai metai. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

1.3. Pirmaisiais veiklos metais įsteigtos naujos valstybės įmonės kategorija ir vadovo mėnesinės algos pastovioji dalis nustatomos pagal prognozuojamus šio nutarimo 1.4 papunktyje nurodytus rodiklius, mėnesinės algos kintamoji dalis – vadovaujantis šio nutarimo 1.2.2 papunkčiu ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo valstybės įmonės veiklos pradžios.

1.4. Valstybės įmonės kategorija nustatoma atsižvelgiant į šiuos praėjusių finansinių metų rodiklius:

1.4.1. pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis – ne mažesnė kaip 57,92 mln. eurų;

1.4.2. vidutinis darbuotojų skaičius – ne mažesnis kaip 1 000 asmenų, arba valdomas turtas didesnis nei 150 mln. eurų.

1.5. Pagal nurodytus rodiklius valstybės įmonės priskiriamos šioms kategorijoms:

1.5.1. I kategorijai, kai valstybės įmonė pasiekia abu nurodytus rodiklius;

1.5.2. II kategorijai, kai valstybės įmonė pasiekia vieną rodiklį iš nurodytųjų;

1.5.3. III kategorijai, kai valstybės įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis – ne mažesnė kaip 8,69 mln. eurų;

1.5.4. IV kategorijai, kai valstybės įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis – mažesnė kaip 8,69 mln. eurų.

1.6. Valstybės įmonė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, priskiriama viena kategorija aukštesnei kategorijai, nei būtų priskiriama pagal nurodytus rodiklius, išskyrus valstybės įmones, kurios pagal nurodytus rodiklius priskirtos aukščiausiai (I) kategorijai.

1.7. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato valstybės įmonės vadovo mėnesinę algą (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi), kuri negali būti didesnė už praėjusių finansinių metų valstybės įmonės darbuotojų 8 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal šio nutarimo 2 punkte nurodytą aprašą. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priėmus sprendimą mėnesinės algos kintamąją dalį nustatyti trumpesniam nei metų laikotarpiui, valstybės įmonės vadovo mėnesinė alga negali būti didesnė už atitinkamo praėjusio laikotarpio valstybės įmonės darbuotojų 8 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius.

1.8. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo mėnesinę algą (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi), kuri negali būti didesnė už praėjusių finansinių metų valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 8 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal šio nutarimo 2 punkte nurodytą aprašą. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo mėnesinei algai nustatyti netaikomi šio nutarimo 1.2–1.7 papunkčiai.

1.9. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija tvirtina konkrečius valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir siekia įtvirtinti valstybės įmonės steigimo dokumentuose, kad šio nutarimo 1.2–1.7 papunkčiuose nurodyta tvarka mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžiai, 10–20 procentų mažesni už valstybės įmonės vadovo mėnesinės algos dydį, būtų nustatomi valstybės įmonės vadovo pavaduotojams ir kad jiems būtų taikomos šio nutarimo 1.10 papunkčio ir 5 punkto nuostatos.

1.10. Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės įmonės vadovui iš valstybės įmonės pelno gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, – premiją, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

2. Patvirtinti Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Pavesti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (toliau – valstybės valdoma bendrovė), akcijų valdytojui priimti motyvuotą sprendimą, ar siūlyti savo atstovui balsuoti už šio nutarimo 1.1–1.7 ir 1.9–1.10 papunkčiuose nustatytos tvarkos taikymą nustatant tokios bendrovės vadovo darbo užmokestį.

4. Rekomenduoti:

4.1. Savivaldybėms, nustatant savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1.1–1.7 ir 1.9–1.10 papunkčiuose nustatytais reikalavimais.

4.2. Pagal šio nutarimo 2 punkte nurodytą aprašą apskaičiuoti valstybės valdomų bendrovių ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.

5. Nustatyti, kad valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonių vadovams:

5.1. Gali būti skiriamos materialinės pašalpos, kai sunki jų materialinė būklė dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų.

5.2. Su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 2 jų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Rekomenduoti valstybės valdomų bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojams pasiūlyti valstybės valdomos bendrovės vadovą renkančiam valstybės valdomos bendrovės organui ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir akcijų valdytojams laikytis šio nutarimo 5.1 ir 5.2 papunkčių nuostatų.

7. Pavesti valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms įpareigoti valstybės įmones ir įpareigoti valstybės valdomų bendrovių akcijų valdytojus pasiūlyti valstybės valdomos bendrovės valdymo organui kasmet, nustačius rodiklius, nuo kurių priklausys valstybės įmonės ir valstybės valdomos bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, šiuos rodiklius viešai paskelbti valstybės įmonės ir valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėse.

8. Įpareigoti valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas ir valstybės valdomų bendrovių akcijų valdytojus kasmet iki balandžio 1 d. teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie šio nutarimo įgyvendinimą (nustatyti valstybės įmonių ir valstybės valdomų bendrovių kategorijai taikomų rodiklių dydžius, valstybės įmonių ir valstybės valdomų bendrovių vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, mėnesinės algos kintamajai daliai nustatyti taikytus veiklos rodiklius, premijos dydį pagal kasmet iki kovo 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą formą). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija apibendrintą informaciją kasmet iki gegužės 1 d. pateikia valdymo koordinavimo centrui – viešajai įstaigai „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 517, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11077

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341
priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 42
redakcija)

 

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Įmonių kategorijos

Koeficientai

(Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

I

19,2–21,8

II

16,2–19,2

III

12,7–16,2

IV

9,3–12,7

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

Nr. 42, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01327

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 42
redakcija)

 

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės įmonių (toliau – įmonės) darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, nuo kurio priklauso įmonės vadovo mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi), apskaičiavimą.

2. Įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: praėjusio ketvirčio įmonės apskaičiuotos darbo apmokėjimo lėšos dalijamos iš to ketvirčio įmonės vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir iš 3.

3. Įmonės darbo apmokėjimo lėšos yra visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, priedus, išmokas iš pelno, nuolatines ir vienkartines premijas, apmokėjimas už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ir panašiai).

4. Į darbo apmokėjimo lėšas neįskaitomos įmonės darbuotojams mokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, materialinė pašalpa, ligos pašalpos, mokamos laikino nedarbingumo metu, išmokos pagal rangos, autorines ir kitas civilines sutartis, įmonės vadovo darbo apmokėjimo ir skatinimo lėšos, taip pat delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dotacijos darbuotojams maitinti, kompensacinės išmokos (butų nuomos, komunalinių paslaugų, už mėnesinius transporto bilietus ir panašios), negrąžintos lėšos, panaudotos gyvenamiesiems namams ir butams statyti, ir kitos su darbo apmokėjimu nesusijusios išmokos.

5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį ketvirtį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 3.

Darbuotojai, nedirbę dėl prastovos ar nemokamų atostogų, prilyginami dirbantiems darbuotojams.

6. Į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiami įmonės vadovas, moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, asmenys, išėję atostogų vaikui prižiūrėti, darbuotojai, pašaukti į privalomąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, praktikantai, mokiniai ir teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

Nr. 42, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01327

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 31, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-218 (2006-01-17), i. k. 1061100NUTA00000031

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 8-278 (2008-01-19), i. k. 1081100NUTA00000020

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1047, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4634 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 199, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 26-1203 (2010-03-04), i. k. 1101100NUTA00000199

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1318, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 126-5433 (2009-10-22), i. k. 1091100NUTA00001318

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 198, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 26-1202 (2010-03-04), i. k. 1101100NUTA00000198

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1570, 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 133-6782 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001570

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1134, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14844

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 204, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-03016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 42, 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-21, i. k. 2016-01327

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 ,,Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 517, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-11077

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo