Suvestinė redakcija nuo 2005-04-24 iki 2005-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 132-4776, i. k. 1042050ISAK001K-288

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO RANGOVAMS (PASLAUGŲ TEIKĖJAMS AR PREKIŲ TIEKĖJAMS) IR ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 1K-288

Vilnius

 

Vadovaudamasis Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1026 (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777), 6.1 punktu,

tvirtinu Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisykles (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288

 

europos sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS

taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Išlaidas pateisinantys dokumentai – rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktos sąskaitos, perdavimo–priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai ir kiti dokumentai, pateisinantys patirtas išlaidas.

Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai – banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtinti išrašai iš banko sąskaitos ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

Mokėjimo paraiška – įgyvendinančiosios institucijos arba asignavimų valdytojo parengtas dokumentas pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 62-1976; 2004, Nr. 17-513), 1 priede nurodytą formą.

SFMIS – ES struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo informacinė kompiuterizuota valdymo ir priežiūros sistema.

VBAM sistema – kompiuterizuota Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių sąvokas.

 

II. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR TVIRTINIMAS

 

3. Projektai, dėl kurių Europos bendrijų Komisija (toliau vadinama – Europos Komisija) priėmė sprendimą teikti ES sanglaudos fondo finansinę paramą (toliau vadinama – EK sprendimas) ir kuriems bendrai finansuoti yra skirtos Lietuvos Respublikos lėšos, arba transporto infrastruktūros srities projektai, kurių išsamią projekto paraišką yra užregistravusi ir išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios datą (kuri galiotų, jei būtų priimtas EK sprendimas) yra nustačiusi Europos Komisija ir kuriems bendrai finansuoti yra skirtos Lietuvos Respublikos lėšos, yra finansuojami iš specialiųjų valstybės biudžeto programų, skirtų ES sanglaudos fondo projektams finansuoti, – specialiosios Sanglaudos fondo programos (Europos Sąjungos lėšos), specialiosios ISPA programos (Europos Sąjungos lėšos), specialiosios Sanglaudos fondo programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) ir specialiosios ISPA programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (toliau vadinama – specialiosios valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programos) – ir ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų skiriamų bendrojo finansavimo lėšų, kurias privalo užtikrinti galutinis paramos gavėjas. Lėšas rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui), atliekančiam darbus, teikiančiam paslaugas ar tiekiančiam prekes pagal pasirašytas sutartis, iš minėtų programų perveda Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau vadinama – Valstybės iždo departamentas), vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės iždo sąskaitos valdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-328, 2004-10-04, Žin., 2004, Nr. 149-5411 (2004-10-09), i. k. 1042050ISAK001K-328

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

4. Mokėjimo paraiškos teikiamos ir apmokamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis.

5. Už mokėjimo prašymų, visų išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų tikrinimą bei išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija.

6. Projektams, finansuojamiems iš ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, taikomas nuolatinio rangovų (paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų) pateiktų sąskaitų apmokėjimo būdas. Galutinis paramos gavėjas privalo patikrinti kiekvieną rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties (toliau vadinama – sutartis) sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą). Galutinis paramos gavėjas, patikrinęs ir pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, privalo pateikti ją įgyvendinančiajai institucijai kartu su mokėjimo prašymu likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino. Mokėjimo prašymų forma, jų teikimo periodiškumas, avansinio ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminai ir mokėjimo prašyme nurodomų išlaidų paskirstymo pagal mokėjimo šaltinius mechanizmas nustatomi įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytoje sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą atsižvelgus į šiame punkte nurodytus terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

7. Įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytoje sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą taip pat nustatoma:

7.1. kada galutinis paramos gavėjas sumoka rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) lėšas, mokėtinas ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų:

7.1.1. moka prieš teikdamas įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymą;

7.1.2. arba moka tik tada, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

7.2. kada parvedamos specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos:

7.2.1. specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalis pervedama tik tada, kai galutinis paramos gavėjas sumoka ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų mokėtiną dalį;

7.2.2. kai vienas iš projekto finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, projekto pradžioje iš paskolos lėšų mokėtina dalis gali būti apmokama iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamų bendrojo finansavimo lėšų. Kai išnaudojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, bendrojo finansavimo dalis mokama iš paskolos lėšų. Jei nustatyta, kad paskolos lėšos mokamos tada, kai panaudojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymą, išskyrus mokėjimo prašymą dėl apmokėjimo pagal sutartis, pasirašytas iki 2004 m. rugpjūčio 27 d. ir nurodytas šių taisyklių 7 priede, bei paslaugų teikimo sutartis, gali tvirtinti tik tada, kai galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą). Kai vienas iš projekto finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, sutartys, išskyrus paslaugų teikimo sutartis, gali būti sudaromos tik po to, kai galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą), ir ši nuostata turi būti įtraukta į įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytą sutartį dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

8. Galutinis paramos gavėjas teikia įgyvendinančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos nustatytos ir su mokėjimo institucija suderintos formos mokėjimo prašymus, kuriuose turi būti pateikta visa informacija, reikalinga šių taisyklių 1 priede pateiktai pavyzdinei mokėjimo prašymų registracijos žurnalo formai ir šiose taisyklėse nurodytoms mėnesio ataskaitoms, teikiamoms tarpinei ir mokėjimo institucijoms, užpildyti.

9. Mokėjimo prašymai teikiami nuo sutartyje nustatytos projekto pradžios datos iki galutinio mokėjimo prašymų pateikimo termino, kuris negali būti vėlesnis už sutartyje nustatytą projekto pabaigos datą ir turi neprieštarauti šių taisyklių 6 punkte nustatytam terminui. Mokėjimo prašymas, pateiktas iki sutartyje nustatytos projekto pradžios datos arba po sutartyje nustatyto galutinio mokėjimo prašymų pateikimo termino, negali būti patenkintas. Jeigu rangovas (paslaugų teikėjas ar prekių tiekėjas) dėl vėluojančių darbų ar kitų priežasčių nori pratęsti sutartį, jis, atsižvelgdamas į 10 punkte nurodytą prašymo pateikimo vadovaujančiajai institucijai terminą, ne vėliau kaip iki galutinio paramos gavėjo nustatytos datos, privalo pateikti galutiniam paramos gavėjui prašymą pratęsti sutartį.

10. Galutinis paramos gavėjas teikia įgyvendinančiajai institucijai prašymą dėl sutarties termino pratęsimo. Tuo atveju, jeigu galutinio paramos gavėjo prašymas dėl sutarties termino pratęsimo atidėtų projekto pabaigos datą, nustatytą EK sprendime, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi galutinio paramos gavėjo prašymu, rengia ir teikia tarpinei institucijai prašymą dėl ES sanglaudos fondo projekto pakeitimo. Tarpinė institucija, vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos pateiktu prašymu, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai prašymą dėl ES sanglaudos fondo projekto pakeitimo ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki projekto pabaigos. Jeigu Europos Komisija pritaria EK sprendimo pakeitimui, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas pratęsiamas įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytoje sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą ir galutinis paramos gavėjas pratęsia sutarties galiojimo terminą.

11. Galutinis paramos gavėjas kartu su mokėjimo prašymais priklausomai nuo mokėjimo sąlygų pateikia šiuos dokumentus:

11.1. su avansinio mokėjimo prašymu – sutartyje nurodytus dokumentus ir banko arba draudimo įmonės garantiją dėl avanso sumos;

11.2. su tarpinio mokėjimo prašymu – ataskaitinio laikotarpio išlaidas pateisinančius dokumentus 2 egzemplioriais (kurių vienas vėliau grąžinamas galutiniam paramos gavėjui) ir, jei buvo išmokėtos bendrojo finansavimo lėšos ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų, – išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus ir galutinio paramos gavėjo patvirtintas kopijas (dokumentai vėliau grąžinami galutiniam paramos gavėjui). Kartu su mokėjimo prašymu teiktinų dokumentų ir jų patvirtintų kopijų skaičius nustatomas įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytoje sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

11.3. su galutinio mokėjimo prašymu – darbų užbaigimo aktą, o techninės pagalbos atveju – ataskaitą apie padarytas išlaidas.

12. Gavusi mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija jį užregistruoja SFMIS arba mokėjimo prašymų registracijos žurnale (toliau vadinama – registracijos žurnalas), jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino. Pavyzdinė registracijos žurnalo forma pateikta 1 priede. Įgyvendinančioji institucija prireikus gali papildyti registracijos žurnalo formą. Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną įgyvendinančioji institucija išspausdina iš SFMIS arba registracijos žurnalo (jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino) per tą mėnesį gautų mokėjimo prašymų ataskaitą.

13. Gavusi mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija privalo patikrinti, ar mokėjimo prašymas:

13.1. užpildytas lietuvių kalba;

13.2. užpildyti visi privalomi rekvizitai;

13.3. patvirtintas antspaudu ir pasirašytas įgaliotų asmenų;

13.4. turi visus privalomus priedus.

14. Jeigu nors vieną iš šių taisyklių 13 punkte nurodytų tikrinimo elementų įgyvendinančioji institucija įvertina neigiamai, ji paprašo galutinio paramos gavėjo per 10 darbo dienų ištaisyti mokėjimo prašymo trūkumus. Jei galutinis paramos gavėjas per 10 darbo dienų neištaiso mokėjimo prašymo trūkumų, įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymą atmeta, nurodydama atmetimo priežastis. Pašalinęs nurodytus trūkumus, galutinis paramos gavėjas mokėjimo prašymą gali pateikti pakartotinai.

15. Jeigu visus šių taisyklių 13 punkte nurodytus tikrinimo elementus įgyvendinančioji institucija įvertina teigiamai, mokėjimo prašymas laikomas priimtu ir perduodamas mokėjimo prašymo pagrįstumą tikrinti įgaliotiems įgyvendinančiosios institucijos darbuotojams.

16. Įgyvendinančioji institucija vertina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir:

16.1. jei įgyvendinančioji institucija yra asignavimų valdytojas, pateikia Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraišką per 30 kalendorinių dienų nuo priimto tinkamo mokėjimo prašymo užregistravimo dienos;

16.2. jei įgyvendinančioji institucija nėra asignavimų valdytojas, pateikia mokėjimo paraišką asignavimų valdytojui per 25 kalendorines dienas nuo priimto tinkamo mokėjimo prašymo užregistravimo dienos.

17. Jeigu įgyvendinančioji institucija negali įvertinti patirtų išlaidų dėl informacijos trūkumo, pavyzdžiui, pridėti ne visi patirtas išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, ir/arba išlaidų tinkamumui įvertinti būtina patikra projekto įgyvendinimo vietoje, įgyvendinančioji institucija paprašo galutinio paramos gavėjo pateikti trūkstamą informaciją ir/arba atlieka patikrą vietoje arba kompensuoja tik išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pagrįstų tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Likusi išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai įgyvendinančioji institucija informuoja galutinį paramos gavėją. Jeigu laiku nebuvo pateikti būtini išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti galutiniam paramos gavėjui pateikus kitus mokėjimo prašymus su pridėtais reikiamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

18. Mokėjimo prašymą tikrina ne mažiau kaip du įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai, iš kurių vienas pildo įgyvendinančiosios institucijos patvirtintos formos mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lapą, kuriame nurodoma ši informacija:

18.1. ar mokėjimo prašymas yra tinkamai užpildytas;

18.2. ar pateikti visi reikalaujami priedai: techninė informacija, galutinio paramos gavėjo patikros lapo kopija su parašais, išlaidas pateisinantys dokumentai ir priklausomai nuo sutarties sudarytos įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą, nuostatų:

18.2.1. jeigu ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos turi būti pervestos prieš teikiant mokėjimo prašymą, patikrina, ar sumos, mokėtinos ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšomis, buvo išmokėtos ir ar pateikti visi šias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai ir kiti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

18.2.2. jeigu ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos turi būti pervestos tik tada, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina mokėjimo prašymą, patikrina, ar pridėti visi šias išlaidas pateisinantys dokumentai; šiuo atveju prieš rengdama mokėjimo paraišką įgyvendinančioji institucija privalo įsitikinti, ar ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos buvo sumokėtos, ir gauti iš galutinio paramos gavėjo išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

18.3. ar mokėjimo prašymas atitinka EK sprendimą (ar teisinga nuoroda į EK sprendimą, ar laikomasi nustatytų terminų ir kita), jei dėl projekto yra priimtas EK sprendimas; ar mokėjimo prašymas atitinka transporto infrastruktūros srities projekto paraišką, jei dėl transporto infrastruktūros srities projekto EK sprendimas dar nėra priimtas, tačiau Europos Komisija yra užregistravusi išsamią transporto infrastruktūros srities projekto paraišką ir nustačiusi išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios datą (kuri galiotų, jei būtų priimtas EK sprendimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-328, 2004-10-04, Žin., 2004, Nr. 149-5411 (2004-10-09), i. k. 1042050ISAK001K-328

 

18.4. ar visos mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai. Rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita dėl išankstinio apmokėjimo gali būti laikoma tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai išlaidomis, jei kartu yra pateikta banko garantija dėl išrašytos sąskaitos sumos ir įgyvendinančioji institucija yra įsitikinusi, kad:

18.4.1. rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) nuostatomis ir apie atliekamus pirkimus informuota Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

18.4.2. rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateikta sąskaita atitinka rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygas;

18.5. ar nurodyta, kiek lėšų ir iš kokių šaltinių turi būti išmokėta rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui). Jei ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų išmokėta mažiau negu nustatyta įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą, sumos, mokėtinos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų, mažinamos iki įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje nustatyto specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų ir ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų santykio. Likusi dalis, mokėtina iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų, išmokama galutiniam paramos gavėjui pateikus kitus mokėjimo prašymus su pridėtais išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

19. Jeigu pagal sutarties, sudarytos įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą, nuostatas ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos turi būti pervestos tik tada, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija informuoja galutinį paramos gavėją apie patvirtintą ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų mokėtiną sumą ir, gavusi iš galutinio paramos gavėjo išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, patikrina, ar šios lėšos buvo išmokėtos, ir tai pažymi mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lape. Kol galutinis paramos gavėjas nesumoka ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalies, mokėjimo paraiška neteikiama arba, jeigu galutinis paramos gavėjas perveda ne visą ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalies sumą, sumos, mokėtinos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų, mažinamos iki įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje nustatyto specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų ir ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų santykio

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

20. Įgyvendinančioji institucija prireikus gali papildyti pavyzdinius mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lapo klausimus.

21. Kitas įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas patikrina mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lape įrašytą informaciją, pasirašo ir perduoda jį kartu su mokėjimo prašymu šiuos prašymus įgaliotam tvirtinti įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui.

22. Mokėjimo prašymus įgalioti tvirtinti įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai patvirtina mokėjimo prašymą ir mokėjimo prašymų tikrinimo bei tvirtinimo rezultatus ir datas įgyvendinančioji institucija įtraukia į SFMIS arba užregistruoja registracijos žurnale, jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino.

23. Įgyvendinančioji institucija patikrina kartu su mokėjimo prašymu gautų dokumentų atitiktį originalams. Dokumentų originalus įgyvendinančioji institucija turi pažymėti įgyvendinančiosios institucijos žyma ir grąžinti galutiniam paramos gavėjui jam priklausančius egzempliorius, o įgyvendinančiajai institucijai priklausantys egzemplioriai kartu su mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lapu segami į projekto bylą.

 

III. MOKĖJIMO PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

24. Remdamasi patvirtintų mokėjimo prašymų tikrinimo ir tvirtinimo lapu ir SFMIS arba registracijos žurnalo (jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino) duomenimis, įgyvendinančioji institucija rengia mokėjimo paraišką, adresuotą asignavimų valdytojui, kai įgyvendinančioji institucija nėra asignavimų valdytojas, arba mokėjimo paraišką, adresuotą Valstybės iždo departamentui, kai įgyvendinančioji institucija yra asignavimų valdytojas. Dėl patvirtinto mokėjimo prašymo pildant mokėjimo paraiškas, patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos pagal atskiras specialiąsias valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programas tokiu santykiu, kad apmokėjus mokėjimo prašymą apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos būtų paskirstytos pagal EK sprendime nustatytą ES ir bendrojo finansavimo lėšų santykį. Mokėjimo paraiškos stulpelyje „mokėjimo dokumentas“ turi būti nurodyti EK sprendimo, sutarties ir mokėjimo prašymo numeriai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-366, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6145 (2004-11-17), i. k. 1042050ISAK001K-366

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

25. PVM išlaidos, pagal Europos Komisijos 2003 m. sausio 6 d. reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos 1994 m. gegužės 16 d. reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, nuostatas, tinkamos finansuoti iš ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, įtraukiamos į bendras projekto tinkamas išlaidas ir finansuojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES Sanglaudos fondo programų. PVM išlaidos, netinkamos finansuoti iš ES sanglaudos fondo, gali būti apmokėtos iš asignavimų valdytojo specialiosios Sanglaudos fondo programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) ir specialiosios ISPA programos (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM). Dėl tokių PVM išlaidų įgyvendinančioji institucija pildo mokėjimo paraišką pagal specialiąją Sanglaudos fondo programą (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) ir specialiąją ISPA programą (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM), mokėjimo paraiškos stulpelyje „mokėjimo dokumentas“ papildomai nurodydama, kad tai PVM lėšos.

26. Mokėjimo paraiška rengiama tokia tvarka:

26.1. jei vadovaujančioji institucija nėra patvirtinusi SFMIS, mokėjimo paraišką rengiantis įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas parengia mokėjimo paraišką, išspausdina ją ir pateikia mokėjimo paraiškas tikrinti ir registruoti įgaliotam darbuotojui, kuris sutikrina mokėjimo paraiškoje esančius duomenis su mokėjimo prašymų registracijos žurnale ir mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lape esančiais duomenimis ir pateikia mokėjimo paraišką pasirašyti darbuotojams, įgaliotiems pasirašyti mokėjimo paraiškas. Pasirašius mokėjimo paraišką, mokėjimo paraiškas tikrinti ir registruoti įgaliotas darbuotojas ją užregistruoja mokėjimo paraiškų registracijos žurnale;

26.2. jei vadovaujančioji institucija yra patvirtinusi SFMIS, mokėjimo paraišką rengiantis įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas įtraukia duomenis apie rangovui (paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui) mokėtinas sumas ir kitus mokėjimo paraiškos rekvizitus į SFMIS, išspausdina mokėjimo paraišką ir pateikia mokėjimo paraiškas tikrinti ir registruoti įgaliotam darbuotojui, kuris sutikrina mokėjimo paraiškoje esančius duomenis su mokėjimo prašymų registracijos žurnale ir mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lape esančiais duomenimis ir pateikia mokėjimo paraišką pasirašyti darbuotojams, įgaliotiems pasirašyti mokėjimo paraiškas. Pasirašius mokėjimo paraišką, mokėjimo paraiškas tikrinti ir registruoti įgaliotas darbuotojas ją užregistruoja SFMIS.

27. Jei įgyvendinančioji institucija nėra asignavimų valdytojas:

27.1. įgyvendinančiosios institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašius mokėjimo paraišką, vienas egzempliorius paliekamas įgyvendinančiajai institucijai, o kitas, patvirtintas įgyvendinančiosios institucijos vyriausiojo buhalterio (buhalterio) bei vadovo parašu ir antspaudu, siunčiamas asignavimų valdytojui;

27.2. mokėjimo paraišką parengęs asmuo ant galutinio paramos gavėjo pateikto mokėjimo prašymo užrašo mokėjimo paraiškos numerį, registracijos datą ir pasirašo;

27.3. asignavimų valdytojas gauna įgyvendinančiosios institucijos parengtą išspausdintą mokėjimo paraišką, kaip pateisinamąjį dokumentą mokėjimui atlikti ir, jei vadovaujančioji institucija patvirtino SFMIS, elektroninę mokėjimo paraiškos versiją, parengtą SFMIS. Asignavimų valdytojas prireikus turi teisę nustatyti, kad įgyvendinančioji institucija kartu su mokėjimo paraiška pateiktų ir išlaidas pateisinančius dokumentus ir/arba jų kopijas;

27.4. asignavimų valdytojo administracijos padalinio, atsakingo už ES sanglaudos fondo administravimą (toliau vadinama – atsakingas padalinys), darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų, gautų iš įgyvendinančiosios institucijos, tikrinimą, gavęs mokėjimo paraišką, užregistruoja ją SFMIS arba asignavimų valdytojo nustatytos formos registracijos žurnale (jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino), suteikia jai eilės numerį ir tikrina gautos mokėjimo paraiškos atitiktį jos turinio reikalavimams (ar parašai atitinka įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius), ar teisingai užpildyti visi paraiškos asignavimų valdytojui rekvizitai, taip pat atitiktį EK sprendimo biudžeto limitams ir specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų sąmatų reikalavimams. Asignavimų valdytojai gali papildyti mokėjimo paraiškos tikrinimo elementus;

27.5. gautą netinkamai parengtą mokėjimo paraišką asignavimų valdytojas grąžina įgyvendinančiajai institucijai, nurodydamas grąžinimo priežastis ir patikslintos mokėjimo paraiškos pateikimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į asignavimų valdytojo pastabas, parengia ir pateikia asignavimų valdytojui naują mokėjimo paraišką. Pakartotinai pateiktą paraišką asignavimų valdytojas užregistruoja SFMIS arba asignavimų valdytojo nustatytos formos registracijos žurnale (jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino), suteikdamas jai eilės numerį, ir patikrina kaip nustatyta 27.4 punkte;

27.6. asignavimų valdytojo atsakingo padalinio mokėjimo paraiškas tikrinti įgaliotam darbuotojui nustačius, kad mokėjimo paraišką galima apmokėti, ir atsakingo padalinio vadovui ją pasirašius, mokėjimo paraiška perduodama asignavimų valdytojo administracijos padaliniui, atsakingam už mokėjimo paraiškų Valstybės iždo departamentui teikimą VBAM sistemoje, ir kartu persiunčiama elektroninė mokėjimo paraiškos versija, paruošta SFMIS, jei vadovaujančioji institucija patvirtino SFMIS;

27.7. asignavimų valdytojo administracijos padalinys, atsakingas už mokėjimo paraiškų Valstybės iždo departamentui teikimą VBAM sistemoje, gavęs išspausdintą įgyvendinančiosios institucijos parengtą mokėjimo paraišką, patikrina, ar neviršyti atitinkami specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų asignavimai, ar parašai ant gautos mokėjimo paraiškos atitinka ją pasirašyti įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius ir, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių nuostatomis, gautos mokėjimo paraiškos pagrindu parengia mokėjimo paraišką, adresuotą Valstybės iždo departamentui. Mokėjimo paraiškos stulpelyje „mokėjimo dokumentas“ turi būti nurodyti įgyvendinančiosios institucijos pateiktos mokėjimo paraiškos, EK sprendimo ir sutarties numeriai. Atsakingas administracijos padalinio, atsakingo už mokėjimo paraiškų Valstybės iždo departamentui teikimą VBAM sistemoje, darbuotojas importuoja duomenis apie mokėtinas sumas į VBAM sistemą. Jeigu SFMIS naudojimas nėra patvirtintas, asignavimų valdytojo administracijos padalinys, atsakingas už mokėjimo paraiškų teikimą VBAM sistemoje, remdamasis įgyvendinančiosios institucijos pateiktomis mokėjimo paraiškomis, duomenis apie mokėtinas sumas įtraukia į VBAM sistemą. Išspausdintą iš VBAM sistemos mokėjimo paraišką pasirašo asignavimų valdytojo už mokėjimo paraiškų teikimą VBAM sistemoje atsakingo administracijos padalinio vadovas ir asignavimų valdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Asignavimų valdytojo už mokėjimo paraiškų teikimą VBAM sistemoje atsakingas administracijos padalinys teikia atsakingam padaliniui VBAM sistemos importo rezultatų ataskaitą;

27.8. asignavimų valdytojas teikia mokėjimo paraiškas Valstybės iždo departamentui ir šis jas apmoka vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis. Asignavimų valdytojo darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų VBAM sistemoje rengimą, eksportuoja duomenis iš VBAM sistemos į SFMIS ir per 3 darbo dienas po lėšų pervedimo rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui) informuoja įgyvendinančiąją instituciją apie pervestas lėšas. Įgyvendinančioji institucija per 2 darbo dienas po šios informacijos gavimo informuoja galutinį paramos gavėją apie pervestas lėšas.

28. Tuo atveju, kai įgyvendinančioji institucija yra asignavimų valdytojas:

28.1. įgyvendinančiosios institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašius mokėjimo paraišką, darbuotojas, atsakingas už duomenų iš SFMIS eksportavimą į VBAM sistemą, darbo dienos pabaigoje duomenis apie mokėtinas sumas iš SFMIS eksportuoja į VBAM sistemą ir iš SFMIS išspausdina eksporto ataskaitą;

28.2. įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų teikimą VBAM sistemoje, importuoja duomenis apie mokėtinas sumas į VBAM sistemą. Jeigu SFMIS naudojimas nėra patvirtintas, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų teikimą VBAM sistemoje, remdamasis mokėjimo paraiškomis, įtraukia duomenis apie mokėtinas sumas į VBAM sistemą;

28.3. įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų VBAM sistemoje teikimą, išspausdina du mokėjimo paraiškos egzempliorius, kuriuos pasirašo įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų Valstybės iždo departamentui teikimą VBAM sistemoje, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir įgyvendinančiosios institucijos vadovas. Asignavimų valdytojas teikia mokėjimo paraiškas Valstybės iždo departamentui ir šis jas apmoka vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis. Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas, atsakingas už mokėjimo paraiškų VBAM sistemoje rengimą, eksportuoja duomenis iš VBAM sistemos į SFMIS ir per 5 darbo dienas po lėšų pervedimo rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui) informuoja galutinį paramos gavėją apie pervestas lėšas.

29. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai buvo apmokėtos rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui), išskyrus tinkamas finansuoti išlaidas, sumokėtas iš galutinio paramos gavėjo lėšų prieš teikiant mokėjimo prašymą įgyvendinančiajai institucijai, kurios pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina mokėjimo prašymą. Tinkamos finansuoti išlaidos pagal pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą užregistruojamos SFMIS arba, jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino, mokėjimo prašymų registracijos žurnale kaip deklaruotinos Europos Komisijai ir įtraukiamos į atitinkamo laikotarpio mokėjimo paraiškas Europos Komisijai

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-366, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6145 (2004-11-17), i. k. 1042050ISAK001K-366

 

IV. ATASKAITŲ TEIKIMAS

 

30. Įgyvendinančioji institucija tarpinės institucijos padaliniui, atsakingam už Sanglaudos fondo lėšų administravimą, ir mokėjimo institucijai teikia:

30.1. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos – praeito mėnesio nustatytos formos ES sanglaudos fondo projekto mėnesio finansinę ataskaitą (2 priedas) ir ES Sanglaudos fondo projekto sutarčių finansinės būklės ataskaitas (3 priedas);

30.2. iki kiekvieno mėnesio 25 dienos – nustatytos formos ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo (įskaitant PVM) lėšų prognozes ateinantiems trims mėnesiams (4 priedas);

30.3. per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus – planuojamų išlaidų iš ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais ataskaitą (5 priedas) ir einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais Europos Komisijai planuojamų teikti ES sanglaudos fondo projektų mokėjimo paraiškų ataskaitą (6 priedas).

31. Įgyvendinančioji institucija, po paskutiniosios pateiktos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pripažinusi deklaruotinomis Europos Komisijai konkretaus projekto išlaidas, siekiančias 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės, per vieną mėnesį parengia ir teikia mokėjimo institucijai įgyvendinančiosios institucijos įgaliotų asmenų pasirašytą mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl tarpinio mokėjimo pagal standartinę formą, nurodytą Europos Komisijos 2002 m. liepos 29 d. reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, II priede, kurioje deklaruojamos atitinkamos ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo išlaidos, patirtos ir užregistruotos SFMIS arba, jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino, registracijos žurnaluose kaip deklaruotinos Europos Komisijai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki atitinkamos datos, kartu su mokėjimo paraiškos Europos Komisijai standartinėje formoje reikalaujamais pridėti priedais ir tinkamas finansuoti išlaidas pateisinančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Įgyvendinančioji institucija mokėjimo paraiškas Europos Komisijai dėl tarpinių mokėjimų gali teikti mokėjimo institucijai ir pripažinusi deklaruotinomis Europos Komisijai mažesnę išlaidų dalį, nei nurodyta šiame punkte, taip pat privalo jas teikti mokėjimo institucijai pareikalavus. Įgyvendinančioji institucija dėl išlaidų, pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d., rengia mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl tarpinio mokėjimo ir teikia mokėjimo institucijai iki einamųjų metų spalio 10 d. Mokėjimo paraišką dėl galutinio mokėjimo pagal standartinę formą, nurodytą Europos Komisijos 2002 m. liepos 29 d reglamento (EB) Nr. 1386/2002 II priede, kartu su projekto galutine ataskaita ir tinkamas finansuoti išlaidas pateisinančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais įgyvendinančioji institucija privalo pateikti mokėjimo institucijai ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto darbų ir mokėjimų pabaigos

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

32. Įgyvendinančiosios institucijos, jei jos nėra asignavimų valdytojai, iki kiekvieno mėnesio 3 d. pateikia asignavimų valdytojui biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaitą pagal finansų ministro patvirtintą formą Nr. 2, kurios, kaip ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išlaidas pateisinančio dokumento, duomenis asignavimų valdytojai įtraukia į apskaitą.

33. Asignavimų valdytojai atsiskaito už gautų ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą vadovaudamiesi teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką.

______________

 

 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo

lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių

tiekėjams) ir atsiskaitymo mokėjimo institucijai

už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

1 priedas

 

(Pavyzdinė mokėjimo prašymų registracijos žurnalo forma)

 

______________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

_______________________

                                                                                                                                                            (identifikacijos žymuo)

 

Registracijos Nr.

Gavimo data

Mokėjimo prašymui galutinio paramos gavėjo suteiktas Nr.

Mokėjimo prašymo išrašymo data

Galutinio paramos gavėjo pavadinimas

Komisijos sprendimo Nr.

Rangos (paslaugų teikimo ar prekių tiekimo) sutarties Nr.

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) kodas

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pavadinimas

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) banko kodas

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) banko sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                 _________________________                                                 _

              (pareigų pavadinimas)                                                                                   (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

lentelės tęsinys

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) išrašytos sąskaitos Nr., išrašymo data

Prašoma pervesti suma

Deklaruojama išmokėta arba mokėtina iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų suma

Priimta/Atmesta (nurodomos atmetimo priežastys)

Priėmimo/atmetimo data

Mokėjimo prašymo tvirtinimo data

Pateisinta kaip tinkamos išlaidos išmokėta suma iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų

litais

eurais

litais

eurais

Lėšų šaltinis

litais

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Mokėtina suma

iš Sanglaudos fondo lėšų

iš bendrojo finansavimo lėšų (be netinkamos finansuoti PVM sumos)

bendrojo finansavimo lėšų (netinkama finansuoti PVM suma)

litais

eurais

Programa

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

litais

eurais

Programa

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lentelės tęsinys

Mokėtina suma

Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai

bendrojo finansavimo lėšų (netinkama finansuoti PVM suma)

Pripažinimo data

iš Sanglaudos fondo lėšų

iš bendrojo finansavimo lėšų

iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų

eurais

Programa

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

litais

eurais

litais

eurais

litais

eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m.  lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 1K-366 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ES sanglaudos fondo projekto mėnesio finansinės ataskaitos forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO <MĖNESIO PAVADINIMAS> MĖNESIO FINANSINĖ ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimo Nr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimo data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos suteikta nuoroda (CCI Nr.):

 

 

 

 

 

 

 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų (pradinis biudžetas):_________ eurų, __________litų

 

 

 

 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų iš Sanglaudos fondo: ________eurų, _________litų  (___%)

 

 

 

Planuojama tinkamų finansuoti išlaidų iš bendrojo finansavimo: ________eurų, _________litų  (___%)

 

 

 

 

iš jų planuojama tinkamų finansuoti išlaidų iš galutinio paramos gavėjo lėšų*: ________eurų, _________litų  (___%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos tinkamos deklaruoti Europos Komisijai išlaidos

Deklaruotinos Europos Komisijai Sanglaudos fondo išlaidos pagal Komisijos sprendimą (EK reikalavimus)

Deklaruotinos Europos Komisijai bendrojo finansavimo išlaidos pagal Komisijos sprendimą (EK reikalavimus)

Pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai data

Rangovas (paslaugų teikėjas ar prekių tiekėjas) 

Sutarties Nr.

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos

eurai

litai

eurai

litai

Nr.

išrašymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Visos išlaidos šį mėnesį:

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

1. Planavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žemės įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Statybvietės paruošimas

 

 

 

 

 

 

 

4. Statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Techninė pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Viešumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PVM arba lygiavertis mokestis

 

 

 

 

 

II. Visos išlaidos praeitoje ataskaitoje:

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žemės įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

3. Statybvietės paruošimas

 

 

 

 

 

 

4. Statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Techninė pagalba

 

 

 

 

 

 

 

7. Viešumas

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PVM arba lygiavertis mokestis

 

 

 

 

 

III. Visos patirtos išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

1. Planavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Žemės įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Statybvietės paruošimas

 

 

 

 

 

 

 

4. Statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Įranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Techninė pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Viešumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PVM arba lygiavertis mokestis

 

 

 

 

 

PASTABA. * Jei bendrojo finansavimo lėšos numatytos ar išmokamos ne iš specialiųjų ES sanglaudos fondo programų, nurodyti lėšų šaltinį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

(vadovo pareigų pavadinimas)

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

_______________

( pareigų pavadinimas)

 

 

 

(parašas)

 

 

(vardas ir pavardė)

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-366, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6145 (2004-11-17), i. k. 1042050ISAK001K-366

 

 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų

išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir

atsiskaitymo mokėjimo institucijai už išmokėtas

ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

3 priedas

 

(ES sanglaudos fondo projekto sutarčių finansinės būklės ataskaitos forma)

 

____________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

ES SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO SUTARČIŲ FINANSINĖS BŪKLĖS

______________________ MĖNESIO ATASKAITA

                                                                                  (mėnesio pavadinimas)

 

_____________ Nr. _________________

                                                                                                (data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto pavadinimas:

Komisijos sprendimo Nr.:

Komisijos sprendimo data:

Komisijos suteikta nuoroda (CCI Nr.):

Planuojama išlaidų (pradinis biudžetas):

Planuojama išlaidų iš Sanglaudos fondo: ________ eurų (___%)

Planuojama išlaidų iš bendrojo finansavimo*: ________ eurų (___%)

eurais

Sutarties kodas

Rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pavadinimas

Sutarties apibūdinimas

Sutarties pasirašymo data

Planuojama sutarties pabaiga**

Bendra projekto vertė pagal sutartį

Išmokėta pagal sutartį bendra lėšų suma*

Likusi išmokėti pagal sutartį bendra lėšų suma

Projekto vertė pagal sutartį iš Sanglaudos fondo lėšų

Sumokėta pagal sutartį iš Sanglaudos fondo lėšų suma*

Likusi sumokėti pagal sutartį iš Sanglaudos fondo lėšų suma

Projekto vertė pagal sutartį iš bendrojo finansavimo lėšų***

Sumokėta pagal sutartį iš bendrojo finansavimo lėšų suma ****

Likusi išmokėti pagal sutartį iš bendrojo finansavimo lėšų suma***

1

2

3

4

5

6=9+12

7=10+13

8=6-7

9

10

11=9-10

12

13

14=12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABOS: * Nurodomos tik deklaruotinos EK išlaidos.

** Jei sutartis baigta, skliausteliuose įrašyti faktinę sutarties pabaigos datą.

*** Jei bendrojo finansavimo lėšos numatytos ar išmokamos ne iš valstybės biudžeto, nurodyti lėšų šaltinį.

 

______________________________                         _________________                                 __________________ ______________________________

            (vadovo pareigų pavadinimas)                                                         (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

______________________________                         _________________                                 __________________

                    (pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

______________


Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų

išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir

atsiskaitymo mokėjimo institucijai už išmokėtas

ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

4 priedas

 

(Planuojamų išlaidų iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų N - N+2 mėnesiais ataskaitos forma)

 

_____________________________________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ IŠ SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO (ĮSKAITANT PVM) LĖŠŲ _______________ MĖNESIAIS ATASKAITA

 

_______________ Nr. ________________

                                                                                                (data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

tūkst. eurų

Projekto pavadinimas, Komisijos suteikta

Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš Sanglaudos fondo lėšų

Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš bendrojo finansavimo lėšų

N mėnuo

N+1 mėnuo

N+2 mėnuo

Iš viso

N mėnuo

N+1 mėnuo

N+2 mėnuo

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                         _________________                                 __________________ ______________________________

            (vadovo pareigų pavadinimas)                                                         (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

______________________________                         _________________                                 __________________

                    (pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

______________


Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų

išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir

atsiskaitymo mokėjimo institucijai už išmokėtas

ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

5 priedas

 

(Planuojamų išlaidų iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais ataskaitos forma)

 

______________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ IŠ SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ ______ EINAMAISIAIS IR PIRMAIS ATEINANČIAIS METAIS ATASKAITA

 

_____________ Nr. _____________

                                                                                                    (data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto kodas/pavadinimas

Planuojamų išlaidų* 200 metais iš Sanglaudos fondo lėšų suma

Planuojamų išlaidų* 200_+1 metais iš Sanglaudos fondo lėšų

Planuojamų išlaidų* 200 metais iš bendrojo finansavimo lėšų suma

Planuojamų išlaidų* 200 +1 metais iš bendrojo finansavimo lėšų suma

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso:

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABOS: * nurodomos tik deklaruotinos EK išlaidos

 

______________________________                         _________________                                 __________________ ______________________________

            (vadovo pareigų pavadinimas)                                                         (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

______________________________                         _________________                                 __________________

                    (pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir

bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo

rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių

tiekėjams) ir atsiskaitymo mokėjimo

institucijai už išmokėtas ar planuojamas

išmokėti lėšas taisyklių

6 priedas

 

(Einamaisiais ir pirmais ateinančiais metais Europos Komisijai planuojamų teikti Sanglaudos fondo projektų mokėjimo paraiškų ataskaitos forma)

 

___________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

EINAMAISIAIS IR PIRMAIS ATEINANČIAIS METAIS EUROPOS KOMISIJAI PLANUOJAMŲ TEIKTI SANGLAUDOS FONDO PROJEKTŲ MOKĖJIMO PARAIŠKŲ ATASKAITA

 

_________________ Nr. ________________

                                                        (data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Projekto kodas/pavadinimas

200 metais planuojamose pateikti mokėjimo paraiškose Europos Komisijai nurodyta suma dėl Sanglaudos fondo lėšų

200 +1 metais planuojamose pateikti mokėjimo paraiškose Europos Komisijai nurodyta suma dėl Sanglaudos fondo lėšų

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________         __________________                   ____________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                           (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

_____________________         __________________                   ____________________________

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

______________

 

 

 


 


Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

7 priedas

 

SUTARČIŲ, KURIOMS TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO RANGOVAMS (PASLAUGŲ TEIKĖJAMS AR PREKIŲ TIEKĖJAMS) IR ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS TAISYKLIŲ 7.2.2 PUNKTE NUSTATYTA IŠIMTIS DĖL PASKOLOS SUTARTIES, BANKO GARANTINIO RAŠTO, KURIUO ĮSIPAREIGOJAMA SUTEIKTI PASKOLĄ, PATEIKIMO, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Sutarties pavadinimas

Sutarties pasirašymo data

Rangovas/konsultantas

1.

2001/LT/16/P/PE/004

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Didžiųjų atliekų aikštelių statyba Tauragės regione

2004 04 07

AB „Klaipėdos hidrotechnika“

2.

2001/LT/16P/PE/008

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas

2004 07 14

UAB „Šiaulių kelias“

______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-328, 2004-10-04, Žin., 2004, Nr. 149-5411 (2004-10-09), i. k. 1042050ISAK001K-328

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 "Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-340, 2004-10-19, Žin., 2004, Nr. 155-5657 (2004-10-23), i. k. 1042050ISAK001K-340

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 "Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-366, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 167-6145 (2004-11-17), i. k. 1042050ISAK001K-366

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 "Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-114, 2005-04-19, Žin., 2005, Nr. 52-1771 (2005-04-23), i. k. 1052050ISAK001K-114

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 "Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo" pakeitimo