Suvestinė redakcija nuo 2007-05-20 iki 2008-04-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 67-1959, i. k. 0981100NUTA00000924

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. liepos 23 d. Nr. 924

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 99-1979).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                            Gediminas Vagnorius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Česlovas Stankevičius

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 924

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau vadinama – Krašto apsaugos ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Krašto apsaugos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestos krašto apsaugos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Krašto apsaugos ministerija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

3. Krašto apsaugos ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

4. Krašto apsaugos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Krašto apsaugos ministerijos uždaviniai yra šie:

5.1. vykdyti strateginį krašto apsaugos sistemos planavimą, plėtoti krašto apsaugos sistemą ir kariuomenės gynybinį pajėgumą, parengti kariuomenę ir kitas krašto apsaugos sistemos institucijas Lietuvos valstybės ir bendrai NATO valstybių gynybai, kitiems NATO uždaviniams, taip pat Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politikai ir kitiems tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti;

5.2. užtikrinti valstybės gynybos, karinių ir kitų krašto apsaugos funkcijų vykdymą taikos bei karo sąlygomis;

5.3. įstatymų nustatytose nacionalinio saugumo užtikrinimo srityse teisės aktų nustatyta tvarka administruoti krašto apsaugos sistemos žvalgybos ir kontržvalgybos institucijų veiklą;

5.4. administruoti krašto apsaugos sistemos institucijų tarptautinį bendradarbiavimą, pagal kompetenciją užtikrinti tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, tarptautinio bendradarbiavimo planų ir programų rengimą ir įgyvendinimą;

5.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka administruoti krašto apsaugos sistemos personalą, karo tarnybą ir mobilizaciją;

5.6. valstybės mastu užtikrinti Lietuvos Respublikos įslaptintos karinės srities informacijos, taip pat užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos karinės srities informacijos apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo (TEMPEST);

5.7. administruoti viešosios informacijos apie krašto apsaugos sistemą teikimą, kariuomenės bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis, Šaulių sąjunga ir kitomis asociacijomis ir viešosiomis įstaigomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo gynybai;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti karybos srities standartizaciją;

5.9. planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti karinių (iš jų – karinių pavojingų) krovinių transportavimą per Lietuvos Respublikos teritoriją;

5.10. rūpintis karių kultūros ir sporto reikalais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6. Krašto apsaugos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

6.1. įgyvendina gynybos politiką, planuoja ir koordinuoja krašto apsaugos sistemos ir jos pajėgumų plėtrą, tarptautinį gynybos bei karinį bendradarbiavimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvai NATO ir ES, taip pat kitose tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse; koordinuoja tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Pagal kompetenciją rengia tarptautinių sutarčių projektus ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su jų sudarymu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.2. analizuoja krašto apsaugos sistemos būklę, prognozuoja ir planuoja sistemos plėtojimą;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.3. kontroliuoja, kaip krašto apsaugos sistemos padaliniai pasirengę ginti valstybę ir veikti ekstremaliomis bei kritinėmis aplinkybėmis;

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.3. Neteko galios nuo 2007-05-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin. 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

6.4. nustato pagrindines ministerijai pavaldžių padalinių veiklos kryptis ir detalią kariuomenės struktūrą pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą principinę kariuomenės struktūrą;

6.5. organizuoja ir vykdo krašto apsaugos sistemos materialinį ir techninį aprūpinimą;

6.6. tvarko krašto apsaugos sistemos finansinius išteklius, kontroliuoja, kaip jie naudojami;

6.7. rengia įstatymų bei kitų teisės aktų krašto apsaugos ir gynybos klausimais projektus;

6.8. formuoja krašto apsaugos sistemos personalo politiką;

6.9. užtikrina krašto apsaugos sistemos karių ir prievolininkų, atliekančių tikrąją krašto apsaugos tarnybą, socialinę saugą, pensinį aprūpinimą ir medicinos pagalbą jiems;

6.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat asociacijomis rengiant piliečius ginkluotai krašto apsaugai, civilinei saugai, ugdant pilietiškumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.11. organizuoja karinį rengimą mokslo ir studijų įstaigose ir asociacijose, metodiškai jam vadovauja;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.12. įstatymų nustatyta tvarka leidžia neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, taip pat informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.13. rengia seminarus, konferencijas, simpoziumus, tarptautinius pasitarimus gynybos ir bendradarbiavimo klausimais;

6.14. Neteko galios nuo 2007-05-20

Papunkčio naikinimas:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin. 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.15. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.16. rengia ministerijos įsteigtų ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų strateginės veiklos planą ir užtikrina jo vykdymą

Papildyta papunkčiu:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

6.17. vykdo ministerijos įsteigtų ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų steigėjo funkcijas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

6.18. informuoja visuomenę apie ministerijos ir Lietuvos kariuomenės veiklą

Papildyta papunkčiu:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

6.19. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS

 

7. Krašto apsaugos ministerija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą Lietuvos gynybos ir civilinės saugos srityje, sudaryti komisijas ir darbo grupes

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

7.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos uždaviniams spręsti ir teisės aktams rengti

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

7.3. gauti iš ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų išvadas dėl ministerijos rengiamų teisės aktų projektų;

7.4. steigti arsenalą, karinės technologijos instituciją, ginklų ir karinės technikos remonto įmones

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

7.5. steigti karinį archyvą;

7.6. turėti karo medicinos ir sveikatos priežiūros institucijas;

7.7. turėti žvalgybos ir kontržvalgybos operatyvines tarnybas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

7.8. įstatymų nustatyta tvarka vykdyti operatyvinę veiklą, susijusią su žvalgyba ir kontržvalgyba;

7.9. steigti karių kultūros ir poilsio įstaigas – karininkų ramoves ir sporto klubus;

7.10. steigti visuomenės informavimo priemones arba jų redakcijas;

7.11. turėti savo butų fondą ir nuomoti namus bei butus kariams aprūpinti tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis;

7.12. teikti Užsienio reikalų ministerijai karininkų kandidatūras karo atašė pareigybėms užimti;

7.13. siųsti atrinktus kandidatus mokytis į užsienio karo ir kitas mokymo įstaigas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

7.14. gauti užsienio paramą krašto apsaugos sistemai ir įvežti ją per valstybės sieną.

7.15. įsigyti ir įvežti per valstybės sieną krašto apsaugos sistemai reikalingus ginklus, šaudmenis, sprogmenis, specialiąsias priemones, karinę techniką ir kitas su ginkluote susijusias prekes.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

8. Krašto apsaugos ministerija turi ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teises.

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Krašto apsaugos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu. Krašto apsaugos ministras gali būti tik civilis.

Ministrą gali laikinai pavaduoti tik Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.7 ir 11.9–11.30 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

10. Krašto apsaugos ministras, vadovaudamas jam pavestai krašto apsaugos sistemos valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

11. Krašto apsaugos ministras:

11.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

11.2. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

11.4. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi. Ministro leidžiami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka. Įsakymus pasirašo ministras. Prireikus leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;

11.5. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

11.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

11.7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus;

11.8. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą per viceministrą, ministerijos valstybės sekretorių ir ministerijos sekretorius, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;

11.9. tvirtina krašto apsaugos sistemos institucijų nuostatus (išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus) ir karinių specialybių sąrašą;

11.10. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;

11.11. vadovauja gynybos politikos įgyvendinimui, krašto apsaugos sistemos ir jos pajėgumų plėtrai, tarptautiniam gynybos bei kariniam bendradarbiavimui, taip pat pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai NATO, kitose tarptautinėse gynybos ir Europos Sąjungos institucijose;

11.12. nustato krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių struktūrą ir pareigybių sąrašus;

11.13. nustato krašto apsaugos sistemos personalo komplektavimo, mokymo ir valdymo, taip pat kitų krašto apsaugos sistemos vidaus administravimo sričių politiką;

11.14. nustato išteklių politiką ir jų efektyvaus naudojimo ir kontrolės tvarką;

11.15. nustato krašto apsaugos sistemos veiklos apsaugos ir vidaus saugumo reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką;

11.16. nustato Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos duomenų kaupimo, apdorojimo ir teikimo tvarką;

11.17. teikia Respublikos Prezidentui tvirtinti kariuomenės dalinių nuolatinio dislokavimo vietas, taip pat kartu su užsienio reikalų ministru teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir kitų valstybių karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Lietuvos Respublikos teritorijoje;

11.18. rengia ir teikia Valstybės gynimo tarybai svarstyti ir gavęs jos pritarimą bei rekomendaciją tvirtina valstybės karinę strategiją;

11.19. teikia Valstybės gynimo tarybai svarstyti ir gavęs jos pritarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotas kasmet teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti kitų metų principinę kariuomenės struktūrą (nuolatinių junginių ir dalinių skaičių, bendrą ribinį karių skaičių, ribinius profesinės ir privalomosios karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, kariūnų, kiekvieno laipsnio vyresniųjų karininkų ir generolų bei admirolų skaičius), civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinį skaičių, taip pat principinės kariuomenės struktūros 6 metų planavimo gaires;

11.20. nustato karių atrankos ir vadų skyrimo į pareigas sistemą bei tvarką;

11.21. nustato karių atrankos aukštesniam laipsniui gauti sistemą; suteikia kariams aukštesnius laipsnius, išskyrus pirmąjį karininko laipsnį ir aukštesnius už pulkininko leitenanto (komandoro) laipsnius;

11.22. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl pulkininko (jūrų kapitono) ir generolo (admirolo) laipsnių suteikimo kariams ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 85 straipsniu pasirašo Respublikos Prezidento dekretus dėl aukščiausių karinių laipsnių suteikimo;

11.23. teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl karių, įstatymu jiems prilygintų asmenų, kitų krašto gynyboje pasižymėjusių asmenų valstybinių apdovanojimų;

11.24. teikia Respublikos Prezidentui lauko pajėgų vado kandidatūrą, taip pat teikia pasiūlymus dėl kariuomenės vado kandidatūrų;

11.25. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia krašto apsaugos generalinį inspektorių, Lietuvos karo akademijos viršininką, Gynybos štabo viršininką, savanorių pajėgų vadą, reguliariųjų pajėgų rūšių vadus, karinių apygardų vadus, Puskarininkių mokyklos ir kitų karinių mokymo įstaigų viršininkus, pagal įstatymų suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją nustato jų teises ir pareigas;

11.26. skiria karius į bataliono vado ir aukštesnes pareigas, taip pat į pulkininko leitenanto (komandoro) ir pulkininko (jūrų kapitono) laipsnį atitinkančias pareigas, juos atleidžia iš pareigų ar perkelia iš vienos krašto apsaugos sistemos institucijos (kariuomenės dalinio) į kitą; prireikus siunčia karius į tarnybą Krašto apsaugos ministerijai nepavaldžiose institucijose;

11.27. priima karius į profesinę karo tarnybą ir išleidžia juos į atsargą;

11.28. nustato profesinės karo tarnybos karių perkėlimo į laikinąjį profesinės karo tarnybos rezervą tvarką ir tvirtina šio rezervo nuostatus;

11.29. sudaro su asmenimis civilinės krašto apsaugos tarnybos sutartis;

11.30. įsteigia krašto apsaugos sistemos medalius, kvalifikacijos ir pasižymėjimo ženklus ir nustato apdovanojimo jais tvarką;

11.31. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

12. Krašto apsaugos ministras turi savo sekretoriatą, kurį sudaro ministro skiriami politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (išskyrus viceministrą) ir ministro adjutantas, taip pat prireikus ministro paskirti kiti valstybės tarnautojai ir profesinės karo tarnybos kariai.

Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

 

13. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

Krašto apsaugos ministerijos struktūrą sudaro Gynybos štabas, departamentai, tarnybos ir skyriai. Ministerijos personalą sudaro statutiniai ir kiti valstybės tarnautojai, taip pat profesinės karo tarnybos kariai

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

14. Neteko galios nuo 2002-07-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin. 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

 

15. Viceministras:

15.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

15.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

15.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

15.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

15.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

16. Krašto apsaugos ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

17. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui

Punkto pakeitimai:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

18. Ministerijos valstybės sekretorius:

18.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

18.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

18.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

18.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

18.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir programų projektų rengimą ir derinimą;

18.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

18.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

8.8. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas

Papildyta punktu:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

19. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą

Papildyta punktu:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

20. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui

Papildyta punktu:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

21. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

21.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

21.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

21.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

21.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

21.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas

Papildyta punktu:

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

22. Krašto apsaugos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos, kitų krašto apsaugos sistemos įstaigų, institucijų ir organizacijų, taip pat kitų institucijų atstovai.

Krašto apsaugos ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus

Punkto pakeitimai:

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 595, 2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 44-1548 (2001-05-25), i. k. 1011100NUTA00000595

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1043, 2002-07-03, Žin., 2002, Nr. 70-2894 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001043

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 458, 2007-05-02, Žin., 2007, Nr. 55-2138 (2007-05-19), i. k. 1071100NUTA00000458

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 "Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo