Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2021-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 32-1506, i. k. 1112250ISAK000V-200

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 2 d. Nr. V-200

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 5 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

1. Tvirtinu Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 d.

3. Pavedu viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-114 redakcija)

 

 

RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektui derinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo, jų vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano sudarymo, dokumentų ir duomenų, reikalingų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planui derinti, pateikimo, jų vertinimo, koregavimo, sprendimų priėmimo bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano vykdymo tvarką.

2. Aprašas privalomas visiems Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams asmenims, organizacijoms ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje, kurie projektuoja didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninius objektus ūkinei komercinei veiklai vykdyti (toliau – radiotechninio objekto projektuotojas), atlieka šių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimus, skaičiavimus, stato (įrengia) šiuos objektus ar juos eksploatuoja arba eksploatuos (toliau – operatorius), arba šių asmenų įgaliotiems juridiniams, fiziniams asmenims ar filialams bei institucijoms, kurios pagal kompetenciją vykdo valstybinę radiotechninių objektų visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

3. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derina Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme bei Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Radiotechninio objekto, kurio efektyvioji spinduliuotės galia didesnė negu 25 W, radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatoriai (arba jų įgalioti juridiniai, fiziniai asmenys ar filialai) privalo suderinti:

5.1. prieš įrengdami (statydami) radiotechninį objektą;

5.2. kai keičiama radiotechninio objekto antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis arba kai didinama radiotechninio objekto efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar radiotechniniame objekte įrengiant naujų antenų.

6. Kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, radiotechninio objekto statybai (įrengimui) yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek nereglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

7. Operatoriai privalo derinti iš naujo elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, kai radiotechninio objekto operatoriui vykdant elektromagnetinės spinduliuotės stebėseną paaiškėja ar Nacionalinis visuomenės sveikatos centras valstybinės radiotechninių objektų visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustato ir radiotechninio objekto operatorių informuoja, kad mažesniu nei Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto pastatyta naujų statinių, užstojančių radiotechninio objekto antenas (matomas, žiūrint iš elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taško), pastatyta naujų statinių, kuriuose ar kurių aplinkoje pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 taikomos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės, arba Aprašo 32 punkte nurodytų objektų.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI IR DUOMENYS, REIKALINGI RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTUI IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANUI DERINTI, IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

 

8. Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, pareiškėjas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui turi pateikti:

8.1. prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo (Aprašo 4 priedas);

8.2. derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:

8.2.1. radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;

8.2.2. ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai, pagal Aprašo 10 punkte nurodytus elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus nustatyto elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinų verčių viršijimo spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus (Aprašo 12 punkto atveju – 50 metrų spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus);

8.2.3. radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;

8.3. elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje, atliktus pagal Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką;

8.4. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus.

9. Aprašo 7 punkte nurodytais atvejais siekdamas iš naujo suderinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, operatorius Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikia prašymą (Aprašo 5 priedas) dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo ir pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus parengtą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.

10. Kai projektuojamas radiotechninis objektas, atliekami elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai siekiant nustatyti, kokiais atstumais nuo antenų ir kokiame aukštyje virš žemės paviršiaus pasiekiamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinos vertės. Elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai atliekami nuo 00 azimuto kas 100 ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu:

10.1. 1,5 ± 0,2 m aukštyje virš žemės paviršiaus;

10.2. artimiausio gyvenamojo ar kitos paskirties pastato, kuriame įrengtos patalpos, kuriose taikomos Lietuvos higienos normos HN 80:2015 lentelėje nustatytos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės, viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygyje. Jeigu radiotechninio objekto antenos įrengtos žemiau šiame papunktyje nurodytų statinių viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygio, elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai taip pat atliekami radiotechninio objekto antenų lygyje;

10.3. Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu esančių kitų pastatų, kuriuose taikomos Lietuvos higienos normos HN 80:2015 lentelėje nustatytos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės ir kurie yra aukštesni nei Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas pastatas, viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygyje, jei antenos įrengiamos aukščiau šiame papunktyje nurodytų pastatų viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro. Jei radiotechninio objekto antenos įrengiamos mažesniame aukštyje – elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai atliekami radiotechninio objekto antenų lygyje;

10.4. viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygyje, kai virš jo bus įrengtos antenos, projektuojamos virš pastato stogo;

10.5. pastato, ant kurio sienos bus įrengtos antenos, arčiausiai antenų esančių langų centro lygyje.

11. Kai Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu aplink projektuojamą radiotechninį objektą yra kitų didesnės nei 25 W efektyviosios spinduliuotės galios veikiančių radiotechninių objektų, skaičiuojamas suminis projektuojamo radiotechninio objekto įrenginių ir kitų radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymas pagal Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus.

12. Kai ne didesnės nei 1 kW efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninį objektą planuojama įrengti ant bokšto, ant kurio įrengta radiotechninių objektų, kurių bendroji suminė efektyviosios spinduliuotės galia yra didesnė nei 10 kW, ar ne didesniu nei 500 m atstumu nuo didesnės nei 10 kW efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninių objektų, pareiškėjas apie tai pažymi Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teikiamame Aprašo 8.1 papunktyje nurodytame prašyme ir gali neteikti Aprašo 8.3 papunktyje nurodytų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimų teritorijoje, o Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vertindamas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, Aprašo 16.3 papunktyje nurodytos informacijos nevertina. Tokiu atveju pareiškėjas ne vėliau kaip per Aprašo 36 punkte nustatytą terminą organizuoja radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės matavimus pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus nustatytuose elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškuose matuojant suminius Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre suderinto radiotechninio objekto ir kitų apie suderintą radiotechninį objektą esančių radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės parametrus ir radiotechninio objekto intensyviausio spinduliavimo kryptimi (-is) esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, į kurią galima patekti be apribojimų. Matavimų rezultatai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikiami Aprašo 38 punkte nustatytais terminais. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre suderintas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas papildomas matavimų rezultatais. Nustačius elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių viršijimą, radiotechninio objekto operatorius privalo imtis Lietuvos higienos normos HN 80:2015 14 punkte nustatytų veiksmų.

13. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, ar dokumentai teisingai užpildyti, ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti įvertintas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas bei priimtas sprendimas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ar elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintu arba nesuderintu, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės.

14. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai, kad jie užpildyti neteisingai ar pateikti ne visi duomenys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 3 darbo dienas nuo prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus ir / arba ištaisyti nurodytus trūkumus, bei informuoja, kad terminas priimti sprendimą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir trūkstamos informacijos pateikimo Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui dienos. Gavus visus nurodytus dokumentus ir informaciją, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu informuoja pareiškėją Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO VERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

15. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, vertindamas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, įvertina, ar numatomo eksploatuoti radiotechninio objekto radiotechninė dalis atitinka Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, o elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus.

16. Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projekto derinimo metu vertinami:

16.1. radiotechninio objekto techniniai duomenys (siųstuvų galia, didžiausia efektyviosios spinduliuotės galia, spinduliavimo dažnis, antenų skaičius, jų tipas, kryptis pagal azimutus, nuosvyrio kampas, aukštis virš žemės paviršiaus);

16.2. radiotechninio objekto įrengimo vieta (žemės sklypas, statinių ar pastatų, ant kurių numatoma įrengti radiotechninį objektą, paskirtis ir aukštis virš žemės lygio; taip pat greta (ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu) radiotechninio objekto esančių pastatų paskirtis, pastatų aukštis virš žemės paviršiaus);

16.3. teoriškai apskaičiuotų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.

17. Įvertinus radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto atitiktį Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies derinimo (Aprašo 2 priedas). Įvertinus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano atitiktį Aprašo IV skyriuje numatytiems reikalavimams, surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo (Aprašo 3 priedas).

18. Vertinimo metu nustačius, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo išvadose ir sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo išvadose nurodoma, jog radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir priimami sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais.

19. Vertinimo metu nustačius, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas neatitinka Aprašo ar kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo išvadose ar sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo išvadose nurodoma, kokių Aprašo ir / arba kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ar elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas neatitinka, nurodant Aprašo ir / arba kitų teisės aktų nuostatas, kurios yra pažeidžiamos arba neįgyvendintos, priimami sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti nesuderintu.

20. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priimamas sprendimas nevertinti pateikto derinti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano, jei nustatoma, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas neatitinka Aprašo ar kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų arba radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru yra nesuderintas.

21. Sprendimų išvadose draudžiama nurodyti, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ar elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas Aprašo ar kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinka su išlygomis.

22. Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo priėmimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre dienos. Sprendimai dėl Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pakartotinai pateiktų derinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano laikymo suderintais arba nesuderintais priimami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų gavimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai ir informacija, nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre dienos. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priėmus sprendimą radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais, pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos yra informuojamas raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Sprendimai radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikyti suderintais pateikiami pareiškėjui tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre priimti sprendimai dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano nesuderinimo pareiškėjui pateikiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

23. Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo galioja neterminuotą laiką, jei nekeičiama radiotechninių objektų antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis, nedidinama radiotechninių objektų efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar radiotechniniame objekte neįrengiama naujų antenų.

24. Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo galioja neterminuotą laiką, jei:

24.1. nekeičiama radiotechninių objektų antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės paviršiaus, intensyviausio spinduliavimo kryptis, nedidinama radiotechninių objektų efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi ar radiotechniniame objekte neįrengiama naujų antenų;

24.2. neatsiranda Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių.

 

IV SKYRIUS

ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO REIKALAVIMAI IR JO SUDARYMAS

 

25. Radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teikia derinti kartu su radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektu. Esant Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teikiamas derinti atskirai. Tokiu atveju radiotechninio objekto operatorius elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru turi suderinti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Aprašo 7 punkte nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

26. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas turi apimti teritoriją, esančią ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas turi būti sudarytas ne mažesniu kaip M 1:5 000 masteliu (kai radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia didesnė kaip 50 kW, gali būti naudojamas M 1:10 000 mastelis) su pažymėtomis antenų spinduliavimo kryptimis bei numatomais elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškais, nurodant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų atlikimo periodiškumą pagal Aprašo 37 punkte nurodytus reikalavimus.

27. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas sudaromas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais. Vienas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano egzempliorius lieka Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre, kitas grąžinamas operatoriui, kurio radiotechninio objekto elektromagnetinei spinduliuotei stebėti sudaromas planas. Jei sudaromas kelių operatorių radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas, tokiu atveju parengiami elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano egzemplioriai visiems operatoriams, kurių radiotechninių objektų elektromagnetinei spinduliuotei stebėti sudaromas planas.

28. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai turi būti tiesioginio radiotechninio objekto antenos matymo lauke.

29. Nustatoma po 3 elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškus visų antenų intensyviausio spinduliavimo kryptimis. Pirmas taškas – maksimaliu Aprašo 1 priedo lentelėje nustatytu atstumu nuo radiotechninio objekto, antras taškas – pusę Aprašo 1 priedo lentelėje nurodyto atstumo nuo radiotechninio objekto, trečias taškas – šeštadalį Aprašo 1 priedo lentelėje nurodyto atstumo nuo radiotechninio objekto. Jeigu pagal šiuos reikalavimus nustatytas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškas nepatenka į radiotechninio objekto antenos matymo lauką, šis taškas perkeliamas į artimiausią radiotechninio objekto matymo lauko pagal intensyviausio spinduliavimo kryptį arčiau radiotechninio objekto esantį tašką.

30. Jeigu pagal Aprašo 29 punkto reikalavimus nustatytas taškas patenka į teritoriją, į kurią laisvai patekti negalima (reikia leidimo, savininko sutikimo ar pan.), elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškas perkeliamas į artimiausią antenos matymo lauko tašką, į kurį galima patekti be apribojimų, bet ne toliau kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu atstumu nuo radiotechninio objekto.

31. Jeigu pagal Aprašo 29 ir 30 punkto reikalavimus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai turi būti perkelti ir atsiduria vienas šalia kito mažesniu atstumu nei šeštadalis Aprašo 1 priedo lentelėje nurodyto atstumo, tokie taškai elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane nurodomi pažymint, kad perkeltame taške elektromagnetinės spinduliuotės matavimai nebus atliekami.

32. Papildomai po vieną elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos tašką nustatoma radiotechninio objekto antenos matymo lauke esančioje artimiausioje vaikų žaidimo aikštelėje, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teritorijoje, artimiausiame atvirame sporto aikštyne, kai šie objektai yra ne didesniu nei Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto. Jeigu šie taškai sutampa, imamas vienas taškas, atitinkantis visas sąlygas (pvz., jeigu arčiausiai yra švietimo įstaiga su atviru sporto aikštynu, parenkamas tik taškas sporto aikštyne).

33. Jeigu radiotechninis objektas spinduliuoja visomis kryptimis vienodai, pasirenkamos dvi priešingos kryptys, iš kurių viena nukreipta artimiausių urbanizuotų teritorijų (statiniais užstatytų miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų) arba artimiausios Lietuvos higienos normos HN 80:2015 3.9 papunktyje apibrėžtos gyvenamosios aplinkos link.

34. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane nurodomos elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje.

 

V SKYRIUS

ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO VYKDYMAS

 

35. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus organizuoja radiotechninio objekto operatorius.

36. Radiotechninio objekto operatoriaus organizuoti pirmieji radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo radiotechninio objekto eksploatacijos pradžios. Apie radiotechninio objekto eksploatacijos pradžią operatorius Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą iš anksto informuoja pasirinktinai raštu ar elektroniniu būdu. Esant Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms, pirmuosius radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus pagal naujai suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą privaloma atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo dienos.

37. Kiti radiotechninio objekto operatoriaus organizuoti radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 metus nuo paskutinių matavimų urbanizuotose teritorijose (statiniais užstatytose miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijose) atlikimo arba jei aplink radiotechninį objektą Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu yra Lietuvos higienos normos HN 80:2015 3.9 papunktyje apibrėžta gyvenamoji aplinka. Jei aplink radiotechninį objektą Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu nėra urbanizuotų teritorijų arba gyvenamosios aplinkos, radiotechninio objekto operatoriaus organizuojami radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskutinių matavimų atlikimo.

38. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų protokolai turi būti surašyti ir raštu ar elektroniniu būdu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimų atlikimo dienos, jei matavimais nenustatyta elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių viršijimo. Nustačius elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių viršijimą, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų protokolai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui raštu ar elektroniniu būdu turi būti pateikti per 24 val. nuo elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių viršijimo nustatymo momento. Už protokolų pateikimą atsakingas operatorius.

39. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus gali atlikti tik šiai veiklai akredituotos laboratorijos.

40. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai turi būti atliekami radiotechniniam objektui veikiant įprastiniu režimu elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane numatytuose taškuose.

41. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami pagal Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 numatytus reikalavimus.

42. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų protokole kartu su gautais elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatais turi būti pateikta informacija apie laboratoriją (akreditacijos pažymėjimo Nr., išdavimo data ir galiojimo data), radiotechninį objektą (radiotechninio objekto adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), efektyvioji spinduliuotės galia, intensyviausio spinduliavimo kryptis, spinduliuotės dažnis), matavimo prietaisą (pavadinimas (modelis), paskutinės metrologinės patikros liudijimo Nr. ir data, prietaiso kalibravimo data ir vieta, matavimo prietaiso paklaida), aplinkos sąlygas matavimo metu (oro temperatūra, santykinė drėgmė, oro judėjimo greitis), matavimų pradžia, matavimų pabaiga.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE NACIONALINIAM VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRUI TEIKIAMUS DERINTI RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTUS IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANUS BEI ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS REZULTATŲ SKELBIMAS VISUOMENEI

 

43. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo interneto svetainėje:

43.1. per 5 darbo dienas nuo radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto suderinimo dienos paskelbia informaciją apie suderintą radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto suderinimo data ir Nr.);

43.2. per 5 darbo dienas nuo elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo dienos paskelbia informaciją apie suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje);

43.3. per 5 darbo dienas nuo radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatų gavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre dienos paskelbia informaciją apie elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje ir šiuose taškuose atliktų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų matavimų data, matavimus atlikusi laboratorija ar jos padalinys, matavimo protokolo Nr. ir data, matavimų rezultatai nurodant faktinius elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų dydžius).

44. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kiekvienais metais iki gegužės 1 d. savo interneto svetainėje paskelbia apibendrintą informaciją:

44.1. apie per praėjusius metus suderintus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto suderinimo data ir Nr.) ir apie nesuderintus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto planuota įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto nesuderinimo data ir Nr., nesuderinimo priežastys);

44.2. apie per praėjusius metus suderintus radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), radiotechninio objekto efektyvioji spinduliuotės galia, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje) ir apie nesuderintus radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano nesuderinimo data ir Nr., nesuderinimo priežastys);

44.3. apie per praėjusius metus Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre gautų radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatus (radiotechninio objekto operatorius, radiotechninio objekto pavadinimas, radiotechninio objekto įrengimo vieta (adresas ir koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje ir šiuose taškuose atliktų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų matavimų data, matavimus atlikusi laboratorija ar jos padalinys, matavimo protokolo Nr. ir data, matavimų rezultatai nurodant faktinius elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų dydžius, jei buvo nustatyta viršijimų, nurodomos taikytos priemonės ir pakartotinių matavimų rezultatai).

45. Iki kiekvienų metų birželio 1 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitą, kurioje pateikiami apibendrinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatai, apibendrintos išvados ir pasiūlymai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Visos procedūros ir formalumai, susiję su dokumentų, reikalingų radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektams ir / arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planams suderinti, pateikimu, ir sprendimų, susijusių su radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir / arba elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimu, išdavimu bei gavimu, taip pat gali būti atliekami per atstumą (paštu, faksu), elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

47. Apraše nurodyti dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuos tvirtina Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, turi būti registruojami ir saugomi Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

48. Sprendimai dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-685, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07602

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

 


 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

VERTINAMO RADIOTECHNINIO OBJEKTO POVEIKIO ZONOS DYDŽIO LENTELĖ

 

Efektyvioji spinduliuotės galia, W

 

Skaičiavimų spindulys, m

 

Iki 1 kW

 

300

 

1 kW–50 kW

 

1000

 

51 kW–100 kW

 

2000

 

>100 kW

 

3000

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-685, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07602

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

 


 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo forma)

 

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO DERINIMO

 

___________ Nr.______

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Informacija apie operatorių:

Operatoriaus pavadinimas ir kodas

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

 

Juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją

 

Kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

2. Informacija apie radiotechninio objekto projektuotoją:

Radiotechninio objekto projektuotojo pavadinimas ir kodas

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

 

Adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

3. Informacija apie gautus dokumentus:

Dokumentų pateikimo data ir registracijos numeris

 

 

 

 

Pateikti dokumentai

 

 

 

 

4. Informacija apie projektuojamą objektą:

Projektuojamo radiotechninio objekto adresas (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje)

 

 

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. (jei žemės sklypas (-ai) suformuotas (-i)

 

 

 

 

5. Vertinti pateiktų dokumentų aprašymas ir įvertinimas:

 

 

 

 

6. Vertinimo išvada:

 

 

 

 

 

 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą laikau suderintu / nesuderintu (tai, kas nereikalinga, išbraukti).

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                      (Parašas)                                             (Vardas, pavardė)

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-583, 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Nr. V-685, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07602

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 


 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo forma)

 

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SPRENDIMAS

DĖL ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMO

 

___________ Nr.______

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Informacija apie operatorių (-ius):

Operatoriaus (-ių) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė; adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją; kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

 

2. Informacija apie gautus dokumentus:

Dokumentų pateikimo data ir registracijos numeris

 

 

 

 

Pateikti dokumentai

 

 

 

 

3. Informacija apie radiotechninį objektą:

Radiotechninio objekto adresas (jei adreso nėra – koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje)

 

 

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. (jei žemės sklypas (-ai) suformuotas (-i)

 

 

 

 

 

 

 

4. Vertinti pateiktų dokumentų aprašymas ir įvertinimas:

 

 

 

 

5. Vertinimo išvada:

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą laikau suderintu / nesuderintu (tai, kas nereikalinga, išbraukti).

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                      (Parašas)                                             (Vardas, pavardė)

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-583, 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Nr. V-685, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07602

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

 


 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo forma)

 

______________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo duomenys (kodas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) / fizinio asmens adresas, telefono Nr.)

 

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO SUDERINIMO

 

_______________ Nr.*________

(data)

 

1. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys:

Adresas

(kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

 

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

2. Informacija apie radiotechninio objekto įrengimo vietą:

Radiotechninio objekto pavadinimas, įrengimo adresas (jei adreso nėra – radiotechninio objekto koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), žemės sklypo (žemės sklypų) kadastro Nr. (jei suformuotas žemės sklypas (sklypai), kuriame (kuriuose) planuojama įrengti radiotechninį objektą)

 

Informacija apie tai, ar radiotechninį objektą planuojama įrengti ant bokšto, ant kurio įrengta radiotechninių objektų, kurių bendroji suminė efektyviosios spinduliuotės galia yra didesnė nei 10 kW, ar ne didesniu nei 500 m atstumu nuo didesnės nei 10 kW efektyviosios spinduliuotės galios radiotechninių objektų

 

3. Informacija apie radiotechninio objekto operatorių:

Juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, kontaktinio asmens vardas, pavardė / fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

Adresas

 

 

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

4. Informacija apie radiotechninio objekto projektuotoją:

Juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, kontaktinio asmens vardas, pavardė / fizinio asmens vardas, pavardė

 

Adresas

 

 

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

5. Papildoma informacija:

(jei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo ir / arba sprendimą dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo pageidaujama gauti paštu, nurodomas adresas)

(jei rašytinę informaciją pageidaujama gauti elektroniniu paštu arba faksu, nurodomas elektroninio pašto adresas arba fakso numeris)

 

PRIDEDAMA:

1. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas.

2. Radiotechninio objekto projektuotojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato kopija.

3. Elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai.

4. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas.

5.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

6.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

 

 

Pastaba. Dokumentai Nr. ______ jau yra pateikti su 201_ m. __________ d. prašymu dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo ir juose esama informacija nėra pasikeitusi.

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas, jei atstovaujama juridiniam asmeniui ar filialui)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* Prašymo numeris nenurodomas, jeigu šį prašymą teikia fizinis asmuo.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

 


 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Prašymo dėl radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo forma)

 

______________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens ar filialo duomenys (kodas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas) / fizinio asmens adresas, telefono Nr.)

 

 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO SUDERINIMO

 

_______________ Nr.*________

(data)

 

1. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys:

Adresas

(kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

 

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

2. Informacija apie radiotechninio objekto įrengimo vietą:

Radiotechninio objekto pavadinimas, įrengimo adresas (jei adreso nėra – radiotechninio objekto koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje), žemės sklypo (žemės sklypų) kadastro Nr. (jei suformuotas žemės sklypas (sklypai), kuriame (kuriuose) planuojama įrengti radiotechninį objektą)

 

3. Informacija apie radiotechninio objekto operatorių:

Juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, kontaktinio asmens vardas, pavardė / fizinio asmens vardas, pavardė

 

Adresas

 

 

 

Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

 

 

 

4. Papildoma informacija:

(jei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimą dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo pageidaujama gauti paštu, nurodomas adresas)

(jei rašytinę informaciją pageidaujama gauti elektroniniu paštu arba faksu, nurodomas elektroninio pašto adresas arba fakso numeris)

 

PRIDEDAMA:

1. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas.

2.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

3.

(jei yra pateikiami kiti papildomi dokumentai, nurodomi jų pavadinimai)

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas, jei atstovaujama juridiniam asmeniui ar filialui)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* Prašymo numeris nenurodomas, jeigu šį prašymą teikia fizinis asmuo.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-300, 2011-03-28, Žin., 2011, Nr. 39-1895 (2011-04-02), i. k. 1112250ISAK000V-300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-583, 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-685, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07602

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-114, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01941

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo