Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2016-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 29-985, i. k. 1061100NUTA00000221

 

Nauja redakcija nuo 2016-02-23:

Nr. 142, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03339

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), LICENCIJAVIMO, VIETOS REGISTRAVIMO, IMPORTO IR EKSPORTO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR ŠIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 9 d. Nr. 221

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu ir siekdama užtikrinti, kad būtų įgyvendintos 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12), ir 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo asmenims išduotos licencijos ir specialiosios licencijos verstis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), ir veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimai lieka galioti.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 142
redakcija)

 

 

 

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), LICENCIJAVIMO, VIETOS REGISTRAVIMO, IMPORTO IR EKSPORTO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR ŠIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, susijusią su:

1.1. licencijų ir specialiųjų licencijų, suteikiančių subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (toliau – licencijos, specialiosios licencijos), išdavimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimu, licencijų ir specialiųjų licencijų patikslinimu, licencijų ir specialiųjų licencijų dublikatų išdavimu;

1.2. veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimų, suteikiančių subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
(toliau – veiklos vietos registracijos pažymėjimai), veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiųjų registracijos pažymėjimų (toliau – veiklos vietos specialieji registracijos pažymėjimai) išdavimu, patikslinimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimu, dublikatų išdavimu;

1.3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo, eksporto leidimų (toliau – leidimai) išdavimu, galiojimo pratęsimu ir sustabdymu, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimu;

1.4. veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), priežiūra ir kontrole.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 273/2004), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 111/2005), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1011), ir 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 2015/1013).

3. Licencijas, specialiąsias licencijas, veiklos vietos registracijos pažymėjimus, veiklos vietos specialiuosius registracijos pažymėjimus ir jų dublikatus išduoda, licencijų, specialiųjų licencijų, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, veiklos vietos specialiųjų registracijos pažymėjimų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą ir galiojimą panaikina, licencijas, specialiąsias licencijas, veiklos vietos registracijos pažymėjimus, veiklos vietos specialiuosius registracijos pažymėjimus patikslina, leidimus išduoda, jų galiojimą sustabdo ar galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą pratęsia ir panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įvertinęs Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos (toliau – Komisija) rekomendacinius siūlymus (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma išduoti dublikatus). Išduodamos licencijos, specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimai, veiklos vietos specialieji registracijos pažymėjimai, leidimai gali būti popierinės formos, o atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones – elektroninės formos.

4. Komisijos personalinę sudėtį tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius. Komisiją sudaro Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ar jų įgaliotų institucijų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai, po vieną atstovą iš kiekvienos institucijos. Rengiant siūlymus dėl licencijų ir (arba) specialiųjų licencijų išdavimo, Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ar jo įgaliotos specializuotos policijos įstaigos atstovai. Komisija savo darbe vadovaujasi darbo reglamentu, kurį, suderinęs su Komisijos veikloje dalyvaujančių institucijų atstovais, tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.

5. Informacija apie licencijos, specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, licencijos, specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo patikslinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje, taip pat ne vėliau kaip per 5 darbo dienas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje. Nurodomi šie duomenys:

5.1. subjekto rekvizitai (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas ir buveinė);

5.2. licencijos, specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo numeris;

5.3. licencijos, specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo ar jų dublikatų išdavimo (jeigu išduota), patikslinimo (jeigu patikslinta), galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo (jeigu galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas ar galiojimas panaikintas) data.

6. Jeigu subjektas dokumentus pateikia ne valstybine kalba, kartu jis turi pateikti ir tų dokumentų patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), LICENCIJAVIMAS

 

7. Licencija išduodama Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 I priede nurodytos formos.

8. Specialiosios licencijos formą tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

9. Subjektas, norintis gauti licenciją, vienu iš Įstatymo 4 straipsnio 19 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką, kurioje pateikiama Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija, taip pat pateikia:

9.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų (patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos) kopijas, patvirtintas subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

9.2. subjekto atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams deklaraciją pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą formą.

10. Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą (ar statusą), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 2 dalyje, ir norintis gauti licenciją, arba subjektas, norintis gauti specialiąją licenciją, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui vienu iš Įstatymo 4 straipsnio 19 dalyje nustatytų būdų pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką ir Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytą dokumentą.

11. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką išduoti licenciją arba specialiąją licenciją ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių subjektui negalėtų būti išduota licencija arba specialioji licencija:

11.1. gauna informaciją iš:

11.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) – ar subjektas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

11.1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ar subjektas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

11.1.3. teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas subjektas, – ar subjektas vykdo įsipareigojimus muitinei;

11.1.4. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

11.1.4.1. apie fizinį asmenį, dėl kurio buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokios valstybės baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą bet kokį tyčinį nusikaltimą, kol neišnyko ar nebuvo panaikintas teistumas, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

11.1.4.2. apie juridinį asmenį, dėl kurio Lietuvos Respublikoje buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokį tyčinį nusikaltimą, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

11.1.4.3. apie fizinį asmenį, kuris padarė administracinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 62, 65, 66, 71, 339, 340 straipsniuose, ir nėra praėję vieni metai nuo administracinio nurodymo ar administracinės nuobaudos įvykdymo dienos – duomenys teikiami iš Administracinių nusižengimų registro;

Punkto pakeitimai:

Nr. 142, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03339

 

11.1.5. Policijos departamento – apie fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka skirtus vieną ar kelis teismo įpareigojimus, kol galioja įpareigojimai;

11.2. patikrina subjekto registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

11.3. patikrina, ar subjektas turi licenciją vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti);

11.4. patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

12. Taisyklių 11.1 papunktyje nurodytos institucijos turi pateikti informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 11.1 papunktyje nurodyto kreipimosi gavimo. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, prašytos informacijos nepateikia ir nepraneša apie objektyvias priežastis, dėl kurių 5 darbo dienų termino informacijai pateikti nepakanka, laikoma, kad ta institucija informacijos, dėl kurios licencija subjektui negalėtų būti išduota, neturi.

13. Licencija patikslinama (išduodama nauja licencija su patikslintais rekvizitais), jeigu numatoma keisti Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 3 straipsnio 2 dalies b punkte i papunktyje nurodytą informaciją.

14. Subjektas, norintis patikslinti licenciją, vienu iš Įstatymo 4 straipsnio 19 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

15. Specialioji licencija patikslinama (išduodama nauja specialioji licencija su patikslintais rekvizitais ir (ar) informacija) Įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

16.  Subjektas, norintis patikslinti specialiąją licenciją, vienu iš Įstatymo 4 straipsnio 19 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką. Jeigu keičiasi veiklos vietos adresas, subjektas pateikia ir Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytą dokumentą.

17. Sprendimas dėl licencijos ar specialiosios licencijos išdavimo, atsisakymo ją išduoti, jos patikslinimo ar nepatikslinimo priimamas per Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

18. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas raštu gali prašyti subjektą pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

19.  Subjektas, praradęs licencijos arba specialiosios licencijos originalą, privalo raštu apie tai pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustatoma, kad licencija arba specialioji licencija prarasta (dingo).

20.  Subjektas, praradęs popierinę licenciją arba popierinę specialiąją licenciją, sugadinęs popierinę licenciją arba popierinę specialiąją licenciją, vienu iš Įstatymo 4 straipsnio 19 dalyje nustatytų būdų pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką išduoti licencijos arba specialiosios licencijos dublikatą.

21. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių Taisyklių 20 punkte nustatytų dokumentų gavimo išduoda popierinės licencijos arba popierinės specialiosios licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

22. Licencija, specialioji licencija neišduodamos ir nepatikslinamos Įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais.

23. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos arba specialiosios licencijos galiojimą sustabdo Įstatymo 4 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais ir terminui.

24. Atsižvelgdamas į priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti licencijos arba specialiosios licencijos galiojimą, pobūdį, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę nustatyti terminą (ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai) šioms priežastims pašalinti.

25. Licencijos arba specialiosios licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Įstatymo 4 straipsnio 15 dalyje nustatytais atvejais.

26. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos arba specialiosios licencijos galiojimą panaikina Įstatymo 4 straipsnio 16 dalyje nustatytais atvejais.

27.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sprendimą dėl licencijos arba specialiosios licencijos galiojimo panaikinimo priima ir licencijos arba specialiosios licencijos galiojimo pabaigos datą nustato atsižvelgdamas į licencijos arba specialiosios licencijos turėtojo turimą pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kiekį.

28.  Subjektas, kurio licencijos arba specialiosios licencijos galiojimas panaikinamas, privalo grąžinti licenciją arba specialiąją licenciją (jeigu išduota popierinė licencija arba specialioji licencija) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ANTROS IR (ARBA) TREČIOS KATEGORIJŲ NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), VIETOS REGISTRAVIMAS

 

29. Veiklos vietos registracijos pažymėjimas išduodamas Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 II priede nustatytos formos, atsižvelgiant į šio reglamento 9 straipsnio 3 dalį.

30. Veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo formą tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

31. Subjektas, norintis gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą, vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką, kurioje pateikiama Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, taip pat pateikia:

31.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų (patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos) kopijas, patvirtintas subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

31.2. subjekto atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams deklaraciją pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą formą.

32. Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą (ar statusą), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje, ir norintis gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą, arba subjektas, norintis gauti veiklos vietos specialųjį registracijos pažymėjimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką ir Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytą dokumentą.

33. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimą ar veiklos vietos specialųjį registracijos pažymėjimą, siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių subjektui negalėtų būti išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas, atlieka veiksmus, nurodytus Taisyklių 11.1–11.3 papunkčiuose, ir patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

34.  Veiklos vietos registracijos pažymėjimas, veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas patikslinami (išduodami nauji veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas su patikslintais rekvizitais ir (ar) informacija) Įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

35. Subjektas, norintis patikslinti veiklos vietos registracijos pažymėjimą, vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką. Jeigu keičiasi veiklos vietos (-ų), kuriai (-ioms) išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, adresas (-ai), subjektas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui turi pateikti ir Taisyklių 31.1 ir 31.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

36. Subjektas, norintis patikslinti veiklos vietos specialųjį registracijos pažymėjimą, vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką. Jeigu keičiasi veiklos vietos adresas, subjektas pateikia ir Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytą dokumentą.

37. Sprendimas dėl veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimo, atsisakymo jį išduoti, jo patikslinimo ar nepatikslinimo priimamas per Reglamento (ES) Nr. 1015/1013 3 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

38. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų gali prašyti subjektą pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, būtinus veiklos vietos registracijos pažymėjimui ar veiklos vietos specialiajam registracijos pažymėjimui išduoti ar patikslinti. Subjektas turi pateikti dokumentus per Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą.

39.  Subjektas, praradęs veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo originalą, privalo raštu apie tai pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustatoma, kad veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas prarastas (dingęs).

40. Subjektas, praradęs ar sugadinęs popierinį veiklos vietos registracijos pažymėjimą ar popierinį veiklos vietos specialųjį registracijos pažymėjimą, vienu iš Įstatymo 5 straipsnio 17 dalyje nustatytų būdų pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatą.

41. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 42 punkte nustatytų dokumentų gavimo išduoda popierinio veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar popierinio veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatą su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

42. Veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas neišduodamas ar nepatikslinamas Įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

43.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą sustabdo Įstatymo 5 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais ir terminui.

44.  Atsižvelgdamas į priežasčių, dėl kurių priimtas sprendimas sustabdyti veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą, pobūdį, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę nustatyti terminą (ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai) šioms priežastims pašalinti.

45. Veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas per Įstatymo 5 straipsnio 13 dalyje nustatytus terminus.

46.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą panaikina Įstatymo 5 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

47. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sprendimą dėl veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo priima ir veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimo pabaigos datą nustato atsižvelgdamas į veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo turėtojo turimą antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kiekį, išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 14 dalies 1 punkte nustatytą atvejį.

48. Subjektas, kurio veiklos vietos registracijos pažymėjimo ar veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas (jeigu buvo išduotas popierinis veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas), privalo grąžinti jį Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

 

IV SKYRIUS

IMPORTO IR EKSPORTO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

49.  Subjektas, norintis gauti leidimą, vienu iš Įstatymo 6 straipsnio 12 dalyje nustatytų būdų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia užpildytą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintos formos paraišką ir kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui jų paprašius Įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka. Esant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 17 straipsnyje nustatytoms aplinkybėms, subjektas, norintis gauti eksporto leidimą, papildomai turi pateikti tikrumo žyma subjekto patvirtintą importo leidimo kopiją.

50. Leidimai išduodami Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 III ir IV prieduose nustatytos formos, atsižvelgiant į šio reglamento 11 straipsnio 7 dalį.

51.  Leidimo galiojimo ir pratęsimo laikas nustatyti Įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje. Pratęsimo laikas įrašomas anksčiau išduotame leidime, patvirtinamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento antspaudu.

52.  Leidimas neišduodamas, leidimo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas Įstatymo 6 straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytais atvejais. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas apie tokį sprendimą ir jo priežastis per Įstatymo 6 straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą subjektą informuoja raštu.

53. Subjektas privalo grąžinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui leidimą, kurio galiojimas panaikintas, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą gavimo.

54.  Nepanaudoti leidimai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo leidimų galiojimo pabaigos datos turi būti grąžinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui.

55. Pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 10 dienos teritorinės muitinės grąžina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui iš subjektų gautus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotus leidimus.

56. Supaprastinta procedūra, taikoma eksporto leidimų išdavimui, atliekama vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 111/2005 11 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 12 straipsniu.

 

V SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS), STEBĖSENA, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

57. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas tvirtina ataskaitų formas ir jų teikimo tvarką informacijai, nurodytai Reglamente (ES) Nr. 2015/1011, Reglamente (ES) Nr. 2015/1013 ir Įstatymo 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje, pateikti.

58. Subjektas, kuriam išduota licencija arba specialioji licencija, ataskaitas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia:

58.1. Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 3 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais – ne rečiau kaip kas 3 metus licencijos arba specialiosios licencijos sąlygų vykdymo ataskaitą pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą formą;

58.2. Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 10 straipsnyje nustatytu laiku – informaciją apie pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą formą ir teikimo tvarką.

59. Subjektas, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas ar veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas, privalo Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 10 straipsnyje nustatytu laiku pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui informaciją apie antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą formą ir teikimo tvarką.

60. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas duomenis apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), perduoda į Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų (pirmtakų) prekursorių duomenų bazę Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 12 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 2015/1011 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

61. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atlieka subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), priežiūrą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir kontrolę – Įstatymo nustatyta tvarka. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojai, atlikdami veiklos priežiūros ir kontrolės veiksmus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) kaip cheminėmis medžiagomis.

62. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento valstybės tarnautojai, atliekantys veiklos priežiūros ir kontrolės veiksmus, per veiklos patikrinimą įtarę, kad yra nusikalstamos veikos ar kitų teisės aktų pažeidimų, kurių tyrimas – ne jų kompetencija, požymių, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo informuoti teisėsaugos arba atitinkamas kontroliuojančiąsias valstybės įstaigas ar institucijas.

63.  Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su įtrauktomis į oficialų sąrašą ir neįtrauktomis į oficialų sąrašą medžiagomis, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo, privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą apie visus siūlomus sudaryti, sudaromus ar sudarytus įtartinus sandorius, jeigu įtariama, kad šios medžiagos naudojamos ar gali būti naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

64.  Vienkartinio sandorio pirkėjo deklaracija turi būti priimama kartu su pirmos arba antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) užsakymu. Daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracija turi būti priimama kartu su antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pirmuoju užsakymu. Pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 III priede nustatytos formos vienkartinio sandorio ir daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracijos.

65.  Elektronine forma priimtos vienkartinio ir (arba) daugkartinio sandorio pirkėjo deklaracijos turi būti patvirtintos pirkėjo saugiu elektroniniu parašu.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 107, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-849 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000107

Nr. 917, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4926 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000917

Nr. 142, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03339

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 107, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-849 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000107

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 "Dėl 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, nuostatų įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 917, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4926 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000917

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 "Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1492, 2012-12-05, Žin., 2012, Nr. 145-7453 (2012-12-14), i. k. 1121100NUTA00001492

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 "Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 142, 2016-02-18, paskelbta TAR 2016-02-22, i. k. 2016-03339

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo