Suvestinė redakcija nuo 2017-03-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 98-4339, i. k. 1021100NUTA00001601

 

Nauja redakcija nuo 2017-03-18:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

dĖL korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 8 d. Nr. 1601

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą šiuo nutarimu, įgyvendina iš jai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601

 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

1. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja reikalavimus, pagal kuriuos atliekama korupcijos rizikos analizė valstybės ar savivaldybės įstaigose, nurodytose Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 straipsnio 2 dalyje (toliau – valstybės ar savivaldybės įstaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

2. Korupcijos rizikos analizė – valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl kovos su korupcija programos parengimo, pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

4. Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba).

Punkto pakeitimai:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

II. SKYRIUS
KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

5. Subjektai, įgalioti nustatyti valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, yra šie:

5.1. valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai;

5.2. įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę šiose įstaigose.

6. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:

6.1. padarytas korupcinis nusikaltimas;

6.2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;

6.3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;

6.4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;

6.5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;

6.6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;

6.7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

7. Valstybės ar savivaldybės įstaigoje korupcijos tikimybės nustatymas turi būti atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį. Subjektai, nustatę korupcijos tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigoje, informaciją apie tai pateikia ministerijos, kurios valdymo sričiai priklauso įstaiga, vadovui, o savivaldybėse – atitinkamos savivaldybės merui. Ministrai ir savivaldybių merai įvertina subjektų, atlikusių korupcijos tikimybės nustatymą, pateiktą informaciją, nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, iki korupcijos tikimybei nustatyti skirto laikotarpio pabaigos surašo ir pasirašo motyvuotą išvadą. Subjektai, nustatę didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę kitų valstybės įstaigų veiklos srityse, surašo motyvuotą išvadą, kurią pasirašo tos įstaigos vadovas. Motyvuotos išvados formą nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

 

III. SKYRIUS
INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

8. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, nustačiusi korupcijos tikimybę ir veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo korupcijos tikimybės nustatymo neatlygintinai pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai:

8.1. motyvuotą išvadą dėl korupcijos tikimybės valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje;

8.2. dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje, kopijas.

9. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymą pateikti informaciją, kurios reikia sprendimui dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo priimti arba korupcijos rizikos analizei atlikti, privalo ne vėliau kaip per mėnesį neatlygintinai pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai turimą informaciją.

10. Nevalstybinės įstaigos, gavusios Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymą pateikti informaciją, kurios reikia korupcijos rizikos analizei valstybės ar savivaldybės įstaigoje atlikti, privalo ne vėliau kaip per mėnesį neatlygintinai pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai turimą informaciją.

 

IV. SKYRIUS
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

11. Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

12. Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

12.1. yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

12.2. išaiškinta korupcinių nusikaltimų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

12.3. tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

12.4. priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

12.5. nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

12.6. valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiška biudžetinių asignavimų valdytoja;

12.7. Valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

12.8. gauta kitos informacijos apie korupcijos apraiškas valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje (operatyvinė informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

13. Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina gautą Aprašo
8–10 punktuose nurodytą informaciją ir valstybės ar savivaldybės veiklos sričių atitiktį Aprašo 12 punkte nurodytiems kriterijams ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo šios informacijos gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos korupcijos rizikos analizės atlikimo. Apie priimtą sprendimą (tiek analizės atlikimo, tiek neatlikimo atveju) Specialiųjų tyrimų tarnyba informuoja atitinkamos valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

14. Korupcijos rizikos analizė atliekama valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir šių sričių priežiūros sistemose.

15. Atliekant korupcijos rizikos analizę, įvertinama:

15.1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

15.2. sociologinių tyrimų duomenys;

15.3. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl valstybės lėšų ir kito turto;

15.4. darbuotojų ir padalinių atstumas nuo centrinio padalinio;

15.5. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (valstybės tarnautojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

15.6. darbuotojų ir padalinių priežiūros ir kontrolės lygis;

15.7. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

15.8. darbuotojų rotacijos lygis (ciklinė kaita);

15.9. atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimai;

15.10. valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos išorės ir (ar) vidaus audito informacija;

15.11. teisės aktų priėmimo ir vertinimo sistema;

15.12. kita informacija, kurios reikia korupcijos rizikos analizei atlikti.

16. Atlikus valstybės ar savivaldybės įstaigos korupcijos rizikos analizę, surašoma motyvuota išvada dėl atitinkamos įstaigos kovos su korupcija programos parengimo ir (ar) pateikiami pasiūlymai dėl programos turinio. Išvadoje gali būti rekomenduojamos ir kitos korupcijos prevencijos priemonės valstybės ar savivaldybių įstaigoms, atsakingoms už jų įgyvendinimą.

17. Korupcijos rizikos analizė atliekama ir motyvuota išvada valstybės ar savivaldybės įstaigos, kurioje atlikta korupcijos rizikos analizė, vadovui (prireikus – kitai institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti išvadoje nurodytus pasiūlymus) pateikiama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sprendimo atlikti korupcijos rizikos analizę priėmimo dienos.

18. Motyvuotos išvados formą ir turinį nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius.

19. Valstybės ar savivaldybės įstaiga, gavusi iš Specialiųjų tyrimų tarnybos motyvuotą išvadą dėl atitinkamos įstaigos kovos su korupcija programos parengimo ir (ar) pasiūlymus dėl programos turinio, per 3 mėnesius nuo šios išvados ir pasiūlymų gavimo dienos pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie išvadoje nurodytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.

 

5 skyrius. Neteko galios nuo 2017-03-18

Skyriaus naikinimas:

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo