Suvestinė redakcija nuo 2009-01-28 iki 2009-04-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 25-944, i. k. 1072070ISAKISAK-236

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. vasario 20 d. Nr. ISAK-236

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 39 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis:

1. Tvirtinu Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1525);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. ISAK-935 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2489);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-592 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1414);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. ISAK-1431 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-550 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3035).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2007 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. ISAK-236

(Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2008 m. balandžio 22 d.

įsakymo Nr. ISAK-1113 redakcija)

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja pažymėjimo ir brandos atestato išdavimą pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programos mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir terminai:

Baigiamosios klasės mokiniai – 4, 10, 12 (gimnazijos II, IV) klasių mokiniai.

Brandos atestatas – dokumentas, išduodamas asmeniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam brandos egzaminus.

Brandos atestato priedas – savarankiškos juridinės galios neturintis dokumentas, kuriame įrašyti asmens mokymosi rezultatai.

Buvęs mokinys – asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie mokymąsi Vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje ir nebaigęs šios programos (arba baigęs šią programą ir neišlaikęs brandos egzaminų).

Eksternas – asmuo, turintis brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos ir pageidaujantis pagilinti dalyko (-ų) žinias, patobulinti gebėjimus ir/ar laikyti brandos egzaminą (-us).

Išlaikytas egzaminas – mokyklinis brandos egzaminas, įvertintas 4–10 balų; valstybinis brandos egzaminas, įvertintas 1–100 balų.

Keliamosios klasės mokiniai – 1–3, 5–9, 11 (gimnazijos I, III) klasių mokiniai.

Neatestuotas mokinys – mokinys, kuris per trimestrą (pusmetį) neatsiskaitė už dalyko programą ar jos dalį.

Nepatenkinamas įvertinimas – įvertinimas pažymiu 1, 2, 3 ar įrašu: „Neatestuota“, „Neįskaityta“, „Nepadarė pažangos“.

Pagrindinio ugdymo programa – pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ir dailės ugdymo programa, pagrindinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa.

Pagrindinio ugdymo programos I dalis – ketverių metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą apimanti pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, pagrindinio ir meninio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, adaptuotos pagrindinio ugdymo, specialiosios pagrindinio ugdymo programos dalis.

Pagrindinio ugdymo programos II dalis – dvejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą apimanti pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, pagrindinio ir meninio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, adaptuotos pagrindinio ugdymo, specialiosios pagrindinio ugdymo programos dalis.

Patenkinamas įvertinimas – įvertinimas pažymiu 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10 ar įrašu: Atleista“, „Įskaityta“, „Padarė pažangą“.

Pažyma – mokyklos siunčiamasis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), informacija apie einamaisiais ar ankstesniais mokslo metais besimokiusio mokinio asmens byloje esančius įrašus.

Pažymėjimai – mokymosi pasiekimų pažymėjimai (nebaigusiems ugdymo programos); pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (baigusiems specialiąsias ir adaptuotas pradinio ugdymo programas); pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (baigusiems specialiąsias ir adaptuotas pagrindinio ugdymo programas); vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (baigusiems adaptuotą vidurinio ugdymo programą); pažymėjimai (baigusiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį); pradinio išsilavinimo pažymėjimai (baigusiems Pradinio ugdymo programą); pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai (baigusiems Pagrindinio ugdymo programą); pažymėjimai (baigusiems tarptautinio bakalaureato programą).

Pradinio ugdymo programa – pradinio ugdymo programa, pradinio ir muzikinio ugdymo programa, pradinio ir dailės ugdymo programa, pradinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų pradinio ugdymo programa.

Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstanti ugdymo programa – specialioji pradinio ugdymo programa, specialioji pagrindinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, adaptuota vidurinio ugdymo programa.

Vidurinio ugdymo programa – vidurinio ugdymo programa, vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, vidurinio ir dailės ugdymo programa, vidurinio ir meninio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa.

Žyma „000“ – nuoroda į tai, kad projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių toje vietoje turi įrašyti mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

3. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pradinio ugdymo programą ir įgijusiu pradinį išsilavinimą.

4. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Pagrindinio ugdymo programą ir įgijusiu pagrindinį išsilavinimą.

5. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų šios ugdymo programos dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu Vidurinio ugdymo programą, o išlaikęs ir brandos egzaminus – įgijusiu vidurinį išsilavinimą.

6. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, kuriam yra išvesti metiniai dalykų įvertinimai, laikomas baigusiu ugdymo programą.

7. Pradinio ugdymo programos baigimo ir pradinio išsilavinimo, Pagrindinio ugdymo programos baigimo ir pagrindinio išsilavinimo įgijimo metai sutampa. Vidurinio ugdymo programos baigimo ir vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.

8. Brandos atestato priede, mokymosi pasiekimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimuose ir jų apskaitos žurnaluose prie dalykų programos kurso esančios raidės rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko. Bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A.

9. Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys supažindina Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinius su Tvarkos aprašu pasirašytinai.

10. Einamųjų mokslo metų mokiniams pažymėjimus, brandos atestatus ir jų priedus mokykla išspausdina iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

11. Asmuo, negalintis atsiimti pažymėjimo ar brandos atestato ir/ar jo priedo, teisės aktų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį už jį pasirašyti ir paimti jam skirtą dokumentą.

12. Dingus pažymėjimų ar brandos atestatų ir jų priedų blankams mokyklos direktorius nedelsdamas raštu praneša policijos komisariatui.

13. Pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą pasirašo mokyklos direktorius. Kai dokumentą pasirašo ne direktorius, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pvz., laikinai direktoriaus pareigas einantis asmuo, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pavaduojantis direktorių ar kt.), tai nurodoma parašo rekvizite vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

14. Direktorius ar teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo, pasirašęs pažymėjimą, brandos atestatą, brandos atestato priedą ar jų dublikatus, atsako už įrašų teisingumą.

15. Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų blankai buvo gauti ir išduoti, ir visi dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi mokykloje vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907).

16. Ugdymo programos pavadinimas ir jos valstybinis kodas, vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu, pažymėjimo ir brandos atestato priedo blanke įrašomas tik ją baigusiesiems 2000-aisiais ir vėlesniais metais.

17. Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos dalyko programos bendrojo arba išplėstinio kurso apimtis valandomis nurodyta Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose.

 

II. PAŽYMOS IŠDAVIMAS

 

18. Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažyma asmens prašymu (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų, įtėvių ar rūpintojų raštišką sutikimą) išduodama:

18.1. išvykstančiam iš mokyklos Pradinio ugdymo programos ir Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui;

18.2. išvykstančiam iš mokyklos nepasibaigus mokslo metams Pradinio ugdymo, Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos mokiniui;

18.3. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pradinio ugdymo programos ir Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, nebaigusiam ugdymo programos;

18.4. išvykstančiam iš mokyklos pasibaigus mokslo metams Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui apie dalykams skirtą valandų skaičių;

18.5. mokiniui, turinčiam mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir atsiskaičiusiam už dalyko (-ų) programą ar jos dalį (pvz., likvidavusiam nepatenkinamą Pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos dalyko metinį įvertinimą ir pan.) ir/ar išlaikiusiam anksčiau neišlaikytus brandos egzaminus;

18.6. mokyklai informacijai apie einamaisiais ar ankstesniais mokslo metais besimokiusio mokinio asmens byloje esančius įrašus pateikti.

 

III. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

19. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (4 priedas) išduodamas:

19.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiam iš mokyklos Pagrindinio ugdymo programos, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos, specialiosios pagrindinio ugdymo programos, Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę (ar paliktam kartoti programos);

19.2. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar brandos atestato;

19.3. asmeniui (jo prašymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtą atitinkamos ugdymo programos dalį ir išvestus dalykų metinius įvertinimus (pvz., apie mokinio mokymosi rezultatus 11 klasėje).

20. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo blanke, vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu, įrašoma, pagal kokią programą buvo mokytasi, pavyzdžiui, „pagrindinio ugdymo (kodas 201001001)“, „pagrindinio ir muzikinio ugdymo (kodas 201021201)“.

21. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį ne anksčiau kaip 2004 metais), Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir patenkinami pasiekimų patikrinimo įvertinimai, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko programos kursas. Prieš dalyko, kurio buvo mokytasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.

22. Kalbų įskaitos ir projektai įrašomi po atitinkamų dalykų. Kalbų įskaitų eilutėse valandos nenurodomos (rašomi brūkšniai). Projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių įrašo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

23. Keliamosios klasės mokiniui atskira eilute įrašoma: pvz., „Direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 135 perkelta (-as) į dešimtąją klasę“, „Direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 135 paliktas devintojoje klasėje“.

24. Mokiniui, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos, jeigu jis nėra paliktas kartoti programos, ar neišlaikiusiam brandos egzaminų, eilutė „Direktoriaus ________ m. ______ d. įsakymu Nr. ___ perkeltas į/paliktas kl.“ nespausdinama.

 

IV. PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ IR PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

25. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam specialiąją pradinio ugdymo programą arba adaptuotą pradinio ugdymo programą (5 priedas).

26. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam Pradinio ugdymo programą (6 priedas).

 

V. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

27. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam specialiąją pagrindinio ugdymo programą arba adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (7 priedas).

28. Į pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų metiniai įvertinimai. Prieš dalyko, kurio buvo mokytasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.

 

VI. PAŽYMĖJIMO (KODAS 2058) IŠDAVIMAS

 

29. Pažymėjimas (kodas 2058) išduodamas mokiniui, baigusiam (perkeltam į 9-ąją ar gimnazijos I klasę) Pagrindinio ugdymo programos I dalį (8 priedas).

30. Į pažymėjimą įrašomi Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai. Prieš dalyko, kurio buvo mokytasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.

 

VII. PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

31. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (9 priedas) išduodamas asmeniui, baigusiam Pagrindinio ugdymo programą.

32. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas asmeniui, pateikusiam mokyklos direktoriui prašymą gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą praradus septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę. Įrašai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime turi atitikti įrašus dokumento pirminio išdavimo apskaitos knygoje (žurnale).

33. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanke, vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedu, po žodžio „baigė“ įrašoma, kokią ugdymo programą baigė, pavyzdžiui, „pagrindinio ugdymo (kodas 201001001)“, „pagrindinio ir muzikinio ugdymo (kodas 201021201)“ ir pan.

34. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanką įrašomi:

34.1. Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykų, baigus jų programas, metiniai įvertinimai, projektai ir jų įvertinimai ir patenkinami pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai;

34.2. ikiprofesinio mokymo kursas ir jo įvertinimas.

35. Mokiniui, kurio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas buvo įvertintas nepatenkinamai, dalykas ir jo įvertinimas neįrašomas. Mokiniui, kuris pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo, atskira eilute įrašoma: „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo“ (10 priedas).

36. Asmeniui, nebaigusiam Pagrindinio ugdymo programos ir einamaisiais metais likvidavusiam šios programos dalykų įsiskolinimus, ankstesniais metais gauti dalykų metiniai įvertinimai, dalykų pavadinimai pagrindinio išsilavinimo pažymėjime įrašomi remiantis archyviniais dokumentais; penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4x2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai.

 

VIII. VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

37. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (11 priedas).

38. Įrašai vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime daromi laikantis brandos atestato išdavimo reikalavimų. Prieš dalyko, kurio buvo mokytasi pagal adaptuotą programą, įvertinimo įrašą pažymima „Ad.,“.

 

IX. BRANDOS ATESTATO IR JO PRIEDO IŠDAVIMAS

 

39. Brandos atestatas be brandos atestato priedo neišduodamas.

40. Brandos atestatas išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar dviejų jo pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminus.

41. Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius, kalbų įskaitų ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 50 balų visų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

42. Brandos atestato priedo blanke po žodžių „metais baigė“ įrašoma asmens baigta ugdymo programa ir jos kodas (1 priedas).

43. Mokymosi rezultatų dalyje įrašomi mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai, nurodomas dalyko programos bendrasis arba išplėstinis kursas (12 priedas), jam skirtas valandų skaičius (2, 3 priedas) ir dalykų įvertinimai:

43.1. mokinio ir buvusio mokinio, išskyrus menų gimnazijos, konservatorijos, profesinės mokyklos mokinį ir buvusį mokinį, brandos atestato priede turi būti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip penki dalyko programos išplėstinį kursą žymintys įrašai;

43.2. dalyko programos bendrojo arba išplėstinio kurso apimtis valandomis (2, 3 priedas) nurodoma mokiniams ir buvusiems mokiniams, kurie Vidurinio ugdymo programą baigė ne anksčiau kaip 2004 metais:

43.2.1. kalbų įskaitų eilutėse valandos nenurodomos (rašomi brūkšniai), o projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių įrašo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne;

43.2.2. menų mokyklos, menų gimnazijos, konservatorijos mokiniui nurodomas visam meninio profilio dalyko mokymosi laikotarpiui ugdymo plane skirtas valandų skaičius (13 priedas);

43.2.3. technologinio profilio mokiniui ir buvusiam mokiniui įrašomi ne daugiau kaip keturi technologijų dalykai, jiems skirtas valandų skaičius pagal jo pasirinktos pakraipos individualų ugdymo planą (14 priedas).

44. Kalbų įskaitos laikiusiems lietuvių kalbos, gimtosios ar užsienio kalbos brandos egzaminus asmenims įrašomos po atitinkamų dalykų.

45. Nereikalaujama, kad mokinys ir buvęs mokinys, atleistas nuo kalbos dalyko brandos egzamino, išlaikytų tos kalbos įskaitą. Asmeniui, susirgusiam prieš pat brandos egzaminą ar brandos egzaminų sesijos metu ir direktoriaus įsakymu atleistam nuo to dalyko brandos egzamino arba direktoriaus įsakymu pripažinus kalbos brandos egzaminą išlaikytu, išlaikyta kalbos įskaita įrašoma į brandos atestato priedą.

46. Išlaikyti brandos egzaminai įrašomi tam skirtoje brandos atestato priedo dalyje:

46.1. įrašomi visi ankstesniais ir šiais metais išlaikyti brandos egzaminai. Jeigu buvęs mokinys šiemet laikė ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestato priedą įrašomas šiemet išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu jis šiemet to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;

46.2. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;

46.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;

46.4. mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, atskira eilute įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (15 priedas);

46.5. mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam dalį brandos egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (16 priedas);

46.6. asmeniui, ankstesniais metais išlaikiusiam kai kuriuos brandos egzaminus, skiltyje „Tipas“ nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas). 1994 ir vėlesniais metais išlaikyto brandos egzamino pavadinimas, tipas ir įvertinimas įrašomas pagal archyvinius dokumentus, pažymint egzamino išlaikymo metus, pavyzdžiui, „Vokiečių kalba S (1995 m.) 10 (dešimt)“;

46.7. mokiniui, šiais mokslo metais baigusiam lietuvių gimtosios kalbos programą, eilutėje „Lietuvių kalba“ rašoma, pavyzdžiui: „Lietuvių kalba (gimtoji) Valstybinis 59 (penkiasdešimt devyni)“ arba „Lietuvių kalba (gimtoji) Mokyklinis 10 (dešimt)“;

46.8. biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir užsienio kalbos brandos egzaminų eilučių skiltyje „Tipas“ gali būti įrašas „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, gimtųjų baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbų, dailės, geografijos, muzikos, muzikologijos – tik „Mokyklinis“;

46.9. jeigu brandos egzamino išlaikymo ir Vidurinio ugdymo programos baigimo metai nesutampa, prie egzamino tipo nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas).

47. Nuo 2008 m. asmuo, baigęs lietuvių gimtosios kalbos programą, privalo išlaikyti lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminą, baigęs lietuvių valstybinės kalbos programą – lietuvių valstybinės kalbos brandos egzaminą.

48. Buvusio mokinio iki 2007 metų įskaitytinai išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į privalomų laikyti brandos egzaminų skaičių; buvusio mokinio 2002–2007 metais išlaikytas tik vienas iš lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) egzaminų nelaikomas išlaikytu lietuvių gimtosios kalbos egzaminu.

49. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir šiemet gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), ne mažiau kaip prie dviejų jo prašymu pasirinktų dalykų nurodoma, kad buvo mokytasi pagal A lygio programą. Dalykų, kurių buvo mokytasi A lygiu, skilties „Programos kursas“ eilutėse pažymima „A“, prie visų likusių dalykų – „B“. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius: 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4x2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalykų programų bendrojo ar išplėstinio kurso apimtys valandomis nenurodomos.

50. Buvusiam mokiniui brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie jo mokymosi baigiamojoje klasėje rezultatus ir gavusi išlaikytų brandos egzaminų, jeigu jie buvo laikyti kitoje mokykloje, protokolų kopijas ir pažymą apie joje likviduotus metinius įsiskolinimus.

51. Pateikus mokyklos direktoriui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 (Žin., 2006, Nr. 101-3929), nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduodamas:

51.1. asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje baigė vidurinio ugdymo programą ir išlaikė brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo;

51.2. asmeniui, kuris technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje iki 1992 metų įskaitytinai mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir negavo mokyklos baigimo diplomo.

52. Mokiniui ir buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

 

X. BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO) PRIEDO (KODAS 3007) IŠDAVIMAS

 

53. Brandos atestato (diplomo) priedas (kodas 3007) išduodamas asmeniui, turinčiam brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą ir pagilinusiam dalyko (-ų) žinias ir gebėjimus ir /ar išlaikiusiam brandos egzaminą (-us).

54. Išrašant brandos atestato (diplomo) priedą asmeniui, turinčiam užsienio šalies brandos atestatą ar diplomą be serijos ir numerio, blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas brandos atestato (diplomo), išversto į valstybinę kalbą ir patvirtinto notaro, pavadinimas.

55. Brandos atestato (diplomo) priedas asmeniui, išlaikiusiam brandos egzaminus, pildomas pagal 17 priedą, pagilinusiam dalykų žinias ir gebėjimus – pagal 18 priedą.

56. Eksternui brandos atestato (diplomo) priedą išduoda mokykla, kurioje jis pagilino dalyko (-ų) žinias ir gebėjimus ir /ar išlaikė brandos egzaminą (-us).

 

XI. PAŽYMĖJIMO (KODAS 2501) IŠDAVIMAS

 

57. Pažymėjimas (kodas 2501) išduodamas mokiniui, baigusiam tarptautinio bakalaureato programą.

58. Dalykų įvertinimai nurodomi pagal dešimties balų vertinimo sistemą.

59. Į pažymėjimą gali būti įrašomi tik išlaikyti brandos egzaminai. Neleidžiama į pažymėjimą perkelti egzaminų iš tarptautinio bakalaureato diplomo.

 

XII. PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS ASMENIUI, KURIS MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE

 

60. Reorganizuotos, likviduotos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos, likviduotos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokyklos archyvą perėmė mokykla arba kita institucija, neturinti teisės išduoti atitinkamo pažymėjimo ar atestato, ši mokykla arba institucija pareiškėjui pateikia Dokumentų rengimo taisyklių 6 priede teikiamo pavyzdžio formos pažymą apie mokymosi rezultatus pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar atitinkamame pažymėjimų ar brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.

61. Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota, pertvarkytos vidaus struktūros ar buvo veikusi šiuo metu likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti pažymėjimą, brandos atestatą, gavusi anksčiau nurodytą pažymą. Asmuo, laikęs brandos egzaminus, kai mokykla buvo reorganizuota, likviduota ar pertvarkyta jos vidaus struktūra, mokyklai pateikia ir išlaikytų egzaminų protokolų kopijas (protokolų išrašus).

 

XIII. DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

62. Brandos atestato dublikatas be atestato priedo dublikato neišduodamas.

63. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą ar brandos atestatą, mokyklos direktoriui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas originalo išdavimo metus. Dublikatas išduodamas remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

64. Asmeniui, praradusiam brandos atestato priedą, brandos atestato (diplomo) priedą (kodas 3007), pagal pateiktą mokyklos direktoriui prašymą ir brandos atestatą išrašomas ir išduodamas atitinkamas dublikatas. Brandos atestato (diplomo) priedo (kodas 3007) dublikatą išduoda bazinė mokykla. Prie įsakymo dėl brandos atestato priedo dublikato arba brandos atestato (diplomo) priedo dublikato išdavimo pridedama brandos atestato kopija.

65. Asmeniui, praradusiam brandos atestatą su pagyrimu, išduodami brandos atestato su pagyrimu ir jo priedo dublikatai; apdovanotam aukso medaliu ir praradusiam specialų brandos atestatą – išduodami brandos atestato su pagyrimu ir jo priedo dublikatai; apdovanotam sidabro medaliu – bendrojo pavyzdžio brandos atestato ir jo priedo dublikatai.

66. Gaunantis dublikatą asmuo turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.

67. Išrašant dublikatą, blanko pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe didžiosiomis raidėmis įrašoma „DUBLIKATAS“ (19 priedas). Išduodant brandos atestatą, toks įrašas daromas brandos atestato ir jo priedo blankuose.

68. Įrašai dublikate turi atitikti įrašus šio dokumento pirminio išdavimo apskaitos knygoje (žurnale). Jeigu originalo išdavimo metu asmuo, mokykla ir ugdymo programa kodo neturėjo, asmens kodui skirtoje vietoje įrašoma jo gimimo data, mokyklos ir ugdymo programos kodams skirtose vietose rašomi brūkšniai.

69. Neleidžiama:

69.1. keisti dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos baigimo metų;

69.2. keisti asmens pavardės, vardo;

69.3. keisti dalykų, įrašytų blankų apskaitos knygoje (žurnale), pavadinimų;

69.4. penkių balų vertinimo sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius;

69.5. į brandos atestato priedą iš protokolų įrašyti egzaminų, neįrašytų Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale), kurie pagal tuo metu egzistavusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į brandos atestatą;

69.6. įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais įvertinimai nebuvo rašomi.

70. Dokumento originalo išdavimo metu išvesti galutiniai pažymiai laikomi metiniais pažymiais ir surašomi blanko mokymosi rezultatų skiltyje „Įvertinimas“.

71. Blanko dalies „Išlaikyti egzaminai“ skiltyje „Tipas“ rašomi brūkšniai, jeigu dokumento originalo išdavimo metu brandos egzamino tipas ar lygis nebuvo nurodomas.

 

XIV. PAŽYMĖJIMO, BRANDOS ATESTATO IR JO PRIEDO BLANKŲ SPAUSDINIMAS

 

72. Pažymėjimai, jų dublikatai blankuose spausdinami vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais ir jų pildymo pavyzdžiais, pateiktais 4–11 prieduose.

73. Brandos atestatai, brandos atestatų priedai, jų dublikatai blankuose spausdinami vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais, atestatų ir jų priedų pildymo pavyzdžiais (12–19 priedai).

74. Išspausdinti brandos atestatai ir brandos atestatų priedai, jų dublikatai perduodami brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumo tikrinimo komisijai.

 

15 skyrius. Neteko galios nuo 2009-01-28

Skyriaus naikinimas:

Nr. ISAK-93, 2009-01-16, Žin. 2009, Nr. 10-377 (2009-01-27), i. k. 1092070ISAK0ISAK-93

 

XVI. PAŽYMŲ, PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ REGISTRAVIMAS

 

78. Pasirašyta pažyma registruojama ir tvarkoma pagal Dokumentų rengimo taisykles.

79. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas registruojamas Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale.

80. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas (išduodamas baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį), pažymėjimas (išduodamas baigusiesiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą) registruojamas Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnale.

81. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas registruojamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnale.

82. Brandos atestatai ir jų priedai, brandos atestato (diplomo) priedai registruojami Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale, Diplomų ir atestatų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

83. Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, pradinio ugdymo pažymėjimų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnalai formuojami vadovaujantis Pažymėjimų, brandos atestatų ir mokinių apskaitos žurnalų formavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2639 (Žin., 2006, Nr. 5-170).

84. Pažymėjimo dublikatas registruojamas atitinkamame apskaitos žurnale. Brandos atestato ir jų priedo dublikatas registruojamas Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale, Diplomų ir atestatų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

XVII. ĮSAKYMŲ ĮFORMINIMAS

 

85. Direktoriaus įsakymuose dėl pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo įrašomos visų šiuos dokumentus gaunančių asmenų vardai ir pavardės, kartu pažymima, kuriems iš jų išduodami brandos atestatai su pagyrimu.

86. Įsakymai dėl mokymosi pasiekimų, pradinio ugdymo pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, pažymėjimų (išduodamų baigusiesiems Pagrindinio ugdymo programos I dalį) išdavimo nerašomi.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR ATESTATŲ IŠDAVIMAS

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Serija Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda

1

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

E 2055

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001), adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

2

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

EN 2056

Nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002), specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003), adaptuotos vidurinio ugdymo programos (kodas 307001002)

3

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

B 1701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003, adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

4

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

BN 1702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pradinio ugdymo programą (kodas 107001003), adaptuotą pradinio ugdymo programą (kodas 107001002)

5

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C 2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

6

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

CN 2702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam specialiąją pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001003), adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (kodas 207001002)

7

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D 3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

8

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

DN 3702

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam adaptuotą vidurinio ugdymo programą (kodas 307001002)

9

Pažymėjimas

K 2058

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ir dailės ugdymo programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

10

Pažymėjimas

KN 2059

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, adaptuotos pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001002) pirmąją dalį, specialiosios pagrindinio ugdymo programos (kodas 207001003) pirmąją dalį

11

Pažymėjimas

Z 2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001)

12

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

F 1001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 101021201), pradinio ir dailės ugdymo programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

13

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

FN 1002

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

14

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H 2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę

15

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

HN 2005

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 201021201), pagrindinio ir dailės ugdymo programą (kodas 201021101); asmeniui, praradusiam 1998–1999 metais išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą

16

Brandos atestatas

V, P 3014

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

17

Brandos atestatas

VN, PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

18

Brandos atestato priedas

VP 3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ir muzikinio ugdymo programą (kodas 301021201), vidurinio ir dailės ugdymo programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

19

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB 3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir gebėjimus

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ PROGRAMŲ BENDROJO IR IŠPLĖSTINIO KURSŲ APIMTYS VALANDOMIS

(vidurinio ugdymo programa (kodas 301001001); suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa (kodas 305001001); adaptuota vidurinio ugdymo programa (kodas 307001002))

 

Dalykai

Valandų skaičius

bendrasis kursas (B)

išplėstinis kursas (A)

Tikyba

Etika

70

Lietuvių kalba (gimtoji)

Lietuvių kalba (valstybinė)

245

350

Kalbos kultūra ir specialybės kalba*

38

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

245

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

210 arba 140

280 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

175

315

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Dailė

70

140

Muzika

70

140

Teatras

70

140

Šokis

70

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka

140 arba 210

Technologijos

140

210

Pasirenkamieji dalykai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Projektai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

* profesinėje mokykloje

 

KALBŲ ĮSKAITOS

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

Lietuvių kalba (valstybinė, įskaita)

Gimtoji kalba (baltarusių, įskaita)

Gimtoji kalba (lenkų, įskaita)

Gimtoji kalba (rusų, įskaita)

Gimtoji kalba (vokiečių, įskaita)

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

Užsienio kalba (prancūzų, įskaita)

Užsienio kalba (rusų, įskaita)

Užsienio kalba (vokiečių, įskaita)

Kurso nėra. Valandų skaičius nenurodomas.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

DALYKŲ PROGRAMŲ BENDROJO IR IŠPLĖSTINIO KURSŲ APIMTYS VALANDOMIS

(vidurinio ir muzikinio ugdymo programa (kodas 301021201); vidurinio ir dailės ugdymo programa (kodas 301021101); vidurinio ir meninio ugdymo programa (kodas 301021202))

 

Dalykai

Valandų skaičius

bendrasis kursas (B)

išplėstinis kursas (A)

Tikyba

Etika

70

Lietuvių kalba (gimtoji)

245

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

210 arba 140

280 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

175

315

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Dailė

70

140

Muzika

70

140

Teatras

70

140

Šokis

70

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka

140 arba 210

Technologijos

140

210

Pasirenkamieji dalykai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Projektai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

Meninio profilio dalykai

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla.

 

KALBŲ ĮSKAITOS

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

Užsienio kalba (prancūzų, įskaita)

Užsienio kalba (rusų, įskaita)

Užsienio kalba (vokiečių, įskaita)

Kurso nėra. Valandų skaičius nenurodomas.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 2055

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

2008

metais

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

mokėsi

devintoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

 

Įvertinimas

1

Etika

 

 

 

000

 

Įskaityta

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

 

 

000

 

10 (dešimt)

3

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

000

 

9 (devyni)

4

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

000

 

10 (dešimt)

5

Istorija

 

 

 

000

 

8 (aštuoni)

6

Pilietiškumo pagrindai

 

 

 

000

 

8 (aštuoni)

7

Geografija

 

 

 

000

 

7 (septyni)

8

Ekonomika

 

 

 

000

 

Įskaityta

9

Informacinės technologijos

 

 

 

000

 

10 (dešimt)

10

Matematika

 

 

 

000

 

5 (penki)

11

Biologija

 

 

 

000

 

8 (aštuoni)

12

Fizika

 

 

 

000

 

8 (aštuoni)

13

Chemija

 

 

 

000

 

6 (šeši)

14

Dailė

 

 

 

000

 

9 (devyni)

15

Muzika

 

 

 

000

 

9 (devyni)

16

Kūno kultūra

 

 

 

000

 

6 (šeši)

17

Technologijos

 

 

 

000

 

10 (dešimt)

18

Žmogaus sauga

 

 

 

000

 

Įskaityta

 

Direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 135 perkelta (-as) į dešimtąją klasę.

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 1701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

 

(asmens kodas arba  gimimo data)

 

 

 

2008

metais

 

Radviliškio r.

 

 

Alksnių pagrindinėje  mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

baigė

specialiąją pradinio ugdymo

(kodas)

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(000000000).

 

 

 

(kodas)

 

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Pradinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 1001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

PRADINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

(vardas, pavardė)

 

 

(00000000000)

 

(asmens kodas arba gimimo data)

 

2008

metais

 

Radviliškio r.

 

Alksnių pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

pradinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

 

(00000000000)

 

ir įgijo

 

 

(kodas)

 

 

 

pradinį išsilavinimą.

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 2701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

 

metais baigė

 

adaptuotą pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000 )

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1

Tikyba

Įskaityta

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

Ad., 10 (dešimt)

3

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5

Matematika

6 (šeši)

6

Biologija

9 (devyni)

7

Fizika

4 (keturi)

8

Chemija

4 (keturi)

9

Informacinės technologijos

5 (penki)

10

Istorija

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

8 (aštuoni)

12

Geografija 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

9 (devyni)

14

Dailė

9 (devyni)

15

Muzika

10 (dešimt)

16

Projektas (menai)

10 (dešimt)

17

Technologijos

10 (dešimt)

18

Kūno kultūra

Atleista

19

Žmogaus sauga

Įskaityta

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

11

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2058

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

2008

metais

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

baigė

 

adaptuotos pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programos

(0000000000)

pirmąją dalį. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

 

 

Įvertinimas

1

 

Tikyba

 

 

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

 

 

8  (aštuoni)

3

 

Užsienio kalba (anglų)

 

 

 

Ad., 7 (septyni)

4

 

Užsienio kalba (rusų)

 

 

 

10 (dešimt)

5

 

Istorija

 

 

 

6 (šeši)

6

 

Pilietiškumo pagrindai

 

 

 

6 (šeši)

7

 

Geografija

 

 

 

7 (septyni)

8

 

Informacinės technologijos

 

 

 

10 (dešimt)

9

 

Matematika

 

 

 

4 (keturi)

10

 

Gamta ir žmogus

 

 

 

4 (keturi)

11

 

Biologija

 

 

 

5 (penki)

12

 

Fizika

 

 

 

4 (keturi)

13

 

Chemija

 

 

 

6 (šeši)

14

 

Dailė

 

 

 

9 (devyni)

15

 

Muzika

 

 

 

9 (devyni)

16

 

Kūno kultūra

 

 

 

5 (penki)

17

 

Technologijos

 

 

 

10 (dešimt)

18

 

Žmogaus sauga

 

 

 

Įskaityta

 

Direktoriaus 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 135 perkelta (-s) į devintąją klasę.

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

15

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į   i š s i l a v i n i m ą

(kodas)

Jo (-s) mokymosi rezultatai:

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1

Tikyba

Įskaityta

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5

Matematika

6 (šeši)

6

Biologija

9 (devyni)

7

Fizika

4 (keturi)

8

Chemija

9 (devyni)

9

Informacinės technologijos

5 (penki)

10

Istorija

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12

Geografija 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

9 (devyni)

14

Dailė

9 (devyni)

15

Muzika

10 (dešimt)

16

Projektas (menai)

10 (dešimt)

17

Technologijos

10 (dešimt)

18

Kūno kultūra

Atleista

19

Žmogaus sauga

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

6 (šeši)

 

Matematika

 

7 (septyni)

 

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

birželio

 

20

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

10 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Alytaus r. Makniūnų pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į  i š s i l a v i n i m ą

(kodas)

Jo (-s) mokymosi rezultatai:

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1

Tikyba

Įskaityta

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5

Matematika

6 (šeši)

6

Biologija

9 (devyni)

7

Fizika

4 (keturi)

8

Chemija

9 (devyni)

9

Informacinės technologijos

5 (penki)

10

Istorija

8 (aštuoni)

11

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12

Geografija 

8 (aštuoni)

13

Ekonomika

9 (devyni)

14

Dailė

9 (devyni)

15

Muzika

10 (dešimt)

16

Projektas (menai)

10 (dešimt)

17

Technologijos

10 (dešimt)

18

Kūno kultūra

Atleista

19

Žmogaus sauga

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo.

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

birželio

 

20

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

11 priedas

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3701

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

 

metais baigė

 

adaptuotą vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Tikyba

 

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

B

 

245

 

Ad., 5 (penki)

3

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B

 

210

 

4 (keturi)

4

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B

 

140

 

6 (šeši)

5

 

Istorija

 

B

 

140

 

Ad., 9 (devyni)

6

 

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

7 (septyni)

7

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

8

 

Matematika

 

B

 

175

 

6 (šeši)

9

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

11

 

Technologijos

 

B

 

140

 

6 (šeši)

12

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

13

 

Verslo pagrindai

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

11

d.

Reg. Nr.

15

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

programą

 

(000000000)

.

Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Etika

 

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

A

 

350

 

9 (devyni)

3

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4

 

Užsienio kalba (anglų)

 

A

 

280

 

10 (dešimt)

5

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

7

 

Italų kalba

 

 

000

 

7 (septyni)

8

 

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

9

 

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

10

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

11

 

Matematika

 

A

 

315

 

6 (šeši)

12

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

13

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

14

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Matematika

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

Užsienio kalba (vokiečių)

 

Valstybinis

 

82 (aštuoniasdešimt du)

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais baigė

vidurinio ir muzikinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Etika

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

B

 

245

 

10 (dešimt)

3

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

7 (septyni)

4

 

Užsienio kalba (anglų)

B

 

210

 

8 (aštuoni)

5

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

9 (devyni)

6

 

Užsienio kalba (vokiečių)

B

 

140

 

6 (šeši)

7

 

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

8

 

Informacinės technologijos

B

 

70

 

8 (aštuoni)

9

 

Matematika

B

 

175

 

4 (keturi)

10

 

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

11

 

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

12

 

Smuikas

 

992

 

10 (dešimt)

13

 

Orkestras

 

372

 

9 (devyni)

14

 

Bendrasis fortepijonas

 

332

 

10 (dešimt)

15

 

Solfedžio

 

720

 

10 (dešimt)

16

 

Muzikos istorija

 

652

 

10 (dešimt)

17

 

Harmonija

 

184

 

8 (aštuoni)

18

 

Kamerinis ansamblis

 

164

 

7 (septyni)

19

 

Kūrinių analizė

 

160

 

8 (aštuoni)

20

 

Smuikininkų ansamblis

 

248

 

10 (dešimt)

21

 

Improvizacija

 

128

 

7 (septyni)

22

 

Kompozicija

 

102

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Užsienio kalba (anglų)

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Specialybė (smuikas)

 

10 (dešimt)

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

14 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno mechanikos mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

.  Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Etika

 

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

B

 

245

 

9 (devyni)

3

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B

 

140

 

8 (aštuoni)

7

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

8

 

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

9

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

10

 

Matematika

 

A

 

315

 

6 (šeši)

11

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

12

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

13

 

Kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

14

 

Statybų technologija

 

 

520

 

6 (šeši)

15

 

Medžio technologija

 

 

180

 

8 (aštuoni)

16

 

Statybos ir architektūros istorija

 

 

40

 

8 (aštuoni)

17

 

Ekonomika ir verslas

 

 

160

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Matematika

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

15 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

.  Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Tikyba

 

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

B

 

245

 

9 (devyni)

3

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A

 

210

 

8 (aštuoni)

7

 

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

8

 

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

9

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

10

 

Matematika

 

B

 

175

 

6 (šeši)

11

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

12

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

birželio

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3016

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Tikyba

 

B

 

70

 

Įskaityta

2

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

B

 

245

 

9 (devyni)

3

 

Lietuvių kalba (gimtoji, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B

 

210

 

10 (dešimt)

5

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B

 

140

 

8 (aštuoni)

7

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

8

 

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

9

 

Informacinės technologijos

 

A

 

140

 

7 (septyni)

10

 

Matematika

 

A

 

315

 

6 (šeši)

11

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

12

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

13

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

14

 

Braižyba

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

Biologija (atleistas)

 

 

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

17 priedas

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3007

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus vidurinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais išlaikė šiuos bendrojo lavinimo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Mokyklinis

 

9 (devyni)

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

10

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo

tvarkos aprašo

18 priedas

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3007

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

 

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

2008

metais pagilino šių bendrojo lavinimo dalykų žinias ir gebėjimus:

(kodas)

 

 

 

Dalykas

 

Programos

 

 

Įvertinimas

 

 

kursas

 

 

Matematika

 

A

 

9 (devyni)

Fizika

 

A

 

10 (dešimt)

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

gegužės

 

30

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Brandos atestato priedo dublikato pildymo pavyzdys)

Kodas 3016

 

DUBLIKATAS

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

 

 

(serija, Nr.)

 

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Bukiškių žemės ūkio mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(      –      )

 

1993

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

 

programą

(      –      )

. Jo (-s) mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1

 

Tikyba

 

 

 

Išklausė

2

 

Gimtoji kalba (lietuvių)

 

 

 

5 (penki)

3

 

Literatūra

 

 

 

5 (penki)

4

 

Anglų kalba

 

 

 

4 (keturi)

5

 

Vokiečių kalba

 

 

 

3 (trys)

6

 

Istorija

 

 

 

4 (keturi)

7

 

Visuomenės mokslas

 

 

 

4 (keturi)

8

 

Politologija

 

 

 

3 (trys)

9

 

Matematika

 

 

 

3 (trys)

10

 

Informatika

 

 

 

5 (penki)

11

 

Biologija

 

 

 

5 (penki)

12

 

Geografija

 

 

 

5 (penki)

13

 

Fizika

 

 

 

4 (keturi)

14

 

Astronomija

 

 

 

4 (keturi)

15

 

Chemija

 

 

 

3 (trys)

16

 

Dailė

 

 

 

4 (keturi)

17

 

Muzika

 

 

 

5 (penki)

18

 

Kūno kultūra

 

 

 

5 (penki)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

 

10/10 (dešimt/dešimt)

Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

 

 

10/9 (dešimt/devyni)

Istorija (raštu)

 

 

8 (aštuoni)

Matematika (raštu)

 

 

7 (septyni)

Anglų kalba (žodžiu)

 

 

6 (šeši)

 

 

Direktorius (-ė)

A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

2008

m.

liepos

 

2

d.

Reg. Nr.

20

 

_________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1676, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 92-3709 (2007-08-25), i. k. 1072070ISAKSAK-1676

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1113, 2008-04-22, Žin., 2008, Nr. 48-1785 (2008-04-26); Žin., 2008, Nr. 91-0 (2008-08-09), i. k. 1082070ISAKSAK-1113

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-93, 2009-01-16, Žin., 2009, Nr. 10-377 (2009-01-27), i. k. 1092070ISAK0ISAK-93

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 "Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo