Įsakymas netenka galios 2020-09-01:

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-750, 2020-08-31, paskelbta TAR 2020-08-31, i. k. 2020-18168

Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų ir vidaus struktūros patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-03-01 iki 2020-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 64-3187, i. k. 11000GKISAK05-V-428

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 27 d. Nr. 5-V-428

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777; 2003, Nr. 42-1910, Nr. 104-4643; 2008, Nr. 87-3464) 12 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Policijos tarybos posėdžio 2010 m. balandžio 14 d. protokolo Nr. 5-2-P3-2 nuostatomis:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatus;

1.2. Lietuvos kelių policijos tarnybos struktūros schemą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 5-V-334 „Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2635);

2.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 5-V-459 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 5-V-334 „Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. 5-V-654 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 5-V-334 „Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 111-4744);

2.4. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 5-V-244 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 5-V-334 „Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1707).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

4. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Policijos generalinis komisaras                              Vizgirdas Telyčėnas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 5-V-428

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2016 m. vasario 26 d. įsakymo

Nr. 5-V-170 redakcija)

 

LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra policijos įstaiga.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Tarnybos viršininko leidžiamais ir kitais teisės aktais bei šiais Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatais (toliau – nuostatai).

3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis biudžetinės įstaigos identifikavimo kodą, sąskaitą banke, antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu – Lietuvos kelių policijos tarnyba.

5. Tarnybos paskirtis yra pagal suteiktus policijos generalinio komisaro įgaliojimus atstovauti Lietuvos policijai valstybinėje eismo saugumo sistemoje, eskortuoti ir lydėti šalies vadovus bei kitas oficialias delegacijas, vykdyti šalies policijos įstaigų kontrolę eismo priežiūros srityje, vykdyti eismo priežiūrą Lietuvos Respublikos keliuose ir kitas teisės aktuose pavestas specialiąsias funkcijas šalies mastu bei neteritoriniu principu.

6. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina policijos generalinis komisaras, kuris koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, turinti atskirų programų sąmatas, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Tarnyba gali turėti kitų teisės aktais nustatytų lėšų, gali gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Tarnybos buveinės adresas: Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius.

8. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto svetainėje (http://www.lkpt.lt), Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) interneto svetainėje (http://www.policija.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9. Tarnybos nuostatus ir struktūros schemą tvirtina policijos generalinis komisaras.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Tarnybos veiklos tikslai:

10.1. užtikrinti efektyvių priemonių, skirtų saugiam eismui Lietuvos Respublikos keliuose gerinti, eismo įvykiuose žuvusių asmenų skaičiui mažinti, įgyvendinimą;

10.2. dalyvauti formuojant Lietuvos policijos veiklos strategiją saugaus eismo priežiūros srityje ir ją įgyvendinti, koordinuoti šios strategijos įgyvendinimą bei kontrolę.

11. Siekdama nuostatų 10.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

11.1. nustato prioritetines kryptis ir priemones saugiam eismui gerinti;

11.2. koordinuoja ir kontroliuoja šalies policijos įstaigų veiklą eismo priežiūros srityje;

11.3. organizuoja eismo įvykių ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų prevenciją;

11.4. vykdo eismo priežiūrą ir palaiko viešąją tvarką Lietuvos Respublikos keliuose;

11.5. eskortuoja ir lydi šalies vadovus bei kitas oficialias delegacijas;

11.6. užkardo nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus keliuose, pagal kompetenciją kontroliuoja Rusijos Federacijos piliečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją ir nelegalią migraciją į ES;

11.7. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo specialiąsias policines priemones visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

11.8. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo korupcijos prevencijos priemones.

12. Siekdama nuostatų 10.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, Tarnyba:

12.1. teikia siūlymus dėl policijos strategijos saugaus eismo priežiūros srityje ir ją įgyvendina, koordinuoja ir kontroliuoja šios strategijos įgyvendinimą;

12.2.  vykdo strateginį ir taktinį apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų veiklos koordinavimą ir kontrolę saugaus eismo priežiūros srityje;

12.3. analizuoja ir vertina eismo įvykių tyrimo praktiką apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas, praktinę ir metodinę pagalbą;

12.4. pagal kompetenciją vykdo apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų eismo priežiūrą vykdančių policijos padalinių veiklos stebėseną ir patikrinimus, kitas vidaus kontrolės priemones, Policijos departamentui teikia duomenis ir siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo, teikia siūlymus policijos generaliniam komisarui dėl apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovų išklausymo kelių eismo saugumo užtikrinimo bei kitais klausimais;

12.5. pagal kompetenciją analizuoja ES ir užsienio valstybių vykdomą kelių eismo saugumo užtikrinimo politiką, Policijos departamentui ir kitoms institucijoms teikia siūlymus dėl pažangios praktikos, dėl mokslo ir technikos naujovių, formuoja policijos įvaizdį kelių eismo saugumo užtikrinimo srityje;

12.6. dalyvauja rengiant mokymo programas, metodinę medžiagą, informacinius leidinius, kitas mokymo priemones eismo priežiūros srityje, siekdama ugdyti šalies policijos įstaigų eismo priežiūrą vykdančių pareigūnų specialiąsias kompetencijas.

13. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

13.1. vykdo sutartyje su Policijos departamentu dėl buhalterinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo nustatytus įsipareigojimus;

13.2. kontroliuoja policijos įstaigų duomenų tvarkymą Administracinių teisės pažeidimų registre ir Eismo įvykių informacinėje sistemoje, pagal kompetenciją teikia rekomendacijas, praktinę ir metodinę pagalbą;

13.3. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

13.4. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus kelių policijos veiklos organizavimo ir saugaus eismo priežiūros srityje;

13.5. tvarko eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir su jais susijusius duomenis, centralizuotai tvarko automatizuotomis greičio matavimo sistemomis, susietomis su Administracinių teisės pažeidimų registru ir Eismo įvykių informacine sistema, užfiksuotus Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenis, perduoda juos apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams procesiniams sprendimams priimti;

13.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją (ataskaitas) Policijos departamentui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

13.7.  vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 

14. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. kaupti ir tvarkyti informaciją informacinėse sistemose ir žinybiniuose registruose;

14.2. atlikti visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamos viešosios informacijos stebėseną;

14.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka duoti pavedimus apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams eismo priežiūros vykdymo srityje, kontroliuoti, kaip jie vykdomi;

14.4. teikti siūlymus policijos generaliniam komisarui dėl techninių priemonių, skirtų eismo priežiūrai vykdyti, poreikio;

14.5. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir šiose bylose priimti nutarimus;

14.6. pagal kompetenciją gauti iš policijos įstaigų, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją ir dokumentus, reikalingus tarnybinėms funkcijoms vykdyti;

14.7.  esant tarnybiniam būtinumui ir suderinus su atitinkamos policijos įstaigos vadovu, pasitelkti policijos įstaigų darbuotojus Tarnybos funkcijoms įgyvendinti;

14.8. pagal kompetenciją teikti policijos generaliniam komisarui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

14.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tiesiogiai keistis informacija su Policijos departamento padaliniais, policijos įstaigomis, kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis;

14.10. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, pranešimus, pasiūlymus, pagal kompetenciją persiųsti juos nagrinėti apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams, gauti informaciją apie jų vykdymą;

14.11. pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos policijai ir (ar) Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, ES institucijose;

14.12. inicijuoti ir organizuoti pasitarimus, konferencijas aktualiais kelių policijos veiklos klausimais, pagal kompetenciją dalyvauti policijos įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, kituose renginiuose;

14.13. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti automatizuotą paiešką kitų ES valstybių narių automatizuotose duomenų rinkmenose ieškant transporto priemonių, jų savininkų ir valdytojų duomenų dėl Lietuvos teritorijoje padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tirti nustatytus pažeidimus, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų;

14.14. teisės aktų nustatyta tvarka ir patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas ir naudoti gautas pajamas;

14.15. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus;

14.16. Tarnyba turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Tarnybos veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis tarpinstitucinėmis programomis, Policijos įstaigų veiklos (rezultatų) planavimo metodika, Policijos departamento strateginiu veiklos planu, Tarnybos veiklos planu. Tarnybos veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę atlieka Tarnybos viršininkas, jo pavaduotojas, kiti tam įgalioti asmenys.

16. Tarnybos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Tarnybos nuostatai, struktūrinių padalinių nuostatai, Tarnybos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymai.

17. Tarnybai vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų policijos generalinis komisaras.

18. Tarnybos viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui ar jo įgaliotam policijos generalinio komisaro pavaduotojui.

19. Tarnybos viršininkas turi pavaduotoją. Jį teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos viršininkas. Tarnybos viršininko pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui. Laikinai nesant Tarnybos viršininko, jo funkcijas atlieka jo pavaduotojas.

20. Tarnybos viršininkas:

20.1. atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą, taip pat už Tarnybos veiklos organizavimą;

20.2. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

20.3. planuoja, organizuoja ir įgyvendina Tarnybos veiklą pagal kiekvienais metais policijos generalinio komisaro įsakymais tvirtinamus metų veiklos planus, pagal kompetenciją kontroliuoja numatytų priemonių ir užduočių įgyvendinimą, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka ir periodiškumu teikia metų veiklos planą ir jo vykdymo ataskaitą;

20.4. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti Tarnybos nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, priskiria pareigybes lygiams ir kategorijoms, teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus priima į pareigas Tarnyboje ir atleidžia iš jų;

20.5. atsako už racionalų lėšų ir turto panaudojimą;

20.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja gaunamą korespondenciją;

20.7. Tarnybos viršininko pavaduotojo ir padalinių vadovų teikimu skatina valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, sprendžia kitus su Tarnybos veikla susijusius klausimus;

20.8. teisės aktų nustatyta tvarka paveda atlikti tarnybinius patikrinimus, skundų, prašymų nagrinėjimą, priima interesantus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, šiose bylose priima nutarimus;

20.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

20.10. pagal kompetenciją pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.11. teikia policijos generaliniam komisarui pasiūlymus dėl Tarnybos reorganizavimo, likvidavimo, veiklos organizavimo ir gerinimo, naujų darbo formų diegimo, struktūros tobulinimo, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių steigimo ar naikinimo;

20.12. atsako už Tarnybos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų tinkamų tarnybos, darbo ir poilsio sąlygų sudarymą;

20.13. kontroliuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, statutinių valstybės tarnautojų teorinį, taktinį, kovinį ir fizinį parengimą;

20.14. bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais, dalyvauja televizijos, radijo laidose saugaus eismo tematika, minėtais klausimais teikia publikacijas ir interviu;

20.15. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos policijai ir (ar) Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užsienio valstybių teisėsaugos institucijose, tarptautinėse organizacijose, ES institucijose;

20.16. užtikrina Tarnybos veiklai būtiną materialinį techninį aprūpinimą;

20.17. atsako už vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.18. atlieka kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose jam nustatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

21. Tarnybos vidaus kontrolė vykdoma policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

22. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos viršininko tvirtinamų Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

23. Tarnybos valstybės auditą atlieka Valstybės kontrolė, vidaus auditą – Policijos departamento Centralizuoto vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Tarnybą steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja policijos generalinis komisaras.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 5-V-170, 2016-02-26, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10148

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

5-V-428 pakeitimo 5-V-170

Papildyta priedu:

Nr. 5-V-170, 2016-02-26, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10148

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-198, 2014-03-03, paskelbta TAR 2014-03-04, i. k. 2014-02608

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 5-V-428 „Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-170, 2016-02-26, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10148

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 5-V-428 „Dėl Lietuvos kelių policijos tarnybos nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo