Suvestinė redakcija nuo 2016-06-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 69-3307, i. k. 1112230ISAK66/V-575

 

Nauja redakcija nuo 2016-06-17:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 2 d. Nr. A1-266/V-575

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

tvirtiname Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. A1-266/V-575

 

Įmonių DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIAI

NUOSTATAI

 

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

1. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama – įmonė) darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo tvarką; darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ir profesinės sveikatos specialistų skaičių įmonėje; darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ir profesinės sveikatos specialistų teises ir pareigas; ekonominės veiklos rūšis, kurių įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali atlikti darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

2. Šių Nuostatų pagrindu įmonėse parengiami įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos (toliau vadinama – Įmonės tarnyba), jei tokia įsteigta, nuostatai ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei profesinės sveikatos specialistų pareigybių aprašymai.

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

3.2. Įmonės tarnybos specialistas – darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ar profesinės sveikatos specialistas, dirbantis įmonės tarnyboje.

3.3. Įmonės tarnyba – įmonės struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus darbdaviui atstovaujančiam asmeniui arba darbdavio įgaliotam asmeniui, atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įmonėje organizavimą ir šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.

3.4. Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas, turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

3.5. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

II. skyrius

ĮMONĖS TARNYBOS STEIGIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

4. Įmonės tarnyba steigiama darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasitarus su darbuotojais arba jų atstovais dėl Įmonės tarnybos steigimo ir nusprendus įsteigti Įmonės tarnybą. Darbdaviui atstovaujantis asmuo tvirtina Įmonės tarnybos nuostatus ir įmonės tarnybos specialistų pareigybių aprašymus.

 

III. skyrius

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ IR PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

5. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ir profesinės sveikatos specialistų turi būti ne mažiau kaip:

5.1. šių Nuostatų 1 priede nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius:

5.1.1. neviršija 99 darbuotojų – 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens sprendimu nustačius jam pakankamą laiką numatytoms funkcijoms ir pareigoms atlikti;

5.1.2. 100–199 darbuotojai – 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir 1 profesinės sveikatos specialistas;

5.1.3. 200–499 darbuotojai – 2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 1 profesinės sveikatos specialistas;

5.1.4. 500–999 darbuotojai – 3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

5.1.5. 1000 ir daugiau darbuotojų – 4 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

5.2. šių Nuostatų 2 priede nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius:

5.2.1. neviršija 199 darbuotojų – 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens sprendimu nustačius jam pakankamą laiką numatytoms funkcijoms ir pareigoms atlikti;

5.2.2. 200–499 darbuotojai – 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir 1 profesinės sveikatos specialistas;

5.2.3. 500–999 darbuotojai – 2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

5.2.4. 1000 ir daugiau darbuotojų – 3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ir 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

5.3. šių Nuostatų 3 priede nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius:

5.3.1. neviršija 499 darbuotojų – 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens sprendimu nustačius jam pakankamą laiką numatytoms funkcijoms ir pareigoms atlikti;

5.3.2. 500–999 darbuotojai – 2 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai;

5.3.3. 1000 ir daugiau darbuotojų – 3 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

6. Kai įmonė vykdo kelių rūšių ekonominę veiklą, nurodytą skirtinguose šių Nuostatų prieduose, specialistų skaičius nustatomas pagal ekonominės veiklos rūšį, kuriai nustatytas didesnis darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei profesinės sveikatos specialistų skaičius.

7. Jei įmonėje nėra šių Nuostatų 5 punkte nurodytų specialistų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo su Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigtu juridiniu asmeniu ar kita organizacija arba jos filialu (toliau vadinama – juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos ar bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiu, kitu fiziniu asmeniu, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau vadinama – fizinis asmuo).

8. Darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo gali pats atlikti arba pavesti darbdavio įgaliotam asmeniui atlikti Įmonės tarnybos funkcijas, kai:

8.1. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9;

8.2. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 2 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 19;

8.3. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 3 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 49.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

9. Darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti Įmonės tarnybos funkcijas, turi būti tiesiogiai pavaldus darbdaviui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

IV. skyrius

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ, PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ IR ĮMONĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai atlieka šias funkcijas:

10.1. konsultuoja darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

10.2. darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus;

10.3. organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;

10.4. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;

10.5. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

10.6. rengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoja jų parengimą;

10.7. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;

10.8. rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;

10.9. kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

10.10. teikia informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbuotojams, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

10.11. dalyvauja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;

10.12. organizuoja darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

10.13. kitas darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens pavestas funkcijas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.

11. Profesinės sveikatos specialistai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas:

11.1. stebi darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą;

11.2. organizuoja pirmosios pagalbos teikimą;

11.3. dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą ir analizuoja jų priežastis;

11.4. konsultuoja darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;

11.5. organizuoja sveikos gyvensenos mokymus, rengia darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.

12. Įmonės tarnyba atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, nurodytas šių Nuostatų 10 punkte, ir šių Nuostatų 5.1.2–5.1.5 ir 5.2.2–5.2.4 papunkčiuose nurodytais atvejais darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas, nurodytas šių Nuostatų 11 punkte. Įmonės tarnybos funkcijas vykdo įmonės tarnybos specialistai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

13. Konkrečios darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ar Įmonės tarnybos funkcijos nustatomos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ir profesinės sveikatos specialistų pareigybių aprašymuose bei Įmonės tarnybos nuostatuose.

 

V. skyrius

ĮMONĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

14. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turi teisę:

14.1. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti;

14.2. gauti informaciją iš įmonės personalo tarnybos (nesant tokios tarnybos – iš darbdaviui atstovaujančio asmens) apie įmonėje dirbančius ir įdarbinamus darbuotojus;

14.3. tikrinti įmonėje bei jos struktūriniuose padaliniuose, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; reikalauti, kad darbdavio įgalioti asmenys, struktūrinių padalinių vadovai ir darbuotojai vykdytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus; laikytųsi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytos darbo ir poilsio laiko trukmės. Darbdaviui atstovaujančio asmens ar darbdavio įgalioto asmens pavedimu įpareigoti kitus darbdavio įgaliotus asmenis, struktūrinių padalinių vadovus pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, surašant įpareigojimą (įpareigojimo pavyzdys pateiktas šių Nuostatų 4 priede);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

14.4. siūlyti darbdaviui atstovaujančiam asmeniui skirti drausmines nuobaudas įmonės darbuotojams, kurie savo veiksmais ar neveikimu pažeidžia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

14.5. dalyvauti komisijų, tiriančių nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas, veikloje bei dalyvauti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto posėdžiuose;

14.6. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė darbo inspekcija) atliekant įmonės patikrinimus, susipažinti su šių patikrinimų medžiaga ir kontroliuoti, kaip įmonėje vykdomi Valstybinės darbo inspekcijos nurodymai;

14.7. siūlyti darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui kviesti specialistus konsultuoti konkrečiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

15. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai privalo:

15.1. informuoti darbdaviui atstovaujantį asmenį, darbdavio įgaliotą asmenį apie pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai ir prevencines priemones, kurių reikia imtis;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

15.2. reikalauti, kad struktūrinio padalinio vadovas, darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo imtųsi reikiamų priemonių darbams sustabdyti, kai:

15.2.1. darbuotojas (darbuotojai) neišmokytas saugiai dirbti;

15.2.2. sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai;

15.2.3. dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus;

15.2.4. dirbama neįrengus reikiamų kolektyvinių apsaugos priemonių;

15.2.5. darbuotojai neaprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

15.2.6. darbo aplinka kelia pavojų darbuotojų gyvybei ir kenkia jų sveikatai;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

15.3. saugoti gamybines ir komercines paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas, užtikrinti informacijos apie darbuotojų sveikatos būklę konfidencialumą.

 

151. Profesinės sveikatos specialistai turi teisę:

151.1. gauti informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms vykdyti;

151.2. gauti informaciją iš įmonės personalo tarnybos (nesant tokios tarnybos – iš darbdaviui atstovaujančio asmens) apie įmonėje dirbančius ir įdarbinamus darbuotojus;

151.3. dalyvauti komisijų, tiriančių nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas, veikloje bei dalyvauti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto posėdžiuose;

151.4. siūlyti darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui kviesti specialistus konsultuoti konkrečiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Papildyta punktu:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

152. Profesinės sveikatos specialistai privalo:

152.1. informuoti darbdaviui atstovaujantį asmenį, darbdavio įgaliotą asmenį apie pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai ir prevencines priemones, kurių reikia imtis;

152.2. reikalauti, kad struktūrinio padalinio vadovas, darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo imtųsi reikiamų priemonių darbams sustabdyti, kai:

152.2.1. darbuotojai neaprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

152.2.2. darbo aplinka kelia pavojų darbuotojų gyvybei ir kenkia jų sveikatai;

152.3. saugoti gamybines ir komercines paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas, užtikrinti informacijos apie darbuotojų sveikatos būklę konfidencialumą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

VI. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

16. Darbdavys aprūpina paskirtus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ar Įmonės tarnybą darbo patalpomis, atitinkančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, būtinu inventoriumi, jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis: prietaisais, medicinos pagalbos priemonėmis, literatūra ir kitomis būtinomis darbui atlikti priemonėmis.

17. Darbdavio paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai turi būti tiesiogiai pavaldūs darbdaviui ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui.

18. Juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus bei profesinės sveikatos specialistus, atliekančius Įmonės tarnybos funkcijas, jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis aprūpina juridinis asmuo. Fizinis asmuo, atliekantis Įmonės tarnybos funkcijas, jo pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis apsirūpina pats.

19. Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos įstaigos ir Valstybinė darbo inspekcija pagal kompetencijos sritis rengia metodines rekomendacijas šiems Nuostatams taikyti.

 

_________________


Įmonių darbuotojų saugos ir

sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų

1 priedas

 

I GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠYS

 

Kodas

Pavadinimas

A sekcija

išskyrus:

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

01.49.20 poklasį

Bitininkystė

01.49.30 poklasį

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.7 grupę

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

02.3 grupę

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C sekcija:

 

10 skyrius

Maisto produktų gamyba

12 skyrius

Tabako gaminių gamyba

15.11 klasė

Odų rauginimas ir išdirbimas, kailių išdirbimas ir dažymas

16 skyrius

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

17 skyrius

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

19 skyrius

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

20 skyrius

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

21 skyrius

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

22 skyrius

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

23 skyrius

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

24 skyrius

Pagrindinių metalų gamyba

25 skyrius

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

26 skyrius

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

27 skyrius

Elektros įrangos gamyba

28 skyrius

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

29 skyrius

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 

30 skyrius

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

31 skyrius

Baldų gamyba

33 skyrius

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

D sekcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E sekcija

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F sekcija

Statyba

G sekcija

 

45.2 grupė

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

S sekcija:

 

96.01 klasė

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

 

Pastaba. Kodas ir veiklos pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 


Įmonių darbuotojų saugos ir

sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų

2 priedas

 

II GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠYS

 

Kodas

Pavadinimas

A sekcija:

 

01.49.20 poklasis

Bitininkystė

01.49.30 poklasis

Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas

01.7 grupė

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

C sekcija:

 

11 skyrius

Gėrimų gamyba

13 skyrius

Tekstilės gaminių gamyba

14 skyrius

Drabužių siuvimas (gamyba)

15.12 klasė

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

15.2 grupė

Avalynės gamyba

18 skyrius

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

32 skyrius

Kita gamyba

G sekcija:

 

45.3 grupė

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

45.4 grupė

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

46 skyrius

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

47.3 grupė

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.73 klasė

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

47.78.20 poklasis

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba

H sekcija

išskyrus:

Transportas ir saugojimas

49.32 klasę

Taksi veikla

52.21.20 poklasį

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas

52.29 klasę

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

53 skyrių

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

M sekcija:

 

71.12.50 poklasis

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.20.10 poklasis

Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

71.20.20 poklasis

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.30 poklasis

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.50 poklasis

Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas

72.1 grupė

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

75 skyrius

Veterinarinė veikla

N sekcija:

 

80 skyrius

Apsaugos ir tyrimo veikla

81 skyrius

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

82.92 klasė

Fasavimo ir pakavimo veikla

O sekcija:

 

84.22 klasė

Gynybos veikla

84.24 klasė

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.25 klasė

Priešgaisrinių tarnybų veikla

Q sekcija:

 

86 skyrius

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

87 skyrius

Kita stacionarinė globos veikla

R sekcija:

 

90 skyrius

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

91.04.10 poklasis

Zoologijos sodų veikla

93.2 grupė

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

S sekcija:

 

95.12 klasė

Ryšių įrangos remontas

96.02 klasė

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

 

Pastaba. Kodas ir veiklos pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 


Įmonių darbuotojų saugos ir

sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų

3 priedas

 

III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠYS

 

Kodas

Pavadinimas

A sekcija

 

02.3 grupė

Laukinių nemedieninių produktų rinkimas

G sekcija:

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

45.1 grupė

Variklinių transporto priemonių pardavimas

47 skyrius

išskyrus:

Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.3 grupę

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.73 klasę

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

47.78.20 poklasį

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota mažmeninė prekyba

H sekcija:

 

49.32 klasė

Taksi veikla

52.21.20 poklasis

Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas

52.29 klasė

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

53 skyrius

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai

K sekcija

Finansinė ir draudimo veikla

L sekcija

Nekilnojamo turto operacijos

M sekcija

išskyrus:

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

71.12.50 poklasį

Geologinės paieškos ir žvalgyba

71.20.10 poklasį

Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas

71.20.20 poklasį

Medžiagų bandymai ir analizė

71.20.30 poklasį

Produkcijos kokybės bandymai ir analizė

71.20.50 poklasį

Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis patikrinimas

72.1 grupę

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

75 skyrių

Veterinarinė veikla

N sekcija

išskyrus:

Administracinė ir aptarnavimo veikla

80 skyrių

Apsaugos ir tyrimo veikla

81 skyrių

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

82.92 klasę

Fasavimo ir pakavimo veikla

O sekcija

išskyrus:

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

84.22 klasę

Gynybos veikla

84.24 klasę

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

84.25 klasę

Priešgaisrinių tarnybų veikla

P sekcija

Švietimas

Q sekcija

 

88 skyrius

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

R sekcija

išskyrus:

 

90 skyrių

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

91.04.10 poklasį

Zoologijos sodų veikla

93.2 grupę

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

S sekcija

išskyrus:

Kita aptarnavimo veikla

95.12 klasę

Ryšių įrangos remontas

96.01 klasę

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

96.02 klasę

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

T sekcija

Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

U sekcija

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

 

Pastaba. Kodas ir veiklos pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 


Įmonių darbuotojų saugos ir

sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų

4 priedas

 

(Įpareigojimo pavyzdys)

 

_____________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

_______________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas,

_______________________________

padalinio vadovo vardas ir pavardė)

_______________________________

 

ĮPAREIGOJIMAS

 

_______________ Nr. ____

(data)

 

Įpareigoju pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir atlikti šiuos darbus:

 

Įrašų eil. nr.

Įpareigojimo pagrindas (įstatymo ar kito norminio teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, punktas)

Pažeidimo vieta, apibūdinimas

Įpareigojimo turinys arba darbai

Įpareigojimo įvykdymo terminai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbdaviui atstovaujantis asmuo arba

darbdavio įgaliotas asmuo                  ____________                                   

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

Darbuotojų saugos ir

sveikatos specialistas                           ____________                                   

(parašas)                      (vardas ir pavardė)

 

Įpareigojimą gavau                    m._____________  ___ d. _____________________________

(struktūrinio padalinio vadovo parašas)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-298/V-757, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16903

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-266/V-575 „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo