Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 119-6044, i. k. 11350TBNUTARD136044

 

TEISĖJŲ TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL BYLŲ IR SU TEISMO PROCESU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS TVARKYMO VIEN ELEKTRONINE FORMA

 

2013 m. lapkričio 8 d. Nr. 13P-145-(7.1.2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186; 2011, Nr. 85-4128) 371 straipsnio 1 dalimi, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad vien elektronine forma tvarkomos:

1.1. civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo apylinkių teismuose, kuriose pareiškimas, kurio pagrindu teisme inicijuojama byla, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.2. civilinės bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.3. civilinės bylos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, administracinės bylos administraciniuose teismuose, kaip pirmosios instancijos teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

1.4. administracinių teisės pažeidimų ir administracinių nusižengimų bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2015 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

Papildyta punktu:

Nr. 13P-90-(7.1.2), 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10606

Punkto pakeitimai:

Nr. 13P-135-(7.1.2), 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28857

 

1.5. baudžiamosios bylos apylinkių ir apygardų teismuose pagal prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu arba prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;

Papildyta punktu:

Nr. 13P-168-(7.1.2), 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21218

 

1.6. bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nagrinėjančiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos pagal 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau teisme gautus skundus dėl sprendimų, nutarimų ar nutarčių priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos vien elektronine forma.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 13P-90-(7.1.2), 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10606

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 13P-168-(7.1.2), 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21218

 

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                           Gintaras Kryževičius

 

 

 

Sekretorė                                                                                       Laima Garnelienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-90-(7.1.2), 2015-06-26, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10606

Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo

 

2.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-168-(7.1.2), 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21218

Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo

 

3.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-135-(7.1.2), 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28857

Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo