Nutarimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 376, 2022-04-20, paskelbta TAR 2022-04-21, i. k. 2022-08124

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-12-18 iki 2022-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 18-436, i. k. 1001100NUTA00000207

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ ATLIKTI ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. vasario 23 d. Nr. 207

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 17 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

1. Neteko galios nuo 2011-12-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin. 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

Punkto pakeitimai:

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

 

2. Patvirtinti Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Andrius Kubilius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                 Česlovas Stankevičius

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 207

 

KARO PRIEVOLININKŲ prašymŲ atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos (toliau vadinama – komisija) sudarymo tvarką, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais. Komisiją jos veiklai reikalingomis priemonėmis ir patalpomis aprūpina Krašto apsaugos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

31. Komisija, susidedanti iš 8 narių, sudaroma iš asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ir aukštųjų mokyklų paskirtų atstovų tokia tvarka:

31.1. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, naudodamasi krašto apsaugos sistemos institucijų visuomenės informavimo priemonėmis, viešai skelbia asociacijoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ir aukštosioms mokykloms kvietimą per 20 dienų pateikti atstovų kandidatūras dalyvauti atrankoje į komisiją. Asociacijos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ir aukštosios mokyklos per nurodytą laiką pateikia kandidatūras ir kartu nurodo kandidato kontaktinius duomenis.

31.2. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, laikydamasi asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir / ar religinių bendrijų, aukštųjų mokyklų atstovavimo proporcingumo principo, atrenka 8 kandidatus ir teikia komisijos sudėtį tvirtinti krašto apsaugos ministrui. Komisijos nariais atrenkami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), asmenys. Atrenkant asociacijų pateiktus kandidatus, pirmenybė teikiama asociacijų, ginančių žmogaus teises, atstovams ir religijos mokslo ekspertams.

31.3. Kai bent vienas komisijos narys raštu praneša apie savo, kaip komisijos nario, veiklos nutraukimą arba jo atstovaujama asociacija, tradicinė religinė bendruomenė, religinė bendrija ar aukštoji mokykla praneša apie jo narystės ar darbo santykių nutraukimą, arba jeigu paaiškėja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, dėl kurių šis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, arba kai komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvauja daugiau nei viename komisijos posėdyje, karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija nedelsdama inicijuoja naujo komisijos nario atranką šių nuostatų 31.1 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

II. Komisijos funkcijos, teisės ir pareigos

 

4. Komisija svarsto karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir sprendžia, ar jie dėl savo religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali tarnauti su ginklu.

5. Komisija turi teisę:

5.1. gauti iš valstybės institucijų, visų nuosavybės rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų bei asmenų informaciją, kurios reikia karo prievolininkų prašymams nagrinėti;

5.2. kviesti į posėdžius karo prievolininkus, kurie kreipiasi dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo.

6. Komisija privalo išnagrinėti karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, išklausyti jį ir teikti rekomendacijas dėl prašymo pagrįstumo karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

III. Dokumentų pateikimo tvarka

 

7. Karo prievolininkas karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 535, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2714 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000535

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

7.1. motyvuotą raštišką prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

7.2. gyvenimo aprašymą;

7.3. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (jeigu anksčiau dirbo ir yra jį gavęs);

Punkto pakeitimai:

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

 

7.4. Lietuvos Respublikos piliečio paso ar paso puslapio, patvirtinančio jo tapatybę ir pilietybę, arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1059, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2910 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001059

 

7.5. kitus dokumentus (jeigu turi), pagrindžiančius karo prievolininko nurodytas aplinkybes (priklausymą tam tikrai asociacijai, tradicinei religinei bendruomenei ar kitai įstatymų neuždraustai religinei bendrijai, formaliojo ar neformaliojo ugdymo organizacijai).

Papildyta punktu:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

8. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, gavusi karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas komisijai pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 535, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2714 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000535

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

8.1. šių nuostatų 7 punkte nurodytus dokumentus;

8.2. Neteko galios nuo 2011-12-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin. 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

IV. Komisijos darbo organizavimas

 

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį – atsižvelgiant į karo prievolininkų pateiktus prašymus.

10. Komisijos posėdį šaukia ir jam vadovauja komisijos pirmininkas, o kai pirmininko nėra, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

 

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių, įskaitant komisijos pirmininką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

12. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, o jiems pasiskirsčius po lygiai lemia komisijos posėdžio pirmininko balsas. Komisijos sprendimai gali būti peržiūrėti gavus papildomos informacijos apie naujas aplinkybes, galinčias turėti įtakos komisijos sprendimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

13. Komisijos posėdis protokoluojamas. Jos suformuluotos rekomendacijos įforminamos komisijos sprendimais. Posėdžio protokolą ir komisijos sprendimą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas ir komisijos techninis sekretorius. Komisijos posėdžių eiga ir kalbų turinys neskelbiami viešai. Komisijos posėdžių protokolų ir kitų dokumentų saugojimo tvarką nustato komisijos pirmininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

14. Komisijos techninis sekretorius yra krašto apsaugos sistemos darbuotojas, skiriamas krašto apsaugos ministro. Jis nėra komisijos narys.

15. Komisijos techninis sekretorius:

15.1. registruoja iš karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos gautus karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir informuoja apie juos komisijos pirmininką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

15.2. rengia reikiamą medžiagą komisijos posėdžiams;

15.3. praneša komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki posėdžio jo laiką bei vietą ir supažindina narius su posėdžiui parengta medžiaga;

15.4. protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko komisijos darbo dokumentus.

16. Komisijos sprendimas kartu su karo prievolininko prašymu perduodamas karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai. Ši institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas, priima sprendimą karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pripažinti pagrįstu arba nepagrįstu ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša karo prievolininkui pagal jo gyvenamąją vietą apie priimtą sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 535, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2714 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000535

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1059, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2910 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001059

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 480, 2005-05-02, Žin., 2005, Nr. 57-1952 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000480

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 535, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 57-2714 (2011-05-12), i. k. 1111100NUTA00000535

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1461, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7289 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001461

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo