Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01 iki 2023-06-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 25-944, i. k. 1072070ISAKISAK-236

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-09:

Nr. V-680, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09946

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 20 d. Nr. ISAK-236

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                             ROMA ŽAKAITIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. ISAK-236

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2022 m.  gruodžio 23 d.

įsakymo Nr. V-2001 redakcija)

 

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pažymėjimų, brandos atestatų turinį, formą ir išdavimo asmeniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą arba jos dalį, įgijusiam pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, tvarką.

2. Pažymėjimai Apraše suprantami kaip mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (išduodamas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį), pažymėjimas (išduodamas baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų), pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (toliau – pažymėjimai).

3. Pažymėjimai ir brandos atestatai nuo 2023 metų yra skaitmeniniai.

4. Pažymėjimai ir brandos atestatai sudaromi naudojantis Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro informacinės sistemos priemonėmis ir pasiekiami (gali būti peržiūrimi, atsiunčiami elektroniniu paštu ir (ar) atspausdinami) Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pažymėjimai ir brandos atestatai laikomi išduoti, kai mokyklai juos sudarius, jie įregistruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (suteikiamas registracijos numeris).

5. Pažymėjimuose ir brandos atestatuose ugdymo programos pavadinimas, ją baigusiesiems asmenims 2000 metais ir vėliau, ir jos valstybinis kodas įrašomi vadovaujantis Aprašo 1 priedu.

6. Pažymėjimuose ir brandos atestatuose dalyko kodas nurodomas, jei dalyko programa baigta 2010 metais ir vėliau, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kodas – jei pasiekimas patikrintas 2012 metais ir vėliau, įskaitos ir (ar) brandos egzamino – 2008 metais ir vėliau, tarpinio patikrinimo – 2023 metais ir vėliau. Kitais atvejais dalyko, įskaitos, brandos darbo, brandos egzamino ar kito mokymosi pasiekimų patikrinimo kodui įrašyti skirtoje skiltyje įrašomi brūkšniai.

7. Pažymėjimų ir brandos atestatų lentelių skiltyse, skirtose įrašyti informacijai apie bendrojo ugdymo programų (jų dalies) baigimą ir išsilavinimo įgijimą, mokymosi, įskaitų, brandos egzaminų, tarpinių ar kitų mokymosi pasiekimų rezultatus, įrašomi brūkšniai, jei tokios informacijos ankstesniais metais nebuvo įrašoma į mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus arba jos nėra sudarant skaitmeninius mokymosi pasiekimus patvirtinančius dokumentus (asmeniui informacija nėra aktuali), pvz., nebuvo įrašoma dalyko kodo, metų, kada baigta mokytis dalyko programa ar patikrinti mokymosi pasiekimai ir kt.

8. Jei asmeniui nėra aktuali atskiroje pažymėjimų ir brandos atestatų lentelėje nurodoma visa informacija, tai ši lentelė nėra sudaroma, pvz., jei pagrindinio ugdymo programos 5 klasės mokinys, pasibaigus ugdymo procesui, išvyksta iš mokyklos, tai, sudarant mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jame tvarkomos (pildomos) tik šios lentelės: „Ugdymo programos (jos dalies) baigimas“, „Mokymosi rezultatai“ ir „Projektinės veiklos rezultatas“ (jei jis yra).

9. Skaitmeninių pažymėjimų ir brandos atestatų lapai numeruojami (antrasis ir tolesni lapai). Priklausomai nuo lapų skaičiaus, pažymėjimų ir brandos atestatų pirmo lapo (jei dokumentą sudaro vienas lapas) ar paskutiniojo lapo (jei dokumentą sudaro keli lapai) apatinėje dalyje pateikiama informacija dėl jų atsisiuntimo, atsispausdinimo, peržiūrėjimo.

10. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą ar vidurinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu – Vidurinio ugdymo programa), pažymėjimuose, brandos atestatuose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.

11. Asmeniui, kuris mokėsi pagal Vidurinio ugdymo programą, dalyko kurso programos apimtis valandomis įrašoma pagal Aprašo 2 priedą. Asmeniui, kuris mokėsi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, dalykų (veiklų) (toliau – dalykai) pavadinimai įrašomi pagal ugdymo planą, valandų skaičius nurodomas pagal įrašus dienyne.

12. Pradinio išsilavinimo pažymėjime, pagrindinio išsilavinimo pažymėjime, brandos atestate nurodomi atitinkami Lietuvos kvalifikacijų lygiai, siejami su ugdymosi pagal bendrojo ugdymo programas rezultatais, nusakančiais mokinių kompetencijas. Pradinio ugdymo programos rezultatai siejami su antruoju Lietuvos kvalifikacijų lygiu, pagrindinio ugdymo programos rezultatai – su trečiuoju Lietuvos kvalifikacijų lygiu, vidurinio ugdymo programos rezultatai – su ketvirtuoju Lietuvos kvalifikacijų lygiu, apibrėžtais Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, atsižvelgus į Lietuvos Respublikoje nustatytas kvalifikacijas, siejamas su asmens pasirengimu aukštesnio lygio ugdymo programai ir veiklai reikalingomis kompetencijomis, nustatytomis Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.

13. Mokiniui, kuris buvo mokomas namie ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, pažymėjimuose, brandos atestatuose dalyko mokinio mokymosi pasiekimų įvertinimui įrašyti skirtame stulpelyje nurodoma „Atleista“, jei to dalyko (pvz., dailės, menų, muzikos, technologijų, fizinio ugdymo) mokinys nesimokė.

14. Tais atvejais, kai nėra išduodami pažymėjimai ir brandos atestatai, asmens prašymu (už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų ar rūpintojų raštišką sutikimą) išduodama pažyma, kurioje pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), dalykams skirtą valandų skaičių, informacija apie einamųjų ar ankstesnių mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus mokantis pagal dalyko (-ų) programą ir kt. Pažyma rengiama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

15. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

16. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo forma pateikta Aprašo 3 priede.

17. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

17.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiam iš mokyklos: pradinio ugdymo programos, suaugusiųjų pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos ar pradinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu – Pradinio ugdymo programa), pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos ar pagrindinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu – Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pradinio ugdymo individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime po asmens kodu ar gimimo data (kurie įrašomi skliaustuose) nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;

17.2. Pradinio, Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo programos baigiamosios (4, 10 (gimnazijos II) ar gimnazijos IV) klasės mokiniui, negavusiam atitinkamai pradinio išsilavinimo pažymėjimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo (nebaigus pagrindinio ugdymo programos ir (ar) nedalyvavus pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties) ar brandos atestato. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;

17.3. asmeniui (jo prašymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtą atitinkamos ugdymo programos dalį ir dalykų metinius įvertinimus (pvz., apie mokinio mokymosi rezultatus III gimnazijos klasėje). Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;

17.4. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį mokymosi pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo mokymosi pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;

17.5. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado mokymosi pasiekimų pažymėjimą (jo dublikatą), spausdintą blanke ar popieriuje. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą;

17.6. asmeniui, baigusiam tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip praradusiam išduotą pažymėjimą (jo dublikatą), spausdintą blanke. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: baigė tarptautinio bakalaureato programą;

17.7. asmeniui, turinčiam brandos atestatą, diplomą, užsienio šalių ar tarptautinių organizacijų pažymėjimą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintą vidurinį išsilavinimą, ir papildomai ir (ar) pakartotinai besimokiusiam pagal dalykų programas ir jas baigusiam ir (ar) išlaikiusiam brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus). Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė“ arba „išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus)“, arba „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus)“;

17.8. asmeniui, praradusiam brandos atestato (diplomo) priedą (jo dublikatą), spausdintą blanke. Šiuo atveju mokymosi pasiekimų pažymėjime nurodoma asmeniui aktuali informacija: „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė“ arba „išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus)“, arba „mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus)“.

18. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį 2007 metais ir vėliau), metai, kada baigta dalyko programa, dalyko kodas. Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir socialinė-pilietinė veikla (įrašoma mokymosi rezultatų dalyje), dalykų pasiekimų patikrinimo pavadinimai, jų kodai, metai, kada patikrinti pasiekimai, jų įvertinimai, projektinė veikla, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko kurso programa, kalbos mokėjimo lygis (toliau – kursas), lietuvių kalbos ir literatūros įskaita, jos kodas, įvertinimas ir laikymo metai, tarpinis patikrinimas (2023 metais įrašomas tik lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas), jo kodas, įvertinimas ir laikymo metai, išlaikytų brandos egzaminų pavadinimai, jų kodai, tipai, įvertinimai, metai, kuriais išlaikyti brandos egzaminai. 

19. Lentelės „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai / Brandos egzaminų rezultatai“ pavadinime mokykla nurodo reikalingus (asmeniui aktualius) žodžius, pvz., jei mokymosi pasiekimų pažymėjimas išduodamas 10, gimnazijos II klasės mokiniui, nurodomas pavadinimas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai“, jei gimnazijos IV klasės mokiniui – „Brandos egzaminų rezultatai“.

20. 1–3, 5–9 (gimnazijos I), gimnazijos III klasės mokiniui (toliau – keliamosios klasės mokinys) lentelėje „Ugdymo programos (jos dalies) baigimas“ nurodoma informacija dėl kėlimo į aukštesnę klasę arba informacija dėl ugdymo programos kartojimo. Eilutėje „Kėlimas į aukštesnę klasę“, pvz., rašoma: „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į dešimtą klasę“, jei 9 (gimnazijos I) klasės mokinys perkeltas į aukštesnę klasę arba eilutėje „Ugdymo programos kartojimas“ nurodoma: „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas devintoje klasėje“, jei 9 (gimnazijos I) klasės mokinys paliktas kartoti ugdymo programos (MMMM pažymėti einamieji metai, MMMM m. xxxx yy d. – data, Nr. 00 – mokyklos vadovo (ar kito teisės aktų nustatyta tvarka turinčio teisę tvirtinti įsakymą, pareigos) įsakymo numeris).

21. Mokiniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programą ir nedalyvavusiam mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ir nepaliktam kartoti programos arba neišlaikiusiam brandos egzaminų, skiltys dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar ugdymo programos kartojimo nepildomos, įrašomi brūkšniai.

22. Mokiniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos ir mokymosi pasiekimų patikrinime dalyvavusiam ar nedalyvavusiam be pateisinamos priežasties (paliktam dešimtoje klasėje), skiltyje „Ugdymo programos kartojimas“ įrašomi žodžiai: „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas dešimtoje klasėje“.

23. Sudaromo mokymosi pasiekimų pažymėjimo lentelėje „Ugdymo programos (jos dalies) baigimas“ skiltys „Mokyklos, kurioje išlaikyti brandos egzaminai, pavadinimas, kodas“ ir „Išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, serija“ pildomos tik tiems asmenims, kurie yra įgiję vidurinį ar jam prilygintą vidurinį išsilavinimą ir papildomai ir (ar) pakartotinai mokėsi pagal dalyko programą (-as) ir (ar) išlaikė brandos egzaminą (-us).

Jei mokymosi pasiekimų pažymėjimas išduodamas asmeniui, turinčiam išsilavinimą, prilygintą viduriniam išsilavinimui (įgytą mokantis pagal užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas), eilutėje „Išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, serija“ nurodomas vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento, išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto kompetentingos institucijos, pavadinimas ir numeris (jei yra). Jei pateiktame vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente kai kurios informacijos, kuri pildoma lentelėje „Ugdymo programos (jos dalies) baigimas“ nėra, informacijai pateikti skirtoje skiltyje įrašomas brūkšnys.

24. Asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintą vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, papildomai ir (ar) pakartotinai besimokiusiam pagal dalykų programas ir jas baigusiam, lentelėje „Mokymosi rezultatai“ pildoma: dalyko kodas, dalyko pavadinimas, programos kursas, valandų skaičius, įvertinimas ir dalyko programos baigimo metai; išlaikius brandos egzaminus, pildoma lentelė „Brandos egzaminų rezultatai“; nurodoma brandos egzamino kodas, pavadinimas, tipas, įvertinimas ir laikymo metai. Jei asmuo tais pačiais metais papildomai ir (ar) pakartotinai mokėsi pagal dalyko programą (-as) ir išlaikė brandos egzaminą (-us), pildomos abi lentelės: „Mokymosi rezultatai“ ir „Brandos egzaminų rezultatai“.

25. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą išduoda mokykla ar bazinė mokykla, kurioje asmuo pakartotinai ir (ar) papildomai mokėsi pagal dalykų programas ir jas baigė ir (ar) išlaikė brandos egzaminus.

 

III SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ IR PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

26. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma pateikta Aprašo 4 priede.

27. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

27.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą;

27.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

27.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

28. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo forma pateikta Aprašo 5 priede.

29. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas:

29.1. mokiniui, baigusiam Pradinio ugdymo programą ir įgijusiam pradinį išsilavinimą;

29.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

29.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pradinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj turimo pradinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

 

IV SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

30. Pažymėjimo, išduodamo mokiniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, forma pateikta Aprašo 6 priede.

31. Pažymėjimas išduodamas:

31.1. mokiniui, baigusiam (perkeltam į 9-ąją ar gimnazijos I klasę) Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį. Į pažymėjimą įrašomi ugdymo programos pirmosios dalies dalykų, kurių buvo mokytasi, metiniai įvertinimai, įskaitant ir atliktą socialinę-pilietinę veiklą, jų kodai. Lentelės „Ugdymo programos dalies baigimas“ eilutėje „Kėlimas į aukštesnę klasę“, pvz., rašoma: „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į 9 (I gimnazijos) klasę“;

31.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pažymėjimą, jei jis prarado pažymėjimą, spausdintą blanke ar popieriuje;

31.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pažymėjimą vietoj turimo pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

 

V SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ IR PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

32. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma pateikta Aprašo 7 priede.

33. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

33.1. mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Į pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų pavadinimai, jų kodai, metiniai įvertinimai;

33.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

33.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

34. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo forma pateikta Aprašo 8 priede.

35. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas asmeniui:

35.1. įgijusiam pagrindinį išsilavinimą;

35.2. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj prarasto septynmečio mokslo pažymėjimo, aštuonmečio mokslo pažymėjimo, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimo, devynmečio mokslo pažymėjimo, 1993 ir 1994 metais išduoto pažymėjimo baigusiesiems 9 klasę. Įrašai skaitmeniniame pagrindinio išsilavinimo pažymėjime turi atitikti įrašus, esančius mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale);

35.3. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, vietoj prarasto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke ar popieriuje;

35.4. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj turimo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

36. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomi Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies dalykų, baigtų mokytis pagal jų programas, pavadinimai, jų kodai, atlikta socialinė-pilietinė veikla, metiniai įvertinimai, projektinė veikla (kodas, projektinės veiklos pavadinimas, įvertinimas), jei ji mokyklos ugdymo plane nustatyta, ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavadinimai, jų kodai, įvertinimai bei metai, kada buvo tikrinti pasiekimai.

37. Ankstesnių metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas, jei jis nebuvo galutinio pažymio dalis, įskaitomas ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais.

38. Jei mokinys yra dalyvavęs pasiekimų patikrinime, kuris buvo sudarytas iš dviejų pažymiais įvertintų dalių (pvz., lietuvių kalbos (rašinys) ir lietuvių kalbos (žodžiu) arba gimtosios kalbos (rašinys) ir gimtosios kalbos (žodžiu), pasiekimų patikrinimo įvertinimai įskaitomi ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomi, vadovaujantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

39. Jei Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio dalyko pasiekimai patikrinti ankstesniais metais ir einamaisiais metais, į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas einamaisiais metais gautas dalyko pasiekimų patikrinimo įvertinimas.

40. Jei Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai patikrinti ankstesniais metais, nei buvo įgytas pagrindinis išsilavinimas, ir mokinys einamaisiais metais dalyko pasiekimų patikrinime nedalyvavo, lentelės „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai “ skiltyje „Metai“ nurodomi tie metai, kuriais jie buvo patikrinti.

41. Laikoma, kad mokinio, dalyvavusio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki 2010–2011 mokslo metų, mokymosi pasiekimai patikrinti, jei buvo įvertinti patenkinamu (4–10 balų) įvertinimu; mokinio, dalyvavusio pasiekimų patikrinime 2011–2012 mokslo metais ir vėliau, – 1–10 balų įvertinimu.

42. Mokiniui, kuris negalėjo dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl priežasties, kurią pateisino mokyklos vadovas (mokyklos vadovo įsakymu mokinys buvo atleistas nuo visų pagrindinio ugdymo dalykų pasiekimų patikrinimų), lentelės „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai“ skiltyje „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavadinimas“ prie visų dalykų pavadinimų nurodoma „(atleistas)“, pvz., „Lietuvių kalba ir literatūra (atleistas)“, „Matematika (atleistas)“. Jei mokinys mokyklos vadovo įsakymu buvo atleistas nuo atskiro dalyko pasiekimų patikrinimo, tai tik prie to dalyko pavadinimo, nuo kurio pasiekimų patikrinimo atleistas, nurodoma „(atleistas)“, pvz., „Matematika (atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys, nurodomi metai.

43. Asmeniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos, bet einamaisiais metais likvidavusiam šios programos dalykų įsiskolinimus, ankstesniais metais gauti dalykų metiniai įvertinimai, dalykų pavadinimai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašomi vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais; penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 × 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais.

44. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje asmuo yra įgijęs pagrindinį išsilavinimą.

 

VI SKYRIUS

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IR

BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

45. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma pateikta Aprašo 9 priede.

46. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

46.1. mokiniui, baigusiam socialinių įgūdžių ugdymo programą. Į vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų pavadinimai, jų kodai, metiniai įvertinimai;

46.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, jei jis prarado spausdintą blanke ar popieriuje;

46.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj turimo vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke arba popieriuje.

47. Brandos atestato forma pateikta Aprašo 10 priede.

48. Brandos atestatas išduodamas:

48.1. mokiniui, buvusiam mokiniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą;

48.2. asmeniui, pageidaujančiam gauti skaitmeninį brandos atestatą vietoj prarasto brandos atestato;

48.3. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti skaitmeninį brandos atestatą vietoj brandos atestato, sudaryto blanke.

49. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui:

49.1. turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus;

49.2. atleistam nuo visų brandos egzaminų dėl ligos iki pagrindinės sesijos pradžios, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus;

49.3. susirgusiam egzaminų sesijos metu ir nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleistam, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir visų laikytų mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus;

49.4. asmeniui, pageidaujančiam gauti skaitmeninį brandos atestatą su pagyrimu vietoj brandos atestato, sudaryto blanke.

50. Mokykla, išduodama asmeniui brandos atestatą su pagyrimu, didžiosiomis raidėmis brandos atestato centre po brandos atestato pavadinimu išspausdina įrašą „su pagyrimu“, paliudydama, kad šis asmuo baigė Vidurinio ugdymo programą su pagyrimu.

51. Brandos atestatas gali būti išduodamas asmeniui, Vidurinio ugdymo programą baigusiam ankstesniais metais ir neišlaikiusiam tais metais Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ar kituose teisės aktuose nurodytų brandos atestatui gauti privalomų ir pasirenkamų egzaminų skaičiaus. Atitikus einamųjų metų reikalavimus viduriniam išsilavinimui įgyti / brandos atestatui gauti, brandos atestatą asmens prašymu išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą pažymėjimą apie jo mokymosi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje rezultatus. Brandos egzaminų išlaikymo, Vidurinio ugdymo programos baigimo metai, vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.

52. Buvusio mokinio išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į privalomų išlaikyti brandos egzaminų skaičių. 2012 ir ankstesniaisiais metais išlaikytas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminas yra laikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu. 2002–2007 m. išlaikytas tik vienas iš privalomųjų egzaminų – lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) – nelaikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu.

53. Brandos atestato mokymosi rezultatų lentelėje įrašomi:

53.1. mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai (išskyrus pasirenkamuosius dalyko modulius, kurie yra dalyko programos dalis ir vertinimas buvo įskaitytas į dalyko mokymosi pasiekimų įvertinimą), jų kodai, nurodoma dalyko kurso programa (Aprašo 2 priedas), jai skirtas valandų skaičius (Vidurinio ugdymo programą baigusiesiems ne anksčiau kaip 2004 metais), įvertinimai ir metai, kuriais dalyko programa baigta;

53.2. mokiniui, kuris mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, dailės, inžinerinio, meninio, muzikos, sporto ar kitiems ugdymo programos dalykams, kurių konkretus valandų skaičius nėra nustatytas Aprašo 2 priede, mokytis skirtas valandų skaičius nurodomas pagal mokytojo įrašus dienyne.

54. Brandos atestato lentelėje „Įskaitų rezultatai“ įrašomas įskaitos, pvz., lietuvių kalbos ir literatūros, pavadinimas, kodas, įvertinimas ir išlaikymo metai.

55. Brandos atestato lentelėje „Tarpinių patikrinimų rezultatai“ įrašomi visų išlaikytų tarpinių patikrinimų kodai, pavadinimai, įvertinimai ir laikymo metai.

56. Brandos atestato lentelėje „Brandos egzaminų rezultatai“ įrašomi visi ankstesniais, išskyrus 2002–2007 metais išlaikytą tik vieną iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų, ir einamaisiais metais išlaikyti brandos egzaminai, nurodant jų kodą, tipą, įvertinimą ir išlaikymo metus:

56.1. mokiniui ir buvusiam mokiniui, einamaisiais metais laikiusiam ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestatą įrašomas einamaisiais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu asmuo einamaisiais metais to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

56.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestatą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;

56.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestatą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

56.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), geografijos – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“;

56.5. 1994 ir vėlesniais metais išlaikyto brandos egzamino pavadinimas, tipas ir įvertinimas įrašomas pagal mokyklos saugomus veiklos dokumentus ir nurodomi jo išlaikymo metai;

56.6. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, brandos atestato lentelė „Brandos egzaminų rezultatai“ nesudaroma. Šiuo atveju sudaroma ir pildoma brandos atestato lentelė „Kiti įrašai dėl brandos egzaminų laikymo“ ir joje įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, nurodomi metai;

56.7. mokiniui, buvusiam mokiniui, mokyklos vadovo įsakymu atleistam nuo dalies pasirinktų brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų pavadinimų nurodoma „(atleistas)“. Egzamino tipui ir įvertinimui įrašyti skirtose skiltyse įrašomi brūkšniai, nurodomi metai.

57. Brandos atestato lentelėje „Brandos darbo rezultatai“ įrašomas mokinio brandos darbas. Skiltyje „Brandos darbo pavadinimas“ įrašoma „Brandos darbas (...):“, skliaustuose nurodant mokinio individualaus ugdymo plano Vidurinio ugdymo programos dalyko pavadinimą, iš kurio mokinys rengė brandos darbą, taip pat nurodomas brandos darbo pavadinimas, pvz., „Brandos darbas (biologija): „Kokį poveikį DNR struktūrai daro šaldymas ir virimas“. Nurodomas brandos darbo kodas, įrašomas įvertinimas, metai, skiltyje „Tipas“ nurodoma „Mokyklinis“.

58. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), prie dorinio ugdymo dalykų (tikybos ar etikos) nurodomas B kursas, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) – B2 lygis, kitų dalykų – A kursas. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 × 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalyko programos apimtis valandomis nenurodoma. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais.

59. Asmeniui, 1994–2012 metais įskaitytinai baigusiam užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) dalyko A, T, sustiprinto arba B lygio (kurso) programą (turinčiam patenkinamą metinį įvertinimą) ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą, prie užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) nurodomas B1 lygis, jei asmuo mokėsi pagal B kurso programą, arba B2 lygis, jei asmuo mokėsi pagal A, T, sustiprinto lygio (kurso) programą, nekeičiant turėto, dokumentuose (pvz., dienynuose, pažymėjimuose, pažymose) fiksuoto įvertinimo.

60. Buvusiam mokiniui (nesimokančiam pagal Vidurinio ugdymo programą asmeniui) brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą pažymėjimą apie jo mokymosi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje rezultatus. Jei buvęs mokinys kai kurių privalomų dalykų, kurių mokymosi pasiekimai buvo įvertinti nepatenkinamai, įsiskolinimus ankstesniais metais likvidavo kitoje mokykloje, mokyklai, išduodančiai brandos atestatą, pateikiama tai patvirtinanti pažyma.

61. Mokiniui, buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

 

VII SKYRIUS

BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS TECHNIKUME, AUKŠTESNIOJOJE AR PROFESINĖJE MOKYKLOJE BESIMOKIUSIAM ASMENIUI

 

62. Buvęs technikumo, aukštesniosios mokyklos studentas ar profesinės mokyklos mokinys gali pretenduoti gauti brandos atestatą, atitikus einamųjų metų reikalavimus viduriniam išsilavinimui įgyti / brandos atestatui gauti.

63. Brandos atestatas gali būti išduodamas asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje iki 1992 metų įskaitytinai buvo mokęsis bendrojo ugdymo dalykų, bet negavo mokyklos baigimo diplomo, arba asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje buvo baigęs vidurinio ugdymo programą ir išlaikęs brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo.

64. Jeigu mokykla, kurioje asmuo mokėsi, yra reorganizuota ar likviduota, įsiskolinimų likvidavimo, brandos atestato gavimo klausimais asmuo (buvęs studentas ar mokinys) kreipiasi į savivaldybės administraciją, kuri nurodo mokyklą, kurioje asmuo gali mokytis pagal bendrojo ugdymo dalykų programas (likviduoti įsiskolinimus) ir kuriai suteikta teisė išduoti brandos atestatą.

65. Asmuo mokyklai, išduodančiai brandos atestatą, iš reorganizuotų (technikumo, aukštesniosios ar profesinės mokyklos) ar po reorganizavimo veikiančių mokyklų, perėmusių mokyklos saugomus veiklos dokumentus, turi pateikti pažymą apie bendrojo ugdymo dalykų programų baigimą ir brandos egzaminų laikymą (Aprašo 11 priedas).

66. Vadovaujantis turimais, mokyklos saugomais veiklos dokumentais, pažymoje nurodoma:

66.1. buvusio studento ar mokinio vardas ir pavardė rašoma tokia, kokia fiksuota mokyklos dokumentuose;

66.2. mokyklos pavadinimas nurodomas toks, koks buvo studijų, mokymosi metu, pvz., technikumas, politechnikumas, miesto profesinė mokykla Nr. 22, aukštesnioji maisto pramonės mokykla ir pan. Jeigu mokykla tuo metu neturėjo kodo, pažymoje tai nurodoma;

66.3. įrašomi visi tos specialybės mokymo plano bendrojo ugdymo dalykai, jų baigiamieji įvertinimai (pažymiu, įskaityta), dalyko programos baigimo metai. Baigiamuoju dalyko įvertinimu laikomas įskaitos arba egzamino, baigus programą, įvertinimas (pvz., lietuvių kalbos programa baigta 1992 metais III kurse, išlaikytas lietuvių kalbos egzaminas įvertintas 3 (trys); lietuvių kalbos baigiamasis įvertinimas – 3 (trys);

66.4. informacija apie brandos egzaminus pateikiama tik tam asmeniui, kuris 1993 ar vėlesniais metais išlaikė brandos egzaminus. Brandos egzamino pavadinimas, jo tipas ir įvertinimas turi atitikti įrašą egzamino protokole. Pažymima, kuriais metais išlaikytas brandos egzaminas, nurodoma brandos egzamino protokolo data ir numeris, gali būti pateikiamos jų kopijos, išrašai;

66.5. dalykų pavadinimai ir brandos egzaminų pavadinimai turi atitikti įrašus, esančius technikumo, aukštesniosios ar profesinės mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose.

67. Technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje gauti bendrojo ugdymo dalykų baigiamieji įvertinimai bei 1993 ar vėlesniais metais išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi.

68. Mokykla, kurioje asmuo siekia įgyti vidurinį išsilavinimą ir gauti brandos atestatą, pažymoje pateiktus pasiekimus mokantis pagal bendrojo ugdymo dalyko programas įskaito, bendrojo ugdymo dalykų pavadinimus derina su einamųjų metų Vidurinio ugdymo programos dalykų pavadinimais; penkių balų sistemos pažymiai konvertuojami į dešimties balų sistemos pažymius. Nepatenkinami įvertinimai nėra konvertuojami. Prie visų dalykų nurodomas bendrasis kursas (B).

69. Laikoma, kad baigta Vidurinio ugdymo programa toje mokykloje, kurioje įvykdyti reikalavimai Vidurinio ugdymo programai baigti. Vidurinio ugdymo programos baigimo metai gali nesutapti su vidurinio išsilavinimo įgijimo metais. Jei asmuo kai kurių privalomų bendrojo ugdymo dalykų, kurių mokymosi pasiekimai buvo įvertinti nepatenkinamai, įsiskolinimus likvidavo kitoje mokykloje, mokyklai, išduodančiai brandos atestatą, pateikiama tai patvirtinanti informacija.

70. Bendrojo ugdymo dalykų mokymosi baigimo metais (Vidurinio ugdymo programos baigimo metai) laikomi vėliausiai baigtos dalyko programos metai. Pvz.: biologijos programa baigta 1991 metais, visuomenės mokslo – 1992 metais, kūno kultūros programa baigta 1993 metais. Reiškia, kad 1993 metais baigta Vidurinio ugdymo programa.

71. Bendrojo ugdymo dalyko programos bendrojo kurso apimtis valandomis (Aprašo 2 priedas) nurodoma tik tam asmeniui, kuris mokymąsi pagal bendrojo ugdymo dalykų programas baigė ir (ar) įsiskolinimus likvidavo 2004 metais ir vėliau.

72. Vidurinį išsilavinimą suteikiančia mokykla laikoma ta mokykla, kuri sudaro ir išduoda brandos atestatą.

 

VIII SKYRIUS

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS ASMENIUI, KURIS MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

 

73. Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui pažymėjimus, brandos atestatą išduoda mokyklos saugomus veiklos dokumentus perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklos saugomus veiklos dokumentus perėmusi mokykla arba kita institucija neturi teisės išduoti atitinkamų pažymėjimų ar brandos atestatų, ši mokykla arba institucija pareiškėjui pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus pagal įrašus mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose ir (ar) atitinkamame pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

74. Savivaldybės ar nevalstybinės mokyklos išduodamus pažymėjimus, brandos atestatus išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota, pertvarkyta, pertvarkytos vidaus struktūros ar buvo veikusi šiuo metu likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimus, brandos atestatus pagal gautas pažymas, o valstybinės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti šiuos mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus pagal gautas pažymas.

 

IX SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS, NUSTAČIUS JUOSE KLAIDĄ, JUOS PRARADUS AR ATSISAKIUS SPAUSDINTŲ POPIERIUJE AR BLANKE

 

75. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimus, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, jų dublikatus, išduotus iki 2023 m. gegužės 1 d., mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti skaitmeninius pažymėjimus ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus. Skaitmeniniai pažymėjimai ar skaitmeniniai brandos atestatai išduodami vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais.

76. Pažymėjimų ar brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo, jų dublikatų turėtojas gali kreiptis dėl skaitmeninių pažymėjimų ar skaitmeninio brandos atestato išdavimo, jei sudarytuose popieriuje ar blanke nustatytas netikslumas, klaidingas įrašas. Skaitmeniniai pažymėjimai ar skaitmeninis brandos atestatas gali būti išduodami ir tuo atveju, jei asmuo pageidauja jį gauti vietoj spausdinto popieriuje ar blanke. Pirminiai skaitmeniniai pažymėjimai ir / ar skaitmeninis brandos atestatas, taip pat spausdintas popieriuje ar blanke, jei jo atsisakoma ir prašoma išduoti skaitmeninį, laikomi negaliojančiais nuo naujo skaitmeninio dokumento įregistravimo Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (išdavimo).

77. Jei asmuo prašo pakeisti pažymėjimus, brandos atestatą ir jo priedą, jų dublikatus, sudarytus / spausdintus popieriuje ar blanke, į atitinkamą skaitmeninį, pareiškėjas prie prašymo prideda (sugrąžina) keičiamų pažymėjimų ar brandos atestato, jo priedo ar brandos atestato (diplomo) priedo originalą ar dublikatą.

78. Vietoj turėto brandos atestato ir jo priedo, sudaryto / spausdinto blanke, nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodamas vienas dokumentas – skaitmeninis brandos atestatas.

79. Asmeniui, praradusiam tik brandos atestato priedą, sudarytą blanke, pateikus mokyklos vadovui prašymą ir turimą brandos atestatą, išduodamas atitinkamas skaitmeninis brandos atestatas.

80. Apdovanotam aukso medaliu asmeniui, praradusiam specialų brandos atestatą, brandos atestatą su pagyrimu, išduodamas skaitmeninis brandos atestatas su pagyrimu; apdovanotam sidabro medaliu asmeniui – bendrojo pavyzdžio skaitmeninis brandos atestatas.

81. Įrašai skaitmeniniame mokymosi pasiekimus įteisinančiame dokumente turi atitikti įrašus, esančius mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje, skliaustuose, įrašoma asmens gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.

82. Neleidžiama keisti: dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, mokyklos baigimo metų; asmens pavardės ir vardo, asmens kodo (išskyrus atvejus, kada asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu yra pakeistas asmens kodas, vardas ir pavardė ir išduoti šį faktą patvirtinantys dokumentai: pasas arba asmens tapatybės kortelė); dalykų, įrašytų mokyklos saugomuose veiklos dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), pavadinimų; penkių balų vertinimo sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius; į brandos atestatą iš protokolų įrašyti neįrašytų Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale) egzaminų, kurie pagal tuo metu galiojusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą; įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

83. Dokumento originalo išdavimo metu fiksuoti galutiniai pažymiai laikomi metiniais pažymiais ir surašomi dokumento mokymosi rezultatų skiltyje „Įvertinimas“.

84. Pažymėjimų, brandos atestatų lentelės „Brandos egzaminų rezultatai“ skiltyje „Tipas“ rašomi brūkšniai, jeigu dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomi.

 

X SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ SUDARYMAS IR ĮREGISTRAVIMAS

 

85. Pažymėjimai, brandos atestatai sudaromi Mokinių registro duomenų pagrindu.

86. Pažymėjimai, brandos atestatai registruojami Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. 

87. Pažymėjimams, brandos atestatams sudaryti, papildyti naujais įrašais Mokinių registre duomenis tvarko mokykloje paskirtas darbuotojas (toliau – Mokinių registro tvarkytojas), kuris:

87.1. pažymėjimams, brandos atestatams suformuoti naudoja Mokinių registro duomenis:

87.1.1. pažymėjimų ar brandos atestato sudarytojo pavadinimą;

87.1.2. asmens vardą;

87.1.3. asmens pavardę;

87.1.4. asmens kodą arba gimimo datą (jei asmens kodo nėra);

87.1.5. ugdymo programos arba jos dalies baigimo metus;

87.1.6. ugdymo programos arba jos dalies trukmę metais;

87.1.7. ugdymo programos kodą (jeigu pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų originalų išrašymo metu jis buvo);

87.1.8. ugdymo programos pavadinimą;

87.1.9. išsilavinimo įgijimo metus;

88.1.10. kvalifikacijos lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą;

87.1.11. mokyklos kodą (jeigu pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų originalų išrašymo metu jis buvo);

87.1.12. mokyklos pavadinimą, kurioje mokytasi, baigta dalyko programa arba jos dalis;

87.1.13. klasę, kurioje mokėsi;

87.1.14. mokyklos pavadinimą, kurioje išlaikyti brandos egzaminai, tarpiniai patikrinimai;

87.1.15. mokyklos pavadinimą (pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų originalų įregistravimo (išdavimo) metu);

87.1.16. dalyko programos kodą;

87.1.17. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kodą;

87.1.18. įskaitos kodą;

87.1.19. tarpinio patikrinimo kodą;

87.1.20. brandos egzamino kodą;

87.1.21. dalyko programos baigimo metus;

87.1.22. įskaitos išlaikymo metus;

87.1.23. tarpinio patikrinimo metus;

87.1.24. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metus;

87.1.25. brandos egzamino išlaikymo metus;

87.2. iš dalykų klasifikatoriaus parenka dalykus, kurių mokiniai mokosi mokykloje pagal bendrąsias programas, ir sukuria dalykų, kurių mokykloje moko pagal mokytojų parengtas ir mokyklos patvirtintas programas, sąrašą. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestatų (diplomų) priedų, sudarytų popieriuje ar blanke ir išduotų iki 2010 metų, pažymėjimams ir brandos atestatams sudaryti dalykų pavadinimai į Mokinių registrą įvedami kiekvienu atveju individualiai, vadovaujantis mokyklos saugomais veiklos dokumentais.

88. Pažymėjimams, brandos atestatams sudaryti Mokinių registro tvarkytojas į Mokinių registrą įveda:

88.1. mokyklos, kuri sudaro pažymėjimus ar brandos atestatus, vadovo pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę;

88.2. kito teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos vadovo funkcijas atliekančio asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę;

88.3. duomenis apie mokinio perkėlimą į aukštesnę klasę ar palikimą kartoti atitinkamos klasės ugdymo programos;

88.4. mokyklos vadovo įsakymo apie kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos datą ir numerį;

88.5. klasę, į kurią asmuo perkeltas ar paliktas kartoti programos, jos dalies;

88.6. duomenis, nurodomus pažymėjimų, brandos atestatų, mokymosi rezultatų dalyje:

88.6.1. dalyko programos kursą / lygį (jeigu yra);

88.6.2. dalykui mokyti toje klasėje skirtą valandų skaičių (pagal ugdymo planus / mokytojo įrašus dienyne);

88.6.3. dalyko programos apimtį valandomis;

88.6.4. prieš dalyko metinį įvertinimą įrašo „Ad.“, jeigu asmuo mokėsi dalyko pagal adaptuotą programą;

88.6.5. dalyko metinį įvertinimą (skaičiumi ir žodžiu);

88.6.6. dalyko programos baigimo metus;

88.6.7. vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinančio dokumento pavadinimą (asmeniui, turinčiam užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programų baigimą patvirtinantį dokumentą);

88.6.8. vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinančio dokumento numerį (jei yra) (asmeniui, turinčiam užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programų baigimą patvirtinantį dokumentą);

88.6.9. vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinančio dokumento seriją (jei yra) (asmeniui, turinčiam užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programų baigimą patvirtinantį dokumentą);

88.7. projektinės veiklos pavadinimą ir įvertinimą (skaičiumi ir žodžiu).

89. Nacionalinė švietimo agentūra iš Nacionalinės švietimo agentūros informacinės sistemos (toliau – NECIS):

89.1. per dieną Mokinių registro tvarkytojui perduoda paskelbtus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatus, pateikdama duomenų išrašą pagal iš anksto suderintą formatą;

89.2. patvirtina, kad tai galutinis (negalutinis) dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinio patikrinimo ar brandos egzaminų įvertinimas, ir prie įvertinimo parašo pastabą (komentarą).

90. Mokinių registro tvarkytojas negali redaguoti Mokinių registre prie kiekvieno asmens duomenų matomų NECIS duomenų: įkėlimo datos ir laiko, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, tarpinio patikrinimo ir brandos egzaminų pagrindinės ir / ar pakartotinės sesijos metu gautų įvertinimų.

91. Asmeniui, einamųjų mokslo metų mokiniui, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas sudaromi, kai iš NECIS yra gautas patvirtinimas dėl galutinio pagrindinio ugdymo pasiekimų dalyko, tarpinio patikrinimo ar brandos egzaminų įvertinimo.

92. Mokinių registro tvarkytojui perdavus mokyklos suformuotų pažymėjimų, brandos atestatų duomenis Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrui, automatiškai atitinkamiems pažymėjimams, brandos atestatams priskiriamas registracijos numeris, vienetu didesnis nei paskutinis sudarytas ir įregistruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Registracijos numerio suteikimas yra patvirtinimas, kad skaitmeniniai pažymėjimai, skaitmeniniai brandos atestatai yra išduoti.

93. Mokinių registro tvarkytojui gavus patvirtinimą, kad pažymėjimai, brandos atestatai yra išduoti, Mokinių registre duomenų keitimas tam pačiam dokumentui nebegalimas. Asmuo (mokinys) ar mokykla, teisės aktų nustatyta tvarka kita įgaliota institucija (pvz., darbdavys) asmens prašymu gali pažymėjimus, brandos atestatus Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre peržiūrėti, atsisiųsti ir (ar) spausdinti. Kiekvieną kartą peržiūrėjus, atsisiuntus ir (ar) atspausdinus pažymėjimus ir (ar) brandos atestatus, juose nurodoma mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento peržiūros, atsisiuntimo, spausdinimo data. Turi išlikti ir prisijungimų prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro istorija.

94. Išaiškėjus, kad įregistruoti pažymėjimai, brandos atestatai yra su klaidomis, tikslintini, naujai išduodami pažymėjimai, brandos atestatai registruojami Aprašo nustatyta tvarka.

95. Pažymėjimų, brandos atestatų registracijos numerių seka Diplomų, kvalifikacijų, pažymėjimų registre kasmet nenutrūksta ir yra nuosekliai didėjanti.

96. Mokyklos vadovas elektroniniu parašu Mokinių registre patvirtina duomenų (įrašų) perdavimą Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrui ir atsako už duomenų (įrašų) sudarytuose pažymėjimuose, brandos atestatuose, pažymose teisingumą.

97. Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų įregistravimo (išdavimo) pagrindas yra mokyklos vadovo įsakymas. Mokyklos vadovo įsakymuose dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų įregistravimo (išdavimo) įrašomi visų šiuos dokumentus gaunančių asmenų vardai ir pavardės (jei kelių asmenų vardai ir pavardės sutampa, įrašomas asmens kodas), kartu pažymima, kuriems iš jų – brandos atestatai su pagyrimu. Įsakymai taip pat rašomi dėl mokymosi pasiekimų pažymėjimų, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimų, išduodamų baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį.

98. Mokykla einamųjų mokslo metų mokiniui (buvusiam mokiniui) mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, patvirtinantį bendrojo ugdymo programos (jos dalies) baigimą ir išsilavinimo įgijimą, sudaro ir išduoda įvykdžius reikalavimus, nustatytus ugdymo programai, jos daliai ar pradiniam, pagrindiniam ar viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos.

99. Mokymosi pasiekimus įteisinančiuose ir kituose dokumentuose mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimai (balai) įrašomi pagal Aprašo 12 priede pateiktas vertinimo skales.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

100. Nacionalinė švietimo agentūra, Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tvarkytoja, kiti registro tvarkytojai tvarko duomenis, susijusius su skaitmeninių pažymėjimų ir skaitmeninių brandos atestatų įregistravimu (išdavimu), pagal Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1216 „Dėl Diplomų ir atestatų registro reorganizavimo ir diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro nuostatų patvirtinimo“.

101. Pagal Aprašą pateiktuose dokumentuose nurodyti fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Dokumentai ir juose pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o dokumentai, susiję su jų išdavimu (pvz., mokyklos vadovo įsakymai, brandos egzaminų protokolai ir kt.), saugomi mokykloje, išdavusioje atitinkamą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, – vadovaujantis Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

102. Asmuo nuo 14 metų, tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungęs prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro, gali pats peržiūrėti sudarytą ir įregistruotą (išduotą) mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir (ar) atsispausdinti popieriuje.

103. Pažymėjimus, išduotus vaikui iki 14 metų, arba pažymėjimus ir brandos atestatą, išduotus asmeniui, kuris neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, mokykloje susitartu būdu (pvz., pateikus asmeniui prašymą) mokykla asmeniui persiunčia elektroniniu laišku ar atspausdina (pateikia).

104. Pažymėjimų, brandos atestatų duomenų autentiškumą galima pasitikrinti prisijungus pažymėjimuose, brandos atestatuose nurodytu adresu arba nuskenavus jame esantį kodą.

105. Skaitmeniniai mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai laikomi oficialiais ugdymo programos (jos dalies) ir pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimo įgijimą liudijančiais dokumentais.

106. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

__________________________________

 

 

part_77a27c0bd76f47febb7f0c05ece9e49c_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Dokumento pavadinimas

Kam išduoda bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaiga, jei teisės aktų nustatyta tvarka vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo programą

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

Nebaigusiajam pradinio ugdymo programos (kodas 101001101), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 101021501), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 101021301), pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 101021502), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 101071001), suaugusiųjų pradinio ugdymo programos (kodas 105001101), pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021501), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021301), pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 201021502), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001101), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 301071001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021301), vidurinio ugdymo kartu su  meniniu ugdymu programos (kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001101), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001101), socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001101).

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą, diplomą, užsienio šalių ar tarptautinių organizacijų pažymėjimą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintą vidurinį išsilavinimą, ir išlaikiusiam brandos egzaminus ir (ar) papildomai ir (ar) pakartotinai besimokiusiam pagal dalykų programas ir jas baigusiam.

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001101).

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001101).

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001101).

Pažymėjimas

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001101) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021501) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021301) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 201021502) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201071001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201101401) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001101) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001101) pirmąją dalį.

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001101), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 101071001), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021501), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 101021301), pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 101021502), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001101).

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 201021501), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 201021301), pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 201021502), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001101); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam devintąją klasę.

Brandos atestatas

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301071001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021301), vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001101).

___________________________

 

 

part_0a407dc19c5142e980ccdcf826d7dcdd_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTIS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

Užsienio kalba (...)

210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos1

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai2

140

210

Technologijos (...)3

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Fizinis ugdymas

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka (...)4

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai5

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)6

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Specializuoto ugdymo krypties programos dalykai7

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Pastabos:

1 mokykla skliaustuose įrašo informacinių technologijų pasirenkamojo modulio pavadinimą, jei mokinys informacinių technologijų mokėsi pagal išplėstinio kurso programą, pvz., informacinės technologijos (programavimas);

2 mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis;

3 mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir mityba);

4 mokykla skliaustuose įrašo pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., pasirinkta sporto šaka (krepšinis);

5 mokykla įrašo pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis);

6 mokykla skliaustuose įrašo dalyko pavadinimą, pvz., projektinė veikla (matematika);

7 mokykla įrašo inžinerinio, dailės, muzikos, meninio, sporto ar kito dalyko, kurio mokinys mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, pavadinimą, pvz., inžinerija.

_______________________________________

 

part_3d7adaae31414f3185bec5c3ac31bce6_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

 

mokėsi (Klasės numeris skaičiumi) klasėje pagal (Ugdymo programos pavadinimas) programą.

* mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė.

* išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus).

* mokėsi pagal (Ugdymo programos pavadinimas) dalykų programas ir jas baigė, išlaikė brandos egzaminus (tarpinius patikrinimus).

* baigė tarptautinio bakalaureato programą.

 

Ugdymo programos (jos dalies) baigimas

Programos pavadinimas, kodas*

 

Programos (jos dalies) baigimo metai*

 

Mokyklos, kurioje mokytasi, pavadinimas, kodas*

 

Klasė, kurioje mokytasi*

 

Kėlimas į aukštesnę klasę*

 

Ugdymo programos kartojimas*

 

Mokyklos, kurioje laikyti tarpiniai patikrinimai, pavadinimas, kodas*

 

Mokyklos, kurioje išlaikyti brandos egzaminai, pavadinimas, kodas*

 

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, serija*

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Programos kursas*

Valandų skaičius

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitų rezultatai*

Kodas

Įskaitos pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai*

Kodas

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai* / Brandos egzaminų rezultatai*

Kodas

Pavadinimas

Tipas*

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Projektinės veiklos rezultatas*

Kodas

Projektinės veiklos pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Brandos darbo rezultatas*

Kodas

Brandos darbo pavadinimas

Tipas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Mokymosi pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Mokymosi pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

__________________________

 

 

part_2768e68f8d40472fb936e856be4c8541_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

baigė

pradinio ugdymo individualizuotą programą.

 

Ugdymo programos baigimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

(Pareigos)                                                                                                                  (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

___________________________

 

part_cb08b1ca298a470fa406dcd53aca6f2f_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

įgijo

pradinį išsilavinimą.

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

Pradinio išsilavinimo įgijimo metai

 

Mokyklos, kurioje įgytas pradinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

 

 

(Pareigos)                                                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Pradinio išsilavinimo pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

part_0c2d1a370972446183401b6062e2529c_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

baigė

*pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį.

*pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 

Ugdymo programos dalies baigimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

Kėlimas į aukštesnę klasę

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

___________________________

 

part_79b7dc2edbd247508d0c342a21558c8a_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

baigė

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

 

 

Ugdymo programos baigimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                    (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

___________________________

 

part_e73829d7f3734ff6a54e27464e3cb4fe_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

įgijo

pagrindinį išsilavinimą.

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas

 

Pagrindinio išsilavinimo įgijimo metai

 

Mokyklos, kurioje įgytas pagrindinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

Projektinės veiklos rezultatas*

Kodas

Projektinės veiklos pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

Kodas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                     (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

___________________________

 

part_cb2f18354014459ba8cb9b38d31d6889_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

baigė

socialinių įgūdžių ugdymo programą.

 

Ugdymo programos baigimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta programa, pavadinimas, kodas

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

 

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                    (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

___________________________

 

part_c7c5fdf0ce5741db8523effa69ca6ac7_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Brandos atestato forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

BRANDOS ATESTATAS

 

(Vardas ir pavardė)

(Asmens kodas arba gimimo data)

įgijo

vidurinį išsilavinimą.

 

Ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas

Programos pavadinimas, kodas

 

Programos trukmė (metais)

 

Programos baigimo metai

 

Mokyklos, kurioje baigta ugdymo programa, pavadinimas, kodas

 

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai

 

Mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, pavadinimas, kodas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

 

 

Mokymosi rezultatai

Kodas

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

Valandų skaičius

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitų rezultatai*

Kodas

Įskaitos pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Tarpinių patikrinimų rezultatai*

Kodas

Tarpinio patikrinimo pavadinimas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

Brandos egzaminų rezultatai*

Kodas

Brandos egzamino pavadinimas

Tipas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

 

Brandos darbo rezultatas*

Kodas

Brandos darbo pavadinimas

Tipas

Įvertinimas

Metai

 

 

 

 

 

 

Kiti įrašai dėl brandos egzaminų laikymo*

Metai

 

 

 

(Pareigos)                                                                                                                    (Vardas ir pavardė)

 

(Data)                                                                                                                    (Registracijos  numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandos atestatas yra skaitmeninis, jo duomenys sugeneruoti iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro

Brandos atestato generavimo (duomenų atvaizdavimo) / spausdinimo / išsaugojimo data ir laikas:

(Data ir laikas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus šį kodą:

(Raidinis ir (ar) skaitinis kodas)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima suvedus kodą nuorodoje:

(Nuoroda)

Brandos atestatą peržiūrėti / atsisiųsti galima nuskenavus kodą:

(QR kodas)

 

*Pildoma asmeniui aktuali informacija.

___________________________

 

part_73033bd6cd5545118bcb1fabd715b981_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Pažymos apie bendrojo ugdymo dalykų programų baigimą ir brandos egzaminų laikymą forma)

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas ir dokumento sudarytojo duomenys)

 

(Gavėjas)

 

(Gauto dokumento nuoroda, jei tai atsakomasis dokumentas)

 

 

PAŽYMA

APIE BENDROJO UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ BAIGIMĄ IR BRANDOS

EGZAMINŲ LAIKYMĄ

 

(Dokumento data ir dokumento registracijos numeris)

 

                                                                                                                                                                

(Asmens vardas ir pavardė) (Asmens kodas arba gimimo data, įrašomi skliaustuose) metais įstojo į (Mokyklos pavadinimas galininko forma) (Mokyklos kodas, įrašomas skliaustuose), studijavo (Specialybės pavadinimas) specialybę ir mokėsi vidurinio ugdymo programos dalykų. Jo (jos) bendrojo ugdymo dalykų mokymosi rezultatai (Vertinimo sistema: penkių balų ar dešimties balų) vertinimo sistemoje:

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo dalyko pavadinimas

Dalyko programos baigimo metai

Baigiamasis įvertinimas (pažymiu, įskaityta)

 

 

 

 

 

Bendrojo ugdymo dalykų mokymąsi baigė (Metai) metais, mokyklos baigimo diplomo negavo.

 

Išlaikė šiuos brandos egzaminus:

Brandos egzaminas

Išlaikymo metai

Brandos egzamino protokolo data ir Nr.

Egzamino tipas

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)                                                       (Parašas)                                      (Vardas ir pavardė)

___________________________

 

 

part_77c592c3e4b64c33a1df270deca2ed13_end


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų

išdavimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

VERTINIMO SKALĖS BENDRAJAME UGDYME

 

Vertinimo1 skalė pradiniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Įvertinimas įrašu2

aukštesnysis

padarė pažangą (žymima „p. p.“)

pagrindinis

patenkinamas

nepatenkinamas3

nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)

1 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrojoje programoje, patvirtintoje 2008 m.

² Mokinių, ugdomų pagal pritaikytą individualizuotą programą, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padarytos arba nepadarytos pažangos vertinimas; pasiekimų vertinimas mokantis dorinio ugdymo.

3 Mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

 

Vertinimo4 skalė pradiniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Įvertinimas įrašu

aukštesnysis

padarė pažangą (žymima „p. p.“)

pagrindinis

patenkinamas

slenkstinis

nepatenkinamas

nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)

Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrojoje programoje, patvirtintoje 2022 m.

 

Dešimtbalė vertinimo5 skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme, išskyrus lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros dalyką viduriniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Balai

Trumpas apibūdinimas

aukštesnysis

10 (dešimt)

puikiai

9 (devyni)

labai gerai

pagrindinis

8 (aštuoni)

gerai

7 (septyni)

pakankamai gerai

6 (šeši)

vidutiniškai

patenkinamas

5 (penki)

patenkinamai

4 (keturi)

pakankamai patenkinamai

nepatenkinamas

3 (trys)

nepatenkinamai

2 (du)

blogai

1 (vienas)

labai blogai

5 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose atitinkamai 2008 m. (2016 m. – lietuvių kalbos ir literatūros) ir 2011 m.

 

Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros dalyko dešimtbalė vertinimo6 skalė viduriniame ugdyme (nuo 2022–2023 m. m. III gimnazijos klasėje, nuo 2023–2024 m. m. III ir IV gimnazijos klasėse), kitų ugdymo plano dalykų – pagrindinio ir vidurinio ugdymo nelyginėse klasėse (nuo 2023–2024 m. m.)

Pasiekimų lygis

Balai

Trumpas apibūdinimas

aukštesnysis

10 (dešimt)

puikiai

9 (devyni)

labai gerai

pagrindinis

8 (aštuoni)

gerai

7 (septyni)

pakankamai gerai

patenkinamas

6 (šeši)

vidutiniškai

5 (penki)

patenkinamai

slenkstinis

4 (keturi)

pakankamai patenkinamai

nepatenkinamas

3 (trys)

nepatenkinamai

2 (du)

blogai

1 (vienas)

labai blogai

6 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, patvirtintose 2022 m.

 

Mokyklinių brandos egzaminų vertinimo7 skalė

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

4–10

Neišlaikyta

1–3

7 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo8 skalė (nuo 1999 m. iki 2012 m. įskaitytinai)

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

1–100

Neišlaikyta

0

8 Kandidatų, laikiusių brandos egzaminą, žinių ir gebėjimų vertinimas pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas) ir lyginimas su kitų kandidatų žiniomis ir gebėjimais.

 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo9 skalė (nuo 2013 m.), išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

9 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

Valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino vertinimo10 skalė (nuo 2013 m.)

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

B2

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

B1

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

10 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

Tarpinių patikrinimų vertinimo skalė (nuo 2023 m.)

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

1–40

Neišlaikyta

0

___________________________

 

part_9341a0583d6e4f57a7fd4dd469d0320b_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1676, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 92-3709 (2007-08-25), i. k. 1072070ISAKSAK-1676

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-93, 2009-01-16, Žin., 2009, Nr. 10-377 (2009-01-27), i. k. 1092070ISAK0ISAK-93

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-741, 2010-05-20, Žin., 2010, Nr. 60-2971 (2010-05-25), i. k. 1102070ISAK000V-741

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-704, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 51-2470 (2011-04-30), i. k. 1112070ISAK000V-704

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-825, 2011-05-17, Žin., 2011, Nr. 62-2945 (2011-05-24), i. k. 1112070ISAK000V-825

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-419, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-26, i. k. 2017-08812

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-473, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-17, i. k. 2018-07945

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-680, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09946

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1032, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13001

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2001, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26784

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo