Suvestinė redakcija nuo 2021-01-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 2-52, i. k. 1102310ISAK001V-830

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 1V-565, 2019-06-21, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10029

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-830

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 11 dalimi,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą.

2. Laikinojo pažymėjimo formą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010-12-30 raštu Nr. (6.2)V4-1180

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-830

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-565

redakcija)

 

 

LAIKINOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja laikinojo pažymėjimo išdavimą, galiojimą ir negaliojančio laikinojo pažymėjimo naikinimą.

2. Laikinasis pažymėjimas yra asmens dokumentas, skirtas Lietuvos Respublikos piliečio (toliau – pilietis), praradusio asmens tapatybės kortelę, pasą ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybei patvirtinti, iki piliečiui išduodama nauja asmens tapatybės kortelė ar naujas pasas.

3. Laikinąjį pažymėjimą išduoda Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai laikinajam pažymėjimui gauti (toliau – Migracijos departamento skyrius).

 

II skyrius

LAIKINOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

4. Laikinasis pažymėjimas piliečio pageidavimu išduodamas, kai:

4.1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro  2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200 / V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka Migracijos departamentui pateiktame prašyme išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba prašyme išduoti (pakeisti) pasą pažymima, kad pilietis pageidauja gauti laikinąjį pažymėjimą;

4.2. pateikiama viena piliečio nuotrauka, atitinkanti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai).

5. Laikinasis pažymėjimas išduodamas aprašo 4 punkte nurodyto atitinkamo prašymo ir nuotraukos pateikimo Migracijos departamentui dieną, jeigu Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įsitikinama piliečio asmens tapatybe ir dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės nekyla jokių abejonių.

6. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo arba kyla abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir (ar) tapatybės, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas sutikrina nuotrauką (veido atvaizdą) su nuotrauka (veido atvaizdu), esančiais prašyme išduoti asmens dokumente. Jeigu asmens dokumentą išdavė Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga (toliau – konsulinė įstaiga), Migracijos departamentas konsulinei įstaigai arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatiniam archyvui (toliau – Diplomatinis archyvas) (jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą persiųstas jam saugoti) nedelsiant išsiunčia prašymą atsiųsti prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją. Konsulinė įstaiga ar Diplomatinis archyvas, gavę šį prašymą, nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčia prašymo išduoti asmens dokumentą kopiją prašymą pateikusiam Migracijos departamento skyriui.

Laikinasis pažymėjimas išduodamas, kai nelieka abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai Migracijos departamentui pateikiamas aprašo 4 punkte nurodytas prašymas ir nuotrauka.

7. Laikinasis pažymėjimas neišduodamas, jeigu atlikus aprašo 6 punkte nurodytą patikrinimą nepavyksta nustatyti piliečio asmens duomenų ir (ar) tapatybės.

8. Laikinajame pažymėjime pagal Gyventojų registro duomenis turi būti nurodyti šie piliečio asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir asmens kodas. Laikinajame pažymėjime parašui skirtoje vietoje turi būti piliečio parašas, o nuotraukai skirtoje vietoje – priklijuota piliečio nuotrauka. Jeigu laikinasis pažymėjimas išduodamas piliečiui iki 14 metų arba pilietis nesugeba pasirašyti dėl fizinės negalios ar neveiksnumo, tai laikinajame pažymėjime parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys. Laikinajame pažymėjime taip pat nurodoma: jį išdavusio Migracijos departamento skyriaus pavadinimas, jo išdavimo data, numeris ir data, iki kada jis galioja.

9. Laikinajame pažymėjime Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę ir pasirašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-41, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00490

 

10. Duomenys laikinajame pažymėjime įrašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (-ai) ir pavardė – Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka.

11. Išduotas laikinasis pažymėjimas registruojamas Išduotų laikinųjų pažymėjimų registre (aprašo priedas). Šis registras saugomas 1 metus.

12. Laikinajam  pažymėjimui tapus netinkamam naudoti ar piliečiui jį praradus, šio piliečio pageidavimu jam išduodamas naujas laikinasis pažymėjimas. Naujam laikinajam pažymėjimui gauti Migracijos departamento skyriui, kuriame buvo išduotas ankstesnis laikinasis pažymėjimas, pateikiamas laisvos formos prašymas ir viena nuotrauka, atitinkanti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus.

Piliečio išvaizda, pateikta nuotrauka ir laisvos formos prašyme nurodyti piliečio asmens duomenys bei parašas sutikrinami su piliečio veido atvaizdu, asmens duomenimis ir parašu, esančiais Gyventojų registre ir dokumentuose, kurie buvo gauti išduodant ankstesnį laikinąjį pažymėjimą. Nesant abejonių dėl piliečio asmens duomenų ir tapatybės, naujas laikinasis pažymėjimas piliečiui išduodamas kreipimosi į Migracijos departamento skyrių dėl naujo laikinojo pažymėjimo išdavimo dieną. Šis pažymėjimas registruojamas Išduotų laikinųjų pažymėjimų registre, o šio registro „Pastabų“ skiltyje pažymima, kad naujas laikinasis pažymėjimas piliečiui išduotas vietoj netinkamo naudoti ar prarasto laikinojo pažymėjimo. Jeigu atlikus šiame punkte nustatytą patikrinimą nepavyksta nustatyti piliečio asmens duomenų  ir (ar) tapatybės, naujas laikinasis pažymėjimas jam neišduodamas.

 

III SKYRIUS

LAIKINOJO PAŽYMĖJIMO GALIOJIMAS IR NEGALIOJANČIO LAIKINOJO PAŽYMĖJIMO NAIKINIMAS

 

13. Laikinasis pažymėjimas galioja iki naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso išdavimo, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo laikinojo pažymėjimo išdavimo dienos.

14. Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, pateikiamas laikinasis pažymėjimas. Šis dokumentas specialiu prietaisu pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimančiam piliečiui, jo įgaliotam asmeniui, neveiksnaus piliečio globėjui ar kitam teisėtam atstovui. Jeigu atsisakoma paimti grąžinamą nebegaliojantį laikinąjį pažymėjimą, šis pažymėjimas turi būti sunaikinamas aprašo 16 punkte nurodyta tvarka.

15. Jeigu atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą nepateikiamas laikinasis pažymėjimas, tai Išduotų laikinųjų pažymėjimų registro skiltyje „Pastabos“ pažymima, kad šis laikinasis pažymėjimas negrąžintas.

16. Migracijos departamentas iki naujos asmens tapatybės kortelės ar naujo paso išdavimo neatsiimtus laikinuosius pažymėjimus specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojančius ir sunaikina Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

_________________

 

Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos

aprašo

priedas

 

(Išduotų laikinųjų pažymėjimų registro forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

IŠDUOTŲ LAIKINŲJŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS___________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Piliečio pavardė ir vardas (-ai)

Laikinojo pažymėjimo išdavimo data

Laikinojo pažymėjimo gavimo data ir piliečio parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

____________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

______________

(vardas (-ai) ir pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-830

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2021 m. sausio 13 d.

įsakymo Nr. 1V-41 redakcija)

 

(Laikinojo pažymėjimo forma)

 

LAIKINASIS PAŽYMĖJIMAS

 

________ Nr. ________

(data)           

 

 

__________________________________________________________________________

(vardas (-ai)

 

__________________________________________________________________________

(pavardė)

 

__________________________________________________________________________

(gimimo data)

 

__________________________________________________________________________

(gimimo vieta)

 

__________________________________________________________________________

(asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(parašas)

 

Nuotraukos vieta

_______________________

(laikinąjį pažymėjimą išdavusio Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyriaus  pavadinimas)

Laikinasis pažymėjimas galioja iki

_______________________

 

 

____________

(pareigos)

_____________

(parašas)

______________

(vardas (-ai) ir pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-565, 2019-06-21, paskelbta TAR 2019-06-21, i. k. 2019-10029

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-41, 2021-01-13, paskelbta TAR 2021-01-13, i. k. 2021-00490

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo