Suvestinė redakcija nuo 2023-02-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 81-2986; Žin. 2005, Nr.111-0, i. k. 1052230ISAK00A1-183

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Socialinės paramos informacinės sistemos poreikius:

1. Tvirtinu socialinei paramai gauti reikalingas blankų formas (pridedama):

1.1. Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti SP-1 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-169, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06282

 

1.2. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį – SP-2 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

 

1.3. Prašymo išmokai gauti formas:

1.3.1. Prašymo išmokai gauti SP-3(A) formą;

1.3.2. Prašymo išmokai gauti SP-3(A1) formą;

1.3.3. Prašymo išmokai gauti SP-3(B) formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

 

1.4. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formas:

1.4.1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formą;

1.4.2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) formą;

1.4.3. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

 

1.5. Prašymo paramai mirties atveju gauti SP-5 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

 

1.6. Prašymo gauti tikslinę kompensaciją SP-6 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

 

1.7. Neteko galios nuo 2019-02-12

Punkto naikinimas:

Nr. A1-86, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02131

 

1.8. Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

 

1.9. Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

 

1.10. Prašymo gauti techninės pagalbos priemonę formas:

1.10.1. Prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (1) formą;

1.10.2. Prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją SP-10 (2) formą;

1.10.3. Prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (3) formą;

1.10.4. Neteko galios nuo 2022-02-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-27, 2022-01-13, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00508

 

1.10.5. Prašymo gauti klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (5) formą;

1.10.6. Neteko galios nuo 2022-02-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-27, 2022-01-13, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00508

 

1.10.7. Prašymo gauti komunikacijos techninės pagalbos priemonę SP-10 (7) formą;

1.10.8. Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutarties SP-10 (8) formą;

1.10.9. Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu materialiuoju turtu) sutarties SP-10 (9) formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

1.101. Neteko galios nuo 2017-04-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Papildyta punktu:

Nr. A1-634, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-76 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-634

 

1.102. Neteko galios nuo 2017-04-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Papildyta punktu:

Nr. A1-634, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-76 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-634

 

1.103. Neteko galios nuo 2017-04-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Papildyta punktu:

Nr. A1-634, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-76 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-634

 

1.104. Neteko galios nuo 2017-04-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Papildyta punktu:

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

 

1.105. Neteko galios nuo 2017-04-11

Punkto naikinimas:

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Papildyta punktu:

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

 

1.11. Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti – SP-11 formą (pridedama);

Papildyta punktu:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

 

1.111. Neteko galios nuo 2021-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-586, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13580

 

1.12. Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo – SP-12 formą (pridedama);

Papildyta punktu:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

 

1.121. Sprendimo nutraukti socialinės paramos mokiniams teikimą SP-12 (A) formą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

 

1.13. Sprendimo dėl pagalbos pinigų skyrimo vaikus globojančiai šeimai – SP-13 formą (pridedama).

Papildyta punktu:

Nr. A1-367, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4747 (2010-07-27), i. k. 1102230ISAK00A1-367

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Socialinės apsaugos ir darbo ir ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

SP-1 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Nr. A1-497, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15094

Nr. A1-169, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06282

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

 

SP-2 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

Nr. A1-252, 2007-09-21, Žin., 2007, Nr. 101-4120 (2007-09-27), i. k. 1072230ISAK00A1-252

Nr. A1-802, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20680

Nr. A1-76, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02135

 

SP-3 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Nr. A1-27, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 12-408 (2008-01-29), i. k. 1082230ISAK000A1-27

Neteko galios nuo: 2009-03-01

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

 

SP-4 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-165, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 69-2759 (2007-06-23), i. k. 1072230ISAK00A1-165

Nr. A1-269, 2008-07-24, Žin., 2008, Nr. 89-3578 (2008-08-05), i. k. 1082230ISAK00A1-269

Nr. A1-67, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 18-868 (2011-02-12), i. k. 1112230ISAK000A1-67

Nr. A1-369, 2011-08-18, Žin., 2011, Nr. 106-5008 (2011-08-27), i. k. 1112230ISAK00A1-369

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-302, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 64-3217 (2013-06-18), i. k. 1132230ISAK00A1-302

Nr. A1-717, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00034

Nr. A1-178, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04018

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-422, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11302

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-339, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11165

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-367, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10467

 

SP-5 forma (A1-283)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Nr. A1-369, 2011-08-18, Žin., 2011, Nr. 106-5008 (2011-08-27), i. k. 1112230ISAK00A1-369

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-264, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09094

Nr. A1-497, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15094

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

Nr. A1-283, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07716

 

SP-6 forma

Neteko galios nuo: 2017-01-06

Nr. A1-9, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00537

 

SP-7 forma

Neteko galios nuo: 2019-02-12

Nr. A1-86, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02131

 

SP-8 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Nr. A1-383, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-71 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-383

Nr. A1-6, 2009-01-08, Žin., 2009, Nr. 18-737 (2009-02-14), i. k. 1092230ISAK0000A1-6

Nr. A1-367, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4747 (2010-07-27), i. k. 1102230ISAK00A1-367

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-157, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06453

Nr. A1-23, 2017-01-16, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-00974

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-76, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02135

 

SP-9 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-157, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06453

Nr. A1-76, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02135

 

SP-10(1) forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-634, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-76 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-634

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Nr. A1-86, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02131

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-11 forma (A1-972)

Papildyta priedu:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-165, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 69-2759 (2007-06-23), i. k. 1072230ISAK00A1-165

Nr. A1-220, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 77-3046 (2008-07-08), i. k. 1082230ISAK00A1-220

Nr. A1-269, 2008-07-24, Žin., 2008, Nr. 89-3578 (2008-08-05), i. k. 1082230ISAK00A1-269

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Nr. A1-369, 2011-08-18, Žin., 2011, Nr. 106-5008 (2011-08-27), i. k. 1112230ISAK00A1-369

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-302, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 64-3217 (2013-06-18), i. k. 1132230ISAK00A1-302

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-422, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11302

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

 

SP-12 forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-165, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 69-2759 (2007-06-23), i. k. 1072230ISAK00A1-165

Nr. A1-220, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 77-3046 (2008-07-08), i. k. 1082230ISAK00A1-220

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-481, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11849

 

SP-3 (A) forma (A1-283

Papildyta priedu:

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Nr. A1-440, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5895 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-440

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-350, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09317

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

Nr. A1-283, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07716

 

SP-3 (A1) forma (A1-875)

Papildyta priedu:

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Nr. A1-7, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 7-337 (2010-01-19), i. k. 1102230ISAK0000A1-7

Nr. A1-440, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5895 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-440

Nr. A1-369, 2011-08-18, Žin., 2011, Nr. 106-5008 (2011-08-27), i. k. 1112230ISAK00A1-369

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-302, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 64-3217 (2013-06-18), i. k. 1132230ISAK00A1-302

Nr. A1-350, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09317

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-422, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11302

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-264, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09094

Nr. A1-497, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15094

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-3, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00022

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

Nr. A1-283, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07716

Nr. A1-379, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11605

Nr. A1-623, 2022-09-23, paskelbta TAR 2022-09-23, i. k. 2022-19437

Nr. A1-875, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26300

 

SP-3 (B) forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-440, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5895 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-440

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-350, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09317

Nr. A1-790, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20261

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

 

SP-13 forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-367, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4747 (2010-07-27), i. k. 1102230ISAK00A1-367

 

SP-4 (A) forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-717, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00034

Nr. A1-178, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04018

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-339, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11165

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-367, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10467

 

SP-4 (B) forma

Papildyta priedu:

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Nr. A1-717, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00034

Nr. A1-178, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04018

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Nr. A1-339, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11165

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

 

SP-6

Papildyta priedu:

Nr. A1-9, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00537

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

 

SP-6 (2)

Papildyta priedu:

Nr. A1-9, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00537

Neteko galios nuo: 2019-01-15

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

 

SP-4 1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

 

SP-10(2)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-10(3)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-10(4)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

Neteko galios nuo: 2022-02-01

Nr. A1-27, 2022-01-13, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00508

 

SP-10(5)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-10(6)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

Neteko galios nuo: 2022-02-01

Nr. A1-27, 2022-01-13, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00508

 

SP-10(7)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-10(8)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-10(9)

Papildyta priedu:

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

 

SP-11(A)

Papildyta priedu:

Nr. A1-586, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13580

Neteko galios nuo: 2021-07-01

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

 

SP-12(A) (pak V-53)

Papildyta priedu:

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-187, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3126 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-187

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-279, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4236 (2006-10-19), i. k. 1062230ISAK00A1-279

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-165, 2007-06-19, Žin., 2007, Nr. 69-2759 (2007-06-23), i. k. 1072230ISAK00A1-165

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-252, 2007-09-21, Žin., 2007, Nr. 101-4120 (2007-09-27), i. k. 1072230ISAK00A1-252

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-383, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-71 (2008-01-05), i. k. 1072230ISAK00A1-383

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-27, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 12-408 (2008-01-29), i. k. 1082230ISAK000A1-27

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-220, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 77-3046 (2008-07-08), i. k. 1082230ISAK00A1-220

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-269, 2008-07-24, Žin., 2008, Nr. 89-3578 (2008-08-05), i. k. 1082230ISAK00A1-269

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-6, 2009-01-08, Žin., 2009, Nr. 18-737 (2009-02-14), i. k. 1092230ISAK0000A1-6

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-69, 2009-02-25, Žin., 2009, Nr. 23-933 (2009-02-28), i. k. 1092230ISAK000A1-69

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-705, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7268 (2009-12-31), i. k. 1092230ISAK00A1-705

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo"

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-7, 2010-01-13, Žin., 2010, Nr. 7-337 (2010-01-19), i. k. 1102230ISAK0000A1-7

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-367, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4747 (2010-07-27), i. k. 1102230ISAK00A1-367

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-440, 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 115-5895 (2010-09-30), i. k. 1102230ISAK00A1-440

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-634, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-76 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-634

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-67, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 18-868 (2011-02-12), i. k. 1112230ISAK000A1-67

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-369, 2011-08-18, Žin., 2011, Nr. 106-5008 (2011-08-27), i. k. 1112230ISAK00A1-369

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-563, 2011-12-29, Žin., 2011, Nr. 164-7829 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-563

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-151, 2013-04-11, Žin., 2013, Nr. 39-1932 (2013-04-16), i. k. 1132230ISAK00A1-151

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-302, 2013-06-11, Žin., 2013, Nr. 64-3217 (2013-06-18), i. k. 1132230ISAK00A1-302

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-717, 2013-12-31, paskelbta TAR 2014-01-06, i. k. 2014-00034

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-178, 2014-04-02, paskelbta TAR 2014-04-02, i. k. 2014-04018

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-350, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-06-30, i. k. 2014-09317

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-627, 2014-12-10, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19427

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-422, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11302

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-802, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-28, i. k. 2015-20680

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-790, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-23, i. k. 2015-20261

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-157, 2016-03-29, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06453

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti rekalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-555, 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24927

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-683, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29403

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-9, 2017-01-04, paskelbta TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00537

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-23, 2017-01-16, paskelbta TAR 2017-01-17, i. k. 2017-00974

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti rekalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-157, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06112

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-264, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09094

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-339, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11165

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-497, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15094

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-647, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21287

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-169, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06282

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-13, 2019-01-07, paskelbta TAR 2019-01-14, i. k. 2019-00458

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-86, 2019-02-11, paskelbta TAR 2019-02-11, i. k. 2019-02131

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00011

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-398, 2020-05-11, paskelbta TAR 2020-05-11, i. k. 2020-10029

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-447, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11081

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

44.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-481, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11849

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

45.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-586, 2020-06-22, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13580

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

46.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-3, 2021-01-04, paskelbta TAR 2021-01-04, i. k. 2021-00022

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

47.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-53, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00899

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

48.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-367, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-11, i. k. 2021-10467

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

49.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-972, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26859

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

50.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-27, 2022-01-13, paskelbta TAR 2022-01-13, i. k. 2022-00508

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

51.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-283, 2022-04-14, paskelbta TAR 2022-04-14, i. k. 2022-07716

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

52.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-379, 2022-05-31, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11605

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

53.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-623, 2022-09-23, paskelbta TAR 2022-09-23, i. k. 2022-19437

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

54.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-875, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26300

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

55.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-76, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02135

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo