Nutarimas Paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 7-263

Neoficialus nutarimo tekstas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2008-09-01, taisyklių 247 punktas nuo 2009-07-01):

Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)

DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/20/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau kaip 3,5 t sveriančiose transporto priemonėse, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 277), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kelių eismo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai organizuoti gyventojų supažindinimą su šiuo nutarimu patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis per žiniasklaidos priemones.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Zigmantas Balčytis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. liepos 16
d. d. nutarimo Nr. 768
redakcija)

 

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

 

 

––––––––––––––––

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1195, 2004-09-20, Žin., 2004, Nr. 142-5197 (2004-09-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1307, 2004-10-20, Žin., 2004, Nr. 155-5646 (2004-10-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1669, 2004-12-24, Žin., 2004, Nr. 187-6980 (2004-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 108-4115 (2006-10-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 275, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 40-1456 (2008-04-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 768, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 88-3530 (2008-08-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 "DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija įsigalioja nuo 2008-09-01, taisyklių 247 punktas - nuo 2009-07-01.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2008-08-04)

                  ausra.bodin@lrs.lt