Suvestinė redakcija nuo 2019-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 27-1246, i. k. 1122270ISAK0001R-58

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-01:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 28 d. Nr. 1R-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.10.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –Kalėjimų departamentas) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą.

2. Kalėjimų departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Nr. 1R-9, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00117

 

3. Kalėjimų departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Kalėjimų departamento buveinės adresas – L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Kalėjimų departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Kalėjimų departamento savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Teisingumo ministerija.

6. Kalėjimų departamento vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

II SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

7. Kalėjimų departamento veiklos tikslai yra dalyvauti nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių (išskyrus baudas), baudžiamojo poveikio priemonių (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą), auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių.

8. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuoja ir prižiūri probacijos tarnybų veiklą, organizuoja ir užtikrina nuolatinę nuteistųjų kontrolę elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, siekdamas užtikrinti efektyvią ir rezultatyvią šių įstaigų veiklą, taip pat veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir nusikalstamų veikų recidyvo mažinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-142, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09540

 

8.2. analizuoja probacijos tarnybų veiklos efektyvumą, taip pat užsienio valstybių praktiką vykdant probaciją, metodiškai vadovauja probacijos tarnyboms, vertina jų veiklos efektyvumą, teikia siūlymus Teisingumo ministerijai, probacijos tarnyboms arba pagal kompetenciją priima sprendimą dėl šių tarnybų veiklos optimizavimo, gerinimo ir naujovių diegimo;

8.3. prižiūri ir kontroliuoja bausmių (išskyrus baudas), baudžiamojo poveikio priemonių (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą), auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;

8.4. kartu su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis organizuoja ir vykdo asmenų, kuriems paskirtos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, apsaugą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;

8.5. koordinuoja suimtų ir nuteistų asmenų paskirstymą į Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas;

8.6. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka laisvės atėmimo vietų įstaigose kartu su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis organizuoja ir vykdo teisės pažeidimų prevenciją, prireikus imasi priemonių tvarkai atkurti ir palaikyti;

8.7. vykdo kriminalinę žvalgybą ir atlieka ikiteisminius tyrimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

8.8. koordinuoja nuteistųjų ir suimtųjų užimtumą darbine veikla;

8.9. pagal kompetenciją vykdo kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl pataisos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.10. rengia ir teikia Teisingumo ministerijai dokumentus dėl Lietuvos Respublikoje bausmę atliekančių užsieniečių perdavimo likusioms laisvės atėmimo bausmių dalims atlikti į jų kilmės valstybes ir atlieka kitus su nuteistųjų perdavimu susijusius būtinus veiksmus;

8.11. koordinuoja ir pagal kompetenciją kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomiems asmenims;

8.12. atlieka laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklos efektyvumo vertinimą, analizuodamas ir užsienio valstybių praktiką bausmių vykdymo srityje;

8.13. organizuoja naujų laisvės atėmimo vietų statybą ir jau veikiančių laisvės atėmimo vietų rekonstrukcijos darbus;

8.14. atlieka valstybės įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas, dalyvauja nurodytos įmonės valdymo procese;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.15. analizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybę Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, teikia siūlymus, kaip ją mažinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.16. teikia Teisingumo ministerijai siūlymus steigti, reorganizuoti ar likviduoti laisvės atėmimo vietų įstaigas, probacijos tarnybas, mokymo centrus;

8.17. rengia ir teikia teisingumo ministrui tvirtinti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų nuostatų projektus;

8.18. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsakymams įgyvendinti reikalingus teisės aktus, kitus bausmių vykdymo ir probacijos sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.19. teikia teisingumo ministrui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių vykdymu ir probacija, tobulinimo;

8.20. renka, kaupia ir tvarko informaciją apie bausmių vykdymą ir probaciją, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka teikia šią informaciją Lietuvos Respublikos ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms;

8.21. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, koordinuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ bendradarbiavimą, siekdamas užtikrinti veiksmingesnę nuteistų asmenų resocializaciją ir integraciją į visuomenę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.22. atlieka Kalėjimų departamento personalo administravimo funkcijas, prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ personalo valdymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.23. neteko galios nuo 2019-01-05;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

Nr. 1R-9, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00117

 

8.24. užmezga ir plėtoja ryšius su užsienio valstybių bausmių ir probacijos vykdymo sistemų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir užtikrina tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose bausmių vykdymo ir probacijos srityse;

8.25. rengia metinius Kalėjimų departamento veiklos planus, bausmių vykdymo ir probacijos sistemos valstybės kapitalo investicijų projektus, teikia informaciją Teisingumo ministerijai, rengiant ministerijos strateginio veiklos plano dalį, susijusią su bausmių vykdymu ir probacija;

8.26. paskirsto valstybės biudžeto asignavimus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vykdomoms programoms ir, teisingumo ministrui įgaliojus, tvirtina ir tikslina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės „Mūsų amatai“ programų sąmatas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.27. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Kalėjimų departamento buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.28. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų centralizuotą materialinį ir techninį aprūpinimą, taip pat aprūpinimą koviniais ir sportiniais šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, asmens saugos ir aktyviosios ginties priemonėmis (vykdo viešuosius pirkimus);

8.29. prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ūkinę ir finansinę veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

8.30. įstatymų nustatytais atvejais per įgaliotus atstovus atstovauja Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms teismuose, gina jų teisėtus interesus;

8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai;

8.32. formuoja palankią visuomenės nuomonę apie bausmių vykdymo ir probacijos sistemą, informuoja visuomenę apie šios sistemos veiklą;

8.33. teikia siūlymus, rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamus projektus bausmių vykdymo ir probacijos srityse;

8.34. Neteko galios nuo 2014-03-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

8.35. neteko galios 2017-06-12;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-142, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09540

 

8.36. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

III SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO TEISĖS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

9. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. turėti ir kitų, nei šių nuostatų 4 punkte nurodytų, teisėtai gautų lėšų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus Kalėjimų departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

9.3. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

10. Kalėjimų departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

11. Kalėjimų departamento veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Kalėjimų departamento metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas įstaigos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

12. Kalėjimų departamento veikla reguliuojama Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Kalėjimų departamentui vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-42, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02513

Nr. 1R-9, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00117

 

14. Neteko galios nuo 2019-01-05.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-9, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00117

 

15. Kalėjimų departamento direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojus). Pavaduotojas yra (pavaduotojai) tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) įstaigos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

16. Kai nėra Kalėjimų departamento direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba teisingumo ministro įsakymu paskirtas kitas Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

17. Kalėjimų departamento direktorius:

17.1. sprendžia Kalėjimų departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Kalėjimų departamentui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja Kalėjimui departamentui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Kalėjimų departamente būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Kalėjimų departamento metinę veiklos ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Kalėjimų departamento veiklą;

17.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

17.6. vykdo Statute nustatytas Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų administravimo ir personalo valdymo funkcijas;

17.7. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Kalėjimų departamento vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.8. priima į pareigas ar atleidžia iš jų institucijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas (jei įstatymų nustatytais atvejais nepaveda to daryti departamento direktoriaus pavaduotojui);

17.9. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Neteko galios nuo 2014-03-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

 

V SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

19. Kalėjimų departamento finansų kontrolė atliekama Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamų Kalėjimų departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

20. Kalėjimų departamento valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Kalėjimų departamento vidaus audito tarnyba yra Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

Nr. 1R-142, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09540

 

21. Kalėjimų departamento veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

 

22. Kalėjimų departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-67, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02896

Dėl teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-42, 2015-02-19, paskelbta TAR 2015-02-19, i. k. 2015-02513

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-240, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22374

Dėl teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-142, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09540

Dėl teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-9, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00117

Dėl teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo