Suvestinė redakcija nuo 2013-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 35-1265, i. k. 1062270ISAK0001R-99

 

Nauja redakcija nuo 2007-07-15:

Nr. 1R-276, 2007-07-10, Žin. 2007, Nr. 78-3163 (2007-07-14), i. k. 1072270ISAK001R-276

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

2006 m. kovo 27 d. Nr. 1R-99

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572; 2006, Nr. 130-4890) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir siekdamas gerinti antrinės teisinės pagalbos kokybę, efektyvumą bei ekonomiškumą,

nustatau advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių:

1. Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje – 22.

2. Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje – 16.

3. Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje – 12.

4. Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje – 12.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-21, 2012-01-26, Žin., 2012, Nr. 13-583 (2012-01-28), i. k. 1122270ISAK0001R-21

 

5. Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje – 9.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-201, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 85-4292 (2013-08-03), i. k. 1132270ISAK001R-201

 

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-276, 2007-07-10, Žin., 2007, Nr. 78-3163 (2007-07-14), i. k. 1072270ISAK001R-276

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-99 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-21, 2012-01-26, Žin., 2012, Nr. 13-583 (2012-01-28), i. k. 1122270ISAK0001R-21

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-99 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-201, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 85-4292 (2013-08-03), i. k. 1132270ISAK001R-201

Dėl teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1R-99 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo" pakeitimo