Suvestinė redakcija nuo 2012-02-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 118-5103, i. k. 10923ZDISAK000V1-67

 

ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IŠKROVIMO (PERKROVIMO) IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. V1-67

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V1-22, 2012-02-13, Žin., 2012, Nr. 22-1044 (2012-02-18), i. k. 11223ZTISAK000V1-22

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2740) 2 punktą,

t v i r t i n u Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisykles (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. V1-22, 2012-02-13, Žin., 2012, Nr. 22-1044 (2012-02-18), i. k. 11223ZTISAK000V1-22

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                           Aidas Adomaitis

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2009-08-11 raštu Nr. B6-(1.9)-1350

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2009-09-09 raštu Nr. 3B-12.3/07-8057

 

 


PATVIRTINTA

Žuvininkystės departamento prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus

2009 m. rugsėjo 29 d.

įsakymu Nr. V1-67

(Žuvininkystės tarnybos prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 13 d.

įsakymo Nr. V1-22 redakcija)

 

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IŠKROVIMO (perkrovimo) IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato išankstinių pranešimų apie numatomą trečiųjų šalių žvejybos laivų atplaukimą teikimo, leidimo iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus iš trečiųjų šalių žvejybos laivų suteikimo ir žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų tikrinimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1035/2001, nustatančiu Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 37 tomas, p. 299), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1368/2006 (OL 2006 L 253, p. 1), 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1984/2003, nustatančiu prekybos melsvaisiais tunais, durklažuvėmis ir didžiaakiais tunais Bendrijoje statistikos sistemą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 6 tomas, p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 640/2010 (OL 2010 L 194, p. 1), 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2007, nustatančiu žvejybos Šiaurės Vakarų Atlanto organizacijos reguliuojamame rajone taikytinas apsaugos ir vykdymo užtikrinimo priemones (OL 2007 L 318, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 679/2009 (OL 2009 L197, p. 1), 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1005/2008, nustatančiu Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL 2008 L 286, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011 (OL 2011 L 57, p. 10) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1005/2008), 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės (OL 2009 L 280, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) 202/2011 (OL 2011 L 57, p. 10) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1010/2009), 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2791/1999 (OL 2010 L 348, p. 17) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1236/2010) ir Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 78 (Žin., 1999, Nr. 11-266; 2005, Nr. 9-273).

3. Žuvininkystės kontrolės pareigūnai, atlikdami žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų operacijų patikrinimą, vadovaujasi Žuvininkystės kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-31 (Žin., 2011, Nr. 34-1637).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir Reglamente (EB) Nr. 1005/2008.

5. Žuvininkystės produktai iš trečiųjų šalių žvejybos laivų Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti iškraunami (perkraunami) tik Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Žuvininkystės produktų tikslios iškrovimo vietos nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl žuvininkystės produktų iškrovimo Klaipėdos uoste“ (Žin., 2004, Nr. 132-4774; 2008, Nr. 26-949).

6. Žuvininkystės produktų iš trečiųjų šalių žvejybos laivų veterinarinis tikrinimas atliekamas vadovaujantis Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. 87-3972; 2004, Nr. 85-3096).

 

II. IŠANKSTINIŲ PRANEŠIMŲ TEIKIMAS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ TIKRINIMAS IR LEIDIMO IŠKRAUTI (PERKRAUTI) ŽUVININKYSTĖS PRODUKTUS SUTEIKIMAS

 

7. Atplaukiančio į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą trečiosios šalies žvejybos laivo, ketinančio iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus, kapitonas (pats, per laivo agentą ar kitą įgaliotą asmenį) privalo Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) elektroniniu paštu (el. pašto adresas prior.notice@zuv.lt.) ir faksu (8 5) 239 1176 pateikti Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą II A priede nustatytos formos išankstinį pranešimą arba, esant Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 2 straipsnio 2 dalyje numatytoms sąlygoms, kai su visu sugautų žuvų kiekiu pateikiamas patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, II B priede nustatytos formos išankstinį pranešimą:

7.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatyto atvykimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;

7.2. ne vėliau kaip prieš 4 valandas iki iškrovimo (perkrovimo) Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, jei norima iškrauti (perkrauti) Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 I priede nustatytus žuvininkystės produktus.

8. Žuvininkystės tarnyba leidžia žvejybos laivui įplaukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, jeigu pateiktas Taisyklių 7 punkte nurodytas išankstinis pranešimas bei:

8.1. žvejybos laivas nėra įtrauktas į 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 468/2010 sudarytą neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą Europos Sąjungoje vykdančių laivų sąrašą (OL 2010 L 131, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 724/2011 (OL 2011 L 194, p. 14), ir regioninių organizacijų laivų neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos sąrašus, kurie skelbiami Europos Komisijos tinklalapyje adresu http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_lt.htm;

8.2. išankstiniame pranešime nurodyti visi reikalingi duomenys.

9. Žuvininkystės tarnyba neleidžia trečiosios šalies žvejybos laivui įplaukti į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, jeigu trečiosios šalies žvejybos laivas neatitinka Taisyklių 8 punkte numatytų sąlygų, išskyrus atvejus, numatytus Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 7 straipsnio 3 dalyje, ir apie tai informuoja bendrą ryšių tarnybą tel. (8 5) 239 8425 arba (8 5) 239 1175 ir el. paštu iuu@zuv.lt arba zuvis@zum.lt.

10. Žuvininkystės tarnyba suteikia leidimą iškrauti (perkrauti) žuvininkystės produktus tik tuomet, kai išankstiniame pranešime nurodyti visi reikalingi duomenys ir ne vėliau kaip prieš 4 valandas iki iškrovimo (perkrovimo) Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, esant Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 3 straipsnyje numatytoms sąlygoms, pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1010/2009 III A arba B prieduose nustatytos formos originali iškrovimo (perkrovimo) deklaracija arba elektroninė jos kopija. Šiame punkte minimi dokumentai Žuvininkystės tarnyboje saugomi trejus metus.

11. Žuvininkystės kontrolės pareigūnas, įvertinęs Taisyklių priede numatytus rizikos kriterijus ir atsižvelgdamas į Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 skyriaus nuostatas, sprendžia dėl trečiųjų šalių žvejybos laivo iškrovimo (perkrovimo) operacijų patikrinimo reikalingumo.

 

III. NEAFC UOSTO VALSTYBĖS KONTROLĖS FORMŲ TEIKIMAS IR LEIDIMO IŠKRAUTI (PERKRAUTI) NEAFC KONVENCIJOS RAJONE SUGAUTAS ŠALDYTAS ŽUVIS SUTEIKIMAS

 

12. Jeigu atplaukiantis į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą trečiosios šalies žvejybos laivas ketina iškrauti (perkrauti) Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (toliau – NEAFC) konvencijos rajone sugautas šaldytas žuvis, žvejybos laivo kapitonas (pats, per laivo agentą ar kitą įgaliotą asmenį) kartu su Taisyklių 7 punkte nurodytu išankstiniu pranešimu Žuvininkystės tarnybai privalo pateikti Uosto valstybės kontrolės formą (PSC 1 arba PSC 2), nustatytą NEAFC Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo schemos, patvirtintos 1998 m. lapkričio 17–20 d. vykusiame septynioliktame metiniame NEAFC susitikime, XXV priede ir skelbiamos NEAFC interneto tinklalapyje adresu www.neafc.org., su tinkamai užpildyta A dalimi.

13. Uosto valstybės kontrolės forma PSC 1 teikiama, kai trečiosios šalies žvejybos laivas ketina iškrauti savo sugautas žuvis, o Uosto valstybės kontrolės forma PSC 2 – kai trečiosios šalies žvejybos laivas ketina iškrauti iš kitų laivų perkrautas žuvis (kiekvienam laivui, iš kurio buvo perkrauta, turi būti naudojama atskira forma).

14. Žuvininkystės tarnyba, gavusi Uosto valstybės kontrolės formą, nedelsdama ją persiunčia:

14.1. Uosto valstybės kontrolės formą PSC 1 – trečiosios šalies žvejybos laivo vėliavos valstybės kompetentingai institucijai;

14.2. Uosto valstybės kontrolės formą PSC 2 – trečiosios šalies žvejybos laivo vėliavos valstybės ir laivų, iš kurių buvo perkrautos žuvys, vėliavos valstybės (-ių) kompetentingoms institucijoms.

15. Žuvininkystės tarnyba suteikia leidimą iškrauti (perkrauti) NEAFC konvencijos rajone sugautas šaldytas žuvis tik tuo atveju, jeigu iškrauti (perkrauti) ketinančio trečiosios šalies žvejybos laivo arba, jei trečiosios šalies žvejybos laivas dalyvavo perkrovimo operacijose ne uoste, laivų, iš kurių buvo perkrauta, vėliavos valstybė (-ės), grąžindama (-os) atitinkamos Uosto valstybės kontrolės formos (PSC 1 arba PSC 2) su tinkamai užpildyta B dalimi kopiją, patvirtino, kad:

15.1. trečiųjų šalių žvejybos laivai, pranešę apie sugautas žuvis, turėjo pakankamą šių rūšių žuvų žvejybos kvotą;

15.2. apie trečiosios šalies žvejybos laive laikomus žuvų kiekius buvo tinkamai pranešta ir į juos atsižvelgta apskaičiuojant visus taikytinus leidžiamo sugauti žuvų kiekio arba žvejybos pastangų apribojimus;

15.3. trečiųjų šalių žvejybos laivai, pranešę apie sugautas žuvis, turėjo leidimą žvejoti rajonuose, kuriuose sugavo šias žuvis;

15.4. trečiosios šalies žvejybos laivo buvimas deklaruoto sugautų žuvų kiekio žvejybos rajone buvo patikrintas pagal laivų stebėjimo sistemos duomenis.

16. Žuvininkystės kontrolės pareigūnai apie leidimo iškrauti (perkrauti) NEAFC konvencijos rajone sugautas šaldytas žuvis suteikimą arba nesuteikimą pažymi Krovinių ir prekių informacinėje sistemoje (KIPIS) automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis ir praneša Europos Komisijai bei NEAFC sekretoriatui, kurių kontaktiniai duomenys yra pateikiami NEAFC interneto tinklalapyje adresu www.neafc.org. persiųsdami Uosto valstybės kontrolės formos (PSC 1 arba PSC 2) su tinkamai užpildyta C dalimi kopiją.

 

IV. NEAFC KONVENCIJOS RAJONE SUGAUTŲ ŠALDYTŲ ŽUVŲ IŠKROVIMO (PERKROVIMO) operacijų TIKRINIMAS

 

17. Žuvininkystės kontrolės pareigūnai, atlikę patikrinimą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 skyriuje, užpildo ir pasirašo patikrinimo ataskaitą (PSC 3), kurios forma yra pateikta 2009 m. sausio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 43/2009, kuriuo 2009 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus (OL 2009 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 579/2011 (OL 2011 L 165, p. 1), IX priede.

18. Kiekvieno patikrinimo ataskaitos kopija ne vėliau kaip per tris dienas persiunčiama:

18.1. patikrinto trečiosios šalies žvejybos laivo vėliavos valstybės ir, jei trečiosios šalies žvejybos laivas vykdė perkrovimo operacijas, laivo (-ų), iš kurių perkrautos žuvys, vėliavos valstybės (-ių) kompetentingoms institucijoms;

18.2. Europos Komisijai ir NEAFC sekretoriatui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) operacijos gali būti pradėtos tik kai yra gautas muitinės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sutikimas bei Žuvininkystės tarnybos leidimas.

20. Už savalaikį ir tinkamą 7 ir 10 punktuose nurodytų dokumentų pateikimą ir juose pateiktą tikslią informaciją atsako trečiųjų šalių žvejybos laivų kapitonai arba jų įgalioti atstovai.

21. Žuvininkystės tarnybos kontaktiniai duomenys yra skelbiami Žuvininkystės tarnybos interneto tinklapyje adresu www.zuv.lt.

 

_________________

 


Žuvininkystės produktų iškrovimo

(perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų

taisyklių priedas

 

Trečiųjų šalių žvejybos laivų žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) operacijų tikrinimo rizikos VERTINIMO kriterijai

 

Atsižvelgiant į lentelėje pateiktus rizikos vertinimo kriterijus ir suskaičiavus skiriamus balus, įvertinama, ar būtina fiziškai tikrinti trečiosios šalies žvejybos laivo žuvininkystės produktų iškrovimą (perkrovimą). Žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų operacijų fizinį patikrinimą būtina atlikti, kai lentelėje pateiktų rizikos vertinimo kriterijų balų suma yra lygi 20.

 

Eil. Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Maksimalus balas

Kontrolės pareigūno skiriamas balas

1.

Iškraunamos (perkraunamos) didelės komercinės vertės žuvų rūšys ar jų produktai

5

 

2.

Iškraunamos (perkraunamos) naujos žuvų rūšys ar jų produktai

5

 

3.

Iškraunamos (perkraunamos) žuvų rūšys bei jų produktai, neatitinkantys vėliavos valstybės vykdomos žvejybos veiklos – visų pirma, gaudomų žuvų rūšių, sugautų tų žuvų rūšių kiekių arba jos žvejybos laivyno charakteristikų atžvilgiu

5

 

4.

Didelis ir staigus tam tikrų rūšių žuvų krovinių kiekio padidėjimas

5

 

5.

Išankstinis pranešimas pateikiamas ne pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio nuostatas – nustatytu laiku arba nurodomi ne visi reikalingi duomenys

5

 

6.

Išankstinis pranešimas pakartotinai pateikiamas ne pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 6 straipsnio nuostatas – nustatytu laiku arba nurodomi ne visi reikalingi duomenys

10

 

7.

Sugautų žuvų kiekio duomenys, kuriuos nurodo veiklos vykdytojas, neatitinka Žuvininkystės tarnybos turimos informacijos

5

 

8.

Sugautų žuvų kiekio duomenys, kuriuos nurodo veiklos vykdytojas, pakartotinai neatitinka Žuvininkystės tarnybos turimos informacijos

10

 

9.

Trečiosios šalies žvejybos laivas arba laivo savininkas įtariamas dalyvaujant ar dalyvavęs vykdant neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą

10

 

10.

Neseniai pakeistas laivo pavadinimas, vėliava arba registracijos numeris

5

 

11.

Numanomi (turima informacijos) vėliavos valstybės taikomos kontrolės sistemos trūkumai

5

 

12.

Nustatyta, kad atitinkami veiklos vykdytojai jau anksčiau yra ėmęsi neteisėtos veiklos, kuri gali būti susijusi su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba

10

 

 

Susumuotas balas

 

 

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-22, 2012-02-13, Žin., 2012, Nr. 22-1044 (2012-02-18), i. k. 11223ZTISAK000V1-22

Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V1-67 "Dėl Žuvininkystės produktų iškrovimo iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo