Suvestinė redakcija nuo 2020-04-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 51-2039, i. k. 109301MISAK00D1-210

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 44-1606) 4 punktu bei įgyvendindamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/105/EB (OL 2006 L 363, p. 368):

1. Tvirtinu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (pridedama)*.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. D1-302 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 105-3908, Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. D1-518 „Dėl aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-302 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 124-4709).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Sąrašas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-654, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 135-5903 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-654

Nr. D1-783, 2014-09-26, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13273

Nr. D1-354, 2015-04-29, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06510

Nr. D1-418, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15095

Nr. D1-583, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23332

Nr. D1-318, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06324

Nr. D1-925, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17682

Nr. D1-1103, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21441

Nr. D1-177, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05111

Nr. D1-334, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09016

Nr. D1-515, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14397

Nr. D1-231, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08381

 

1-180 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-318, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06324

Nr. D1-925, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17682

Nr. D1-1103, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21441

Nr. D1-177, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05111

Nr. D1-334, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09016

Nr. D1-515, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14397

 

181-276 priedai

Papildyta priedu:

Nr. D1-654, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 135-5903 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-654

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-783, 2014-09-26, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13273

Nr. D1-583, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23332

Nr. D1-318, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06324

Nr. D1-1103, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21441

Nr. D1-177, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05111

Nr. D1-334, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09016

Nr. D1-515, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14397

 

279-309 priedai

Papildyta priedu:

Nr. D1-583, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23332

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-318, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06324

Nr. D1-925, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17682

Nr. D1-1103, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21441

Nr. D1-177, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05111

Nr. D1-334, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09016

Nr. D1-515, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14397

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-654, 2009-11-03, Žin., 2009, Nr. 135-5903 (2009-11-12), i. k. 109301MISAK00D1-654

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 "Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-783, 2014-09-26, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13273

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-354, 2015-04-29, paskelbta TAR 2015-04-29, i. k. 2015-06510

Dėl Lietuvos Respublios aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-418, 2016-06-03, paskelbta TAR 2016-06-06, i. k. 2016-15095

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-583, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23332

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-318, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06324

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-925, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-02, i. k. 2018-17682

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1103, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21441

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-177, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05111

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-334, 2019-05-30, paskelbta TAR 2019-06-04, i. k. 2019-09016

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-515, 2019-09-05, paskelbta TAR 2019-09-10, i. k. 2019-14397

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-231, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08381

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo