Suvestinė redakcija nuo 2007-08-26 iki 2008-04-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 25-944, i. k. 1072070ISAKISAK-236

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 20 d. Nr. ISAK-236

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 39 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis:

1. Tvirtinu Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1525);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. ISAK-935 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2489);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-592 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1414);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1431 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3035).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. ISAK-236

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pažymėjimo, išsilavinimo pažymėjimo, brandos atestato ir jo dublikato išdavimą pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programos mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir terminai:

Išlaikytas egzaminas – mokyklinis brandos egzaminas, įvertintas 4–10 balų; valstybinis brandos egzaminas, įvertintas 1–100 balų.

Neatestuotas mokinys – mokinys, kurio dalyko mokėjimas per trimestrą ar pusmetį yra neįvertintas.

Nepatenkinamas įvertinimas – 1–3 balų įvertinimas, įrašai „neįskaityta“, „np“ – nepadarė pažangos, „neatestuota(s)“.

Pagrindinio ugdymo programa – pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ir dailės ugdymo programa, pagrindinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa.

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis – ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą apimanti pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, pagrindinio ir meninio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, adaptuotos pagrindinio ugdymo, specialiosios pagrindinio ugdymo programos dalis.

Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis – antrąjį dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą apimanti pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, pagrindinio ir meninio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, adaptuotos pagrindinio ugdymo, specialiosios pagrindinio ugdymo programos dalis.

Patenkinamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas, įrašai „įskaityta“, „pp“ – padarė pažangą, „atleista“.

Pažyma – mokyklos siunčiamasis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz.: per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį), informacija apie buvusio mokinio asmens byloje esančius įrašus.

Pradinio ugdymo programa – pradinio ugdymo programa, pradinio ir muzikinio ugdymo programa, pradinio ir dailės ugdymo programa, pradinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų pradinio ugdymo programa.

Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstanti ugdymo programa – specialioji pradinio ugdymo programa, specialioji pagrindinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, adaptuota vidurinio ugdymo programa.

Vidurinio ugdymo programa – vidurinio ugdymo programa, vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, vidurinio ir dailės ugdymo programa, vidurinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa.

Žyma „000“ – nuoroda į tai, kad projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių toje vietoje turi įrašyti mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

3. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pradinio ugdymo programą ir įgijusiu pradinį išsilavinimą.

4. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pagrindinio ugdymo programą ir įgijusiu pagrindinį išsilavinimą.

5. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios ugdymo programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Vidurinio ugdymo programą, o išlaikęs ir brandos egzaminus – įgijusiu vidurinį išsilavinimą.

6. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išvedus jam dalykų metinius pažymius, laikomas baigusiu ugdymo programą.

7. Pradinio ugdymo programos baigimo ir pradinio išsilavinimo, Pagrindinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio išsilavinimo įgijimo metai sutampa. Vidurinio ugdymo programos baigimo ir vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.

8. Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale dalyko programos kursas trumpinamas: bendrasis – B, išplėstinis – A.

9. Asmuo, negalintis pats atsiimti pažymėjimo ar brandos atestato, įgalioja kitą asmenį už jį pasirašyti ir paimti jam skirtą dokumentą.

10. Išsilavinimo pažymėjimai ir brandos atestatai išduodami ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1676, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 92-3709 (2007-08-25), i. k. 1072070ISAKSAK-1676

 

11. Dingus pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ar brandos atestatų ir jų priedų blankams mokyklos direktorius nedelsdamas raštu praneša policijos komisariatui.

12. Pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą pasirašo mokyklos direktorius. Jeigu dokumentą pasirašo laikinai direktoriaus pareigas einantis asmuo, direktoriaus vardui ir pavardei skirtoje vietoje įrašomas jo vardas ir pavardė, po jais rašomas kitas parašo rekvizitas, pvz.: „Direktoriaus(-ės) pavaduotojas ugdymui (Parašas) Vardas Pavardaitis“. Asmuo, pasirašydamas pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą, atsako už įrašų teisingumą.

13. Pažymėjimų, atestatų blankai, jų apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, neišduoti pažymėjimai, atestatai, dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907).

14. Pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų pildymo pavyzdžiai pateikti 4–19 prieduose.

 

II. PAŽYMOS IŠDAVIMAS

 

15. Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), 6 priede nustatytos formos pažyma išduodama:

15.1. išvykstančiam iš mokyklos Pradinio ugdymo programos ir Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams baigiamosios klasės mokiniui, nebaigusiam ugdymo programos;

15.2. išvykstančiam iš mokyklos nepasibaigus mokslo metams Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos mokiniui;

15.3. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui apie dalykams skirtą pamokų skaičių;

15.4. mokiniui, turinčiam mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir šiemet likvidavusiam nepatenkinamą Vidurinio ugdymo programos dalyko metinį įvertinimą ir/ar išlaikiusiam anksčiau neišlaikytus brandos egzaminus;

15.5. mokyklai, pateikiant informaciją apie buvusio mokinio asmens byloje esančius įrašus.

 

III. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

16. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

16.1. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, taip pat mokiniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (4 priedas);

16.2. negaunančiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar brandos atestato Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui.

17. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo blanke, vadovaujantis šio Aprašo 1 priedu, įrašoma, pagal kokią programą mokėsi, pavyzdžiui, „pagrindinio ugdymo (kodas 201001001)“, „pagrindinio ir muzikinio ugdymo (kodas 201021201)“. Programos pavadinimas nurodomas tik ją baigusiems 2000 m. ir vėlesniais metais.

18. Į pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių mokėsi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalyko mokymui toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko programos kursas. Prieš įrašant dalyko, kurio mokėsi pagal adaptuotą programą, įvertinimą pažymima „Ad.,“.

19. Kalbų įskaitos ir projektai įrašomi po atitinkamų dalykų.

20. Keliamosios klasės mokiniui atskira eilute įrašoma: pvz., „Direktoriaus 2007 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 135 perkelta(s) į dešimtąją klasę“, „Direktoriaus 2007 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 135 paliktas dešimtojoje klasėje“.

21. Mokiniui, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ar neišlaikiusiam brandos egzaminų, jeigu jis nepaliktas kartoti programos, eilutė „Direktoriaus __________ m. ________ mėn. ____ d. įsakymu Nr. _____ perkeltas į/paliktas (kas reikalinga, pabraukti) _____________ kl.“ nespausdinama.

 

IV. PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ IR PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

22. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą arba adaptuotą pradinio ugdymo programą (5 priedas).

23. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam Pradinio ugdymo programą (6 priedas).

 

V. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

24. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (7 priedas).

25. Į pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų metiniai įvertinimai. Prieš įrašant dalyko, kurio mokėsi pagal adaptuotą programą, įvertinimą pažymima „Ad.,“.

 

VI. PAŽYMĖJIMO (KODAS 2058) IŠDAVIMAS

 

26. Pažymėjimas (kodas 2058) išduodamas mokiniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 priedas).

27. Į pažymėjimą įrašomi patenkinami metiniai įvertinimai. Prieš įrašant dalyko, kurio mokėsi pagal adaptuotą programą, įvertinimą pažymima „Ad.,“.

 

VII. PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

28. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (9 priedas) išduodamas asmeniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programą, taip pat asmeniui, pateikusiam mokyklos direktoriui prašymą gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą praradus septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę.

29. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanke, vadovaujantis 1 priedu, po žodžio „baigė“ įrašoma, kokią ugdymo programą baigė, pavyzdžiui, „pagrindinio ugdymo (kodas 201001001)“, „pagrindinio ir muzikinio ugdymo (kodas 201021201)“ ir pan. Programos pavadinimas nurodomas tik ją baigusiems 2000-aisiais ir vėlesniais metais.

30. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanką įrašomi:

30.1. Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies dalykų, baigus jų programas, metiniai įvertinimai, projektai ir jų įvertinimai ir patenkinami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai;

30.2. ikiprofesinio mokymo kursas ir jo įvertinimas (jaunimo mokyklos mokiniui ir buvusiam mokiniui).

31. Mokiniui, kurio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas buvo įvertintas nepatenkinamai, dalykas ir jo įvertinimas neįrašomas. Mokiniui, kuris pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo, atskira eilute įrašoma: „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo“ (10 priedas).

 

VIII. VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

32. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (11 priedas).

33. Įrašai vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime daromi laikantis brandos atestatų išdavimo reikalavimų. Prieš įrašant dalyko, kurio mokėsi pagal adaptuotą programą, įvertinimą pažymima „Ad.,“.

 

IX. BRANDOS ATESTATO IR JO PRIEDO IŠDAVIMAS

 

34. Brandos atestatas be brandos atestato priedo neišduodamas.

35. Brandos atestatas išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar dviejų jo pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminus.

36. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 9–10 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 50 balų visų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

37. Brandos atestato priedo blanke po žodžių „metais baigė“ įrašoma asmens baigta programa ir jos kodas (1 priedas).

38. Mokymosi rezultatų dalyje įrašomi tik mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai, nurodomas dalyko programos bendrasis arba išplėstinis kursas (12 priedas), jam skirtas valandų skaičius (2, 3 priedas) ir dalykų įvertinimai:

38.1. mokinio ir buvusio mokinio, išskyrus menų gimnazijos, konservatorijos, profesinės mokyklos mokinį ir buvusį mokinį, brandos atestato priede turi būti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip penki dalyko programos išplėstinį kursą žymintys įrašai;

38.2. dalyko programos bendrojo arba išplėstinio kurso apimtis valandomis (2, 3 priedas) nurodoma mokiniams ir buvusiems mokiniams, kurie Vidurinio ugdymo programą baigė ne anksčiau kaip 2004 metais:

38.2.1. kalbų įskaitų eilutėse valandos nenurodomos (rašomi brūkšniai), o projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių įrašo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne;

38.2.2. menų mokyklos, menų gimnazijos, konservatorijos mokiniui nurodomas visam meninio profilio dalyko mokymosi laikotarpiui ugdymo plane skirtas valandų skaičius (13 priedas);

38.2.3. technologinio profilio mokiniui ir buvusiam mokiniui įrašomi ne daugiau kaip keturi technologijų dalykai, jiems skirtas valandų skaičius pagal jo pasirinktos pakraipos individualų ugdymo planą (14 priedas).

39. Kalbų įskaitos laikiusiems lietuvių kalbos, gimtosios ar užsienio kalbos brandos egzaminus įrašomos po atitinkamų dalykų pažymint, pavyzdžiui: lietuvių kalba (valstybinė, įskaita), lietuvių kalba (gimtoji, įskaita), lenkų kalba (gimtoji, įskaita), anglų kalba (įskaita) ir pan.

Nereikalaujama, kad mokinys ir buvęs mokinys, atleistas nuo kalbos dalyko brandos egzamino, išlaikytų tos kalbos įskaitą. Asmeniui, susirgusiam prieš pat brandos egzaminą ar brandos egzaminų sesijos metu ir direktoriaus įsakymu atleistam nuo to dalyko brandos egzamino arba direktoriaus įsakymu pripažinus kalbos brandos egzaminą išlaikytu, išlaikyta kalbos įskaita įrašoma į brandos atestato priedą.

40. Išlaikyti brandos egzaminai įrašomi tam skirtoje brandos atestato priedo dalyje:

40.1. įrašomi visi ankstesniais ir šiais metais išlaikyti brandos egzaminai. Jeigu buvęs mokinys šiemet laikė ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestato priedą įrašomas šiemet išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu jis šiemet to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

40.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;

40.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

40.4. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, atskira eilute įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (15 priedas);

40.5. mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam dalį brandos egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (16 priedas);

40.6. asmeniui, ankstesniais metais išlaikiusiam kai kuriuos brandos egzaminus, skiltyje „Tipas“ nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas). 1994 ir vėlesniais metais išlaikyto brandos egzamino pavadinimas, tipas ir įvertinimas nurodomas pagal to dalyko egzamino protokolą, pažymint jo išlaikymo metus, pavyzdžiui, „Vokiečių kalba S(1995 m.) 10 (dešimt)“;

40.7. mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam lietuvių gimtosios kalbos programą, eilutėje „Lietuvių kalba“ rašoma, pavyzdžiui: „Lietuvių kalba (gimtoji, testas) Valstybinis 59 (penkiasdešimt devyni)“; kitoje eilutėje – „Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija) Mokyklinis 10 (dešimt)“;

40.8. biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir užsienio kalbos brandos egzaminų eilučių skiltyje „Tipas“ gali būti įrašas „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, gimtųjų baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbų, dailės, geografijos, muzikos, muzikologijos – tik „Mokyklinis“;

40.9. jeigu brandos egzamino išlaikymo ir vidurinio ugdymo programos baigimo metai nesutampa, prie egzamino tipo nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas).

41. Brandos atestatas gali būti išduotas asmeniui, Vidurinio ugdymo programą baigusiam iki 2001 m. įskaitytinai ir:

41.1. išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar dviejų jo pasirinktų dalykų, kurių mokėsi 11–12 klasėse, brandos egzaminus;

41.2. neišlaikiusiam lietuvių kalbos brandos egzamino – tik jam išlaikius įskaitą ir lietuvių kalbos egzaminą. Asmuo, baigęs lietuvių gimtosios kalbos programą, privalo išlaikyti du lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminus: lietuvių kalba (gimtoji, testas) ir lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija), baigęs valstybinės lietuvių kalbos programą – vieną lietuvių valstybinės kalbos brandos egzaminą: lietuvių kalba (valstybinė).

42. Asmeniui, iki 1994 metų baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir šiemet gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), ne mažiau kaip prie dviejų jo pasirinktų dalykų nurodoma, kad mokėsi pagal A lygio programą. Dalykų, kurių mokėsi A lygiu, skilties „Programos kursas“ eilutėse pažymima „A“, prie visų likusių dalykų – „B“. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai, juos padauginus iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai.

43. Buvusiam mokiniui brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie jo mokymosi baigiamojoje klasėje rezultatus ir gavusi išlaikytų brandos egzaminų, jeigu juos laikė kitoje mokykloje, protokolų kopijas bei pažymą apie joje likviduotus metinius įsiskolinimus.

44. Pateikus mokyklos direktoriui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 (Žin., 2006, Nr. 101-3929), nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduotas: asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje baigė vidurinio ugdymo programą ir išlaikė brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo; asmeniui, kuris technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje iki 1992 metų imtinai mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir negavo mokyklos baigimo diplomo.

45. Mokiniui ir buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

 

X. BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO) PRIEDO (KODAS 3007) IŠDAVIMAS

 

46. Brandos atestato (diplomo) priedas išduodamas tik tam asmeniui, kuris turi brandos atestatą, technikumo, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą.

47. Išrašant brandos atestato (diplomo) priedą asmeniui, turinčiam užsienio šalies atestatą ar diplomą be serijos ir numerio, blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas atestato (diplomo) pavadinimas originalo kalba.

48. Atestato (diplomo) priedas asmeniui, išlaikiusiam brandos egzaminus, pildomas pagal 17 priedą, pagilinusiam dalykų žinias ir gebėjimus – pagal 18 priedą.

 

XI. PAŽYMĖJIMO (KODAS 2501) IŠDAVIMAS

 

49. Pažymėjimas (kodas 2501) išduodamas mokiniui, baigusiam tarptautinio bakalaureato programą.

50. Dalykų įvertinimai nurodomi pagal dešimties balų vertinimo sistemą.

51. Į pažymėjimą gali būti įrašyti tik išlaikyti brandos egzaminai. Neleidžiama į pažymėjimą perkelti egzaminų iš tarptautinio bakalaureato diplomo.

 

XII. PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS REORGANIZUOTŲ AR LIKVIDUOTŲ MOKYKLŲ BUVUSIEMS MOKINIAMS

 

52. Reorganizuotos ar likviduotos mokyklos buvusiam mokiniui pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos arba likviduotos mokyklos archyvą perėmė mokykla arba kita institucija, neturinti teisės išduoti atitinkamo pažymėjimo ar atestato, tai ši mokykla arba institucija pareiškėjui pateikia Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede nustatytos formos pažymą apie mokymosi rezultatus pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar atitinkamame pažymėjimų ar brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

53. Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota ar veikė likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimą, brandos atestatą, gavusi anksčiau nurodytą pažymą. Asmuo, laikęs brandos egzaminus kai mokykla buvo reorganizuota ar likviduota, mokyklai pateikia ir išlaikytų egzaminų protokolų kopijas (išrašus iš protokolų).

 

XIII. DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

54. Asmuo, praradęs pažymėjimą ar brandos atestatą, mokyklos direktoriui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas originalo išdavimo metus. Dublikatas išduodamas remiantis archyve saugomais dokumentais.

55. Asmeniui, apdovanotam aukso medaliu ir praradusiam specialų brandos atestatą, išduodamas brandos atestatas su pagyrimu ir jo priedas, apdovanotam sidabro medaliu – bendrojo pavyzdžio brandos atestatas ir jo priedas.

56. Asmeniui, praradusiam brandos atestato priedą (kodas 3016), brandos atestato (diplomo) priedą (kodas 3007), pateikus mokyklos direktoriui prašymą ir brandos atestatą, išrašomas ir išduodamas atitinkamas dublikatas. Brandos atestato (diplomo) priedo (kodas 3007) dublikatą išduoda bazinė mokykla. Prie įsakymo dėl brandos atestato priedo dublikato arba brandos atestato (diplomo) priedo dublikato išdavimo pridedama brandos atestato kopija.

57. Išrašant dublikatą, blanko pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe didžiosiomis raidėmis įrašoma „DUBLIKATAS“ (19 priedas). Išduodant brandos atestatą, toks įrašas daromas brandos atestato ir jo priedo blankuose.

58. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus šio dokumento pirminio išdavimo apskaitos knygoje (žurnale). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje įrašoma jo gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai. Neleidžiama:

58.1. keisti dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos baigimo metų;

58.2. keisti asmens pavardės, vardo;

58.3. keisti dalykų, įrašytų blankų apskaitos knygoje (žurnale), pavadinimų;

58.4. penkių balų vertinimo sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius;

58.5. į brandos atestato priedą iš protokolų įrašyti egzaminų, neįrašytų brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale), kurie pagal tuo metu egzistavusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą;

58.6. įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

59. Dokumento originalo išdavimo metu išvesti galutiniai pažymiai laikomi metiniais pažymiais ir surašomi blanko mokymosi rezultatų skiltyje „Įvertinimas“.

60. Blanko dalies „Išlaikyti egzaminai“ skiltyje „Tipas“ rašomi brūkšniai, jeigu dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomas.

 

XIV. BRANDOS ATESTATO IR JO PRIEDO BLANKŲ SPAUSDINIMAS

 

61. Pažymėjimai supaprastintos formos blankuose spausdinami vadovaujantis šio Aprašo reikalavimais ir jų pildymo pavyzdžiais, pateiktais 4–11 prieduose.

62. Brandos atestatai ir jų priedai supaprastintos formos blankuose spausdinami vadovaujantis šio Aprašo reikalavimais bei atestatų ir jų priedų pildymo pavyzdžiais (12–19 priedai).

63. Išspausdinti brandos atestatai ir jų priedai perduodami brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumo patikrinimo komisijai.

 

XV. ĮRAŠŲ BRANDOS ATESTATUOSE IR JŲ PRIEDUOSE PATIKRINIMAS

 

64. Brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumui patikrinti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Komisijos pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nariais – mokytojai. Klasės auklėtojas (profesinės mokyklos grupės vadovas) komisijai pateikia metinių ir brandos egzaminų įvertinimų suvestines, brandos egzaminų protokolus, apeliacijų rezultatų protokolus, vidurinio ugdymo dienyną, kompiuterine įranga išspausdintus brandos atestatus ir jų priedus.

65. Komisijos darbo rezultatai įforminami aktu.

 

XVI. PAŽYMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ REGISTRAVIMAS

 

66. Pažyma registruojama Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

66.1. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas registruojamas Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale.

66.2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (baigus Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį), pažymėjimas (baigus tarptautinio bakalaureato diplomo programą) registruojamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnale.

66.3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas registruojamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnale.

66.4. Brandos atestatai ir jų priedai, brandos atestato (diplomo) priedai registruojami Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

67. Dublikatas registruojamas atitinkamame apskaitos žurnale.

 

XVII. ĮSAKYMŲ ĮFORMINIMAS

 

68. Direktoriaus įsakymuose dėl pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo įrašomos visų šiuos dokumentus gaunančių mokinių, buvusių mokinių vardai ir pavardės, kartu pažymima, kuriems iš jų išduodami brandos atestatai su pagyrimu.

69. Įsakymai dėl mokymosi pasiekimų, pradinio ugdymo pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimų (baigus Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) išdavimo nerašomi.

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR ATESTATŲ IŠDAVIMAS

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Serija Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda

1

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

E 2055

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001); adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

2

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

EN 2056

Nevalstybinė mokykla

Nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001); adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

3

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

B 1701

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003, adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

4

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

BN 1702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003), adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

5

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C 2701

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

6

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

CN 2702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

7

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D 3701

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

8

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

DN 3702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

9

Pažymėjimas

K 2058

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

10

Pažymėjimas

KN 2059

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

11

Pažymėjimas

Z 2501

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001)

12

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

F 1001

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 101021201), pradinio ir dailės ugdymo programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

13

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

FN 1002

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

14

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H 2001

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę

15

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

HN 2005

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101); asmenims, praradusiems 1998–1999 metais išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

16

Brandos atestatas

V, P 3014

Valstybinė ir savivaldybės mokykla

Baigusiam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

17

Brandos atestatas

VN, PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Baigusiam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą(kodas 305001001)

18

Brandos atestato priedas

VP 3016

Valstybinė, savivaldybės ir nevalstybinė mokykla

Baigusiam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

19

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB 3007

Bazinė mokykla

Turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir gebėjimus

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ PROGRAMŲ BENDROJO IR IŠPLĖSTINIO KURSŲ APIMTYS VALANDOMIS

(vidurinio ugdymo programa (kodas 301001001); suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa (kodas 305001001); adaptuota vidurinio ugdymo programa (kodas 307001002))

 

Dalykai

Bendrasis kursas (B)

Išplėstinis kursas (A)

Tikyba

70

Etika

70

Mokymosi (gimtoji) kalba

245

350

Lietuvių kalba

245

350

Anglų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Prancūzų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Rusų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Vokiečių kalba

210 arba 140

280 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

175

315

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Dailė

70

140

Muzika

70

140

Teatras

70

140

Šokis

70

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka

140 arba 210

Technologijos

140

210

Pasirenkamieji dalykai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla

Projektai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla

Kalbų įskaitos

Kurso nėra. Valandos nenurodomos

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

DALYKŲ PROGRAMŲ BENDROJO IR IŠPLĖSTINIO KURSŲ APIMTYS VALANDOMIS

(vidurinio ir muzikinio ugdymo programa (kodas 301021201); vidurinio ir dailės ugdymo programa (kodas 301021101); vidurinio ir meninio ugdymo programa (kodas 301021202))

 

Dalykai

Bendrasis kursas (B)

Išplėstinis kursas (A)

Tikyba

70

Etika

70

Mokymosi (gimtoji) kalba

245

350

Anglų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Prancūzų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Rusų kalba

210 arba 140

280 arba 210

Vokiečių kalba

210 arba 140

280 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

175

315

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Dailė

70

140

Muzika

70

140

Teatras

70

140

Šokis

70

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka

140 arba 210

Technologijos

140

210

Pasirenkamieji dalykai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla

Projektai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla

Meninio profilio disciplinos

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla

Kalbų įskaitos

Kurso nėra. Valandos nenurodomos

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

Kodas 2055

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

E Nr. 0000000

 

Saulius Rasimaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

2007

metais

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

mokėsi

devintoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

 

000

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

000

 

10 (dešimt)

3

Anglų kalba

 

 

000

 

9 (devyni)

4

Rusų kalba

 

 

000

 

10 (dešimt)

5

Istorija

 

 

000

 

8 (aštuoni)

6

Pilietiškumo pagrindai

 

 

000

 

8 (aštuoni)

7

Geografija

 

 

000

 

7 (septyni)

8

Ekonomika

 

 

000

 

Įskaityta

9

Informacinės technologijos

 

 

000

 

10 (dešimt)

10

Matematika

 

 

000

 

5 (penki)

11

Biologija

 

 

000

 

8 (aštuoni)

12

Chemija

 

 

000

 

6 (šeši)

13

Dailė

 

 

000

 

9 (devyni)

14

Muzika

 

 

000

 

9 (devyni)

15

Kūno kultūra

 

 

000

 

6 (šeši)

16

Technologijos

 

 

000

 

10 (dešimt)

17

Žmogaus sauga

 

 

000

 

Įskaityta

 

Direktoriaus 2007 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 135 perkelta(s) į dešimtąją klasę.

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Elena Ramanienė____

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

25

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

Kodas 1701

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

B Nr. 000000

 

Saulius Valentinavičius

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

(asmens kodas arba gimimo data)

 

2007

metais

Radviliškio r.

 

Alksnių pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

baigė

specialiąją pradinio ugdymo

(kodas)

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000).

 

 

(kodas)

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        Petras Kavaliauskas

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

2007

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

85

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

Kodas 1001

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

F Nr. 000000

 

Saulius Valentinavičius

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

(asmens kodas arba gimimo data)

 

2007

metais

Radviliškio r.

 

Alksniupių pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

baigė

pradinio ugdymo

(kodas)

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000).

ir įgijo

 

 

(kodas)

 

 

 

pradinį išsilavinimą.

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        Petras Kavaliauskas

(parašas)                               (vardas, pavardė)

 

2007

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

85

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

Kodas 2701

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

C Nr. 0000000

 

Kornelijus Vaisieta

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

adaptuotą pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

10 (dešimt)

3

Anglų kalba

 

7 (septyni)

4

Vokiečių kalba

 

7 (septyni)

5

Matematika

 

6 (šeši)

6

Biologija

 

9 (devyni)

7

Fizika

 

4 (keturi)

8

Chemija

 

4 (keturi)

9

Informacinės technologijos

 

5 (penki)

10

Istorija

 

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

 

6 (šeši)

12

Geografija

 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

 

9 (devyni)

14

Dailė

 

9 (devyni)

15

Muzika

 

10 (dešimt)

16

Technologijos

 

10 (dešimt)

17

Kūno kultūra

 

Atleistas

18

Žmogaus sauga

 

Įskaityta

19

Projektas (menai)

 

10 (dešimt)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Elena Ramalienė____

(parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

12

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

Kodas 2058

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAŽYMĖJIMAS

K Nr. 0000000

 

Saulius Rasimaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

2007

metais

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

baigė

adaptuotą pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

pirmąją dalį. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

 

3

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

5

Anglų kalba

 

 

7

Rusų kalba

 

 

9

Istorija

 

 

10

Pilietiškumo pagrindai

 

 

11

Geografija

 

 

12

Informacinės technologijos

 

 

13

Matematika

 

 

14

Biologija

 

 

15

Fizika

 

 

16

Chemija

 

 

17

Dailė

 

 

18

Muzika

 

 

19

Kūno kultūra

 

 

20

Technologijos

 

 

21

Žmogaus sauga

 

 

 

Direktoriaus 2007 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 135 perkelta(s) į devintą klasę.

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Elena Romanienė____

(parašas)                            (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

25

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

Kodas 2001

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

H Nr. 0000000

 

Kornelijus Vaisieta

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo pagrindinį išsilavinimą.

 

(kodas)

 

 

 

 

Jo(s) mokymosi rezultatai:

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

10 (dešimt)

3

Anglų kalba

 

7 (septyni)

4

Vokiečių kalba

 

7 (septyni)

5

Matematika

 

6 (šeši)

6

Biologija

 

9 (devyni)

7

Fizika

 

4 (keturi)

8

Chemija

 

9 (devyni)

9

Informacinės technologijos

 

5 (penki)

10

Istorija

 

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

 

6 (šeši)

12

Geografija

 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

 

9 (devyni)

14

Dailė

 

9 (devyni)

15

Muzika

 

10 (dešimt)

16

Technologijos

 

10 (dešimt)

17

Kūno kultūra

 

Atleistas

18

Žmogaus sauga

 

Įskaityta

19

Projektas (menai)

 

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

6 (šeši)

Matematika

 

7 (septyni)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Petras Kavaliauskas___

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

2007

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

85

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

Kodas 2001

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

H Nr. 0000000

 

Kornelijus Vaisieta

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo pagrindinį išsilavinimą.

 

(kodas)

 

 

 

 

Jo(s) mokymosi rezultatai:

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

10 (dešimt)

3

Anglų kalba

 

7 (septyni)

4

Vokiečių kalba

 

7 (septyni)

5

Matematika

 

6 (šeši)

6

Biologija

 

9 (devyni)

7

Fizika

 

4 (keturi)

8

Chemija

 

9 (devyni)

9

Informacinės technologijos

 

5 (penki)

10

Istorija

 

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

 

6 (šeši)

12

Geografija

 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

 

9 (devyni)

14

Dailė

 

9 (devyni)

15

Muzika

 

10 (dešimt)

16

Technologijos

 

10 (dešimt)

17

Kūno kultūra

 

Atleistas

18

Žmogaus sauga

 

Įskaityta

19

Projektas (menai)

 

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo.

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Petras Kavaliauskas___

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

2007

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

85

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

Kodas 3701

 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

D Nr. 0000000

 

Kornelijus Vaisieta

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

adaptuotą vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

B

 

245

 

5 (penki)

3

Anglų kalba

B

 

210

 

4 (keturi)

4

Vokiečių kalba

B

 

140

 

6 (šeši)

5

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

6

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

7

Matematika

B

 

175

 

6 (šeši)

8

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

9

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

10

Technologijos

B

 

140

 

6 (šeši)

11

Kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

12

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

7 (septyni)

13

Verslo pagrindai

 

000

 

10 (dešimt)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Elona Romasienė____

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

12

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

12 priedas

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(301001001).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

A

 

350

 

9 (devyni)

3

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4

Anglų kalba

A

 

280

 

10 (dešimt)

5

Anglų kalba (įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6

Vokiečių kalba

A

 

210

 

8 (aštuoni)

7

Italų kalba

 

000

 

7 (septyni)

8

Istorija ir politologija

A

 

210

 

9 (devyni)

9

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

10

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

11

Matematika

A

 

315

 

6 (šeši)

12

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

13

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

 

Kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji, testas)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija)

Mokyklinis

 

10 (dešimt)

Anglų kalba

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Matematika

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

Vokiečių kalba

Valstybinis

 

82 (aštuoniasdešimt du)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Jurgis Kalvaitis____

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

13 priedas

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Kornelijus Vaisieta

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

vidurinio ir muzikinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

programą

(000000000).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

B

 

245

 

10 (dešimt)

3

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

7 (septyni)

4

Anglų kalba

B

 

210

 

8 (aštuoni)

5

Anglų kalba (įskaita)

 

 

9 (devyni)

6

Vokiečių kalba

B

 

140

 

6 (šeši)

7

Istorija ir politologija

B

 

140

 

9 (devyni)

8

Informacinės technologijos

B

 

70

 

8 (aštuoni)

9

Matematika

B

 

175

 

4 (keturi)

10

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

11

Kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

12

Smuikas

 

992

 

10 (dešimt)

13

Orkestras

 

372

 

9 (devyni)

14

Bendrasis fortepijonas

 

332

 

10 (dešimt)

15

Solfedžio

 

720

 

10 (dešimt)

16

Muzikos istorija

 

652

 

10 (dešimt)

17

Harmonija

 

184

 

8 (aštuoni)

18

Kamerinis ansamblis

 

164

 

7 (septyni)

19

Kūrinių analizė

 

160

 

8 (aštuoni)

20

Smuikininkų ansamblis

 

248

 

10 (dešimt)

21

Improvizacija

 

128

 

7 (septyni)

22

Kompozicija

 

102

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji, testas)

Valstybinis

 

69 (šešiasdešimt devyni)

Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija)

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Anglų kalba

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Specialybė (smuikas)

 

10 (dešimt)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Marytė Mužaitė____

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

14 priedas

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno mechanikos mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

programą

(301001001).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

B

 

245

 

9 (devyni)

3

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4

Anglų kalba

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

Anglų kalba (įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6

Vokiečių kalba

B

 

140

 

8 (aštuoni)

7

Istorija ir politologija

B

 

140

 

9 (devyni)

8

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

9

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

10

Matematika

A

 

315

 

6 (šeši)

11

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

12

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

13

Kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

14

Statybų technologija

 

520

 

6 (šeši)

15

Medžio technologija

 

180

 

8 (aštuoni)

16

Statybos ir architektūros istorija

 

40

 

8 (aštuoni)

17

Ekonomika ir verslas

 

160

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji, testas)

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija)

Mokyklinis

 

10 (dešimt)

Anglų kalba

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Matematika

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Jurgis Kalvaitis____

(parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

15 priedas

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

programą

(305001001).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

B

 

245

 

9 (devyni)

3

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4

Anglų kalba

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

Anglų kalba (įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6

Vokiečių kalba

A

 

210

 

8 (aštuoni)

7

Istorija ir politologija

A

 

210

 

9 (devyni)

8

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

9

Informacinės technologijos

B

 

70

 

7 (septyni)

10

Matematika

B

 

175

 

6 (šeši)

11

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

12

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

 

Valentinas Adomaitis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Jurgis Kalvaitis____

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

16 priedas

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais baigė

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

programą

(305001001).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

B

 

70

 

Įskaityta

2

Gimtoji kalba (lietuvių)

B

 

245

 

9 (devyni)

3

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4

Anglų kalba

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

Anglų kalba (įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6

Vokiečių kalba

B

 

140

 

8 (aštuoni)

7

Istorija ir politologija

B

 

140

 

9 (devyni)

8

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

9

Informacinės technologijos

A

 

140

 

7 (septyni)

10

Matematika

A

 

315

 

6 (šeši)

11

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

12

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

13

Kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

14

Braižyba

 

000

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji, testas)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Anglų kalba

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Biologija (atleistas)

 

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Jurgis Kalvaitis____

(parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

17 priedas

Kodas 3007

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

PB Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(3800506278)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais išlaikė šiuos bendrojo lavinimo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

 

 

 

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji, testas)

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Mokyklinis

 

9 (devyni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagilino šių bendrojo lavinimo dalykų žinias ir gebėjimus:

 

Dalykas

 

Programos kursas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Saulius Paliušis____

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

10

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

18 priedas

Kodas 3007

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

PB Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(3800506278)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(0000000)

 

2007

metais išlaikė šiuos bendrojo lavinimo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

 

 

 

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagilino šių bendrojo lavinimo dalykų žinias ir gebėjimus:

 

Dalykas

 

Programos kursas

 

Įvertinimas

Matematika

 

A

 

9 (devyni)

Fizika

 

A

 

10 (dešimt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Juozas Skrickas____

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

2007

m.

gegužės

 

30

d.

Reg. Nr.

20

______________


Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

Kodas 3016

 

DUBLIKATAS

 

BRANDOS ATESTATO

0 Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

 

VP Nr. 0000000

 

Valentinas Adomaitis

 

(3800506278)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Bukiškių žemės ūkio mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(–)

 

1993

metais baigė

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

programą

(–).

Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

Tikyba

 

 

Išklausė

3

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

5 (penki)

25

Literatūra

 

 

5 (penki)

5

Anglų kalba

 

 

4 (keturi)

8

Vokiečių kalba

 

 

3 (trys)

26

Istorija

 

 

4 (keturi)

27

Visuomenės mokslas

 

 

4 (keturi)

28

Politologija

 

 

3 (trys)

13

Matematika

 

 

3 (trys)

29

Informatika

 

 

5 (penki)

15

Biologija

 

 

5 (penki)

32

Geografija

 

 

5 (penki)

30

Fizika

 

 

4 (keturi)

31

Astronomija

 

 

4 (keturi)

17

Chemija

 

 

3 (trys)

18

Dailė

 

 

4 (keturi)

19

Muzika

 

 

5 (penki)

23

Kūno kultūra

 

 

5 (penki)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

 

10/10 (dešimt/dešimt)

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

 

10/9 (dešimt/devyni)

Istorija (raštu)

 

 

8 (aštuoni)

Matematika (raštu)

 

 

7 (septyni)

Anglų kalba (žodžiu)

 

 

6 (šeši)

 

 

Direktorius(-ė)                    A. V.             __________________        __Jurgis Kalvaitis____

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

2007

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1676, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 92-3709 (2007-08-25), i. k. 1072070ISAKSAK-1676

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo