Suvestinė redakcija nuo 2022-04-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 23-870, i. k. 1022210ISAK00003-66

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-07:

Nr. 3-185, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06833

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

tvirtinu Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo Ministras                                                                    Zigmantas Balčytis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. balandžio 24 d. įsakymo

Nr. 3-185 redakcija)

 

 

DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašas (toliau – Aprašas) nustato M2, M3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – autobusai) ir jų O kategorijos priekabų, N2, N3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – krovininiai automobiliai) ir jų O, O3 ir O4 kategorijos priekabų ar puspriekabių ir jų junginių, taip pat traktorių, savaeigių mašinų ir jų junginių didžiausiąjį ilgį, plotį, aukštį, masę, ašies (ašių) apkrovą ir kitus techninius parametrus, leidžiamus transporto priemonei ar jų junginiui važiuojant keliais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

3. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (puspriekabių) kategorijos ir klasės atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

II SKYRIUS

DIDŽIAUSIEJI LEIDŽIAMI NAUDOJANTIS KELIAIS KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ, AUTOBUSŲ IR JŲ JUNGINIŲ MATMENYS

 

4. Ilgiai:

4.1. krovininio automobilio                                                                                      12,00 m;

4.2. priekabos                                                                                                           12,00 m;

4.3. krovininio automobilio, sukabinto su puspriekabe                                           16,50 m;

4.4. krovininio automobilio, sujungto su priekaba                                                   18,75 m;

4.5. viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso                                                      18,75 m;

4.6. daugiau kaip viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso                                25,00 m;

4.7. dviejų ašių autobuso                                                                                          13,50 m;

4.8. autobuso su daugiau kaip dviem ašimis                                                            15,00 m;

4.9. autobuso su priekaba                                                                                         18,75 m;

4.10. pakrauto krovininio automobilio (kėbulo tipas BAF), kuris sujungtas su priekaba ir specialiai suprojektuotas vienam ar keliems automobiliams vežti (kėbulo tipas DBF arba DCF) 20,75 m;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

4.11. krovininio automobilio, sukabinto su puspriekabe, kuriuo,

vykdant kombinuotą vežimą, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo

vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras

didžiausias ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)                                                                           16,65 m.

5. Pločiai:

5.1. krovininių automobilių ir autobusų                                                                   2,55 m;

5.2. priekabų ir puspriekabių                                                                                    2,55 m;

5.3. izoliuotų krovininių automobilių                                                                       2,60 m;

5.4. izoliuotų priekabų ir puspriekabių                                                                     2,60 m.

6. Aukštis:

6.1. krovininių automobilių ir autobusų                                                                   4,00 m;

6.2. priekabų ir puspriekabių                                                                                    4,00 m.

7. Nuimamųjų antstatų ir standartinių krovinių vežimo priemonių, pvz., konteinerių, nuimamųjų kėbulų, parametrai įskaičiuoti į Aprašo 4, 5, 6, 9, 11, 12 ir 14 punktuose nurodytus parametrus. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai (pvz., slidžių dėžės), autobuso ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti Aprašo 4 punkte nustatyto ilgio.

8. Krovininių automobilių, autobusų ir jų junginių techniniai parametrai turi būti tokie, kad šios transporto priemonės galėtų važiuoti žiedu, kurio išorinis spindulys yra 12,50 m, vidinis spindulys – 5,30 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:

8.1. jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus autobusui jo tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti autobuso vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją; jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tos plokštumos;

8.2. jeigu autobusas iš tiesiosios linijos juda į Aprašo 8.1 papunktyje apibūdintą žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau kaip 0,60 m.

9. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės sukabinamojo šerdeso iki

puspriekabės galinio išorinio taško                                                                                        12,00 m.

10. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės, kuri naudojama vykdant

kombinuotąjį vežimą, sukabinamojo šerdeso iki puspriekabės galinio išorinio

taško                                                                                                                                       12,15 m.

11. Didžiausias atstumas nuo krovininio automobilio, sujungto su priekaba,

krovinio skyriaus priekinio išorinio taško iki priekabos galinio išorinio taško, atėmus

atstumą tarp krovininio automobilio krovinio skyriaus galinio išorinio

taško ir priekabos priekinio išorinio taško                                                                             15,65 m.

12. Didžiausias atstumas nuo krovininio automobilio, sujungto su priekaba,

krovinio skyriaus priekinio išorinio taško iki priekabos galinio išorinio taško                     16,40 m.

13. Atstumas tarp krovininio automobilio, sujungto su priekaba, galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3 m.

14. Atstumas nuo sukabinamojo puspriekabės šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m.

 

III SKYRIUS

DIDŽIAUSIOJI LEIDŽIAMA NAUDOJANTIS KELIAIS KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ, AUTOBUSŲ IR JŲ JUNGINIŲ MASĖ

 

15. Krovininiai automobiliai:

15.1. dviašiai                                                                                                                   18 t;

15.11. dviašiai, kai naudojama netarši technologija                                                        20 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.2. dviašiai, kurių varikliai varomi alternatyviais degalais ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                              19 t;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.3. turintys tris ir daugiau ašių                                                                                    25 t;

15.4. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                              26 t;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.41. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija                          27 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.5. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti                       

ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies

ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t                    26 t;

15.6. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija                                                                                        27 t;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.61. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama netarši technologija            28 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

15.7. turintys keturias ašis, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai

varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba

kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios

ašies apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                          32 t;

15.8. turintys penkias ir daugiau ašių, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios,

kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai

kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies

apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                                   40 t.

16. Didžiausioji krovininio automobilio, turinčio keturias ir daugiau ašių, leidžiamoji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp pačiame priekyje ir pačiame gale esančių atskirų krovininio automobilio ašių (ne ašių grupių).

17. Autobusai:

17.1. dviašiai                                                                                                               19,5 t;

17.2. turintys tris ir daugiau ašių                                                                                   25 t;

17.3. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų

pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai

suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t                           26 t;

17.4. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir kai

varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai

kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios

ašies apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                         27 t;

17.5. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių                                                                28 t;

17.6. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                  29 t;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

17.61. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija       30 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

17.7. turintys keturias ašis, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai

varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba

kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios

ašies apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                         32 t;

17.8. keturias ir daugiau ašių turintys ir sujungti daugiau kaip viena jungiamąja

dalimi                                                                                                                                           40 t.

18. Priekabos: 

18.1. dviašės                                                                                                                  18 t;

18.2. triašės                                                                                                                    24 t;

18.3. daugiau kaip trijų ašių                                                                                           30 t.

19. Transporto priemonių junginiai, susidedantys iš:

19.1. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba,                             36 t;

19.11. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                           37 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.12. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                                        38 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.2. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba,                               40 t;

19.21. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                  41 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.22. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                                                                                       42 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.3. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe, kuriuo,

vykdant kombinuotąjį vežimą, magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu

nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių

teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai,

vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji

kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos)                  42 t;

19.4. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše puspriekabe, kai atstumas d (metrais) tarp puspriekabės ašių:

19.4.1. 1,30 < d < 1,80                                                                                                   36 t;

19.4.11. 1,30 < d < 1,80, kai naudojami alternatyvieji  degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                                                                                                                       37 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.4.12. 1,30 < d < 1,80, kai naudojama netarši technologija                                          38 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.4.2. 1,80 ≤ d                                                                                                              36 t;

19.4.3. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis

ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji

leidžiamoji masė – 18 t, ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai

lygiavertė                                                                                                                                      38 t;

19.4.31. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji leidžiamoji masė – 18 t, ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė, kai naudojama netarši technologija                                                                                                         39 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.5. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe                         40 t;

19.51. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                                           41 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.52. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija                                                                                                              42 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.6. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba              40 t;

19.61. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                     41 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.62. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija                                                                                         42 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.7. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe,

kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą, magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km

spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus

vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo

vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės,

nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip

45 pėdos)                                                                                                                                      44 t;

19.8. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe       40 t;

19.81. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija                                     41 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.82. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija                                                                                                  42 t;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

19.9. junginių, turinčių daugiau kaip penkias ašis                                                         40 t.

20. Aprašo 15.5–15.8, 17.3–17.4, 17.7 ir 19.4.3 papunkčiuose nurodytas reikalavimas dėl krovininių automobilių ir autobusų varančiosios ašies suporintų ratų netaikomas krovininių automobilių ir autobusų vairuojamajai (-osioms) ašiai (-ims).

 

IV SKYRIUS

DIDŽIAUSIOSIOS LEIDŽIAMOS NAUDOJANTIS KELIAIS KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ, AUTOBUSŲ IR JŲ JUNGINIŲ AŠIES (AŠIŲ) APKROVOS

 

21. Pavienės nevarančiosios ašys                                                                                  10 t.

22. Bendroji priekabų ir puspriekabių dvigubųjų ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:

22.1. d < 1,00                                                                                                                  11 t;

22.2. 1,00 ≤ d < 1,30                                                                                                       16 t;

22.3. 1,30 ≤ d < 1,80                                                                                                       18 t;

22.4. 1,80 ≤ d                                                                                                                  20 t.

23. Bendroji priekabų ir puspriekabių trigubųjų ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:

23.1. d ≤ 1,30                                                                                                                  21 t;

23.2. 1,30 < d ≤ 1,40                                                                                                       24 t.

24. Jeigu atstumas d (metrais) tarp priekabų ir puspriekabių trigubąją ašį sudarančių atskirų ašių yra nevienodas, t. y. nepatenka į tą pačią Aprašo 23.1 arba 23.2 papunktyje nustatytą ribą, bendroji trigubosios ašies apkrova nustatoma pagal mažesnį atstumą d (metrais) tarp ašių. Didesniu, negu nurodyta Aprašo 23.2 papunktyje, atstumu d (metrais) esanti ašis nepriskiriama trigubajai ašiai. Tokia ašis priskiriama dvigubajai ašiai pagal Aprašo 22.1, 22.2 arba 22.3 papunktyje nurodytą atstumą d (metrais), kuris yra mažesnis, arba laikoma paviene ašimi, kai atstumas iki artimiausios ašies yra didesnis, negu nurodytas Aprašo 22.4 papunktyje.

25. Pavienės varančiosios krovininio automobilio ir autobuso ašies apkrova             11,5 t.

26. Bendroji krovininio automobilio dvigubosios ašies apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:

26.1. d < 1,00                                                                                                              11,5 t;

26.2. 1,00 ≤ d < 1,30                                                                                                      16 t;

26.3. 1,30 ≤ d < 1,80                                                                                                      18 t;

26.4. 1,30 ≤ d < 1,80 ir kai krovininio automobilio varančiosios ašies ratai

suporinti ir pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies

ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t                                         19 t.

27. Krovininių automobilių, autobusų ir jų junginių varančiosios ašies (ašių) apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 proc. krovininio automobilio, autobuso arba jų junginio masės.

 

V SKYRIUS

DIDŽIAUSIEJI LEIDŽIAMI NAUDOJANTIS KELIAIS TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ IR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

 

28. Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais traktorių ir savaeigių mašinų ar jų junginių techniniai parametrai atitinka Traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas ir bendrąją masę, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro.

29. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai gali viršyti Aprašo II skyriuje nurodytą didžiausiąjį leidžiamą ilgį, jei dėl kabinos konstrukcijos pagerėja aerodinaminės savybės ir energijos vartojimo efektyvumas, taip pat saugos savybės. Jei viršijamas transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, kuriuose įrengtos tokios kabinos, ilgis, dėl to neturi padidėti Aprašo IV skyriuje nurodytos transporto priemonių didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos.

Papildyta punktu:

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-342, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-232, 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 33-1396 (2003-04-04), i. k. 1032210ISAK0003-232

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-404, 2005-09-26, Žin., 2005, Nr. 117-4240 (2005-10-01), i. k. 1052210ISAK0003-404

Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl Maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-239, 2007-07-05, Žin., 2007, Nr. 76-3027 (2007-07-10), i. k. 1072210ISAK0003-239

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-468-(E), 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18590

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-364(1.5 E), 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25970

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-185, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06833

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-214, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo