Suvestinė redakcija nuo 2020-11-24

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 30-986, i. k. 1041100NUTA00000200

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-30:

Nr. 958, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24256

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą

 

2004 m. vasario 23 d. Nr. 200

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 5 dalimi, 41 straipsnio 1, 2, 6 ir 8 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 ir 3 dalimis, 91 straipsniu, 97 straipsnio 4 dalimi, 98 straipsniu, 141 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 162 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 4 dalimi, 19 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktais, 19straipsnio 1 dalimi, 23 straipsniu ir įgyvendindama 2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

Nr. 1296, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24705

 

1. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

1.1. prižiūrėti tabako gaminių sudėties ir kokybės rodiklių, ženklinimo atitiktį Įstatyme nustatytiems reikalavimams;

1.2. suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, patvirtinti Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą;

1.3. atlikti įgaliotos institucijos:

1.3.1. kuri, nustačiusi arba turėdama pagrįstų priežasčių manyti, kad konkrečios elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai, taiko laikinąsias priemones, nurodytas Įstatymo 98 straipsnyje, ir informuoja Europos Komisiją ir Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių kompetentingas valdžios institucijas apie priemones, kurių imtasi, funkcijas;

1.3.2. kuri turi teisę prašyti elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojų, importuotojų ir platintojų pateikti papildomos, negu nurodyta Įstatymo 9straipsnio 2 ir 3 dalyse, informacijos, funkcijas;

1.3.3. į kurią tabako gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę kreiptis dėl įvertinimo, ar tabako gaminys turi pridėtinį tabako gaminio kvapą ar skonį, ar jo gamybai buvo panaudoti draudžiami priedai ar kvapiosios medžiagos ir ar tabako gaminio sudėtyje yra toks priedų kiekis, dėl kurio žymiai ir išmatuojamai padidėja atitinkamo tabako gaminio priklausomybės sukėlimo geba, toksiškumas arba kancerogeninės, mutageninės arba toksiškai veikiančios reprodukciją (toliau – KMR) savybės, funkcijas.

2. Įgalioti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą:

2.1. prižiūrėti tabako gaminių ženklinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams;

2.2. atlikti įgaliotos institucijos, kuri, siekdama užkirsti kelią tarpvalstybinei nuotolinei prekybai elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis, bendradarbiauja su Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių įgaliotomis institucijomis, funkcijas;

2.3. pranešti Europos Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi uždraudžiant tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius;

2.4. patvirtinti Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį, taip pat tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašą.

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

3.1. patvirtinti vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkinius;

3.2. patvirtinti su metimu rūkyti susijusios informacijos, nurodytos Įstatymo 83 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turinį ir jos pateikimo tvarkos aprašą.

4. Įgalioti Sveikatos apsaugos ministeriją:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

4.1. vadovaujantis moksliniais tyrimais pagrįstais įrodymais, priimti sprendimus dėl:

4.1.1. tabako gaminių, kuriuose esančių priedų kiekis yra toks, kad vartojimo metu žymiai ar išmatuojamai padidėja tabako gaminio priklausomybės sukėlimo geba, toksiškumas arba KMR savybės, tiekimo rinkai uždraudimo;

4.1.2. tabako gaminio sudedamųjų dalių, pasižyminčių įprantamąsias tabako gaminio savybes didinančiu poveikiu, uždraudimo naudoti tabako gaminyje;

4.2. suderinus su:

4.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, nustatyti rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus;

4.2.2. Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, patvirtinti:

4.2.2.1. Neteko galios nuo 2018-06-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 623, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10876

 

4.2.2.2. tvarkos aprašą ir sąlygas, kuriomis tabako gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę kreiptis į šio nutarimo 1 punkte nurodytą įgaliotą instituciją dėl įvertinimo, ar tabako gaminys turi pridėtinį tabako gaminio kvapą ar skonį, ar jo gamybai buvo panaudoti draudžiami priedai ar kvapiosios medžiagos ir ar tabako gaminio sudėtyje yra toks priedų kiekis, dėl kurio žymiai ir išmatuojamai padidėja atitinkamo tabako gaminio priklausomybės sukėlimo geba, toksiškumas arba KMR savybės;

4.3. patvirtinti šio nutarimo 4.1.1 papunktyje nurodytų sprendimų priėmimo tvarkos aprašą;

4.4. patvirtinti Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos (įspėjimų) pateikimo tabako gaminių mažmeninės prekybos vietose tvarkos aprašą.

4.5. patvirtinti Tyrimo dėl elektroniniais ryšiais skleidžiamos Lietuvos Respublikos rinkai skirtos tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamos ar šiais gaminiais vykdomos vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atlikimo tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

 

5. Įgalioti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

5.1. patvirtinti Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodytos didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimo ir registravimo tvarkos aprašą;

5.2. priimti Įstatymo 141 straipsnio 5 dalyje nurodytas kasmetines išorės auditoriaus ataskaitas.

5.3. generuoti ir suteikti unikalius identifikatorius pagal Reglamento (ES) 2018/574
8, 9, 11 ir 13 straipsnius arba atsižvelgiant į Reglamento
(ES) 2018/574 3 straipsnio 2 ir 3 dalis atrinkti ir paskirti subjektą, kuris generuotų ir suteiktų šiame papunktyje nurodytus unikalius identifikatorius;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 852, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13752

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

 

5.4. įgyvendinti Reglamento (ES) 2018/574 3 straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nustatytas pareigas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

 

6. Įgalioti Nacionalinį akreditacijos biurą patvirtinti (akredituoti) ir prižiūrėti laboratorijas, kuriose gali būti atliekami Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje ir (ar) 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų kiekio tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

 

61. Įgalioti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją patvirtinti Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo ir informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimo tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. 1296, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24705

 

7. Paskirti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nacionaline administratore pagal Reglamento (ES) 2018/574 25 straipsnio 1 dalies k punktą.

Papildyta punktu:

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

 

8. Nustatyti, kad, bendradarbiaudamos su Europos Sąjungos institucijomis ir vykdydamos Įstatyme nustatytus Lietuvos Respublikos įsipareigojimus arba Europos Komisijos prašymu, visą reikiamą informaciją pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Žemės ūkio ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 270, 2011-03-09, Žin., 2011, Nr. 31-1447 (2011-03-15), i. k. 1111100NUTA00000270

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 480, 2015-05-13, paskelbta TAR 2015-05-14, i. k. 2015-07349

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1020, 2015-09-23, paskelbta TAR 2015-09-28, i. k. 2015-14300

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 958, 2016-09-28, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24256

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 571, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-18, i. k. 2018-10028

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 623, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10876

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 852, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-31, i. k. 2018-13752

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1150, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21819

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1296, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo