Suvestinė redakcija nuo 2016-05-06 iki 2017-05-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 25-944, i. k. 1072070ISAKISAK-236

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 20 d. Nr. ISAK-236

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 39 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

1. Tvirtinu Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1525);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. ISAK-935 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2489);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-592 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1414);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1431 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3035).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236

(Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-837

redakcija)

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo ir brandos atestato (diplomo) priedo išdavimo asmeniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą arba jos dalį, įgijusiam pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, tvarką.

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokykloje, dalyvavusioje projekte „Alternatyvusis ugdymas“ ir ugdymą organizavusioje, vadovaujantis Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymosi pasiekimų pažymėjime ar pagrindinio išsilavinimo pažymėjime mokymosi rezultatų dalyje įrašomi mokinio individualaus ugdymo plano dalykų pavadinimai ir įvertinimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

3. Pažymėjimas Apraše suprantamas kaip mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (išduodamas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį), pažymėjimas (išduotas baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų), pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas).

4. Pažymėjime ir brandos atestato priede ugdymo programos pavadinimas ją baigusiesiems 2000-aisiais ir vėlesniais metais ir jos valstybinis kodas įrašomi vadovaujantis Aprašo 1 priedu.

5. Neteko galios nuo 2014-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 

6. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, vidurinio ir meninio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą ar vidurinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Vidurinio ugdymo programa), pažymėjime, brandos atestato priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

7. Asmeniui, kuris mokėsi pagal Vidurinio ugdymo programą, pažymėjime, brandos atestato priede dalyko kurso programos apimtis valandomis įrašoma pagal Aprašo 2 priedą. Asmeniui, kuris mokėsi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pažymėjime dalykų (veiklų) (toliau – dalykai) pavadinimai įrašomi pagal ugdymo planą, valandų skaičių mokykla nurodo pagal mokytojo įrašus dienyne.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 

8. Mokiniui, kuris buvo mokomas namie, pažymėjime, brandos atestato priede dalyko mokinio mokymosi pasiekimų įvertinimui įrašyti skirtame stulpelyje nurodoma „Atleista“, jei to dalyko (pvz., dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros) mokinys nesimokė.

9. Tais atvejais, kai nėra išduodamas pažymėjimas ir brandos atestatas, asmens prašymu (už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų ar rūpintojų raštišką sutikimą) gali būti išduodama pažyma, kurioje pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), informacija apie einamųjų ar ankstesnių mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus (pvz., išvykstančiam iš mokyklos, pasibaigus mokslo metams, pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir kt.), dalykams skirtą valandų skaičių ir kt. Pažymos formos pavyzdys pateiktas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

10. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

II. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

11. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pavyzdinė forma pateikta Aprašo 3 priede, mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys – 4 priede.

12. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

12.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiajam iš mokyklos: pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pagrindinio ir meninio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos ar pagrindinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu vadinama Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

12.2. Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo programos baigiamosios (10 ar 12 (gimnazijos II ar IV)) klasės mokiniui, negavusiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo (nebaigus pagrindinio ugdymo programos ir (ar) nedalyvavus pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties) ar brandos atestato;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

12.3. asmeniui (jo prašymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtą atitinkamos ugdymo programos dalį ir dalykų metinius įvertinimus (pvz., apie mokinio mokymosi rezultatus III gimn./11 klasėje);

12.4. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti mokymosi pasiekimų pažymėjimą vietoj prarasto mokymosi pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke.

13. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį 2007 metais ir vėliau), Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir dalykų pasiekimų patikrinimo pavadinimai, įvertinimai, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko kurso programa, kalbos mokėjimo lygis (toliau – kursas), išlaikytų brandos egzaminų pavadinimai, jų tipai, įvertinimai.

14. 1–3, 5–9, 11 (gimnazijos I, III) klasės mokiniui (toliau – keliamosios klasės mokinys) atskira eilute įrašoma: pvz., „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į dešimtą klasę“, „Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas devintoje klasėje“ (MMMM pažymėti einamieji metai, MMMM m. xxxx yy d. – data, Nr. 00 – mokyklos vadovo įsakymo numeris).

15. Mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo programą ir nedalyvavusiam mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ir nepaliktam kartoti programos arba neišlaikiusiam brandos egzaminų, eilutė „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinama.

 

Mokiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos ir mokymosi pasiekimų patikrinime dalyvavusiam / nedalyvavusiam be pateisinamos priežasties (paliktam dešimtoje klasėje), eilutėje „Direktoriaus _______ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“.

 

Kitų klasių mokiniams eilutėje „Direktoriaus  ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“, jei mokinys buvo paliktas kartoti ugdymo programos, nespausdinamas žodis „paliktas“, jei mokinys perkeltas į aukštesnę klasę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 

III. PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IR PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

16. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pavyzdinė forma pateikta Aprašo 5 priede, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys – 6 priede.

17. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas:

17.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą;

17.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą vietoj prarasto pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto blanke.

18. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo pavyzdinė forma pateikta Aprašo 7 priede, pradinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys – 8 priede.

19. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas:

19.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, suaugusiųjų pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, pradinio ir meninio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą ar pradinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Pradinio ugdymo programa) ir įgijusiam pradinį išsilavinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

19.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pradinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj prarasto pradinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke.

 

IV. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

20. Pažymėjimo, išduodamo mokiniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, pavyzdinė forma pateikta Aprašo 9 priede, pažymėjimo pildymo pavyzdys – 10 priede.

21. Pažymėjimas išduodamas:

21.1. mokiniui, baigusiam (perkeltam į 9-ąją ar gimnazijos I klasę) Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį. Į pažymėjimą įrašomi ugdymo programos pirmosios dalies dalykų, kurių buvo mokytasi, metiniai įvertinimai;

21.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pažymėjimą vietoj prarasto pažymėjimo, spausdinto blanke.

 

V. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (KODAI 2701, 2702) IR PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO (KODAI 2001, 2005) IŠDAVIMAS

 

22. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Į pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų metiniai įvertinimai (pildymo pavyzdys – 11 priede).

23. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas asmeniui:

23.1. įgijusiam pagrindinį išsilavinimą;

23.2. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą vietoj prarasto septynmečio mokslo pažymėjimo, aštuonmečio mokslo pažymėjimo, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimo, devynmečio mokslo pažymėjimo, 1993 ir 1994 metais išduoto pažymėjimo baigusiesiems devintąją klasę. Įrašai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime turi atitikti įrašus, esančius mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale).

24. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanką įrašomi Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies dalykų, baigtų mokytis pagal jų programas, pavadinimai, metiniai įvertinimai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai (pildymo pavyzdys – 12 priede).

25. Ankstesnių metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas, jei jis nebuvo galutinio pažymio dalis, įskaitomas ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas, remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

 

Jei mokinys yra dalyvavęs pasiekimų patikrinime, kuris buvo sudarytas iš dviejų pažymiais įvertintų dalių (pvz., lietuvių kalbos (rašinys) ir lietuvių kalbos (žodžiu) arba gimtosios kalbos (rašinys) ir gimtosios kalbos (žodžiu)), pasiekimų patikrinimo įvertinimai įskaitomi ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomi, remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

 

Jei pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio dalyko pasiekimai patikrinti ankstesniais metais ir einamaisiais metais, į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas einamaisiais metais gautas dalyko pasiekimų patikrinimo įvertinimas.

 

Jei pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai patikrinti ankstesniais metais, nei buvo įgytas pagrindinis išsilavinimas, ir mokinys einamaisiais metais dalyko pasiekimų patikrinime nedalyvavo, prie dalyko pasiekimų patikrinimo pavadinimo skliaustuose nurodomi metai, pavyzdžiui, „Matematika (2010 m.) 6 (šeši)“.

 

Laikoma, kad mokinio, dalyvavusio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki 2010–2011 mokslo metų, mokymosi pasiekimai patikrinti, jei buvo įvertinti patenkinamu įvertinimu; mokinio, dalyvavusio pasiekimų patikrinime 2011–2012 mokslo metais ir vėliau – 1–10 balų įvertinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

26. Mokiniui, kuris negalėjo dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl priežasties, kurią pateisino mokyklos vadovas (mokyklos vadovo įsakymu mokinys buvo atleistas nuo visų pagrindinio ugdymo dalykų pasiekimų patikrinimo), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie visų dalykų pavadinimų nurodoma „(atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 13 priede). Jei mokinys mokyklos vadovo įsakymu buvo atleistas nuo atskiro dalyko pasiekimų patikrinimo, prie to dalyko pavadinimo, nuo kurio pasiekimų patikrinimo atleistas, nurodoma „(atleistas)“, pavyzdžiui, „Matematika (atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.

27. Asmeniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos, bet einamaisiais metais likvidavusiam šios programos dalykų įsiskolinimus, ankstesniais metais gauti dalykų metiniai įvertinimai, dalykų pavadinimai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašomi remiantis archyviniais dokumentais; penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

28. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje asmuo yra įgijęs pagrindinį išsilavinimą.

 

VI. VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (KODAI 3701, 3702), BRANDOS ATESTATO (KODAI 3014, 3015) IR JO PRIEDO (KODAS 3016) IŠDAVIMAS

 

29. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam socialinių įgūdžių ugdymo programą (pildymo pavyzdys – 14 priede).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 

30. Brandos atestatas išduodamas tik su brandos atestato priedu.

31. Brandos atestatas išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą.

32. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui:

32.1. turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

32.2. atleistam nuo visų brandos egzaminų dėl ligos iki pagrindinės sesijos pradžios, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus;

32.3. susirgusiam egzaminų sesijos metu ir nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleistam, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir visų laikytų mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

33. Buvusio mokinio išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į privalomų išlaikyti brandos egzaminų skaičių. 2012 m. ir ankstesniaisiais metais išlaikytas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminas yra laikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu. 2002–2007 m. išlaikytas tik vienas iš egzaminų – lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) – nelaikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

34. Brandos atestato priedo (pildymo pavyzdys – 15 priede) mokymosi rezultatų dalyje įrašomi:

34.1. mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai (išskyrus pasirenkamuosius dalyko modulius, kurie yra dalyko programos dalis ir vertinimas buvo įskaitytas į dalyko mokymosi pasiekimų įvertinimą), nurodoma dalyko kurso programa (2 priedas), jai skirtas valandų skaičius (Vidurinio ugdymo programą baigusiesiems ne anksčiau kaip 2004 metais) ir įvertinimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 

34.2. mokiniui, kuris mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, dailės, inžinerinio, meninio, muzikos, sporto ar kito ugdymo programos dalyko, kurio konkretus valandų skaičius nėra nustatytas 2 priede, mokymuisi skirtas valandų skaičius nurodomas pagal mokytojo įrašus dienyne (pildymo pavyzdys – 16 priede);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

34.3. mokiniui (buvusiam mokiniui), kuris mokėsi pagal profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa, įrašomi pasirinktos profesinio mokymo programos profesijos mokymo dalykai, kurių jis mokėsi vietoj vidurinio ugdymo technologijų programos ar integruoto menų ir technologijų dalyko kurso ir juos baigė, jų mokymuisi skirtas valandų skaičius pagal mokytojo įrašus dienyne (pildymo pavyzdys – 17 priede).

35. Neteko galios nuo 2016-05-06

Punkto naikinimas:

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

36. Tam skirtoje brandos atestato priedo dalyje įrašomi visi ankstesniais, išskyrus 2002–2007 metais išlaikytą tik vieną iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų, ir einamaisiais metais išlaikyti brandos egzaminai:

36.1. mokiniui ir buvusiam mokiniui, einamaisiais metais laikiusiam ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestato priedą įrašomas einamaisiais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu asmuo einamaisiais metais to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

36.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;

36.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

36.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), geografijos – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

36.5. jeigu brandos egzamino išlaikymo ir Vidurinio ugdymo programos baigimo metai nesutampa, prie brandos egzamino tipo nurodomi brandos egzamino išlaikymo metai (pildymo pavyzdys – 17 priede);

36.6. 1994 ir vėlesniais metais išlaikytų brandos egzaminų pavadinimas, tipas ir įvertinimas įrašomi pagal mokyklos archyvinius dokumentus ir pažymimi egzamino išlaikymo metai, pavyzdžiui, „Biologija Valstybinis (2002 m.) 60 (šešiasdešimt)“;

36.7. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, atskira eilute įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 18 priede);

36.8. mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzaminą ir mokyklos vadovo įsakymu atleistam nuo šio egzamino laikymo ar/ir išlaikiusiam dalį brandos egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 19 priede).

37. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), prie dorinio ugdymo dalykų (tikybos ar etikos) nurodomas B kursas, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) B2 lygis, kitų dalykų – A kursas. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalyko programos apimtis valandomis nenurodoma. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais.

Asmeniui, 1994–2012 metais įskaitytinai baigusiam užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) dalyko A, T, sustiprinto arba B lygio (kurso) programą (turinčiam patenkinamą metinį įvertinimą) ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą, prie užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) nurodomas B1 lygis, jei asmuo mokėsi pagal B kurso programą arba B2 lygis, jei asmuo mokėsi pagal A, T, sustiprinto lygio (kurso) programą, nekeičiant turėto, dokumentuose (pvz., dienynuose, pažymėjimuose, pažymose) fiksuoto įvertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

38. Pateikus mokyklos vadovui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 „Dėl Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduodamas:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

38.1. asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje buvo baigęs vidurinio ugdymo programą ir išlaikęs brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo;

38.2. asmeniui, kuris technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje iki 1992 metų įskaitytinai buvo mokęsis bendrojo ugdymo dalykų, bet negavo mokyklos baigimo diplomo.

39. Buvusiam mokiniui brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą pažymėjimą apie jo mokymosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje rezultatus. Jei buvęs mokinys kai kurių privalomų dalykų, kurių mokymosi pasiekimai buvo įvertinti nepatenkinamai, įsiskolinimus likvidavo kitoje mokykloje, mokyklai, išduodančiai brandos atestatą, pateikiama tai patvirtinanti pažyma.

40. Mokiniui ir buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

 

VII. BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO) PRIEDO (KODAS 3007) IŠDAVIMAS

 

41. Brandos atestato (diplomo) priedas (kodas 3007) išduodamas asmeniui, turinčiam brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, kitą vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinantį dokumentą ir pagilinusiam dalyko (-ų) žinias, gebėjimus ir /ar išlaikiusiam brandos egzaminą (-us).

42. Išrašomame brandos atestato (diplomo) priede asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą, įgytą pagal užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, pavirtinantį dokumentą (brandos atestatą, diplomą ar kt.) be serijos ir numerio, blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas vidurinį išsilavinimą pavirtinančio dokumento, išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto notaro, pavadinimas.

43. Jei vidurinį išsilavinimą, įgytą pagal užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, patvirtinančiame dokumente serija įrašyta nelotyniškos abėcėlės rašmenimis, brandos atestato (diplomo) priedo blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinančio dokumento, išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto notaro, pavadinimas ir numeris.

44. Brandos atestato (diplomo) priedas asmeniui, tik išlaikiusiam brandos egzaminus, pildomas pagal Aprašo 20 priedą; tik pagilinusiam dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus – pagal Aprašo 21 priedą.

45. Brandos atestato (diplomo) priedą išduoda bazinė mokykla.

 

VIII. MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS ASMENIUI, KURIS MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

 

46. Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklos archyvą perėmusi mokykla arba kita institucija neturi teisės išduoti atitinkamo pažymėjimo ar brandos atestato, ši mokykla arba institucija pareiškėjui pateikia Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažymą apie mokymosi pasiekimus pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar/ir atitinkamame pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

47. Savivaldybės ar nevalstybinės mokyklos išduodamą Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota, pertvarkyta, pertvarkytos vidaus struktūros ar buvo veikusi šiuo metu likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą pagal gautą pažymą, o valstybinės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti šiuos mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus pagal gautą pažymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

IX. DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

48. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas praradimo priežastį ir originalo išdavimo metus. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

49. Asmuo, gaunantis pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo (baigus tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 m.), brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo dublikatą, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.

50. Brandos atestato dublikatas be atestato priedo dublikato neišduodamas.

51. Asmeniui, praradusiam brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą (kodas 3007), pagal pateiktą mokyklos vadovui prašymą ir brandos atestatą išspausdinamas ir išduodamas atitinkamas dublikatas. Prie įsakymo dėl brandos atestato priedo dublikato arba brandos atestato (diplomo) priedo dublikato išdavimo pridedama brandos atestato kopija.

52. Apdovanotam aukso medaliu asmeniui, praradusiam specialų brandos atestatą, brandos atestatą su pagyrimu, išduodami brandos atestato su pagyrimu ir jo priedo dublikatai; apdovanotam sidabro medaliu asmeniui – bendrojo pavyzdžio brandos atestato ir jo priedo dublikatai.

53. Išrašomo dublikato pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe didžiosiomis raidėmis įrašoma „DUBLIKATAS“ (pildymo pavyzdys – 22 priede). Toks įrašas daromas išduodamo brandos atestato ir jo priedo blankuose.

54. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus, esančius mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje įrašoma jo gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.

55. Neleidžiama keisti: dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos baigimo metų; asmens pavardės ir vardo; dalykų, įrašytų mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), pavadinimų; penkių balų vertinimo sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius; į brandos atestato priedą iš protokolų įrašyti neįrašytų Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale) egzaminų, kurie pagal tuo metu egzistavusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą; įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

56. Dokumento originalo išdavimo metu fiksuoti galutiniai pažymiai laikomi metiniais pažymiais ir surašomi dokumento mokymosi rezultatų skiltyje „Įvertinimas“.

57. Pažymėjimo, brandos atestato priedo dalies „Išlaikyti egzaminai“ skiltyje „Tipas“ rašomi brūkšniai, jeigu dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomas.

 

X. PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMO APSKAITA

 

58. Pažymėjimai, brandos atestatai, jų priedai, brandos atestato (diplomo) priedai, jų dublikatai iš Mokinių registro spausdinami ne blankuose (toliau – popieriuje) ir blankuose:

58.1. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimas ir jų dublikatai spausdinami popieriuje;

58.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas ir jų dublikatai, pažymėjimo (baigus tarptautinio bakalaureato programą, blanko kodas 2501) dublikatas spausdinami blanke.

59. Pažymėjimai, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas registruojami Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnaluose (toliau – apskaitos žurnalai).

60. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (išduodamas baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį) ir jų dublikatai, pažymėjimo (išduoto baigusiam tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 m., blanko kodas 2501) dublikatas registruojami Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnale, kurio pavyzdinė forma pateikiama 23 priede.

61. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas ir jų dublikatai registruojami Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale, kurio pavyzdinė forma pateikiama 24 priede.

62. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo dublikatas registruojamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnale, kurio pavyzdinė forma pateikiama 25 priede.

63. Brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas ir jų dublikatai registruojami Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale, kurio pavyzdinė forma pateikiama 26 priede, ir registre, kurio dalį objektų sudaro mokymosi pasiekimų dokumentai.

64. Apskaitos žurnalai kompiuteryje (elektronine forma) sudaromi kalendoriniams metams Mokinių registro duomenų pagrindu. Apskaitos žurnalą sudaro trys pirmo kompiuterio programos naudojimo metu automatiškai sukuriami aplankai, skirti blankų gavimo apskaitai, neišduotų blankų apskaitai ir pažymėjimų, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo išdavimo apskaitai tvarkyti. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje kompiuteryje sudaryti apskaitos žurnalai išspausdinami, o kitais kalendoriniais metais elektronine forma sudaromi atlikus pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

65. Pažymėjimams, brandos atestatams, jų priedams, brandos atestato (diplomo) priedams ar jų dublikatams suformuoti ir išspausdinti kompiuteriniu būdu mokinių registre duomenis tvarko mokykloje paskirtas mokinių registro tvarkytojas, kuris:

65.1 pažymėjimams, brandos atestatams, jų priedams, brandos atestato (diplomo) priedams suformuoti naudoja mokinių registro duomenis (jei jame šie yra):

65.1.1. vardą;

65.1.2. pavardę;

65.1.3. asmens kodą arba gimimo datą (jei asmens kodo nėra);

65.1.4. ugdymo programos arba jos dalies baigimo metus;

65.1.5. ugdymo programos kodą (jeigu pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo originalo išrašymo metu buvo);

65.1.6. ugdymo programos pavadinimą;

65.1.7. išsilavinimo įgijimo metus;

65.1.8. mokyklos kodą (jeigu pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo originalo išrašymo metu buvo);

65.1.9. mokyklos pavadinimą (pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo originalo išrašymo metu);

65.2. iš dalykų klasifikatoriaus parenka dalykus, kurių mokiniai mokosi mokykloje pagal bendrąsias programas, ir sukuria dalykų, kurių mokykloje moko pagal mokytojų parengtas ir mokyklos vadovo patvirtintas programas, sąrašą. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų dublikatams spausdinti dalykų pavadinimai į Mokinių registrą įvedami kiekvienu atveju individualiai, vadovaujantis mokyklos archyviniais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 

66. Mokinių registro tvarkytojas įveda:

66.1. duomenis apie mokykloje kalendoriniais  mokslo metais gautus pažymėjimų (išskyrus pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pažymėjimą, išduodamą baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį), brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų blankus:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

66.1.1. blanko kodą;

66.1.2. blanko pavadinimą;

66.1.3. blanko seriją;

66.1.4. blanko numerį;

66.1.5. dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimą, datą ir numerį;

66.2. duomenis asmens, pasirašančio išspausdintą pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą ar jo dublikatą:

66.2.1. mokyklos vadovo vardą ir pavardę;

66.2.2. kito teisės aktų nustatyta tvarka pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą ar jo dublikatą pasirašančio asmens pareigas, vardą ir pavardę;

66.3. duomenis, spausdinamus pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo mokymosi rezultatų dalyje:

66.3.1. dalyko programos kursą/lygį (jeigu yra);

66.3.2. dalykui mokyti toje klasėje skirtą valandų skaičių (pagal ugdymo planus/mokytojo įrašus dienyne);

66.3.3. dalyko programos apimtį valandomis;

66.3.4. prieš dalyko metinį įvertinimą įrašo „Ad.“, jeigu asmuo mokėsi dalyko pagal adaptuotą programą;

66.3.5. dalyko metinį įvertinimą (skaičiumi ir žodžiu);

66.3.6. klasę, kurioje mokėsi;

66.3.7. duomenis apie mokinio perkėlimą į aukštesnę klasę ar palikimą kartoti atitinkamos klasės ugdymo programos;

66.3.8. mokyklos vadovo įsakymo apie kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos datą ir numerį;

66.3.9. klasę, į kurią asmuo perkeltas ar paliktas kartoti programos, jos dalies;

66.4. vidurinio išsilavinimo įgijimą pavirtinančio dokumento seriją ir numerį arba pavadinimą, arba pavadinimą ir numerį (asmeniui, turinčiam užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programų baigimą pavirtinantį dokumentą);

66.5. pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo ar jo dublikato išdavimo (registravimo, spausdinimo) (toliau – išdavimo data) datą.

67. Nacionalinis egzaminų centras iš Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos (toliau – NECIS):

67.1. per dieną mokinių registro tvarkytojui perduoda paskelbtus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų rezultatus, pateikdamas duomenų išrašą pagal iš anksto suderintą formatą;

67.2. patvirtina, kad tai galutinis (negalutinis) dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ar brandos egzaminų įvertinimas, ir prie įvertinimo parašo pastabą (komentarą).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

68. Mokinių registro tvarkytojas negali redaguoti mokinių registre prie kiekvieno asmens duomenų matomų NECIS duomenų: įkėlimo datos ir laiko, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pagrindinės ir / ar pakartotinės sesijos metu gautų įvertinimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

69. Asmeniui, einamųjų mokslo metų mokiniui, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas ir brandos atestato (diplomo) priedas spausdinami iš NECIS gavus patvirtinimą dėl galutinio pagrindinio ugdymo pasiekimų dalyko ar brandos egzaminų įvertinimo.

70. Mokinių registre pernešamojo dokumento failo (toliau – PDF) formatu sudarytas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas ir jų dublikatai, pažymėjimo (išduoto baigus tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų) dublikatas spausdinami ant atitinkamo blanko, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jų dublikatai – A4 arba A5 formato popieriaus lape, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, ir jų dublikatai – A4 formato popieriaus lape:

70.1. norint patikrinti, ar nėra klaidingų įrašų pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjime, pagrindinio išsilavinimo pažymėjime, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime, brandos atestate, jo priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų dublikatuose, pažymėjimo (išduoto baigus tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų) dublikate, jie pirmiau gali būti išspausdinami ne ant blanko, o popieriaus lape. Išspausdintoje versijoje blanko numeriui įrašyti skirtoje vietoje matyti įrašas „Projektas“;

70.2. pasirinkus pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo ir jų dublikatų, pažymėjimo (išduoto baigus tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų) dublikato spausdinimą ant blanko, kompiuterinė programa automatiškai pažymėjimui ar brandos atestatui, jo priedui, brandos atestato (diplomo) priedui priskiria blanko numerį – mažiausią iš atitinkamo pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo įregistruotų blankų, ir registracijos numerį, vienetu didesnį nei paskutinis išspausdintas atitinkamas pažymėjimų apskaitos žurnale įregistruotas pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas. Programos priskirto pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo blanko numeris turi sutapti su spausdinamo blanko numeriu;

70.3. pasirinkus pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pradinio išsilavinimo pažymėjimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, išduodamo baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, ir jų dublikatų spausdinimą, programa automatiškai jam priskiria registracijos numerį, vienetu didesnį nei paskutinis išspausdintas atitinkamas pažymėjimų apskaitos žurnale įregistruotas pažymėjimas.

71. Mokinių registre sudarytų pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų duomenys automatiškai perkeliami į apskaitos žurnalų pažymėjimų ar brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų išdavimo apskaitos formą.

72. PDF formatu suformuotą pažymėjimą, brandos atestatą, jo priedą, brandos atestato (diplomo) priedą išspausdinęs ant blanko ar popieriuje, mokinių registro tvarkytojas nedelsdamas išspausdina atitinkamo pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo išdavimo apskaitos (registracijos) lapą ir tuo patvirtina, kad pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas išduotas (įregistruotas, išspausdintas).

73. Patvirtinus, kad pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas išduotas, mokinių registre duomenų keitimas ir spausdinimas tam pačiam dokumentui nebegalimas, galima tik jo peržiūra.

74. Išaiškėjus, kad įregistruotas pažymėjimas yra sugadintas, išdavimo apskaitos lape greta išdavimo datos įrašomas žodis „sugadintas“. Naujai išduodamas pažymėjimas registruojamas Aprašo nustatyta tvarka.

75. Išaiškėjus, kad įregistruotas brandos atestatas yra sugadintas, išdavimo apskaitos lape greta išdavimo datos įrašomas žodis „sugadintas“. Jeigu sugadintas tik brandos atestato priedas, brandos atestato (diplomo) priedas, greta išdavimo datos įrašoma „sugadintas priedas“. Naujai išduodamas brandos atestatas, brandos atestato priedas, brandos atestato (diplomo) priedas arba vietoj sugadinto brandos atestato priedo (brandos atestato (diplomo) priedo) išduodamas naujas brandos atestato priedas (brandos atestato (diplomo) priedas) registruojamas Aprašo nustatyta tvarka.

76. Registruojant brandos atestato (diplomo) priedą, brandos atestato pavadinimui, kodui, serijai ir numeriui įrašyti skirtose vietose rašomi brūkšniai, o brandos atestato priedo pavadinimui įrašyti skirtoje vietoje įrašoma „brandos atestato (diplomo) priedas“.

77. Registruojant dublikatą išdavimo apskaitos lape greta išdavimo datos įrašomas žodis „dublikatas“.

78. Išspausdintas pažymėjimo išdavimo (registravimo) apskaitos lapas jo išdavimo dieną pateikiamas gavėjui pasirašyti ir patvirtinti pažymėjimo gavimo faktą ir nurodyti jo atsiėmimo datą, savo vardą ir pavardę. Jeigu pažymėjimą atsiima ne pats asmuo, o teisės aktų nustatyta tvarka tokią teisę turintis kitas asmuo, eilutėje už parašo jis nurodo savo vardą ir pavardę. Pasirašytas lapas segamas į popierinių laikmenų atitinkamą bylą: Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnalą, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalą, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnalą.

79. Išspausdintas brandos atestato ir/ar jo priedo (brandos atestato (diplomo) priedo) išdavimo (registravimo) apskaitos lapas jo išdavimo dieną pateikiamas gavėjui pasirašyti ir patvirtinti brandos atestato ir/ar jo priedo (brandos atestato (diplomo) priedo) gavimo faktą, nurodyti jo atsiėmimo datą, savo vardą ir pavardę. Jeigu brandos atestatą ir/ar jo priedą (brandos atestato (diplomo) priedą) atsiima ne pats asmuo, o teisės aktų nustatyta tvarka tokią teisę turintis kitas asmuo, eilutėje už parašo jis nurodo savo vardą ir pavardę. Pasirašytas lapas segamas į popierinių laikmenų bylą „Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnalas“.

80. Išduodant pažymėjimą baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnalo aplanke „Pažymėjimų išdavimo apskaita“, pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą – Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale, pažymėjimo blanko kodui, serijai ir numeriui įrašyti skirtose vietose rašomi brūkšniai.

81. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų registracijos numerių seka apskaitos žurnaluose kasmet nenutrūksta ir yra nuosekliai didėjanti.

82. Neišduotų pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų blankų apskaitos formoje neišdavimo priežastis gali būti: „Nepanaudota“, „Sugadinta“, „Sugrąžinta“.

83. Kalendoriniams metams pasibaigus

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

83.1. išspausdintų pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų ir jų dublikatų duomenys automatiškai perkeliami į mokinių registro pagrindinę duomenų bazę;

83.2. mokykla išspausdintus blankų gavimo apskaitos ir neišduotų blankų apskaitos lapus įsega į atitinkamą bylą.

84. Pažyma, pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas tvirtinami mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu. Jei dokumentą yra pasirašęs ne mokyklos vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pvz., laikinai mokyklos vadovo pareigas einantis asmuo, mokyklos vadovo pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis mokyklos vadovą, ar kt.), šis faktas nurodomas parašo rekvizite vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis.

85. Mokyklos vadovas ar teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo, pasirašęs pažymą, pažymėjimą, brandos atestatą, brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą ar jų dublikatus, atsako už įrašų teisingumą.

86. Pasirašyta pažyma registruojama ir tvarkoma pagal Dokumentų rengimo taisykles.

87. Mokyklos vadovo įsakymuose dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo įrašomi visų šiuos dokumentus gaunančių asmenų vardai ir pavardės, kartu pažymima, kuriems iš jų išduodami brandos atestatai su pagyrimu.

88. Įsakymai dėl mokymosi pasiekimų pažymėjimų, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimų (išduodamų baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį) išdavimo nerašomi.

89. Mokykla einamųjų mokslo metų mokiniui (buvusiam mokiniui):

89.1. įgijusiajam vidurinį išsilavinimą brandos atestatą išspausdina iki einamųjų metų liepos 18 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus, kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 

89.2. baigusiam ugdymo programą, jos dalį, įgijusiam pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, pažymėjimus išspausdina ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos.

90. Mokymosi pasiekimus įteisinančiuose ir kituose dokumentuose mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimai (balai) įrašomi pagal Aprašo 27 priede pateiktas vertinimo skales.

Papildyta punktu:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

91. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neįteikti pažymėjimai, brandos atestatai ir jų dublikatai, Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų blankai buvo gauti ir išduoti, ir visi dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi mokykloje, vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

92. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų blankų gamybą ir platinimą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

93. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui pateikia kalendoriniais metais panaudotų ir sugadintų pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų ir brandos atestato (diplomo) priedų blankų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Dokumento pavadinimas

Serija

Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo programą

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201052001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201081301), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004), socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001004)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001004)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C

2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001004)

CN

2702

Nevalstybinė mokykla

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D

3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001004)

DN

3702

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

-

Savivaldybės,  valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201052001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201081301) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004) pirmąją dalį

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 101052001), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021201), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H

2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 201052001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 201081301), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam devintąją klasę

HN

2005

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001) iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip praradusiam išduotą pažymėjimą

Brandos atestatas

V, P

3014

 

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

VN,

PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Brandos atestato priedas

VP

3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su  dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB

3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-704, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 51-2470 (2011-04-30), i. k. 1112070ISAK000V-704

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

Užsienio kalba (...)

210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos1

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai2

140

210

Technologijos (...)3

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka (...)4

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai5

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)6

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Specializuoto ugdymo krypties programos dalykai7

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi brūkšniai.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita įrašoma po  dalyko  įrašu

Pastabos:

1mokykla skliaustuose įrašo informacinių technologijų pasirenkamojo modulio pavadinimą, jei mokinys informacinių

technologijų mokėsi pagal išplėstinio kurso programą, pvz., informacinės technologijos (programavimas);

2mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis;

3mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir mityba);

4mokykla skliaustuose įrašo pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., pasirinkta sporto šaka (krepšinis);

5mokykla įrašo pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis);

6mokykla skliaustuose įrašo dalyko pavadinimą, pvz., projektinė veikla (matematika);

7mokykla įrašo inžinerinio, dailės, muzikos, meninio, sporto ar kito dalyko, kurio mokinys mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, pavadinimą, pvz., inžinerija.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-369, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06157

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pavyzdinė forma)

 

.......................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

.............................................

(registracijos/išdavimo/spausdinimo data)

Nr.

(mokymosi pasiekimų pažymėjimo registracijos  numeris)

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

metais

 

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

 

mokėsi

 

klasėje pagal

 

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos
kursas

 

Valandų
skaičius

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaikytų brandos egzaminų rezultatai/Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

(spausdinami reikalingi žodžiai)

 

Dalykas

 

Tipas

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus _____ m. ________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į/palikta(-as) ___ kl.

(spausdinami reikalingi žodžiai)

 

Direktorius               A. V.

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

4 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

(000000000)

 

mokėsi

dešimtoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

-

 

35

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

 

175

 

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

-

 

105

 

6 (šeši)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

-

 

70

 

6 (šeši)

5.

Matematika

 

-

 

140

 

3 (trys)

6.

Biologija

 

-

 

35

 

6 (šeši)

7.

Fizika

 

-

 

70

 

6 (šeši)

8.

Chemija

 

-

 

70

 

5 (penki)

9.

Informacinės technologijos

 

-

 

35

 

3 (trys)

10.

Istorija

 

-

 

70

 

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

 

-

 

35

 

5 (penki)

12.

Geografija 

 

-

 

35

 

3 (trys)

13.

Ekonomika ir verslumas

 

-

 

35

 

4 (keturi)

14.

Dailė

 

-

 

35

 

4 (keturi)

15.

Muzika

 

-

 

35

 

4 (keturi)

16.

Technologijos

 

-

 

17

 

5 (penki)

17.

Kūno kultūra

 

-

 

70

 

9 (devyni)

18.

Žmogaus sauga

 

-

 

17

 

Įskaityta

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Tipas

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

5 (penki)

 

Matematika

 

-

4 (keturi)

 

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas dešimtoje klasėje.

 

Direktorius               A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

5 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pavyzdinė forma)

 

...............................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

.............................................

(registracijos/išdavimo/spausdinimo data)

Nr.

(pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo registracijos numeris)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

____________________________________

(asm. k. arba gimimo data)

 

_________________ metais ____________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

baigė

 

 

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

 

programą _______________

(kodas)

 

Direktorius(-ė)               A.V.

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

6 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PRADINĖ MOKYKLA

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

(00000000000)

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

 

Vilniaus

 

Vilnelės pradinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

(000000000)

 

baigė

 

pradinio ugdymo individualizuotą

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(000000000).

 

 

(kodas)

 

Direktorius               A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo pavyzdinė forma)

 

...............................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

.............................................

(registracijos/išdavimo/spausdinimo data)

Nr.

(pradinio išsilavinimo pažymėjimo registracijos  numeris)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

____________________________________

(asm. k. arba gimimo data)

 

_________________ metais ____________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

 

baigė

 

 

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

 

programą

 

 

 

ir įgijo

 

 

(kodas)

 

 

 

pradinį išsilavinimą.

 

Direktorius(-ė)          A.V.

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-704, 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 51-2470 (2011-04-30), i. k. 1112070ISAK000V-704

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

8 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PRADINĖ MOKYKLA

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

MMMM m.  xxxx yy d.

Nr. 00

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

(00000000000)

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

 

Vilniaus

 

Vilnelės pradinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

(000000000)

 

baigė

 

pradinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(00000000000)

 

ir įgijo

 

 

(kodas)

 

 

 

pradinį išsilavinimą.

 

Direktorius          A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

9 priedas

 

(Pažymėjimo pavyzdinė forma)

 

...............................................................

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMĖJIMAS

.............................................

(registracijos/išdavimo/spausdinimo data)

Nr.

(pažymėjimo registracijos  numeris)

 

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

metais

 

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

 

 

baigė

 

 

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

 

pirmąją dalį. Jo(s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus _____________m. ____d. įsakymu Nr. ____ perkelta (-as) į ____klasę.

 

Direktorius (-ė)             A.V.

 

 

 

(pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

10 priedas

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

PAŽYMĖJIMAS

 

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

pagrindinio ugdymo individualizuotos

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

(0000000000)

pirmąją dalį. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

1.

 

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

 

 

Įskaityta

2.

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

 

 

5 (penki)

3.

 

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

5 (penki)

4.

 

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

5 (penki)

5.

 

Istorija

 

 

 

5 (penki)

6.

 

Geografija

 

 

 

6 (šeši)

7.

 

Informacinės technologijos

 

 

 

4 (keturi)

8.

 

Matematika

 

 

 

4 (keturi)

9.

 

Gamta ir žmogus

 

 

 

5 (penki)

10.

 

Biologija

 

 

 

5 (penki)

11.

 

Fizika

 

 

 

5 (penki)

12.

 

Chemija

 

 

 

5 (penki)

13.

 

Dailė

 

 

 

7 (septyni)

14.

 

Muzika

 

 

 

6 (šeši)

15.

 

Kūno kultūra

 

 

 

7 (septyni)

16.

 

Technologijos

 

 

 

6 (šeši)

17.

 

Žmogaus sauga

 

 

 

Įskaityta

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į devintą klasę.

 

Direktorius      A.V.

 

 

Vardis Pavardis

(pareigos)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

11 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo individualizuotą

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000 )

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

5 (penki)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

5 (penki)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

7 (septyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

4 (keturi)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

7 (septyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Direktorius       A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

12 priedas

 

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į   i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

6 (šeši)

 

Matematika

 

7 (septyni)

 

 

Direktorė               A.V.

 

 

Vardė Pavardė

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

13 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba  gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į  i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji) (atleistas)

 

-

 

Matematika (atleistas)

 

-

 

 

Direktorius           A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

14 priedas

 

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 3701

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                                                                          (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

socialinių įgūdžių ugdymo

(kodas)                                                                                                                                                                    (programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

Programos

kursas

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

 

000

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Komunikacinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

3.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

 

000

 

Įskaityta

4.                                                                       

 

Pažintinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

5.                                                                       

 

Orientacinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

6.                                                                       

 

Informacinės technologijos

 

 

000

 

Įskaityta

7.                                                                       

 

Meninė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

8.                                                                       

 

Fizinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

9.                                                                       

 

Technologinio ugdymo veikla

 

 

000

 

Įskaityta

10.                                                                     

 

Projektinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

 

 

 

Direktorius       A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas)                                                                                                                          (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

15 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                  (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra

 

A

 

350

 

9 (devyni)

3.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

6.                                                                       

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

7.                                                                       

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

8.                                                                       

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.                                                                       

Technologijos (turizmas ir mityba)

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.                                                                     

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.                                                                     

Užsienio kalba (italų) (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

12.                                                                     

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

78 (septyniasdešimt aštuoni)

Technologijos

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

 

Direktorius                 A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

 

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                (asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus konservatorijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                  

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.                  

Lietuvių kalba ir literatūra

A

 

350

 

8 (aštuoni)

3.                  

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

7 (septyni)

4.                  

Užsienio kalba (anglų)

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

5.                  

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

6.                  

Matematika

B

 

210

 

4 (keturi)

7.                  

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

8.                  

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

9.                  

Atlikėjo raiška (akordeonas)

 

000

 

10 (dešimt)

10.                  

Solfedžio

 

000

 

10 (dešimt)

11.                  

Muzikos teorija ir harmonija

 

000

 

10 (dešimt)

12.                  

Muzikos istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

13.                  

Bendrasis fortepijonas

 

000

 

7 (septyni)

14.                  

Ansamblinis muzikavimas

 

000

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

 

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

 

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

 

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

 

Direktorius               A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

17 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                        (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno profesinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

6.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

7.                                                                       

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

8.                                                                       

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

9.                                                                       

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

10.                                                                     

 

Medžio technologija

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

60 (šešiasdešimt)

Matematika

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Biologija

 

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius               A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

18 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                            Be brandos atestato negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                      (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

.  Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                  

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                  

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                  

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                  

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                  

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A2

 

210

 

8 (aštuoni)

6.                  

 

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

7.                  

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

8.                  

 

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

9.                  

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.                  

 

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

 

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

 

Direktorius               A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                 (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

6.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

7.                                                                       

 

Informacinės technologijos (programavimas)

 

A

 

140

 

7 (septyni)

8.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

9.                                                                       

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.                                                                     

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

11.                                                                     

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

12.                                                                     

 

Braižyba (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

13.                                                                     

 

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

 

Biologija (atleistas)

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

Direktorius               A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-770, 2009-04-16, Žin., 2009, Nr. 45-1775 (2009-04-23), i. k. 1092070ISAKISAK-770

Nr. V-314, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 30-1404 (2010-03-16), i. k. 1102070ISAK000V-314

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

Nr. V-406, 2016-05-05, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11319

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

20 priedas

 

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007                                                                                           Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(0000000000)

(vardas, pavardė)                                                                            (asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės „Šešupės“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais išlaikė šiuos bendrojo ugdymo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

 

Egzaminas

 

Tipas

 

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Valstybinis

 

80 (aštuoniasdešimt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas)                                                              (vardas, pavardė)  

 

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-837, 2012-05-17, Žin., 2012, Nr. 58-2916 (2012-05-22), i. k. 1122070ISAK000V-837

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

21 priedas

 

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007                                                                                           Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 000000

 

 

 

Vardenė Pavardenė

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                       (asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais pagilino šių bendrojo ugdymo dalykų žinias ir gebėjimus:

(kodas)

 

 

Dalykas

 

Programos

 

 

Įvertinimas

 

 

kursas

 

 

Matematika

 

A

 

9 (devyni)

Fizika

 

A

 

10 (dešimt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                    A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas)                                                                   (vardas, pavardė)                          

 

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-464, 2014-05-26, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05737

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

22 priedas

 

(Brandos atestato priedo dublikato pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                                              Be brandos atestato negalioja

 

DUBLIKATAS

 

BRANDOS ATESTATO

Y Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

 

Bukiškių žemės ūkio mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(       –         )

 

1993

metais baigė

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(           –           )

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

 

Tikyba

 

 

 

Išklausė

2.

 

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

 

5 (penki)

3.

 

Literatūra

 

 

 

5 (penki)

4.

 

Anglų kalba

 

 

 

4 (keturi)

5.

 

Vokiečių kalba

 

 

 

3 (trys)

6.

 

Istorija

 

 

 

4 (keturi)

7.

 

Visuomenės mokslas

 

 

 

4 (keturi)

8.

 

Politologija

 

 

 

3 (trys)

9.

 

Matematika

 

 

 

3 (trys)

10.

 

Informatika

 

 

 

5 (penki)

11.

 

Biologija

 

 

 

5 (penki)

12.

 

Geografija

 

 

 

5 (penki)

13.

 

Fizika

 

 

 

4 (keturi)

14.

 

Astronomija

 

 

 

4 (keturi)

15.

 

Chemija

 

 

 

3 (trys)

16.

 

Dailė

 

 

 

4 (keturi)

17.

 

Muzika

 

 

 

5 (penki)

18.

 

Kūno kultūra

 

 

 

5 (penki)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

 

10/10 (dešimt/dešimt)

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

 

10/9 (dešimt/devyni)

Istorija (raštu)

 

 

8 (aštuoni)

Matematika (raštu)

 

 

7 (septyni)

Anglų kalba (žodžiu)

 

 

6 (šeši)

 

Direktorius        A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

23 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ  APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas, sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. ________  __________________________________   a. k.  ___________________

(vardas ir pavardė)                          (asmens kodas)

 

Pagal ______________________________________  ugdymo programą (kodas ___________)

(ugdymo programos pavadinimas)

 

mokėsi  _____  klasėje _________  metais

 

____________________________________________________  pažymėjimo  kodas _______

(pažymėjimo pavadinimas)

serija _____ Nr. ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

Mokymosi rezultatai

Išlaikytų brandos egzaminų arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

dalyko pavadinimas

programos kursas

valandų skaičius

įvertinimas

dalykas / egzaminas

tipas

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus ______  m. _______   ___ d. įsakymu Nr. ____ perkelta (-as) į / palikta (-as) į _____ kl.

(spausdinami reikalingi žodžiai)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

24 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas, sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. ________  ___________________________________   a. k.  ___________________

(vardas ir pavardė)                                                  (asmens kodas)

 

______________________________________________ ugdymo programą (kodas ________)

(ugdymo programos pavadinimas)

 

baigė _______ metais.

 

______________________________________________________ pažymėjimo  kodas _____

(pažymėjimo pavadinimas)

serija _____ Nr. ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-402, 2013-05-10, Žin., 2013, Nr. 51-2566 (2013-05-17), i. k. 1132070ISAK000V-402

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

25 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas,  sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. _____   _____________________________________ , a. k. ____________________

(vardas ir pavardė)                                              (asmens kodas)

 

______________________________________________ ugdymo programą (kodas ________)

(ugdymo programos pavadinimas)

baigė _______ metais.

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas ______ serija ____ Nr.  ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

Mokymosi rezultatai

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

dalyko pavadinimas

įvertinimas

dalykas

įvertinimas