Suvestinė redakcija nuo 2016-03-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 54-2706, i. k. 1122217ISAK004R-114

 

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

Į S A K Y M A S

 

DĖL aVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 4 d. Nr. 4R-114

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 56-2218) 3.2 punktą:

1. T v i r t i n u Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. 4R-95 „Dėl aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos vertinimo tvarkos aprašą“ (Žin., 2010, Nr. 61-3029).

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4R-114

 

aVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią saugumo kontrolę, išvardytą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 patvirtintos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos 14.1.1–14.1.5 punktuose, atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos vertinimo bei nuotolinio mokymo priemonių tvirtinimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 patvirtintos Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos (toliau – NCASMP) nuostatomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys atitinka 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), vartojamas sąvokas ir apibrėžtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-36, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04876

 

4. Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo (toliau – atestavimo) metu tikrinamos apmokytų asmenų žinios ir praktiniai gebėjimai pagal NCASMP nurodytas temas ir nustatytą tvarką.

5. Atestavimą vykdo Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

6. Oro vežėjas, oro uosto valdytojas ar subjektas (toliau – įmonė), siunčiantis asmenis, kurie bus atestuojami, CAA pateikia:

6.1. prašymą atestuoti asmenį;

6.2. atestuojamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą, kokioms funkcijoms pagal NCASMP 14.1.1–14.1.5 punktus jis turėtų būti atestuojamas bei kokiais patikrinimo metodais (apieškojimu rankomis, rentgeno spindulių įrenginiu, sprogmenų aptikimo sistema, arkiniu ar rankiniu metalo ieškikliu, kūno skeneriu ir kt.) jis vykdys jam pavestą konkrečią funkciją. Asmenys, kurie siunčiami atestuoti, kad galėtų dirbti su saugumo įranga, taip pat atestuojami apieškoti rankomis bei tikrinti vizualiai;

6.3. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo sėkmingai baigė aviacijos saugumo mokymus, kopijas.

7. Gavusi įmonės prašymą ir su juo pateiktus dokumentus, CAA įvertina, ar pateikti visi duomenys, nustatyti šio aprašo 6 punkte, ir patikrina, ar asmuo yra sėkmingai baigęs jo funkcijoms vykdyti būtinus aviacijos saugumo mokymus.

8. Vertinimo metu nustačius, kad pateikti ne visi duomenys, nustatyti šio aprašo 6 punkte, CAA per 10 darbo dienų informuoja įmonę apie aptiktus duomenų trūkumus.

9. Įmonė iš CAA gavusi prašymą papildyti ar patikslinti duomenis apie siunčiamą atestuotis asmenį, per 5 darbo dienas šiuos duomenis pateikia CAA.

10. Jeigu įmonė nepateikia CAA prašomų duomenų arba siunčiamas atestuotis asmuo sėkmingai neužbaigė jo funkcijoms vykdyti būtinų aviacijos saugumo mokymų, įmonės prašyme nurodytam asmeniui laikyti egzamino neleidžiama.

11. CAA įvertinusi, kad pateikti visi duomenys, nurodyti šio aprašo 6 punkte, ir patikrinusi, kad asmuo sėkmingai užbaigė jo funkcijoms vykdyti būtinus aviacijos saugumo mokymus, su įmone suderina asmens atestavimo laiką bei vietą. Atskirų atestavimo dalių laikas ir vieta gali skirtis.

12. Atestavimo metu kiekvienas asmuo privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį, atsakingam už atestavimo vykdymą CAA darbuotojui paprašius, privalo pateikti prieš kiekvieną egzaminą.

13. Egzaminų metu dalyvauja tik atestuojamas asmuo ir atsakingi už atestavimo vykdymą CAA darbuotojai.

14. Praktikos egzaminą ir rentgeno spindulių įrangos vaizdų atpažinimo egzaminą leidžiama laikyti tik tuo atveju, jei išlaikomas teorijos egzaminas.

15. Jei praktikos ir vaizdų atpažinimo egzaminai laikomi ne tą pačią dieną kaip ir teorijos egzaminas, po teorijos egzamino CAA elektroniniu paštu informuoja įmonės, kurios darbuotojas buvo atestuojamas, aviacijos saugumo vadovą apie teorijos egzamino rezultatus.

 

II. TEORIJOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

16. Teorijos egzaminas laikomas CAA kompiuterine teorijos egzaminų laikymo programa. Teorijos egzaminą laiko visi NCASMP 14.1.1–14.1.5 punktuose nurodyti asmenys.

17. Asmeniui pateikiamas vienas ar keli teorijos egzaminai, atsižvelgiant į tai, kiek skirtingų tikrinimo metodų šis asmuo naudos ir kiek skirtingų aviacijos saugumo funkcijų vykdys.

18. Kiekvieną teorijos egzaminą gali sudaryti skirtingas testo klausimų su pateiktais atsakymų variantais skaičius, kuris priklauso nuo to, kiek ir kokių mokymo modulių, nustatytų NCASMP 1 priede, išklausė asmuo pagal atestacijai reikalingus aviacijos saugumo mokymus.

19. Vienam klausimui atsakyti skirtas laikas nėra nustatomas – skaičiuojamas bendras egzamino laikas, kuriam pasibaigus, egzaminas nutraukiamas ir skaičiuojami laikančiojo teisingai atsakyti klausimai.

20. Egzamino metu nėra galimybės praleisti klausimo ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo.

21. Egzamino laikymo metu ekrane visada matyti iki egzamino pabaigos likęs laikas, bendras egzamino klausimų skaičius ir klausimo, kurį mato laikantysis, numeris.

22. Egzamino pradžioje kiekvienas asmuo kompiuteryje naršyklės lange, kuriame atidaryta teorijos egzaminų programa, įrašo savo asmens kodą. Pagal įrašytą asmens kodą, asmeniui ekrane pateikiami patikrinti jo asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė; taip pat pateikiamos egzamino laikymo sąlygos ir taisyklės, su kuriomis egzaminuojamas asmuo privalo sutikti po jomis esantį tuščią laukelį pažymėdamas varnele.

23. Egzaminuojamam asmeniui pagal skirtingas NCASMP 14.1–14.5 punktuose nurodytas asmenų kategorijas pateikiamas egzaminų, kuriuos jam leidžiama laikyti, sąrašas ir jų trukmė. Iš šio sąrašo asmuo išsirenka norimą laikyti egzaminą ir jį laiko.

24. Atsakius į visus egzamino metu pateiktus klausimus arba pasibaigus egzamino laikui, asmeniui, laikiusiam egzaminą, iškart pateikiamas egzamino rezultatas. Asmuo nesupažindinamas su egzamino metu padarytomis klaidomis.

25. Baigęs laikyti egzaminą, asmuo, gali laikyti kitos kategorijos asmenims skirtą teorijos egzaminą, jei tai iš anksto buvo suderinta su egzaminuotoju.

26. Teorijos egzamino metu naudotis informacijos šaltiniais, informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėtis su kitais asmenimis ir be pateisinamos priežasties palikti egzamino laikymo vietą draudžiama.

27. Jei asmuo nesilaiko šio aprašo 26 punkto reikalavimų, egzamino stebėtojas nutraukia egzamino tvarką pažeidusio asmens teorijos egzaminą, surašo egzamino nutraukimo dėl egzamino tvarkos pažeidimo aktą (priedas Nr. 1) ir egzaminas laikomas neišlaikytu. Pakartotinai laikyti teorijos egzaminą tokiam asmeniui gali būti leista laikyti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių skaičiuojant nuo egzamino nutraukimo datos.

28. Jeigu teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorijos egzamino rezultatas anuliuojamas, o teorijos egzaminas laikomas iš naujo be papildomo mokesčio.

29. Teorijos egzaminas išlaikomas, jei asmuo surenka ne mažiau kaip 80 proc. galimos balų sumos.

 

III. PRAKTIKOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

30. Praktikos egzaminą, priklausomai nuo atestuojamo asmens vykdomų aviacijos saugumo funkcijų, gali sudaryti šios dalys:

30.1. asmenų tikrinimas rankomis;

30.2. rankinio bagažo, bagažo skyriuje vežamo bagažo, krovinio ir pašto, oro uosto ar orlaivio atsargų (toliau – bagažas, krovinys arba atsargos) tikrinimas rankomis;

30.3. transporto priemonių tikrinimas.

31. Asmens tikrinimo praktinio egzamino metu vertinama, ar egzaminuojamas asmuo patikrina visas kūno ir aprangos vietas, nustatytas 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija (toliau – Sprendimas (ES) Nr. C(2015)8005), priedo 4–A priedėlyje ir ar pasirenkamas tinkamas patikrinimo būdas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-36, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04876

 

32. Vertinant gebėjimą praktiškai patikrinti bagažą, krovinį ar atsargas, egzaminuojamam pateikiama sukomplektuota rankinė, lagaminas, dėžutė ir kita, kur pridedama įprastų daiktų. Taip pat juose gali būti paslėptas ir draudžiamas daiktas (peilis, sprogmens imitacija ar kt.). Šioje egzamino dalyje vertinama, ar asmuo geba aptikti paslėptą draudžiamą daiktą (kai taikoma) ir ar pateikto bagažo, krovinio arba atsargų pavyzdžio tikrinimą atlieka nuosekliai, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

33. Tais atvejais, kai asmuo bagažą, krovinį ar atsargas tikrina su saugumo įranga, praktinio egzamino metu taip pat vertinama, ar egzaminuojamas asmuo moka elgtis su šia įranga ir ar geba naudotis jos funkcijomis.

34. Transporto priemonių tikrinimo praktinio egzamino metu asmeniui pateikiamos 3 iš 6 transporto priemonių atitinkamų vietų grupių, nurodytų Sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005 priedo 1.4.1 punkte. Šio egzamino metu vertinama, ar asmuo patikrina visas transporto priemonės vietas, kurias jam nurodyta patikrinti ir ar patikrinimas atliekamas pagal metodus, tinkamus aptikti tose vietose paslėptus draudžiamus daiktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-36, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04876

 

35. Asmuo praktikos egzamino užduotis turi atlikti ne ilgiau kaip per 10 minučių. Jeigu užtrunkama ilgiau, laikoma, kad egzaminuojamas asmuo neišlaikė atitinkamo praktikos egzamino.

36. Praktikos egzaminas vertinamas dešimties balų sistema. Praktinis egzaminas laikomas išlaikytu, jei egzaminuojamas asmuo surenka bent 8 balus iš 10.

37. Praktinio egzamino pradžioje egzaminuojamas asmuo turi 10 balų. Egzamino metu už kiekvieną nepatikrintą arba blogai patikrintą vietą, netinkamai parinktą tikrinimo metodą bei už nesugebėjimą naudotis tam tikra įrangos funkcija asmeniui minusuojama po vieną balą.

38. Su praktinio egzamino rezultatais asmuo supažindinamas iškart.

 

IV. VAIZDŲ ATPAŽINIMO EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

39. Vaizdų atpažinimo egzaminą laiko asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas naudojasi rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemų įranga.

40. Vaizdų atpažinimo egzamino metu asmenys vertinami naudojant kompiuterinę vaizdų atpažinimo programą.

41. Priklausomai nuo asmens vykdomų aviacijos saugumo funkcijų, asmeniui pateikiami šie vaizdų atpažinimo egzaminai:

41.1. daiktų, draudžiamų įsinešti į oro uosto riboto patekimo zoną ir orlaivio saloną, vaizdų atpažinimo testas;

41.2. daiktų, draudžiamų gabenti bagažo skyriaus vežamame bagaže, vaizdų atpažinimo testas;

41.3. daiktų, draudžiamų gabenti krovinyje ir pašto siuntose, vaizdų atpažinimo testas.

42. Vaizdų atpažinimo egzamino metu asmeniui pateikiama ne mažiau kaip 100 vaizdų.

43. Asmeniui, nespėjusiam per nustatytą laiką atlikti užduočių, papildomas laikas nesuteikiamas.

44. Vaizdų atpažinimo egzaminas laikomas išlaikytu, jei asmuo teisingai atpažįsta ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų vaizdų.

45. Asmeniui, pabaigusiam vaizdų atpažinimo egzaminą, egzamino rezultatas pateikiamas iš karto po jo laikymo.

 

V. PO AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ VYKDOMŲ EGZAMINŲ RENGIMO TVARKA

 

46. Asmenys, baigę aviacijos saugumo mokymą, laiko egzaminą, kurio metu jiems pateikiami klausimai su galimais atsakymais; taip pat gali būti pateikiami ir atviri klausimai.

47. Klausimyne turi būti įtraukti bent 3 skirtingi klausimai iš kiekvieno modulio, pagal kurį buvo mokomas asmuo.

48. Egzamino trukmę instruktorius nustato atsižvelgdamas į pateikiamų klausimų skaičių ir kiekvienam testo klausimui su galimais atsakymų variantais atsakyti skiria ne mažiau kaip 2 minutes; klausimams be atsakymų variantų skiria ne mažiau kaip 5 minutes.

 

VI. INSTRUKTORIAUS AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMO MEDŽIAGOS VERTINIMAS

 

49. Instruktoriaus aviacijos saugumo mokymo medžiagą (toliau – mokymo medžiaga) sudaro:

49.1. instruktoriaus mokymo gairės, parengtos pagal šio aprašo 2 priede pateiktą formą;

49.2. dalomoji medžiaga;

49.3. skaidrės ir kita vaizdinė medžiaga;

49.4. pasakojamoji dalis.

50. Kiekvienam mokymo moduliui turi būti parengtos atskiros mokymo gairės, dalomoji medžiaga, skaidrės ir pasakojamosios dalys.

51. Mokymo gairėse nurodomas modulio pavadinimas, numeris, preliminari dėstymo trukmė, parengimo data, modulio dėstymo uždaviniai, pagrindinės instruktoriaus pastabos, ką jis turi atlikti ar kokias papildomas priemones numatyti rengiantis mokyti pagal atitinkamą modulį (pvz., parengti draudžiamų daiktų pavyzdžius, padaryti oro uosto plano kopiją, sužinoti oro uosto patekimo kontrolės procedūras, parengti įrangą demonstruoti videomedžiagą, susitarti su oro uostu dėl galimybės vykdyti praktinius užsiėmimus, gauti leidimus patekti į riboto patekimo vietą ar kt.). Taip pat nurodoma preliminari dėstymo trukmė, pagrindinės modulio temos, po kuriomis pateikiamos nuorodos į pagalbines mokymo priemones (dalomąją medžiagą, skaidres, pasakojamąsias dalis), mokymo turinys, chronologiška instruktoriaus veiksmų santrauka (pvz., nurodo, kad demonstruos skaidres, kalbės apie tam tikrą procedūrą, demonstruos draudžiamus daiktus ar kt.), pagrindiniai mokymo aspektai, kurie bus pabrėžiami mokymo metu. Visa informacija pateikiama chronologine tvarka, kaip bus perteikiama mokymo metu.

52. Dalomoji medžiaga turi būti parengta atsižvelgiant į kiekvieną modulio temą. Joje turi būti nurodytas numeris, kuris vėliau naudojamas gairėse teikiant nuorodas į šią dalomąją medžiagą, parengimo data ir puslapių numeriai. Dalomojoje medžiagoje gali būti perteikiamos tam tikros procedūros, veiksmai, daiktų, objektų ar kitokie pavyzdžiai, reikalingi išsamiau atskleisti dėstomą temą.

53. Skaidrėse turi būti nurodytas kiekvienos skaidrės numeris, kuris naudojamas gairėse teikiant nuorodas į skaidres, ir parengimo data. Jose perteikiamos pagrindinės tezės ir pagrindiniai mokymo aspektai bei svarbi vaizdinė medžiaga. Skaidrėse taip pat gali būti demonstruojami dokumentų ir daiktų pavyzdžiai (pvz., oro uosto planas, leidimų ir draudžiamų daiktų pavyzdžiai ar kt.).

54. Kiekviena pasakojamoji dalis turi būti sunumeruota, kad gairėse būtų galima teikti nuorodas į jas. Jose taip pat turi būti nurodyta parengimo data. Pasakojamojoje dalyje turi būti perteikiama esmė, aprašyta, ką kalbės instruktorius rodydamas kiekvieną skaidrę ir aprašytos teisės aktų nuostatos, išsamiai paaiškinant, kaip jos turi būti įgyvendinamos.

55. Dalomoji medžiaga, skaidrės ir pasakojamosios dalys pridedamos prie mokymo gairių.

56. Prie mokymų medžiagos turi būti pridedamas mokymo medžiagos atnaujinimo lapas, kuriame instruktorius įrašo mokymo medžiagos atnaujinimo duomenis. Šiame lape turi būti: modulio pavadinimas, temų, kurios atnaujinamos, pavadinimai, su tomis temomis susijusios dalomosios medžiagos, skaidrių ir pasakojamųjų dalių numeriai ir informacijos atnaujinimo data.

57. Aviacijos saugumo instruktoriaus parengtą mokymų medžiagą vertina CAA ir patikrina parengtos medžiagos atitiktį šio aprašo 40–47 punktų reikalavimams ir joje pateiktos informacijos bei duomenų atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams ir jų išsamumą.

 

VII. NUOTOLINIO MOKYMO PRIEMONIŲ TVIRTINIMAS

 

58. Teisę ūkio subjektams vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal NCASMP reikalavimus suteikia CAA.

59. CAA, patvirtindama atitinkamas ūkio subjekto mokymo priemones, suteikia teisę ūkio subjektui vykdyti nuotolinius aviacijos saugumo mokymus pagal atskirus modulius ir skelbia šį sąrašą CAA interneto svetainėje.

60. Ūkio subjektas, siekiantis, kad jam būtų suteikta teisė vykdyti aviacijos saugumo mokymus nuotoliniu būdu, CAA turi pateikti:

60.1. NCASMP 36.1–36.5 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis;

60.2. mokymo medžiagą, atitinkančią šio aprašo 49.3 ir 49.4 punktų nuostatų reikalavimus, kurios pagrindu bus vykdomi nuotoliniai mokymai;

60.3. nuotolinio mokymo priemonių naudojimo metodiką, kurioje aprašomi priemonių veikimo ir pritaikymo aspektai, asmenų žinių įvertinimo sistema ir egzaminavimo tvarka;

60.4. nemokamą prieigą prie nuotolinio mokymo priemonių bent nuotolinių mokymų vertinimo laikotarpiui tam, kad būtų galima praktiškai išbandyti nuotolinio mokymo priemones ir įsitikinti, kad jos atitinka pateiktą mokymo medžiagą ir naudojimo metodiką.

61. Vertindama nuotolinio mokymo priemones CAA praktiškai jas išbando ir įvertina jų atitiktį nustatytiems teisės aktų reikalavimams.

 

VIII. ATESTAVIMO APSKAITA

 

62. Teorijos egzamino rezultatai saugomi CAA kompiuterinės teorijos egzaminų laikymo programos duomenų bazėje.

63. Kiekvienos praktikos egzamino dalies laikymo suvestinę (popierinėje arba kompiuterinėje laikmenoje) egzamino metu pildo už atestavimą atsakingas CAA darbuotojas. Suvestinėje nurodoma egzamino data, asmens, laikančio egzaminą, vardas ir pavardė, įmonės, kurioje dirba asmuo, pavadinimas, praktikos egzamino dalies pavadinimas, pažymimos klaidos, jei tokių padaro egzaminą laikantis asmuo, bei egzamino vertinimas.

64. Vaizdų atpažinimo egzamino rezultatai saugomi CAA kompiuterinės vaizdų atpažinimo programos duomenų bazėje.

 

IX. AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS“

 

65. Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimą (toliau – pažymėjimas) išduoda CAA Aviacijos saugumo skyriaus atsakingas darbuotojas.

66. Pažymėjime įrašomos aviacijos saugumo funkcijos, kurias gali vykdyti pažymėjime nurodytas darbuotojas, ir jų galiojimo data.

67. Aviacijos saugumo funkcijų (t.y. asmenų, keleivių, daiktų ir bagažo; bagažo skyriaus bagažo; krovinių ir pašto; oro uosto atsargų; orlaivio atsargų; transporto priemonių; patekimo kontrolės, patruliavimo ir stebėjimo) tikrinimo rankomis ir vizualiai atestacijos galiojimo data pažymėjime rašoma pagal konkrečios funkcijos (pvz., asmenų ir rankinio bagažo tikrinimo, transporto priemonių tikrinimo ar kt.) teorijos egzamino išlaikymo datą, prie jos pridedant galiojimo trukmę (t. y. trejus metus), bei tikrinimo rentgeno įranga ir SAS atestacijos galiojimo data rašoma pagal konkrečios funkcijos teorijos, darbo su rentgeno įranga, vaizdų atpažinimo ir praktinių gebėjimų egzaminų datas, iš kurių pasirenkama ankščiausiai išlaikyto egzamino data, prie jos pridedant galiojimo trukmę (t. y. trejus metus).

68. CAA Aviacijos saugumo skyriaus atsakingas darbuotojas iš įmonės arba įmonės darbuotojo gavęs informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už Aviacijos saugumo darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą ir Aviacijos saugumo egzaminų duomenų bazėje patikrinęs, ar įmonės darbuotojas sėkmingai išlaikė visus įmonės prašyme nurodytus egzaminus, bei Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų įmokų duomenų bazėje patikrinęs, ar sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, nedelsia ir teikia užsakymą pažymėjimui gaminti. Pažymėjimas turi būti išduodamas per 10 darbo dienų nuo įmonės arba įmonės darbuotojo informacijos apie sumokėtą valstybės  rinkliavą CAA pateikimo dienos.

69. Apie pagamintą pažymėjimą CAA Aviacijos saugumo skyriaus atsakingas darbuotojas nedelsdamas informuoja įmonę, kurios darbuotojui turi būti išduotas pažymėjimas.

70. Pažymėjimą gali atsiimti įmonės darbuotojas, kuriam išduodamas pažymėjimas, CAA pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pažymėjimo keitimo atveju – ir ankstesnį pažymėjimą, jeigu jis nėra prarastas), arba įmonės, kurio darbuotojui turi būti išduodamas pažymėjimas, vadovas ar įmonės saugumo vadovas.

71. Pažymėjimai registruojami Kvalifikacijos pažymėjimų žurnale. Šiame žurnale nurodomas pažymėjimo numeris, darbuotojo, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas ir pavardė, įmonės, kurioje darbuotojas dirba, pavadinimas, pažymėjimo išdavimo data, pažymėjimo galiojimo data, darbuotojo, kuriam išduodamas pažymėjimas arba įmonės, kurio darbuotojui turi būti išduodamas pažymėjimas, vadovo ar įmonės saugumo vadovo vardas, pavardė ir parašas, pažymėjimą išdavusio CAA Aviacijos saugumo skyriaus atsakingo darbuotojo parašas, pažymėjimo grąžinimo data, CAA Aviacijos saugumo skyriaus atsakingo darbuotojo, priėmusio grąžintą pažymėjimą, parašas.

72. Darbuotojas, praradęs ar sugadinęs pažymėjimą, arba pasikeitus pažymėjime nurodytiems duomenims, privalo nedelsti ir apie tai raštu informuoti CAA. Tam, kad būtų išduotas naujas pažymėjimas, įmonės darbuotojas pateikia CAA prašymą išduoti naują pažymėjimą suderinęs tai su įmonės vadovu arba prašymą pateikia įmonės vadovas.

73. Pažymėjimas laikomas galiojančiu iki pažymėjime nurodytos vėliausios datos

Papildyta skyriumi:

Nr. 4R-175, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20934

 

_________________


Aviacijos saugumo mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(egzamino stebėtojo pareigos; vardas ir pavardė)

 

Direktoriui

 

EGZAMINO NUTRAUKIMO DĖL EGZAMINUOJAMOJO SUKČIAVIMO AKTAS

 

................... Nr. ..................

Vilnius

 

Vadovaudamasis Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4R-114 patvirtinto Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo 27 punktu, informuoju, kad:

.................................. (metai, mėnuo, diena; tikslus egzamino laikas) aviacijos saugumo teorijos egzamino metu egzaminuojamasis .................................... (vardas, pavardė) naudojosi informacijos šaltiniais, informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėjosi su kitais asmenimis, be pateisinamos priežasties paliko egzamino laikymo vietą (reikiamą pabraukti) ir dėl šių aplinkybių jo egzaminas buvo nutrauktas ir egzaminas laikomas neišlaikytu.

Papildomos aplinkybės:

 

 

Stebėtojas

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

Akte išdėstytas aplinkybes liudijantys asmenys:

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

_________________


Aviacijos saugumo mokymų organizavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

Aviacijos saugumo instruktoriaus rengiamos mokymo medžiagos forma

 

Instruktoriaus mokymo gairės

Puslapio Nr.

 

Parengimo data:

 

Modulio pavadinimas:

 

Modulio Nr. (pagal NCASMP 1 priedą):

 

 

Modulio trukmė:

 

Modulio dėstymo uždaviniai, ką darbuotojas išmoks išklausęs šį mokymo modulį:

1.

2.

3.

...

 

Pagrindinės instruktoriaus pastabos, ką reikia padaryti rengiantis mokymams

1.

2.

3.

...

 

Trukmė (min.)

Pagrindinės modulio temos / nuorodos į pagalbines priemones (dalomoji medžiaga, skaidrės, parengtas pasakojimas ir kt.)

Mokymo turinys / instruktoriaus veiksmų santrauka / pagrindiniai mokymo aspektai, kurie bus pabrėžiami mokymo metu

...

...

...

...

...

...

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-175, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20934

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4R-114 „Dėl aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-36, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04876

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4R-114 „Dėl Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo