Suvestinė redakcija nuo 2017-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 55-1906, i. k. 1052310ISAK001V-114

 

Nauja redakcija nuo 2010-04-30:

Nr. 1V-240, 2010-04-20, Žin. 2010, Nr. 49-2416 (2010-04-29), i. k. 1102310ISAK001V-240

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRas

įsakymas

 

dėl TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-114

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą 2004/277/EB, Euratomas, nustatantį Tarybos sprendimo 2001/792/EB, Euratomas, nustatančio Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 218), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimu 2008/73/EB (OL 2008 m. L 20, p. 23), ir 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2007/779/EB, Euratomas, nustatantį Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (nauja redakcija) (OL 2007 m. L 314, p. 9):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

1. Tvirtinu Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę vidaus reikalų viceministrui, pagal nustatytą veiklos sritį atsakingam už viešąjį saugumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                               Gintaras Furmanavičius

 

SUDERINTA                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                        Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras                             aplinkos ministras

Žilvinas Padaiga                                                Arūnas Kundrotas

2005-04-20                                                        2005-04-20

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-114

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr.1V-240 redakcija)

 

tarptautinės pagalbos TEIKIMO komandos sudarymo IR APRŪPINIMO tvarkos aprašAS

 

I.skyrius

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

1. Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės pagalbos teikimo komandos (toliau – komanda) sudarymą, funkcijas, struktūrą, aprūpinimą, reikalavimus komandos nariams, rezervo sudarymą ir mokymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

II. skyrius

 KOMANDOS SUDARYMAS, FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

3. Komandos sudarymo principai:

3.1. tarpinstitucinis, nustatantis, kad kiekviena Lietuvos Respublikos institucija, dalyvaujanti sudarant komandą, deleguoja savo institucijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir (ar) valstybės tarnautojus į komandos sudėtį;

3.2. nevyriausybinis, nustatantis, kad kiekviena nevyriausybinė organizacija, dalyvaujanti sudarant komandą, deleguoja savo organizacijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į komandos sudėtį;

3.3. savanoriškumo, nustatantis, kad į komandos sudėtį deleguojami darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir (ar) valstybės tarnautojai (toliau – deleguojami asmenys), savanoriškai išreiškę valią dalyvauti komandos veikloje ir civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo operacijose (toliau – pagalbos teikimo operacija).

4. Komanda – iš deleguojamų asmenų sudaryta grupė, aprašo nustatyta tvarka aprūpinta techninėmis ir darbo priemonėmis, išmokyta ir pasirengusi atlikti pagalbos teikimo operaciją.

5. Deleguojamų asmenų sąrašus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) teikia nevyriausybinės organizacijos ir šios institucijos: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų įgaliotos institucijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos (toliau – deleguojančios institucijos).

6. Kiekviena deleguojanti institucija ir nevyriausybinė organizacija savarankiškai atlieka deleguojamų asmenų į komandos sudėtį atranką pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintus reikalavimus komandos nariams (toliau – reikalavimai komandos nariams). Atrinkusi deleguojamus asmenis į komandos sudėtį, deleguojanti institucija ir nevyriausybinė organizacija pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui aprašo 8 punkte nurodytus duomenis apie deleguojamus asmenis ir pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, šiuos duomenis peržiūri ir prireikus patikslina. Už pateiktų duomenų tikslumą atsako duomenis pateikusi deleguojanti institucija ir nevyriausybinė organizacija.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas apibendrina deleguojančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų pateiktus duomenis apie deleguojamus asmenis: vadovaudamasis reikalavimais komandos nariams įvertina jų tinkamumą būti komandos nariais, nustatęs deleguojamų asmenų tinkamumą būti komandos nariais, atrenka šiuos asmenis į komandos narius ir sudaro komandos narių bendrąjį sąrašą, kurį tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, ir užtikrina šio sąrašo tikslinimą.

8. Komandos narių bendrajame sąraše nurodomi šie komandos narių duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, darbovietė, pareigos, kvalifikacija, duomenys ryšiui palaikyti (mobiliojo ryšio telefono numeris, faksas, elektroninis paštas), duomenys apie dalyvavimo pagalbos teikimo operacijose ir civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo pratybose (toliau – pratybos) patirtį, kokias užsienio kalbas moka. Komandos narių bendrajame sąraše gali būti nurodyta ir kita būtina informacija.

9. Komandos funkcijos:

9.1. paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose;

9.2. humanitarinės pagalbos gabenimas;

9.3. gaisrų gesinimas ir vandens tiekimas;

9.4. paieška ir gelbėjimas cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių išpuolių sąlygomis.

10. Pagrindiniai reikalavimai komandai:

10.1. nuolatinė parengtis – komandos nariai turi būti nuolat pasirengę išvykti į pagalbos teikimo operacijas;

10.2. operatyvus išvykimas – komanda nuo civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašančiosios valstybės pritarimo gauti civilinės saugos tarptautinę pagalbą gavimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente turi išvykti oro transportu per 10 valandų, žemės ir vandens transportu – per 8 valandas;

10.3. gebėjimas savarankiškai veikti išvykus į civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašančiąją valstybę – iki išvykimo komanda turi būti aprūpinta laikinąja pastoge, asmeninėmis ir kolektyvinėmis sanitarinės higienos priemonėmis, maistu ir vandeniu dešimčiai dienų, finansiniais ištekliais, kurie būtų naudojami komandos funkcionalumui užtikrinti ir nenumatytiems atvejams, taip pat nuvykus į civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašančiąją valstybę sugebėti patiems pasipildyti atsargas, kurių reikia komandos funkcionalumui ir savarankiškumui užtikrinti;

10.4. atitikti Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro Tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patariamosios grupės (INSARAG) rekomendacijas;

10.5. galimybė pakeisti komandos funkciją pagal civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymą.

11. Komandos struktūrą sudaro:

11.1. valdymo grupė, kuri atsako už visą komandos veiklą ir priežiūrą, užtikrina komandos narių saugą, sveikatą ir apsaugą. Ši grupė turi gebėti bendrauti su viešosios informacijos atstovais, teikti viešąją informaciją, planuoti pagalbos teikimo operaciją ir palaikyti ryšius su kitomis tarptautinėmis komandomis, organizacijomis ir (ar) civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašančiosios valstybės įgaliotomis institucijomis. Į valdymo grupę įeina komandos vadovas, planavimo, saugos ir sveikatos priežiūros, apsaugos, ryšių ir viešosios informacijos specialistai. Valdymo grupę sudaro mažiausiai 4 asmenys;

11.2. operacijų grupė, kuri atsako už paieškos, gelbėjimo ir medicinos pagalbos funkcijas. Paieškos funkcija apima gebėjimus ieškoti ir surasti nukentėjusiuosius, panaudojant fizines ir (ar) elektronines priemones bei šunis. Gelbėjimo funkcija atliekama gelbėjant pastatų, nuošliaužų užgriautus ir (ar) eismo įvykio metu prispaustus žmones. Medicinos pagalbos funkcija apima pirmąją medicinos pagalbą komandos nariams ir nukentėjusiesiems pagalbos teikimo operacijos metu. Šią funkciją atlieka gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Operacijų grupę sudaro mažiausiai 16 asmenų;

11.3. techninė grupė, kuri atsako už komandos techninę paramą, jos palaikymą ir užtikrina pavojingų medžiagų suradimą ir apsaugą, visų komandos logistinių ir ryšių poreikių aprūpinimą, taip pat veikia kartu su įvairių įrenginių operatoriais. Techninę grupę sudaro mažiausiai 6 asmenys.

12. Komandą gali sudaryti papildoma ekspertų grupė. Ekspertų grupė atsakinga už ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio įvertinimą, konsultacijų teikimą ir pagalbos teikimo operacijos organizavimą bei koordinavimą. Ekspertų grupės sudarymo būtinumas ir jos dydis nustatomas remiantis konkrečiu civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymu.

13. Kiekvienu konkrečiu komandos išsiuntimo į pagalbos teikimo operaciją atveju galutinę siunčiamos komandos sudėtį tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

 

III. skyrius

 KOMANDOS APRŪPINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

14. Komandos materialinio techninio aprūpinimo principas yra modulinis.

15. Moduliai – komandos narių, techninių priemonių ir įrangos visuma, skirta vienai iš komandai priskirtų funkcijų įgyvendinti. Pagrindiniai moduliai yra:

15.1. vidutinio intensyvumo paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose;

15.2. gaisrų gesinimas naudojant automobilines transporto priemones;

15.3. siurbimas didelio galingumo įranga;

15.4. paieška ir gelbėjimas cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių išpuolių sąlygomis;

15.5. techninė pagalba ir parama.

16. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas iš komandos aprūpinimui skirtų valstybės biudžeto asignavimų pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintus ir su deleguojančiomis institucijomis bei komandą sudarant dalyvaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis suderintus materialinio techninio aprūpinimo tabelius aprūpina komandą asmeninės apsaugos priemonėmis, gelbėjimo įranga ir technika, asmeninėmis ir kolektyvinėmis sanitarinės higienos priemonėmis.

17. Kiekvienu konkrečiu komandos išsiuntimo į pagalbos teikimo operaciją atveju komandai skirtų asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo įrangos ir technikos, asmeninių ir kolektyvinių sanitarinės higienos priemonių sąrašus tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

18. Komandai skirtos asmeninės apsaugos priemonės, gelbėjimo įranga ir technika, asmeninės ir kolektyvinės sanitarinės higienos priemonės turi būti nuolatinės parengties ir saugomos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymu nustatytoje vietoje. Šios priemonės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka gali būti naudojamos komandos pratyboms ir mokymams.

 

IV. skyrius

REIKALAVIMAI KOMANDOS NARIAMS, REZERVO SUDARYMAS IR MOKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius tvirtina su deleguojančiomis institucijomis ir sudarant komandą dalyvaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis suderintus reikalavimus komandos nariams.

20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius tvirtina komandos narių aktyviojo rezervo sąrašą (toliau – aktyviojo rezervo sąrašas) ir informuoja komandos narius apie jų įrašymą į aktyviojo rezervo sąrašą.

21. Komandos nariai, neįrašyti į aktyviojo rezervo sąrašą, laikomi rezerviniais ir sudaromas jų pasyviojo rezervo sąrašas (toliau – pasyviojo rezervo sąrašas). Pasyviojo rezervo sąrašą tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Kartą per metus į aktyviojo rezervo sąrašą įrašomi komandos nariai, kurie buvo įrašyti į pasyviojo rezervo sąrašą.

22. Komandai vykstant į pagalbos teikimo operacijas, pirmiausia pasitelkiami komandos nariai iš aktyviojo rezervo sąrašo. Jei trūksta komandos narių komandai sudaryti, pasitelkiami komandos nariai iš pasyviojo rezervo sąrašo.

23. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, vadovaudamasis reikalavimais komandos nariams, įvertina komandos narių tinkamumą būti ekspertais ir sudaro ekspertų sąrašą, kurį tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

24. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas organizuoja komandos narių siuntimą į Europos Komisijos organizuojamus kursus.

25. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas organizuoja civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo mokymą komandos nariams. Civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo mokymo programas (toliau – mokymo programos) rengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Parengtas mokymo programas tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

26. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja komandos pratybas, jei komanda nedalyvauja kitų valstybių rengiamose pratybose.

 

V. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

27. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, įtrauktų į komandos narių bendrąjį sąrašą, vakcinavimą organizuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras iš tam tikslui numatytų valstybės biudžeto asignavimų. Kitų komandos narių vakcinavimą organizuoja deleguojančios institucijos ir (ar) nevyriausybinės organizacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-240, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 49-2416 (2010-04-29), i. k. 1102310ISAK001V-240

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-240, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 49-2416 (2010-04-29), i. k. 1102310ISAK001V-240

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 "Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-557, 2017-08-07, paskelbta TAR 2017-08-07, i. k. 2017-13128

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo