Suvestinė redakcija nuo 2011-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 84-4117, i. k. 1112213ISAK002B-268

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINĮ KROVINIŲ VEŽIMĄ KELIAIS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 4 d. Nr. 2B-268

Vilnius

 

Vadovaudamasis Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 1998, Nr. 115-3261; 2003, Nr. 92-4176), 23 punktu:

1. Tvirtinu Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. 2B-250 „Dėl Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 106-3933);

2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 2B-330 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 2B-250 „Dėl Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4509);

2.3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 2B-481 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 2B-250 „Dėl Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 134-6873).

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINĮ KROVINIŲ VEŽIMĄ KELIAIS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, gautų pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis dėl krovinių vežimo keliais sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas, (toliau – leidimai) išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką.

2. Vežėjas, vykdantis tarptautinį krovinių vežimą keliais užsienio valstybės teritorija, privalo turėti atitinkamą tos valstybės leidimą, suteikiantį teisę važiuoti tos valstybės teritorija, jeigu toks leidimas pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės dvišalę ar daugiašalę sutartį dėl krovinių vežimo keliais yra reikalingas.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 119-2772), Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497 (Žin., 1998, Nr. 115-3261), ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076).

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Leidimai išduodami vežėjams, vežantiems krovinius už atlygį ir turintiems Bendrijos leidimą, ir nors vieną Bendrijos leidimo kopiją transporto priemonei, išduotus pagal Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 2B-35 (Žin., 2004, Nr. 26-841), arba vežėjams, vežantiems krovinius savo sąskaita transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos.

5. Už leidimų išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

6. Valstybės rinkliava mokama priėmus sprendimą išduoti leidimų, prieš juos išduodant pagal mokėjimo dieną galiojančius rinkliavos dydžius.

7. Krovinius už atlygį ar savo sąskaita vežantis vežėjas, pageidaujantis gauti leidimų, privalo pateikti užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2B-327, 2011-09-01, Žin., 2011, Nr. 110-5221 (2011-09-06), i. k. 1112213ISAK002B-327

 

8. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 2B-327, 2011-09-01, Žin. 2011, Nr. 110-5221 (2011-09-06), i. k. 1112213ISAK002B-327

 

9. Prašymai išduoti leidimų ir dokumentai pateikiami, leidimai išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose (toliau – skyrius), kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092), (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės).

10. Leidimai išduodami įmonės vadovui, asmeniui, kuriam pavesta vadovauti vežėjo tarptautinio krovinių vežimo veiklai, arba kitam įgaliotam asmeniui, pateikusiam įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka.

11. Leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos skyrių, arba išsiunčiami paštu per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo, kai prašyme nurodoma, kad Inspekcijos skyrius leidimus išsiųstų paštu.

12. Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas, išduodamas leidimus, užpildo reikiamas leidimų skiltis ir pasirašo, parašą patvirtina skyriaus antspaudu.

13. Vienai transporto priemonei, naudojusiai tam tikros rūšies leidimus, išduodama iki 1,5 tos rūšies leidimo. Vienai transporto priemonei, nenaudojusiai tam tikros rūšies leidimų, išduodama iki 1 tos rūšies leidimo. Papildomai leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus.

14. Išduodant leidimus pirmąjį metų ketvirtį vadovaujamasi praėjusių ir einamųjų metų duomenimis apie naudotus leidimus, nuo antrojo metų ketvirčio vadovaujamasi tik einamųjų metų duomenimis.

15. Išduodant leidimus, įvertinamas vežėjų Inspekcijai negrąžintų leidimų ir ETMK leidimų skaičius.

16. Jei skiriamų leidimų kvota nepakankama, siekdama užtikrinti racionalesnį leidimų panaudojimą, Inspekcija gali nustatyti laikinąją šių leidimų išdavimo tvarką.

 

III. LEIDIMŲ NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

17. Vežėjas privalo naudoti leidimus pagal jų paskirtį.

18. Leidimas turi būti pildomas neištrinamomis rašymo priemonėmis, aiškiai ir įskaitomai. Bet kokius pataisymus ar korektūras leidime daryti draudžiama.

19. Vežimo metu leidimas privalo būti transporto priemonėje ir turi būti pateikiamas kontrolės teisę turintiems pareigūnams pareikalavus.

20. Leidimą draudžiama perduoti kitam vežėjui, naudoti kitam vežėjui išduotą leidimą arba naudoti leidimą Bendrijos leidimo kopijos neturinčiai transporto priemonei (išskyrus krovinių vežimą savo sąskaita).

21. Atlikus vežimą, panaudotus leidimus vežėjas per 14 dienų privalo grąžinti bet kuriam Inspekcijos skyriui.

22. Pametus ar kitaip praradus leidimą, vežėjo vadovas arba asmuo, kuriam pavesta vadovauti vežėjo tarptautinio krovinių vežimo veiklai, privalo bet kuriam Inspekcijos skyriui pateikti paaiškinimą ir nurodyti leidimo praradimo aplinkybes.

23. Pasibaigus leidimų galiojimo laikui, panaudotus, nepanaudotus, sugadinus (pvz., įrašius neteisingus duomenis, dėl kurių leidimo negalima panaudoti) leidimus vežėjas per 14 dienų privalo grąžinti bet kuriam Inspekcijos skyriui.

24. Sugadintas, pamestas ar kitaip prarastas leidimas laikomas nepanaudotu.

25. Už nepanaudotus leidimus valstybės rinkliava negrąžinama.

 

IV. VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ

 

26. Vežėjas atsako už tinkamą ir teisingą leidimų pildymą, jų naudojimą bei grąžinimą laiku.

27. Inspekcija turi teisę 30 dienų sumažinti vežėjui išduodamų tam tikros rūšies leidimų kiekį iki 0,5 leidimo transporto priemonei, jeigu vežėjas:

27.1. taiso ir koreguoja tam tikros rūšies leidimą (-us);

27.2. tam tikros rūšies leidimą (-us) naudoja ne tai vežimo operacijai, kuriai jis (jie) skirti;

27.3. laiku negrąžina panaudotų tam tikros rūšies leidimų;

27.4. pameta arba sugadina gautus tam tikros rūšies leidimus.

28. Tam tikros rūšies leidimų išdavimas vežėjui gali būti sustabdomas 30 dienų, jeigu:

28.1. vežėjas tam tikros rūšies leidimus perduoda kitam vežėjui;

28.2. vežėjas naudoja kitam vežėjui išduotus tam tikros rūšies leidimus;

28.3. vežėjas krovinį veža transporto priemonėmis, neturinčiomis Bendrijos leidimo kopijos (išskyrus krovinių vežimą savo sąskaita);

28.4. iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų gauta informacija, kad vežėjas naudoja suklastotus tam tikros rūšies leidimus.

29. Sprendimą dėl leidimų išdavimo vežėjui sumažinimo ar sustabdymo Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytos Pažeidimų prevencijos komisijos teikimu priima Inspekcijos viršininkas.

30. Sprendimas dėl leidimų išdavimo vežėjui sumažinimo ar sustabdymo gali būti apskundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Vežėjas, veždamas krovinius, privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kurių teritorija vežami kroviniai, įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su krovinių vežimu.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-327, 2011-09-01, Žin., 2011, Nr. 110-5221 (2011-09-06), i. k. 1112213ISAK002B-327

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2B-268 "Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo