Suvestinė redakcija nuo 2003-01-01 iki 2005-05-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 18-436, i. k. 1001100NUTA00000207

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ PRAŠYMŲ ATLIKTI ALTERNATYVIĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. vasario 23 d. Nr. 207

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 1999, Nr. 59-1918) 20 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisiją:

Gintaras Ražaitis

Savanorių centro direktorius (komisijos pirmininkas);

Vaidotas Ilgius

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Tautvydas Aukštikalnis

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras;

Regina Giedrienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagoginio – psichologinio centro direktorė;

Algirdas Kirvelaitis

Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro direktorius.

 

2. Patvirtinti Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Andrius Kubilius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                 Česlovas Stankevičius

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 207

 

KARO PRIEVOLININKŲ prašymŲ atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą NAGRINĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos (toliau vadinama – komisija) funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais. Ūkiškai ir techniškai ją aptarnauja Krašto apsaugos ministerija.

 

II. Komisijos funkcijos, teisės ir pareigos

 

4. Komisija svarsto karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir sprendžia, ar jie dėl savo religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali tarnauti su ginklu.

5. Komisija turi teisę:

5.1. gauti iš valstybės institucijų, visų nuosavybės rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų bei asmenų informaciją, kurios reikia karo prievolininkų prašymams nagrinėti;

5.2. kviesti į posėdžius karo prievolininkus, kurie kreipiasi dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo.

6. Komisija privalo išnagrinėti karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, išklausyti jį ir priimti motyvuotą sprendimą, ar leisti jam atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

 

III. Dokumentų pateikimo tvarka

 

7. Karo prievolininkas naujokų šaukimo komisijai arba regioniniam karo prievolės centrui pateikia:

7.1. motyvuotą raštišką prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

7.2. gyvenimo aprašymą;

7.3. socialinio draudimo pažymėjimą (jeigu anksčiau dirbo ir yra jį gavęs);

7.4. Lietuvos Respublikos piliečio paso ar paso puslapio, patvirtinančio jo tapatybę ir pilietybę, arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1059, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2910 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001059

 

8. Naujokų šaukimo komisija arba regioninis karo prievolės centras, gavę karo prievolininko prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas komisijai pateikia:

8.1. šių nuostatų 7 punkte nurodytus dokumentus;

8.2. karo prievolininko asmens bylą, kurioje, be kitų privalomųjų dokumentų, turi būti duomenys apie tai, ar karo prievolininkas nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, taip pat karinės įstaigos, tvarkančios karo prievolininkų įskaitą, nuomonė apie pareiškėją.

 

IV. Komisijos darbo organizavimas

 

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį – atsižvelgiant į karo prievolininkų pateiktus prašymus.

10. Komisijos posėdį šaukia ir jam vadovauja komisijos pirmininkas, o kai pirmininko nėra, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas arba kitas komisijos pirmininko paskirtas narys.

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai, įskaitant komisijos pirmininką arba jo pavaduotoją.

12. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, o jiems pasiskirsčius po lygiai lemia komisijos posėdžio pirmininko balsas. Komisijos sprendimai gali būti peržiūrėti gavus papildomos informacijos.

13. Komisijos posėdis protokoluojamas. Jos padarytos išvados įforminamos komisijos sprendimais. Posėdžio protokolą ir komisijos sprendimą pasirašo komisijos posėdžio pirmininkas ir komisijos techninis sekretorius. Komisijos posėdžių eiga ir kalbų turinys neskelbiami viešai. Komisijos posėdžių protokolų ir kitų dokumentų saugojimo tvarką nustato komisijos pirmininkas pagal raštvedybos taisykles ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos archyvo įstatymu.

14. Komisijos techninis sekretorius yra krašto apsaugos sistemos darbuotojas, skiriamas krašto apsaugos ministro. Jis nėra komisijos narys.

15. Komisijos techninis sekretorius:

15.1. registruoja iš naujokų šaukimo komisijų gautus karo prievolininkų prašymus atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir informuoja apie juos komisijos pirmininką;

15.2. rengia reikiamą medžiagą komisijos posėdžiams;

15.3. praneša komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki posėdžio jo laiką bei vietą ir supažindina narius su posėdžiui parengta medžiaga;

15.4. protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko komisijos darbo dokumentus.

16. Komisijos sprendimas kartu su karo prievolininko prašymu ir jo asmens byla perduodami Karo prievolės administravimo tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos. Ši tarnyba siūlo krašto apsaugos ministrui tvirtinti parinktą tarnybos vietą bei jos pradžios datą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo gavimo dienos informuoja naujokų šaukimo komisiją arba regioninį karo prievolės centrą bei karo prievolininką pagal jo gyvenamąją vietą apie priimtą ministro sprendimą.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1059, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 70-2910 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001059

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo