Suvestinė redakcija nuo 2012-05-06 iki 2013-09-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 119-5372, i. k. 102301MISAK00000622

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.08:2002 „STATINIO STATYBOS RŪŠYS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766, Nr. 60-2464) 11.5 punktu,

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „statyba“, „reglamentas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.08:2002

 

STATINIO STATYBOS RŪŠYS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Reglamentas kartu yra statinio saugos ir paskirties dokumentas, nustatantis (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją) vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų statybos rūšis (Reglamento 1 priedas).

2. Kitų ministerijų ir Vyriausybės įstaigų (pagal kompetenciją) inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, technologinių įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir kt. normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų, kuriuose statybos darbai suskirstyti pagal statybos rūšis, sąrašas pateikiamas Reglamento 2 priede. Geležinkelio statinių statybos rūšių aprašas pateikiamas Reglamento 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-132, 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams) taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [5.1].

4. Reglamento VI, VII ir VIII skyrių nuostatos taikomos visiems statiniams, išskyrus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

 

II. NUORODOS

 

5. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74);

5.3. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

5.4. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin. 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

5.5. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin. 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

Papildyta punktu:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [5.1]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

6.1. išorinė atitvara:

6.1.1. stogas (šlaitinis, plokščiasis);

6.1.2. sienos, besiribojančios su išorine aplinka;

6.2. laikančiosios sienos – išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.3. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.4. nelaikančios sienos – išorinės ar vidinės sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.5. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.6. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.7. fasado elementai – langai, durys, balkonai, lodžijos;

6.8. architektūros detalės – portikai, erkeriai, karnizai, frizai, kolonos, parapetai, piliastrai, rustikos, markizės, rozetės, nišos ir pan.;

6.9. vartotojo inžinerinė sistema – statinio bendrosios inžinerinės sistemos dalis (posistemė), atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis. Vartotojo inžinerinė sistema tenkina statinio dalies (gyvenamojo namo, buto ar kitos paskirties pastato tam tikros dalies, pavienės patalpos ar jų grupės) gyventojų ar patalpos naudotojų bei statinio dalies naudojimo (eksploatavimo) reikmes [5.3];

6.10. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.11. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.12. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.13. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.14. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.15. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.16. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.17. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.18. laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

6.19. bendrosios statinio inžinerinės sistemos – viso pastato (visų pastato patalpų) inžinerinės sistemos (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų, šiukšlių šalinimo, žmonėms skirtų liftų, procesų valdymo, automatizavimo, signalizacijos ir kitos sistemos), užtikrinančios pastato (visų pastato patalpų) funkcionavimą ir tenkinančios jo naudotojų poreikius.

Papildyta punktu:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

 

IV. STATINIO STATYBOS RŪŠYS

 

7. Yra šios statinio statybos rūšys [5.1]:

7.1. naujo statinio statyba;

7.2. statinio rekonstravimas;

7.3. statinio remontas:

7.3.1. statinio kapitalinis remontas;

7.3.2. statinio paprastasis remontas;

7.4. statinio griovimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

 

V. NAUJO STATINIO STATYBA

 

8. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:

8.1. pastatyti naują statinį;

8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų;

8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;

8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;

8.5. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

VI. STATINIO REKONSTRAVIMAS

 

9. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:

9.1. pastatomi nauji aukštai;

9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;

9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;

9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;

9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

VII. STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

 

10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

11. Neteko galios nuo 2010-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin. 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31) ; Žin. 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-132, 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

 

VIII. STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

 

12. Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:

12.1. statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;

12.2. sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

12.3. pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;

12.4. fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas;

12.5. angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;

12.6. nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;

12.7. angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas;

12.8. pastatų ar jų dalių apšiltinimas;

12.9. balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;

12.10. architektūros detalių pakeitimas;

12.11. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;

12.12. kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

13. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

14. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

IX. STATINIO GRIOVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

 

15. Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi). Statinio dalių griovimo darbai, atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio griovimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atliekant statybos darbus, privaloma laikyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytų šių darbų atlikimo, patikrinimo, išbandymo reikalavimų, nepažeisti teisės aktais nustatytų statinio esminių reikalavimų ir trečiųjų asmenų pagrįstų interesų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

17. Atvejus, kai statinio paprastojo remonto darbams privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustato statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

18. Statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso [5.2] nustatytais atvejais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

 

19. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


STR 1.01.08:2002

1 priedas

 

I. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS RŪŠYS

 

1. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų naujai statybai priskiriamas naujų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų klojimas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų sąsajas su esamais vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais.

2. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimui priskiriama:

2.1. vandentiekio ar (ar) nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies (arba tarp dviejų gretimų šulinių) keitimas (nekeičiant trasos) kito tipo ir kito skersmens vamzdynais;

2.2. įvadų į pastatus, išvadų iš pastatų pakeitimas, keičiant įvadų trasą, vamzdžių tipą, skersmenį;

2.3. esamuose tinkluose papildomų šulinių, kamerų įrengimas ir juose (jose) armatūros sumontavimas;

2.4. vandentiekio ar (ar) nuotekų šalinimo tinklo atskirų vamzdynų ruožų panaikinimas;

2.5. vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo dalies trasos keitimas.

3. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų kapitaliniam remontui priskiriama:

3.1. vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies (arba tarp dviejų gretimų šulinių) vamzdynų keitimas (nekeičiant trasos) to paties tipo ar kito tipo, to paties skersmens vamzdynais;

3.2. įvadų į pastatus, išvadų iš pastatų pakeitimas, to paties ar kito tipo vamzdynais, nekeičiant įvadų trasos ir vamzdynų skersmens;

3.3. įvairios įrangos pakeitimas, keičiant vamzdynų tipą;

3.4. esamuose vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinkluose papildomų šulinių, kamerų įrengimas ir juose (jose) armatūros sumontavimas;

3.5. šulinių, kamerų perdangos, sienų keitimas.

4. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo paprastajam remontui priskiriama:

4.1. įvairios įrangos pakeitimas, nekeičiant vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo vamzdynų, kuriuose keičiama įranga tipo ir skersmens;

4.2. šilumos ar antikorozinės izoliacijos (dangos) įrengimas, keitimas;

4.3. kiaurymių, siūlių gelžbetoninėse konstrukcijose užtaisymas;

4.4. lipynių, liukų įrengimas, pakeitimas;

4.5. latakų įrengimas;

4.6. hidroizoliacijos šuliniuose, kamerose įrengimas;

4.7. šulinių, kamerų žymėjimo ženklų įrengimas;

4.8. kiti nepriskirti naujai statybai, statinio rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

5. Statinio griovimui priskiriamas vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo visų konstrukcijų išardymas (išmontavimas).

 

II. VANDENVIEČIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PERSIURBIMO STOČIŲ, NUOTEKŲ VALYKLŲ, VANDENRUOŠOS STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS

 

6. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių naujai statybai priskiriami statinio statybos darbai, išvardinti Reglamento V skyriuje.

7. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių rekonstravimui priskiriama:

7.1. vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių ploto ar tūrio pakeitimas;

7.2. statybos darbai išvardinti Reglamento VI skyriuje.

8. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių kapitaliniam remontui priskiriama:

8.1. atskirų technologinių įrenginių ir vamzdynų keitimas iš dalies keičiant technologinę schemą;

8.2. technologinių įrenginių ir vamzdynų keitimas visiškai keičiant technologinę schemą ir (ar) pajėgumą;

8.3. technologinių procesų valdymo ir automatizavimo schemos keitimas;

8.4. papildomų šulinių, kamerų įrengimas;

8.5. statybos darbai, nustatyti Reglamento VII skyriuje.

9. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių paprastajam remontui priskiriama:

9.1. inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;

9.2. atskirų technologinių įrenginių ir technologinių vamzdynų keitimas nekeičiant technologinės schemos ar pajėgumo;

9.3. šilumos ar antikorozinės izoliacijos (dangos) įrengimas ir (ar) pakeitimas;

9.4. kiti nepriskirti naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

10. Statinio griovimui priskiriamas vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių visų konstrukcijų išardymas (išmontavimas).

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

 


 

STR 1.01.08:2002

2 priedas

 

KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS STATINIO STATYBOS RŪŠIS

 

1. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

2. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 53-2362).

3. Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 33-1067).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

 

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 4-74/D1-117 „Dėl elektros tinklų statybos rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1470).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

 

5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 4-283 „Dėl naftos perdirbimo, transportavimo įmonių ir naftos terminalų statybos rūšių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4245).

Papildyta punktu:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

 

6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 118-5094).

Papildyta punktu:

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-132, 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

 


STR 1.01.08:2002

3 priedas

 

GELEŽINKELIO sTATINIŲ STATYBOS RŪŠIŲ APRAŠas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geležinkelio statinių statybos rūšių aprašas (toliau – Aprašas) nustato geležinkelio statiniuose vykdomų statybos darbų priskyrimą atskiroms statybos rūšims ir detalizuoja kiekvienos statybos rūšies tikslus.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Geležinkelio kelio priklausiniai – savarankiški geležinkelio keliui tarnauti skirti statiniai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su geležinkelio keliu. Geležinkelio kelio priklausiniais laikomi tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, pralaidos, kurių skersmuo yra ne mažesnis nei 1,0 m, praginos, pervažos, perėjos, drenažo tinklai, traukinių eismui reikalingas kontaktinis tinklas su atitinkama įranga, peronai, platformos, triukšmą slopinančios sienutės, gyvūnų ir žmonių atitvarai, užtveriamieji statiniai;

2.2. Geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija – balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai;

2.3. Geležinkelio statiniai – geležinkelio keliai ir jų priklausiniai;

2.4. Geležinkelio statinių laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai geležinkelio statinių elementai (pvz., sankasa, tiltų, estakadų atramos ir kt.), kurių svarbiausia paskirtis laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija nėra laikoma laikančiąją konstrukcija;

2.5. Geležinkelio statinių laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas – geležinkelio statinių laikančiųjų konstrukcijų pakeitimas (visų ar dalies) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis, stiprinimas ar silpninimas.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2010, Nr. 84-4401), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (Žin., 2004, Nr. 72-2489; 2006, Nr. 72-2672) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. naujo geležinkelio statinio statyba

 

4. Naujo geležinkelio statinio statyba – naujas geležinkelio statinys statomas žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Nauja geležinkelio statinio statyba laikoma ir tada, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo geležinkelio statinio statybos tikslai:

4.1. pastatyti naują geležinkelio statinį;

4.2. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) geležinkelio statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei nėra išlikusių jo konstrukcijų arba likusios tik giliau kaip 0,5 m po žeme esančios laikančiosios konstrukcijos. Požeminis statinys, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žeme, laikomas visiškai sugriuvusiu, kai visai nėra išlikusių statinio laikančiųjų konstrukcijų.

 

III. GELEŽINKELIO STATINIO REKONSTRAVIMAS

 

5. Geležinkelio statinio rekonstravimas – geležinkelio statinio perstatymas, pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant bet kuriuos geležinkelio statinio išorės matmenis. Geležinkelio statinio rekonstravimo tikslai:

5.1. pakeisti geležinkelio statinio ilgį, plotį, aukštį ir skersmenį;

5.2. pakeisti geležinkelio kelio projektinius horizontaliųjų kreivių spindulius ir išilginius kelio profilius;

5.3. atlikti statybos darbus, po kurių gali būti padidintas maksimalus geležinkelio kelyje leidžiamas greitis.

 

IV. GELEŽINKELIO STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

 

6. Geležinkelio statinio kapitalinis remontas – laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir kt. Geležinkelio statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti geležinkelio statinio laikančiąsias konstrukcijas.

 

V. GELEŽINKELIO STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

 

7. Geležinkelio statinio paprastasis remontas – geležinkelio statinio paprastasis remontas atliekamas, kai statinys yra atnaujinamas jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Geležinkelio statinio paprastojo remonto tikslai:

7.1. pakeisti geležinkelio kelio viršutinę konstrukciją ar atskirus jos elementus (pvz., balastą, pabėgius, bėgius ir kt.);

7.2. pakeisti pralaidą, kurios skersmuo mažesnis nei 1,0 m;

7.3. pašalinti smulkius laikančiųjų konstrukcijų defektus (konstrukcijų dažymas, varžtų priveržimas, rūdžių nuvalymas ir kt.), atkurti laikančiosios konstrukcijos techninius ir geometrinius parametrus (pralaidų remontas, žemės sankasos geometrinių parametrų atkūrimas ir kt.).

 

VI. GELEŽINKELIO STATINIO GRIOVIMAS

 

8. Geležinkelio statinio griovimas – viso statinio (ar jo dalies) konstrukcijų išardymas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus). Geležinkelio statinio nugriovimo tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi). Geležinkelio statinio dalių griovimo darbai, atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio nugriovimu, jei nėra nugriaunamas visas statinys.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-132, 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-816, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-824, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1006, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-384, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo