Suvestinė redakcija nuo 2010-05-26 iki 2011-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 25-944, i. k. 1072070ISAKISAK-236

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 20 d. Nr. ISAK-236

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 39 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis:

1. Tvirtinu Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1525);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. ISAK-935 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2489);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-592 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1414);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1431 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3035).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. ISAK-236

(Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2010 m. kovo 8 d.

įsakymo Nr. V-314 redakcija)

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pažymos, pažymėjimo ir brandos atestato, jų dublikatų išdavimą pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programos mokiniui, buvusiam mokiniui, asmeniui, įgijusiam išsilavinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Baigiamosios klasės mokiniai – 4, 10, 12 (gimnazijos II, IV) klasių mokiniai.

Brandos atestatas – dokumentas, išduodamas asmeniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam brandos egzaminus.

Brandos atestato (diplomo) priedas, brandos atestato priedas – savarankiškos juridinės galios neturintis dokumentas, kuriame įrašyti asmens mokymosi rezultatai.

Buvęs mokinysasmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie mokymąsi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje ir nebaigęs šios programos (arba baigęs šią programą ir neišlaikęs/nelaikęs (atleistas) brandos egzaminų).

Išlaikytas egzaminas – mokyklinis brandos egzaminas, įvertintas 4–10 balų; valstybinis brandos egzaminas, įvertintas 1–100 balų.

Keliamosios klasės mokiniai – 1–3, 5–9, 11 (gimnazijos I, III) klasių mokiniai.

Pažyma – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), informacija apie einamaisiais ar ankstesniais mokslo metais besimokiusio mokinio mokymosi pasiekimus, dalykams skirtą valandų skaičių.

Pažymėjimas – mokymosi pasiekimų pažymėjimas, išduodamas nebaigusiajam ugdymo programos; pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, išduodamas baigusiajam specialiąją arba adaptuotą pradinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, išduodamas baigusiajam specialiąją arba adaptuotą pagrindinio ugdymo programą; vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, išduodamas baigusiajam adaptuotą vidurinio ugdymo programą; pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos I dalį, tarptautinio bakalaureato programą; pradinio išsilavinimo pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pradinio ugdymo programą; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pagrindinio ugdymo programą.

Žyma „00“ – nuoroda į tai, kad toje pažymėjimo, brandos atestato, jų dublikatų vietoje įrašomas reikiamas skaičius (pvz., pažymėjimo, brandos atestato, brandos atestato priedo registracijos, mokyklos direktoriaus įsakymo numeris), žyma „000“ – nuoroda į tai, kad toje dokumento vietoje įrašomas projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtas valandų skaičius.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-741, 2010-05-20, Žin., 2010, Nr. 60-2971 (2010-05-25), i. k. 1102070ISAK000V-741

 

3. Pradinio ugdymo programos, pradinio ir muzikinio ugdymo programos, pradinio ir dailės ugdymo programos, pradinio ir meninio ugdymo programos, suaugusiųjų pradinio ugdymo programos (toliau kartu vadinama Pradinio ugdymo programa) baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pradinio ugdymo programą ir įgijusiu pradinį išsilavinimą.

4. Pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos, pagrindinio ir dailės ugdymo programos, pagrindinio ir meninio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (toliau kartu vadinama Pagrindinio ugdymo programa) baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pagrindinio ugdymo programą ir įgijusiu pagrindinį išsilavinimą.

5. Vidurinio ugdymo programos, vidurinio ir muzikinio ugdymo programos, vidurinio ir dailės ugdymo programos, vidurinio ir meninio ugdymo programos, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (toliau kartu vadinama Vidurinio ugdymo programa) baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Vidurinio ugdymo programą, o išlaikęs ir brandos egzaminus – įgijusiu vidurinį išsilavinimą.

6. Specialiosios pradinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pradinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos (toliau kartu vadinama Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstanti ugdymo programa) baigiamosios klasės mokinys, kuriam yra išvesti metiniai dalykų įvertinimai, laikomas baigusiu ugdymo programą.

7. Pradinio ugdymo programos baigimo ir pradinio išsilavinimo, Pagrindinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio išsilavinimo įgijimo metai sutampa. Vidurinio ugdymo programos baigimo ir vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.

8. Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys supažindina Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinius su Aprašu pasirašytinai.

9. Einamųjų mokslo metų mokiniams pažymėjimus, brandos atestatus ir jų priedus mokykla išspausdina iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

10. Asmuo, negalintis atsiimti pažymėjimo ar brandos atestato ir/ar jo priedo, teisės aktų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį už jį pasirašyti ir paimti jam skirtą dokumentą.

11. Dingus pažymėjimų ar brandos atestatų ir jų priedų blankams, mokyklos direktorius šį faktą nedelsdamas raštu praneša policijos komisariatui.

12. Pažyma, pažymėjimas, brandos atestatas ir jo priedas tvirtinami mokyklos antspaudu ir mokyklos direktoriaus parašu. Jei dokumentą yra pasirašęs ne direktorius, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pvz., laikinai direktoriaus pareigas einantis asmuo, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorių, ar kt.), šis faktas nurodomas parašo rekvizite vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

13. Direktorius ar teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo, pasirašęs pažymą, pažymėjimą, brandos atestatą, brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą ar jų dublikatus, atsako už įrašų teisingumą.

14. Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų blankai buvo gauti ir išduoti, ir visi dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi mokykloje vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907; 2009, Nr. 82-3436).

15. Pažymėjimo ir brandos atestato priedo blanke ugdymo programos pavadinimas (pavyzdžiui, pagrindinio ir muzikinio ugdymo) ją baigusiesiems 2000-aisiais ir vėlesniais metais ir jos valstybinis kodas (pavyzdžiui, 201021201) įrašomi vadovaujantis Aprašo 1 priedu.

16. Pažymoje, mokymosi pasiekimų, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimo (kodai 2058, 2059) blanke prieš dalyko, kurio buvo mokomasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.

17. Asmeniui, besimokiusiam pagal Vidurinio ugdymo programą, adaptuotą vidurinio ugdymo programą, pažymėjimų, brandos atestato priedo, brandos atestato (diplomo) priedo blanke ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalykų programos kurso esančios raidės rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko. Bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A.

18. Asmeniui, besimokiusiam pagal Vidurinio ugdymo programą, adaptuotą vidurinio ugdymo programą, pažymos, pažymėjimų, brandos atestato priedo blanke:

18.1. dalyko programos bendrojo arba išplėstinio kurso apimtis valandomis (2 priedas) įrašoma vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930; 2007, Nr. 53-2050), priedu;

18.2. kalbų įskaitos įrašomos po atitinkamų dalykų įrašų;

18.3. projektai įrašomi dalykų sąrašo pabaigoje;

18.4. kalbų įskaitų eilutėse valandos nenurodomos (rašomi brūkšniai);

18.5. projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių įrašo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

19. Mokiniui, kuris buvo mokomas namuose, pažymėjimų, brandos atestato priedo blankuose dalyko įvertinimui įrašyti skirtame stulpelyje nurodoma „Atleista“, jei to dalyko (dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros) mokinys nesimokė. Dalyko programos kursas ir valandų skaičius nenurodomi (rašomi brūkšniai).

 

II. PAŽYMOS IŠDAVIMAS

 

20. Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažyma asmens prašymu (už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų ar rūpintojų raštišką sutikimą) išduodama:

20.1. išvykstančiam iš mokyklos Pradinio ugdymo programos ir Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui;

20.2. išvykstančiam iš mokyklos nepasibaigus mokslo metams Pradinio ugdymo, Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos mokiniui;

20.3. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pradinio ugdymo programos ir Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, nebaigusiam ugdymo programos;

20.4. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui apie dalykams skirtą valandų skaičių;

20.5. asmeniui, turinčiam mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir atsiskaičiusiam už dalyko (-ų) programą ar jos dalį (pvz., likvidavusiam nepatenkinamą Pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos dalyko metinį įvertinimą ir pan.);

20.6. nacionalinės menų mokyklos, dailės, menų, muzikos gimnazijos, konservatorijos mokiniui, buvusiam mokiniui apie meninio ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus per tam tikrą dalyko mokymosi laikotarpį (pvz., nuo dalyko programos mokymosi pradžios iki baigimo), be to, gali būti įrašomas dalykui skirtas bendras valandų skaičius pagal mokytojo įrašus dienyne, mokyklos sprendimu nustatyto meninio ugdymo dalyko pasiekimų patikrinimo (egzamino) įvertinimas;

20.7. asmeniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą, informacijai apie pakartotinai baigtą Vidurinio ugdymo programos dalyko programą ne bazinėje mokykloje;

20.8. einamaisiais ar ankstesniais mokslo metais besimokiusiam mokiniui apie jo mokymosi pasiekimus.

 

III. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (kodaI 2055, 2056) IŠDAVIMAS

 

21. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (3 priedas) išduodamas:

21.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiam iš mokyklos Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę (ar paliktam kartoti programos);

21.2. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar brandos atestato;

21.3. asmeniui (jo prašymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtą atitinkamos ugdymo programos dalį ir išvestus dalykų metinius įvertinimus (pvz., apie mokinio mokymosi rezultatus III gimn./11 klasėje).

22. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį ne anksčiau kaip 2007 metais), Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir patenkinami pasiekimų patikrinimo įvertinimai (4 priedas), Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko programos kursas, išlaikyti brandos egzaminai.

23. Keliamosios klasės mokiniui atskira eilute įrašoma: pvz., „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkelta(s) į dešimtą klasę“, „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 palikta(s) devintoje klasėje“ (MMMM pažymėti einamieji metai, MMMM m. xxxx yy d. – data, pvz., 2010 m. birželio 15 d.).

24. Mokiniui, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ir nepaliktam kartoti programos ar neišlaikiusiam brandos egzaminų, eilutė „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta(s) į/palikta(s) _________ kl.“ nespausdinama.

 

IV. PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMo (kodaI 1701, 1702)

ir PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMo (kodaI 1001, 1002) IŠDAVIMAS

 

25. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (5 priedas) išduodamas mokiniui, baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą arba adaptuotą pradinio ugdymo programą.

26. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas (6 priedas) išduodamas mokiniui, baigusiam Pradinio ugdymo programą.

 

V. PAŽYMĖJIMO (kodaI 2058, 2059) IŠDAVIMAS

 

27. Pažymėjimas (7 priedas) išduodamas mokiniui, baigusiam (perkeltam į 9-ąją ar gimnazijos I klasę) Pagrindinio ugdymo programos I dalį. Į pažymėjimą įrašomi Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai.

 

VI. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMo (kodaI 2701, 2702) IR PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMo (kodaI 2001, 2005) IŠDAVIMAS

 

28. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (8 priedas) išduodamas mokiniui, baigusiam adaptuotą pagrindinio ugdymo programą arba specialiąją pagrindinio ugdymo programą. Į pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų metiniai įvertinimai.

29. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (9 priedas) išduodamas asmeniui:

29.1. baigusiam Pagrindinio ugdymo programą;

29.2. pateikusiam mokyklos direktoriui prašymą gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj prarasto septynmečio mokslo pažymėjimo, aštuonmečio mokslo pažymėjimo, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimo, devynmečio mokslo pažymėjimo, 1993 ir 1994 metais išduoto pažymėjimo baigusiesiems devintąją klasę. Įrašai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime turi atitikti įrašus, esančius mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje/žurnale).

30. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanką įrašomi:

30.1. Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykų, baigtų mokytis pagal jų programas, metiniai įvertinimai, projektai ir jų įvertinimai ir patenkinami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai;

30.2. ikiprofesinio mokymo kursas ir jo įvertinimas.

31. Mokiniui, kurio pagrindinio ugdymo pasiekimai buvo įvertinti nepatenkinamai, dalykas ir jo įvertinimas neįrašomas. Mokiniui, kuris pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo, atskira eilute įrašoma: „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo“ (10 priedas).

32. Asmeniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos, bet einamaisiais metais likvidavusiam šios programos dalykų įsiskolinimus, ankstesniais metais gauti dalykų metiniai įvertinimai, dalykų pavadinimai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašomi remiantis archyviniais dokumentais; penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai.

33. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje asmuo baigė Pagrindinio ugdymo programą ar likvidavo šios programos II dalies visų dalykų įsiskolinimus.

 

VII. VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (kodaI 3701, 3702), BRANDOS ATESTATO (kodaI 3014, 3015) IR JO PRIEDO (kodas 3016) IŠDAVIMAS

 

34. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (11 priedas) išduodamas mokiniui, baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą. Įrašai vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime daromi laikantis brandos atestato ir jo priedo išdavimo reikalavimų.

35. Brandos atestatas išduodamas tik su brandos atestato priedu.

36. Brandos atestatas išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar bent vieno dalyko brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos direktoriaus įsakymu buvo atleistas.

37. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui:

37.1. turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 50 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus;

37.2. atleistam nuo visų brandos egzaminų dėl ligos iki pagrindinės sesijos pradžios, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus;

37.3. susirgusiam egzaminų sesijos metu ir nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleistam, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir visų laikytų mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, ne žemesnius kaip 50 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-741, 2010-05-20, Žin., 2010, Nr. 60-2971 (2010-05-25), i. k. 1102070ISAK000V-741

 

38. Asmuo, baigęs lietuvių gimtosios kalbos programą, privalo išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminą, baigęs lietuvių valstybinės kalbos programą – lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminą.

39. Buvusio mokinio išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į privalomų išlaikyti brandos egzaminų skaičių. 2002–2007 metais išlaikytas tik vienas iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų nelaikomas išlaikytu lietuvių gimtosios kalbos egzaminu.

40. Brandos atestato priedo (12 priedas) mokymosi rezultatų dalyje įrašomi:

40.1. mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai, nurodomas dalyko programos bendrasis arba išplėstinis kursas (2 priedas), jam skirtas valandų skaičius (Vidurinio ugdymo programą baigusiesiems ne anksčiau kaip 2004 metais) ir dalykų įvertinimai;

40.2. ne mažiau kaip 9 (besimokiusiems pagal suaugusiųjų programas – 8) ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai atskirai neįrašomi – jie yra dalyko programos dalis;

40.3. nacionalinės menų mokyklos, dailės, menų, muzikos gimnazijos, konservatorijos mokiniui meninio ugdymo dalyko mokymuisi skirtas valandų skaičius nurodomas pagal mokytojo įrašus dienyne (13 priedas);

40.4. technologinės mokymosi krypties mokiniui ir buvusiam mokiniui įrašomi ne daugiau kaip keturi technologijų dalykai, jų mokymuisi skirtas valandų skaičius pagal mokytojo įrašus dienyne (14 priedas).

41. Vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2009, Nr. 156-7062), 7 punktu, į brandos atestato priedą įrašoma pripažinta išlaikyta ir įvertinta 10 balų užsienio kalbos įskaita.

42. Tam skirtoje brandos atestato priedo dalyje įrašomi visi ankstesniais, išskyrus 2002–2007 metais išlaikytą tik vieną iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų, ir einamaisiais metais išlaikyti brandos egzaminai:

42.1. buvusiam mokiniui, einamaisiais metais laikiusiam ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestato priedą įrašomas einamaisiais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu buvęs mokinys einamaisiais metais to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

42.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;

42.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

42.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) brandos egzaminą, išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), dailės, geografijos, muzikos, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“;

42.5. jeigu brandos egzamino išlaikymo ir Vidurinio ugdymo programos baigimo metai nesutampa, prie brandos egzamino tipo nurodomi brandos egzamino išlaikymo metai (14 priedas);

42.6. 1994 ir vėlesniais metais išlaikytų brandos egzaminų pavadinimas, tipas ir įvertinimas įrašomi pagal mokyklos archyvinius dokumentus ir pažymimi egzamino išlaikymo metai, pavyzdžiui, „Biologija Valstybinis (2002 m.) 60 (šešiasdešimt)“;

42.7. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, atskira eilute įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (15 priedas);

42.8. mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzaminą ir mokyklos direktoriaus įsakymu atleistam nuo šio egzamino laikymo ar/ir išlaikiusiam dalį brandos egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (16 priedas).

43. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), prie dorinio ugdymo dalykų (tikybos ar etikos) nurodomas B kursas, kitų – A kursas. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalyko programos apimtis valandomis nenurodoma. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais.

44. Pateikus mokyklos direktoriui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 (Žin., 2006, Nr. 101-3929), nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduodamas:

44.1. asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje buvo baigęs vidurinio ugdymo programą ir išlaikęs brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo;

44.2. asmeniui, kuris technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje iki 1992 metų įskaitytinai buvo mokęsis bendrojo lavinimo dalykų, bet negavo mokyklos baigimo diplomo.

45. Buvusiam mokiniui brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie jo mokymosi baigiamojoje klasėje rezultatus ir gavusi pažymą apie likviduotus metinius įsiskolinimus, jeigu įsiskolinimai buvo likviduoti kitoje mokykloje.

46. Mokiniui ir buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

 

viii. BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO) PRIEDO (kodas 3007) IŠDAVIMAS

 

47. Brandos atestato (diplomo) priedas (kodas 3007) išduodamas asmeniui, turinčiam brandos atestatą, kitą vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą ir pagilinusiam dalyko (-ų) žinias, gebėjimus ir /ar išlaikiusiam brandos egzaminą (-us).

48. Išrašomame brandos atestato (diplomo) priede asmeniui, turinčiam užsienio šalies vidurinį išsilavinimą pavirtinantį dokumentą (brandos atestatą, diplomą ar kt.) be serijos ir numerio, blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas vidurinį išsilavinimą pavirtinančio dokumento, išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto notaro, pavadinimas.

49. Jei užsienio šalies išduotame vidurinį išsilavinimą pavirtinančiame dokumente serija įrašyta nelotyniškos abėcėlės rašmenimis, tai brandos atestato (diplomo) priedo blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas vidurinį išsilavinimą pavirtinančio dokumento, išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto notaro, pavadinimas ir numeris.

50. Brandos atestato (diplomo) priedas asmeniui, tik išlaikiusiam brandos egzaminus, pildomas pagal 17 priedą; tik pagilinusiam dalykų žinias ir gebėjimus – pagal 18 priedą.

51. Brandos atestato (diplomo) priedą išduoda bazinė mokykla.

 

IX. PAŽYMĖJIMO (kodas 2501) IŠDAVIMAS

 

52. Pažymėjimas (kodas 2501) išduodamas mokiniui, baigusiam tarptautinio bakalaureato programą.

53. Dalykų įvertinimai nurodomi pagal dešimties balų vertinimo sistemą.

54. Į pažymėjimą gali būti įrašomi tik išlaikyti brandos egzaminai. Neleidžiama į pažymėjimą perkelti egzaminų iš tarptautinio bakalaureato diplomo.

 

X. DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS ASMENIUI, KURIS MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

 

55. Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklos archyvą perėmusi mokykla arba kita institucija neturi teisės išduoti atitinkamo pažymėjimo ar brandos atestato, ši mokykla arba institucija pareiškėjui pateikia Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažymą apie mokymosi rezultatus pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar/ir atitinkamame pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

56. Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota, pertvarkyta, pertvarkytos vidaus struktūros ar buvo veikusi šiuo metu likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimą, brandos atestatą pagal anksčiau nurodytą gautą pažymą.

 

XI. DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

57. Brandos atestato dublikatas be atestato priedo dublikato neišduodamas.

58. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą ar brandos atestatą, mokyklos direktoriui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas originalo išdavimo metus. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

59. Asmeniui, praradusiam brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą (kodas 3007), pagal pateiktą mokyklos direktoriui prašymą ir brandos atestatą išspausdinamas ir išduodamas atitinkamas dublikatas. Prie įsakymo dėl brandos atestato priedo dublikato arba brandos atestato (diplomo) priedo dublikato išdavimo pridedama brandos atestato kopija.

60. Apdovanotam aukso medaliu asmeniui praradusiam specialų brandos atestatą, brandos atestatą su pagyrimu, išduodami brandos atestato su pagyrimu ir jo priedo dublikatai; apdovanotam sidabro medaliu asmeniui – bendrojo pavyzdžio brandos atestato ir jo priedo dublikatai.

61. Gaunantis pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo dublikatą asmuo turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.

62. Išrašomo dublikato blanko pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe didžiosiomis raidėmis įrašoma „DUBLIKATAS“ (19 priedas). Toks įrašas daromas išduodamo brandos atestato ir jo priedo blankuose.

63. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus, esančius mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale)). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje įrašoma jo gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.

64. Neleidžiama:

64.1. keisti dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos baigimo metų;

64.2. keisti asmens pavardės ir vardo;

64.3. keisti dalykų, įrašytų mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale)), pavadinimų;

64.4. penkių balų vertinimo sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius;

64.5. į brandos atestato priedą iš protokolų įrašyti, neįrašytų Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale) egzaminų, kurie pagal tuo metu egzistavusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą;

64.6. įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

65. Dokumento originalo išdavimo metu išvesti galutiniai pažymiai laikomi metiniais pažymiais ir surašomi blanko mokymosi rezultatų skiltyje „Įvertinimas“.

66. Blanko dalies „Išlaikyti egzaminai“ skiltyje „Tipas“ rašomi brūkšniai, jeigu dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomas.

 

XII. PAŽYMĖJIMO, BRANDOS ATESTATO IR JO PRIEDO SPAUSDINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

67. Pažymėjimai, brandos atestatai, brandos atestatų priedai, jų dublikatai blankuose spausdinami iš Mokinių registro.

68. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas registruojamas Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale.

69. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (kodai 2058, 2059; išduodamas baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį), pažymėjimas (kodas 2501; išduodamas baigusiesiems tarptautinio bakalaureato programą) registruojamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnale.

70. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas registruojamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnale.

71. Brandos atestatai ir jų priedai, brandos atestato (diplomo) priedai registruojami Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale, Diplomų ir atestatų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

72. Pažymėjimo dublikatas registruojamas atitinkamame apskaitos žurnale. Brandos atestato ir jų priedo dublikatas registruojamas Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale, Diplomų ir atestatų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

73. Pasirašyta pažyma registruojama ir tvarkoma pagal Dokumentų rengimo taisykles.

 

XIii. ĮSAKYMŲ ĮFORMINIMAS

 

74. Direktoriaus įsakymuose dėl pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo įrašomi visų šiuos dokumentus gaunančių asmenų vardai ir pavardės, kartu pažymima, kuriems iš jų išduodami brandos atestatai su pagyrimu.

75. Įsakymai dėl mokymosi pasiekimų, pradinio ugdymo pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimų (išduodamų baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį ar tarptautinio bakalaureato programą) išdavimo nerašomi.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Serija

Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda

1

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

E

2055

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001), adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

2

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

EN

2056

Nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

3

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

B

1701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003), adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

4

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

BN

1702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003), adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

5

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C

2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

6

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

CN

2702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

7

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D

3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

8

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

DN

3702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

9

Pažymėjimas

K

2058

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

10

Pažymėjimas

KN

2059

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

11

Pažymėjimas

Z

2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001)

12

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

F

1001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 101021201), pradinio ir dailės ugdymo programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

13

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

FN

1002

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

14

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H

2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę

15

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

HN

2005

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101); asmeniui, praradusiam 1998–1999 metais išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

16

Brandos atestatas

V, P

3014

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

17

Brandos atestatas

VN,

PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

18

Brandos atestato priedas

VP

3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

19

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB

3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir gebėjimus

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ PROGRAMŲ BENDROJO IR IŠPLĖSTINIO KURSŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Valandų skaičius

bendrasis kursas (B)

išplėstinis kursas (A)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba (gimtoji)

280

350

Lietuvių kalba (valstybinė)

280

350

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

210 arba 140

280 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai*

140

210

Technologijos*

140

210

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka**

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai*

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Projektas**

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Meninio ugdymo dalykai***

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Kalbų (lietuvių kalba (gimtoji, įskaita), lietuvių kalba (valstybinė, įskaita), gimtoji kalba (baltarusių, įskaita), gimtoji kalba (lenkų, įskaita), gimtoji kalba (rusų, įskaita), gimtoji kalba (vokiečių, įskaita), užsienio kalba (anglų, įskaita), užsienio kalba (prancūzų, įskaita), užsienio kalba (rusų, įskaita), užsienio kalba (vokiečių, įskaita)) įskaitos

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas.

 

* mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis, technologijų dalyko pavadinimą, pvz., turizmas ir mityba, pasirenkamo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba

** mokykla skliaustuose įrašo projekto, pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., projektas (menai), pasirinkta sporto šaka (krepšinis)

*** meninio ugdymo dalykai, kurių mokiniai mokosi nacionalinėje menų mokykloje, dailės, menų, muzikos gimnazijoje, konservatorijoje

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2055

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

mokėsi

devintoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

-

 

35

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

 

140

 

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

-

 

105

 

9 (devyni)

4.

Užsienio kalba (rusų)

 

-

 

70

 

10 (dešimt)

5.

Matematika

 

-

 

105

 

5 (penki)

6.

Biologija

 

-

 

70

 

8 (aštuoni)

7.

Fizika

 

-

 

70

 

8 (aštuoni)

8.

Chemija

 

-

 

70

 

6 (šeši)

9.

Informacinės technologijos

 

-

 

35

 

10 (dešimt)

10.

Istorija

 

-

 

70

 

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

 

-

 

35

 

8 (aštuoni)

12.

Geografija

 

-

 

70

 

7 (septyni)

13.

Dailė

 

-

 

35

 

9 (devyni)

14.

Muzika

 

-

 

35

 

9 (devyni)

15.

Technologijos

 

-

 

53

 

10 (dešimt)

16.

Kūno kultūra

 

-

 

70

 

6 (šeši)

17.

Žmogaus sauga

 

-

 

35

 

Įskaityta

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkelta(s) į dešimtą klasę.

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2055

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

mokėsi

dešimtoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

-

 

35

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

 

175

 

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

-

 

105

 

6 (šeši)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

-

 

70

 

6 (šeši)

5.

Matematika

 

-

 

140

 

3 (trys)

6.

Biologija

 

-

 

35

 

6 (šeši)

7.

Fizika

 

-

 

70

 

6 (šeši)

8.

Chemija

 

-

 

70

 

5 (penki)

9.

Informacinės technologijos

 

-

 

35

 

3 (trys)

10.

Istorija

 

-

 

70

 

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

 

-

 

35

 

5 (penki)

12.

Geografija 

 

-

 

35

 

3 (trys)

13.

Ekonomika

 

-

 

35

 

4 (keturi)

14.

Dailė

 

-

 

35

 

4 (keturi)

15.

Muzika

 

-

 

35

 

4 (keturi)

16.

Technologijos

 

-

 

17

 

5 (penki)

17.

Kūno kultūra

 

-

 

70

 

9 (devyni)

18.

Žmogaus sauga

 

-

 

17

 

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

5 (penki)

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 palikta(s) dešimtoje klasėje.

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 1701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

 

(asmens kodas arba gimimo data)

 

 

MMMM

metais

 

Vilniaus

 

Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

specialiąją pradinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(000000000).

 

 

(kodas)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 1001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

 

(asmens kodas arba gimimo data)

 

 

 

MMMM

metais

 

Vilniaus

 

Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

pradinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(00000000000)

 

ir įgijo

 

 

(kodas)

 

 

 

pradinį išsilavinimą.

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2058

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

adaptuotos pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

(0000000000)

pirmąją dalį. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Ad., 7 (septyni)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

Ad., 7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (rusų)

 

5 (penki)

5.

Istorija

 

6 (šeši)

6.

Pilietiškumo pagrindai

 

6 (šeši)

7.

Geografija

 

7 (septyni)

8.

Informacinės technologijos

 

10 (dešimt)

9.

Matematika

 

4 (keturi)

10.

Gamta ir žmogus

 

4 (keturi)

11.

Biologija

 

5 (penki)

12.

Fizika

 

4 (keturi)

13.

Chemija

 

6 (šeši)

14.

Dailė

 

9 (devyni)

15.

Muzika

 

9 (devyni)

16.

Kūno kultūra

 

5 (penki)

17.

Technologijos

 

10 (dešimt)

18.

Žmogaus sauga

 

Įskaityta

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkelta(s) į devintą klasę.

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

adaptuotą pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000 )

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

Ad., 6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

Ad., 5 (penki)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

Ad., 5 (penki)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

7 (septyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

4 (keturi)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika

7 (septyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į   i š s i l a v i n i m ą.

 

(kodas)

 

 

Jo(s) mokymosi rezultatai:

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

6 (šeši)

Matematika

 

7 (septyni)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į  i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

 

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo.

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 3701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno Nemuno gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

adaptuotą vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

B

 

280

 

Ad., 5 (penki)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

B

 

210

 

Ad., 4 (keturi)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B

 

140

 

Ad., 6 (šeši)

5.

Istorija

 

B

 

140

 

Ad., 6 (šeši)

6.

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

7.

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

8.

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.

Verslo pagrindai

 

 

000

 

10 (dešimt)

12.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno Nemuno gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

 

(000000000)

.

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

 

(kodas)

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

A

 

350

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

A

 

280

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6.

Užsienio kalba (italų)

 

000

 

7 (septyni)

7.

Istorija

A

 

210

 

9 (devyni)

8.

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

9.

Matematika

A

 

310

 

6 (šeši)

10.

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

11.

Šokis

B

 

140

 

10 (dešimt)

12.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

13.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

78 (septyniasdešimt aštuoni)

Technologijos

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

 

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus konservatorijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ir muzikinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(000000000)

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

A

 

350

 

8 (aštuoni)

3.

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B

 

210

 

8 (aštuoni)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

9 (devyni)

6.

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

7.

Matematika

B

 

210

 

4 (keturi)

8.

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

9.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.

Specialybė

 

000

 

10 (dešimt)

11.

Solfedžio

 

000

 

10 (dešimt)

12.

Harmonija

 

000

 

10 (dešimt)

13.

Visuotinė muzikos istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

14.

Koncertmeisterio klasė

 

000

 

7 (septyni)

15.

Kamerinis ansamblis

 

000

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

8 (aštuoni)

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno profesinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(000000000)

.  Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6.

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

7.

Matematika

A

 

310

 

6 (šeši)

8.

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

9.

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

10.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

11.

Ekonomika ir verslas

 

000

 

8 (aštuoni)

12.

Medžio technologija

 

000

 

7 (septyni)

13.

Statybos ir architektūros istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

14.

Statybų technologija

 

000

 

6 (šeši)

15.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

8 (aštuoni)

Matematika

Valstybinis

 

7 (septyni)

Biologija

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(000000000)

.  Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6.

Užsienio kalba (vokiečių)

A

 

210

 

8 (aštuoni)

7.

Istorija

A

 

210

 

9 (devyni)

8.

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

9.

Matematika

B

 

210

 

6 (šeši)

10.

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

11.

Dailė

B

 

140

 

10 (dešimt)

12.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(000000000)

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6.

Užsienio kalba (vokiečių)

B

 

140

 

8 (aštuoni)

7.

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

8.

Informacinės technologijos

A

 

140

 

7 (septyni)

9.

Matematika

A

 

310

 

6 (šeši)

10.

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

11.

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

12.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

13.

Braižyba

 

000

 

7 (septyni)

14.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

Biologija (atleistas)

 

Matematika (atleistas)

 

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007

Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(0000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės Šešupės vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais išlaikė šiuos bendrojo lavinimo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

 

 

Egzaminas

 

Tipas

 

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Mokyklinis

 

9 (devyni)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007

Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais pagilino šių bendrojo lavinimo dalykų žinias ir gebėjimus:

(kodas)

 

 

 

Dalykas

 

Programos kursas

 

Įvertinimas

Matematika

 

A

 

9 (devyni)

Fizika

 

A

 

10 (dešimt)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Brandos atestato priedo dublikato pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

Be brandos atestato negalioja

DUBLIKATAS

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Bukiškių žemės ūkio mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(       –       )

 

1993

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(       –       )

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Tikyba

 

 

Išklausė

2.

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

5 (penki)

3.

Literatūra

 

 

5 (penki)

4.

Anglų kalba

 

 

4 (keturi)

5.

Vokiečių kalba

 

 

3 (trys)

6.

Istorija

 

 

4 (keturi)

7.

Visuomenės mokslas

 

 

4 (keturi)

8.

Politologija

 

 

3 (trys)

9.

Matematika

 

 

3 (trys)

10.

Informatika

 

 

5 (penki)

11.

Biologija

 

 

5 (penki)

12.

Geografija

 

 

5 (penki)

13.

Fizika

 

 

4 (keturi)

14.

Astronomija

 

 

4 (keturi)

15.

Chemija

 

 

3 (trys)

16.

Dailė

 

 

4 (keturi)

17.

Muzika

 

 

5 (penki)

18.

Kūno kultūra

 

 

5 (penki)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

 

10/10 (dešimt/dešimt)

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

 

10/9 (dešimt/devyni)

Istorija (raštu)

 

 

8 (aštuoni)

Matematika (raštu)

 

 

7 (septyni)

Anglų kalba (žodžiu)

 

 

6 (šeši)

 

Direktorius(-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

 

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1676, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 92-3709 (2007-08-25), i. k. 1072070ISAKSAK-1676

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-93, 2009-01-16, Žin., 2009, Nr. 10-377 (2009-01-27), i. k. 1092070ISAK0ISAK-93

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-741, 2010-05-20, Žin., 2010, Nr. 60-2971 (2010-05-25), i. k. 1102070ISAK000V-741

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo