Suvestinė redakcija nuo 2004-11-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 137-5018, i. k. 104223AISAK000V-329

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782 „Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 48-1172), 4 punktu:

1. Tvirtinu valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo formą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-397, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 168-6210 (2004-11-20), i. k. 104223AISAK000V-397

 

2. Įpareigoju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDF valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

3. Pavedu VSDF valdybos direktoriaus pavaduotojai Irenai Pocevičienei šio įsakymo vykdymo kontrolę.

4. Šio įsakymo pirmas punktas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                         MINDAUGAS MIKAILA


 

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybos direktoriaus

2004 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-329

 

(Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo forma)

 

(Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo pirmoji pusė)

Drawing2

 

(Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo antroji pusė)

P_wmf_2

 

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo blanko formatas 95 mm x 67 mm“.

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-397, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 168-6210 (2004-11-20), i. k. 104223AISAK000V-397

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Įsakymas

Nr. V-397, 2004-11-15, Žin., 2004, Nr. 168-6210 (2004-11-20), i. k. 104223AISAK000V-397

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-329 "Dėl socialinio draudimo pažymėjimo formos patvirtinimo" papildymo