Suvestinė redakcija nuo 2011-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 65-2319, i. k. 1042330ISAK003D-238

 

Nauja redakcija nuo 2011-02-11:

Nr. 3D-85, 2011-02-04, Žin. 2011, Nr. 17-809 (2011-02-10), i. k. 1112330ISAK0003D-85

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GALVIJO PASO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-238

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), vadovaudamasis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/2000, nustatančiu galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančiu jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1), ir 2011 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/685/ES, kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti (OL 2011 L 269, p. 36):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

1. Tvirtinu Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui:

2.1. administruoti programą galvijo pasui užsakyti ir išduoti;

2.2. užtikrinti registruotų galvijų galvijo paso blankų pagal galvijo paso formą gamybą ir šių pasų išdavimą galvijų laikytojams;

2.3. užtikrinti galvijų pasų ir individualios galvijų numeracijos eiliškumą;

2.4. tvarkyti pasų išdavimo ir grąžinimo apskaitą.

3. Nustatau, kad galvijo pasas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-106 (Žin., 2004, Nr. 43-1421), išduodamas visiems galvijų laikytojams pagal jų prašymus arba tiesioginius užsakymus.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS

PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ                             ARŪNAS KUNDROTAS

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus pavaduotojas

l. e. direktoriaus pareigas

Darius Remeika

2004-04-23

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2004 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr. 3D-238

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. vasario 4 d.

įsakymo Nr. 3D-85 redakcija)

 

Galvijo paso išdavimo IR NAUDOJIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato galvijo paso išdavimo ir naudojimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojama sąvoka:

Galvijo pasas – dokumentas, kuriame įrašomi duomenys apie galvijo tapatybę ir jo laikytoją (-us), išduodamas galvijo laikytojui arba jo įgaliotam asmeniui (toliau – laikytojas).

3. Galvijo pasą laikytojui išduoda valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

 

II. GALVIJO PASO IŠDAVIMAS

 

4. Paženklinęs ir įregistravęs galviją Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje laikytojas gali kreiptis dėl galvijo paso išdavimo šiais būdais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

4.1. raštu pateikdamas prašymą teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai arba tiesiogiai ŽŪIKVC išduoti galvijo pasą;

4.2. turėdamas tiesioginį kompiuterinį ryšį ir teisę prisijungti prie Ūkinių gyvūnų registro centrinės duomenų bazės, pats suveda duomenis į tam tikslui ŽŪIKVC parengtą programą tinklalapyje www.vic.lt, nepildydamas raštiško prašymo.

5. ŽŪIKVC, gavęs laikytojo prašymą ar užsakymą išduoti galvijo pasą, šį pasą galvijo laikytojui išduoda per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ar užsakymo registravimo ŽŪIKVC dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

6. ŽŪIKVC:

6.1. gavęs raštišką galvijo laikytojo prašymą ar galvijo paso užsakymą internetu, per 2 darbo dienas įveda duomenis tiesiogiai į tam tikslui ŽŪIKVC parengtą programą;

6.2. per 7 darbo dienas nuo duomenų įvedimo galvijo pasą išsiunčia laikytojo nurodytu adresu arba pristato jį kitu patikimu būdu.

7. Galvijo pasas išduodamas laikytojui sumokėjus teisės aktais nustatytą galvijo paso išdavimo mokestį į ŽŪIKVC sąskaitą.

8. Galvijo laikytojas, gavęs pasą, įrašo duomenis paso dalyje „Galvijo laikytojai ir bandos“ ir saugo pasą visą galvijo laikymo savo ūkyje laikotarpį.

9. Pamestų ar susidėvėjusių galvijų pasų dublikatai išduodami pagal galvijų laikytojų prašymus, pateiktus raštu, faksu, elektroniniu paštu tiesiogiai ŽŪIKVC. Smulkesnė informacija pateikta ŽŪIKVC tinklalapyje http://www.vic.lt/?mid=222.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

10. Ant pakartotinai išduoto galvijo paso langelyje „Paso išdavimo data“ rašoma žyma „Dublikatas“ ir skaičius, rodantis kelintą kartą išduodamas galvijo pasas.

11. Jei paso dublikatas išduodamas ne pirmajam galvijo laikytojui, tai ankstesniųjų galvijo laikytojų duomenys įrašomi pagal informaciją, esančią Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

12. Jei paso dublikatas išduodamas daugiau kaip aštuonis kartus perkelto galvijo laikytojui, pase pasibaigus eilutėms „Galvijo laikytojai ir bandos“ nurodomi pirmasis ir paskutinysis laikytojai.

 

III. GALVIJO PASO NAUDOJIMAS

 

13. Galvijo, atvesto iki 2011 m. liepos 1 d., laikytojas turi turėti galvijo pasą ir galvijas visada perkeliamas tik su pasu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

14. Galvijas, atvestas nuo 2011 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti perkeliamas be paso, o į Europos Sąjungos šalis (toliau – ES) visada perkeliamas tik su pasu.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

15. Galvijo laikytojas, įvežęs galviją auginti iš ES, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas turi pateikti raštu prašymą ar užsakymą internetu išduoti galvijo pasą. Iš ES šalių atsivežto galvijo pasą laikytojas turi grąžinti į ŽŪIKVC ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

16. Neteko galios nuo 2011-12-24

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin. 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

17. Kartu su galvijais iš kitos ES šalies įvežti pasai atiduodami ŽŪIKVC. ŽŪIKVC šiuos pasus grąžina ES šalių kompetentingoms institucijoms.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

18. Galvijui nugaišus laikytojas privalo grąžinti pasą ŽŪIKVC per 7 kalendorines dienas nuo galvijo nugaišimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

19. Išsiuntus galviją į skerdyklą, galvijo pasą ŽŪIKVC privalo grąžinti skerdykla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

20. Pasikeitus galvijo laikytojui, galvijo pasas perduodamas naujajam laikytojui, kuris galvijo pase įrašo savo duomenis, kaip nurodyta šių taisyklių 8 punkte.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

21. Laikytojas, išvežantis galviją į ES šalis nares, galvijo pasą atiduoda galvijo pirkėjui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

22. Į trečiąsias šalis eksportuojamų galvijų pasus paskutinysis jų turėtojas eksportavimo vietoje atiduoda kompetentingai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

23. Galviją paskerdus skerdykloje, skerdykla skiltyje „Kitos žymos“ privalo pažymėti įmonės pavadinimą, skerdimo datą ir per 7 kalendorines dienas galvijo pasą išsiųsti paštu ar pristatyti ŽŪIKVC su lydraščiu, kuriame nurodomas skerdimo įmonės pavadinimas ir grąžintų galvijų pasų skaičius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

24. Grąžinti ŽŪIKVC galvijų pasai registruojami duomenų bazėje, saugomi, naikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

25. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-169, 2005-03-25, Žin., 2005, Nr. 43-1378 (2005-04-02), i. k. 1052330ISAK003D-169

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 "Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-85, 2011-02-04, Žin., 2011, Nr. 17-809 (2011-02-10), i. k. 1112330ISAK0003D-85

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 "Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-924, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 157-7436 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-924

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 "Dėl Galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo