Suvestinė redakcija nuo 2009-09-12 iki 2010-03-04

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 83-3608, i. k. 1021100NUTA00001341

 

Nauja redakcija nuo 2004-06-18:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin. 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

2002 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 1341

Vilnius

 

DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ

BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR

VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 191 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

1. Nustatyti šią valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarką:

1.1. Valstybės įmonių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau vadinama – vadovaujantys darbuotojai) tarnybinis atlyginimas nustatomas minimaliosios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją (pagal priedą).

Įmonės kategorija nustatoma atsižvelgiant į šiuos praėjusių metų rodiklius:

pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis ne mažesnė kaip 500 mln. litų;

vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 3000 asmenų;

įmonės savininko kapitalas ir turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas ne mažesnis kaip 300 mln. litų;

administruoto finansinio turto (fondų, paskolų, valstybės garantijų, kitų turtinių įsipareigojimų) vertė ne mažesnė kaip 100 mln. litų ar ją atitinkanti suma užsienio valiuta.

Pagal nurodytuosius rodiklius įmonės priskiriamos šioms kategorijoms:

I kategorijai, kai įmonė pasiekia du rodiklius iš nurodytųjų;

II kategorijai, kai įmonė pasiekia vieną rodiklį iš nurodytųjų;

III kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis didesnė kaip 200 mln. litų;

IV kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis didesnė kaip 50, bet ne didesnė kaip 200 mln. litų;

V kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis yra nuo 30 iki 50 mln. litų (įskaitytinai);

VI kategorijai, kai įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis bei valstybės atsargų pirkimų apimtis mažesnė kaip 30 mln. litų.

Įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymą turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, priskiriama viena kategorija aukštesnei kategorijai nei būtų priskiriama pagal nurodytuosius rodiklius, išskyrus įmones, kurios pagal nurodytuosius rodiklius priskirtos aukščiausiai – I kategorijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 31, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-218 (2006-01-17), i. k. 1061100NUTA00000031

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Nr. 20, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 8-278 (2008-01-19), i. k. 1081100NUTA00000020

 

1.2. Pagal įmonių kategorijas nustatyti įmonės vadovaujančių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai kartu su priedais negali būti didesni už praėjusiojo ketvirčio įmonės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal šio nutarimo 6 punkte nurodytą aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

1.3. Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Energetikos ministerijos sprendimu valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovaujantiems darbuotojams gali būti taikomas iki 50 procentų didesnis už nustatytąjį pagal įmonės kategoriją tarnybinio atlyginimo koeficientas, taikant šio nutarimo 1.2 punkte numatytus apribojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 1047, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4634 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001047

 

1.4. Įmonės vadovaujantiems darbuotojams taip pat gali būti nustatomas iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo, nurodyto šio nutarimo 1.2 ar 1.3 punktuose, priedas, kuris priklauso nuo pelno, pardavimo ir (ar) paslaugų apimties bei valstybės atsargų pirkimų apimties, nuostolio mažėjimo ar kitų rodiklių. Konkrečius rodiklius nustato įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Tarnybinio atlyginimo priedas kasmet turi būti tikslinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

1.5. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija tvirtina konkretų įmonės vadovo tarnybinio atlyginimo dydį ir tarnybinio atlyginimo priedą, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, taip pat paveda įmonės vadovui šio nutarimo 1 punkte nurodyta tvarka tarnybinio atlyginimo dydžius ir tarnybinio atlyginimo priedus nustatyti įmonės vadovo pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

1.6. Per metus kiekvienam įmonės vadovaujančiam darbuotojui išmokėtų premijų, kurios mokamos iš įmonės pelno, dydis negali viršyti jo vieno tarnybinio atlyginimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

2. Nustatyti, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi nustatyti įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovaudamasi šio nutarimo 1 punkto nuostatomis. Jeigu įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonėje sudaryta valdyba, ji gali teikti pasiūlymus dėl šios tvarkos taikymo.

21. Nustatyti, kad šiame nutarime nurodytus įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimus valstybės įmonėje Valstybės turto fonde priima valstybės įmonės Valstybės turto fondo valdyba.

Papildyta punktu:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

 

3. Rekomenduoti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau vadinama – valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės), akcijų valdytojui pasiūlyti bendrovės vadovą renkančiam bendrovės organui apsvarstyti klausimą dėl šio nutarimo 1 punkte nustatytos tvarkos taikymo bendrovės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimui ir pavesti savo atstovui balsuoti už šį taikymą. Nustatant įmonės kategoriją pagal 1.1 punktą, valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms vietoj rodiklio „įmonės savininko kapitalas“ naudojamas rodiklis „įstatinis kapitalas“, o vietoj 1.1 punkto paskutinės pastraipos nuostatos (dėl įmonės, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymą turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą) taikoma nuostata, kad valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms funkcijos turi būti pavestos konkrečiu jos veiklą reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos įstatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 20, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 8-278 (2008-01-19), i. k. 1081100NUTA00000020

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

4. Rekomenduoti savivaldybėms, nustatant savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1 punkto reikalavimais.

5. Nustatyti, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonių vadovaujantiems darbuotojams (rekomenduoti šių nuostatų laikytis ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar atitinkamiems valdymo organams):

5.1. gali būti skiriamos materialinės pašalpos, kai sunki jų materialinė būklė dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų iš įmonės pelno;

5.2. su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 125 straipsnį, išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 3 jų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos.

6. Patvirtinti Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

7. Rekomenduoti pagal šio nutarimo 6 punkte nurodytą aprašą apskaičiuoti ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybių kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir savivaldybių įmonių darbuotojų vidutinį darbo užmokestį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 23 d.

nutarimo Nr. 1341

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. kovo 25 d.

nutarimo Nr. 215 redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

1. Vadovo tarnybinis atlyginimas:

 

Įmonių kategorijos

Koeficientai (minimaliosios mėnesinės algos dydžiais)

I

10,5

II

9,8

III

9

IV

8,3

V

6,8–7,5

VI

3–6

 

2. Vadovo pavaduotojų, vyriausiojo buhalterio tarnybinis atlyginimas nustatomas 10–20 procentų mažesnis už vadovo tarnybinį atlyginimą.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 735

redakcija)

 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO

APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja valstybės įmonių (toliau vadinama – įmonės) darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, nuo kurio priklauso vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau vadinama – vadovaujantys darbuotojai) tarnybiniai atlyginimai kartu su priedais, apskaičiavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

 

2. Įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: praėjusio ketvirčio įmonės apskaičiuotos darbo apmokėjimo lėšos dalijamos iš to ketvirčio įmonės vidutinio darbuotojų skaičiaus ir dalijamos iš 3.

3. Įmonės darbo apmokėjimo lėšos yra visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, priedus, išmokas iš pelno, nuolatines ir vienkartines premijas, apmokėjimas už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ir panašiai).

4. Į darbo apmokėjimo lėšas neįskaitomos įmonės darbuotojams mokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, materialinė pašalpa, išmokos pagal rangos, autorines ir kitas civilines sutartis, įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo lėšos, taip pat delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dotacijos darbuotojams maitinti, kompensacinės išmokos (butų nuomos, komunalinių paslaugų, už mėnesinius transporto bilietus ir panašios), negrąžintos lėšos, panaudotos gyvenamiesiems namams ir butams statyti, ligos pašalpos ir kitos su darbo apmokėjimu nesusijusios išmokos.

5. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vidutinį darbuotojų skaičių, kuris nustatomas vadovaujantis paaiškinimais darbo apmokėjimo ataskaitai DA-01 ketvirtinei pildyti (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. DĮ-56 „Dėl darbo apmokėjimo statistinio tyrimo ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 25-1008).

Darbuotojai, nedirbę dėl prastovos ar nemokamų atostogų, prilyginami dirbantiems darbuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

 

6. Darbuotojai, dirbę ne visą mėnesį arba ne visą darbo dieną, tarp jų ir sergantys, sąlyginai perskaičiuojant prilyginami darbuotojams, dirbusiems visą mėnesį ir visą darbo dieną pagal šio Aprašo 5 punkte nurodytus paaiškinimus darbo apmokėjimo ataskaitai DA-01 ketvirtinė pildyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

 

7. Į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįskaitomi įmonės vadovaujantys darbuotojai, moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, asmenys, išėję atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, darbuotojai, pašaukti į būtinąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, darbuotojai, dirbantys pagal rangos, autorines ar kitas civilines sutartis, įsigiję verslo liudijimus, praktikantai, mokiniai ir teisėtvarkos organų sulaikyti darbuotojai.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 735, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3499 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 601, 2005-06-01, Žin., 2005, Nr. 70-2532 (2005-06-04), i. k. 1051100NUTA00000601

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 31, 2006-01-12, Žin., 2006, Nr. 6-218 (2006-01-17), i. k. 1061100NUTA00000031

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 332, 2007-04-04, Žin., 2007, Nr. 42-1577 (2007-04-14), i. k. 1071100NUTA00000332

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 20, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 8-278 (2008-01-19), i. k. 1081100NUTA00000020

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 215, 2009-03-25, Žin., 2009, Nr. 36-1383 (2009-04-02), i. k. 1091100NUTA00000215

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1047, 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4634 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001047

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimo