Suvestinė redakcija nuo 2004-07-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 92-4185, i. k. 10330MTISAK000V-130

 

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS LIUDIJIMO 2004 METAMS

 

2003 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-130

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2000, Nr. 42-1188) 14 straipsniu bei LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1998 12 09 įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 109-3015; 2000, Nr. 33-945):

1. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius 2004 metams (1 priedas).

2. Tvirtinu įmonių ir laboratorijų, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojamus ženklus (2 priedas).

3. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką (3 priedas).

4. Patikros liudijimo forma ir turinys, patvirtinti Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 12 14 įsakymu Nr. 196 (Žin., 1998, Nr. 113-3181), nekeičiami.

5. Pripažįstu neautomatinių svarstyklių EEB pirminę patikrą (Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas; Žin., 2000, Nr. 4-121).

6. Nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos pripažįstama matavimo priemonių EEB pirminė patikra.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      OSVALDAS STAUGAITIS

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos

direktoriaus 2002 09 25

įsakymu Nr. V-130

 

1 PRIEDAS

 

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENYS 2004 METAMS

 

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS

ŽENKLAS (LIPDUKAS)

AUKSINĖS SPALVOS

 

 

 

 

PATIKROS MĖNUO
PATIKROS METAI
MATAVIMO PRIEMONĖS  PASKIRTIES ŽYMA
PATIKROS ŽYMENS EILĖS NUMERIS
ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA LABORATORIJOS ŽYMA

BE STRELIU

 

 

 

1.2. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 1,5 mm

 

 

 

 

1.3. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 3,5 mm

ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA

LABORATORIJOS ŽYMA

 

PATIKROS METAI

 

 

 

1.4. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 6,0 mm

 

TIKRINTOJO ASMENS

ŽYMA

 

 

 

1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI

Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm

 

 

 

 

1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ

ANTROJI PUSĖ

Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm

 

KETVIRČIO, KURIAME

ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA

 

 

 

1.7. GUMINIS ANTSPAUDAS

Æ 8,0 mm

 

 

 

 

1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS

Æ 12,0 mm

 

 

 

 

1.9. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ

ŽYMEKLIAI

Æ 6,0 mm; Æ 7,0 mm; ženklų aukštis 2,0 mm

Æ 10,0 mm, ženklų aukštis 3,0 mm

ĮGALIOTOS ĮMONĖS

PATIKROS ŽENKLAS

 

 

 

 

1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ

ŽYMEKLIO ANTROJI PUSĖ

tik Æ 10,0 mm plombai

ženklų aukštis 3,5 mm

ĮMONĖS, ĮGALIOTOS

ATLIKTI TACHOGRAFŲ

PATIKRĄ, ŽYMA

 

PATIKROS METAI

 

1.11. klijuojamas polimerinės

plĖvelės lipdukas (baltos spalvos)

– stačiakampio formos (7 x 14) mm

– kvadrato formos (14 x 14) mm

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-153, 2003-12-01, Žin., 2003, Nr. 115-5248 (2003-12-10), i. k. 10330MTISAK000V-153

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos

direktoriaus 2002 09 25

įsakymu Nr. V-130

 

2 PRIEDAS

 

ĮMONIŲ IR LABORATORIJŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ 2004 METAIS, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE NAUDOJAMI ŽENKLAI

 

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas

Ženklai, naudojami tachografams plombuoti

Ženklai, naudojami lipdukuose

Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose

1. VĮ Vilniaus metrologijos centras

LT01

VMC

V

2. VĮ Kauno metrologijos centras

LT02

KMC

K

3. VĮ Klaipėdos metrologijos centras

LT05

LMC

KL

4. VĮ Šiaulių metrologijos centras

LT06

ŠMC

Š

5. VĮ Panevėžio metrologijos centras

LT03

PMC

P

6. AB „ACHEMA“ metrologijos laboratorija

 

ML

ML

7. AB „ATRAMA“ bandymų ir kalibravimo laboratorija

AKL

8. AB „Lietuvos dujos“ Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija

 

VDL

LD

9. Neteko galios 2004-02-22

 

 

 

10. Neteko galios 2004-02-22

 

 

 

11. Neteko galios 2004-02-22

 

 

 

12. Neteko galios 2004-02-22

 

 

 

13. Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir

bandymų laboratorija

LEI

LEI

14. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorija

HMT

HMT

15. AB „LIMETA“ medicinos technikos laboratorija

 

LMT

L

16. UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ kalibravimo ir bandymų laboratorija

RIA

R

17. UAB „Techninių patikrų centras“ kalibravimo laboratorija

TPC

TPC

18. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ kalibravimo ir patikros laboratorija

 

ES

MT

ES

MT

19. Neteko galios 2004-07-02

 

 

20. AB „Lietuvos energija“ aukštos įtampos įrenginių mobili laboratorija

LEA

LEA

21. AB „Mažeikių nafta“ metrologijos laboratorija

 

MN

MN

22. KTU Metrologijos instituto virpesių ir triukšmo matavimo prietaisų

patikros ir kalibravimo laboratorija

VT

VT

23. VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija

GI

GI

24. UAB „Elgama-Elektronika“ kalibravimo laboratorija

ELG

ELG

25. VĮ „Skalė“ laboratorija

 

SK

SK

26. Civilinės saugos departamento cheminių ir radiacinių tyrimų laboratorija

 

CSD

CSD

27. UAB „Etermos technikos salonas“ kalibravimo laboratorija

 

ET

ET

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-132, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 94-4273 (2003-10-08), i. k. 10330MTISAK000V-132

Nr. V-153, 2003-12-01, Žin., 2003, Nr. 115-5248 (2003-12-10), i. k. 10330MTISAK000V-153

Nr. V-156, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 7-171 (2004-01-13), i. k. 10330MTISAK000V-156

Nr. V-18, 2004-02-18, Žin., 2004, Nr. 28-926 (2004-02-21), i. k. 10430MTISAK0000V-18

Nr. V-90, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3818 (2004-07-01), i. k. 10430MTISAK0000V-90

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės metrologijos tarnybos

direktoriaus 2002 09 25

įsakymu Nr. V-130

 

3 PRIEDAS

 

PATIKROS ŽYMENŲ MATAVIMO PRIEMONĖMS NAUDOJIMO TVARKA

2004 METAMS

 

1. Geometrinių matavimų priemonėms:

- liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8 p. nurodyti žymekliai.

2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:

- visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:

- manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms:

- vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7, 1.8 p. nurodyti žymekliai.

5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:

- areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:

- elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamos ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 p. nurodyti žymekliai.

7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:

- elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

8. Radiotechninių matavimų priemonėms:

- elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

9. Jonizuojančio spinduliavimo matavimų priemonėms:

- įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.

10. Judesio parametrų matavimo priemonėms:

- tachografams naudojami 1.1; 1.9; 1.10 p. nurodyti žymekliai.

11. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, kurioms nėra galimybės priklijuoti originalų lipduką 1.1 arba užplombuoti 1.3–1.8 plombomis. Užklijavus lipduką 1.11, matavimo priemonė turi būti saugoma 12 val., kad polimerinė plėvelė sukietėtų.

Papildyta punktu:

Nr. V-153, 2003-12-01, Žin., 2003, Nr. 115-5248 (2003-12-10), i. k. 10330MTISAK000V-153

 

PASTABOS. 1. Iš kiekviename punkte išvardytų žymenų naudojamas kuris nors vienas.

2. Užsakovui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros liudijimas.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-132, 2003-10-01, Žin., 2003, Nr. 94-4273 (2003-10-08), i. k. 10330MTISAK000V-132

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 09 25 įsakymu Nr. V-130 patvirtinto 2 priedo papildymo

 

2.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-153, 2003-12-01, Žin., 2003, Nr. 115-5248 (2003-12-10), i. k. 10330MTISAK000V-153

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 papildymo

 

3.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-156, 2003-12-23, Žin., 2004, Nr. 7-171 (2004-01-13), i. k. 10330MTISAK000V-156

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-130 papildymo

 

4.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-18, 2004-02-18, Žin., 2004, Nr. 28-926 (2004-02-21), i. k. 10430MTISAK0000V-18

Dėl valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 keitimo

 

5.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-90, 2004-06-28, Žin., 2004, Nr. 103-3818 (2004-07-01), i. k. 10430MTISAK0000V-90

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 keitimo