Suvestinė redakcija nuo 2021-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 76-2776, i. k. 1052310ISAK001V-186

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-19:

Nr. 1V-468, 2012-06-14, Žin. 2012, Nr. 70-3616 (2012-06-23), i. k. 1122310ISAK001V-468

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 14 d. Nr. 1V-186

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 616 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vidaus reikalų ministerijai“ 1.1 papunkčiu ir įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2006 L 403, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/653 (OL 2015 L 107, p. 68),

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-161, 2014-03-10, paskelbta TAR 2014-03-10, i. k. 2014-02957

Nr. 1V-728, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25329

 

t v i r t i n u Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymą ir privalomąją formą (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-186

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-468

redakcija)

 

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMAS IR PRIVALOMOJI FORMA

 

1. Vairuotojo pažymėjimo blankas (toliau – blankas) yra pagamintas iš polikarbonato. Blanko formatas – 85,60 x 53,98 mm. Blanko fizinės savybės atitinka ISO 7810 ir ISO 7816-1 standartus. Patikrinimo būdai, kuriais vertinamos blanko savybės, siekiant užtikrinti jų atitiktį tarptautiniams standartams, turi atitikti ISO 10373 standartą. Pagrindinė blanko fono spalva – rausva. Kitos ofseto spalvos: mėlyna (pantone reflex blue), geltona (pantone yellow).

2. Blankas turi dvi puses.

2.1. Blanko pirmoji pusė:

 

 

(pav.)

 

2.2. Blanko antroji pusė:

 

 

(pav.)

 

_____________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2012, Nr. 70-3616, 55–56 psl. **

 

3. Pirmojoje blanko pusėje ofsetu išspausdinta:

3.1. valstybės kodas – Lietuvos Respublikos valstybės kodas LT, išspausdintas didžiosiomis raidėmis balta spalva (negatyvu) ženklo centre, kuris simbolizuoja Europos Sąjungos vėliavą (mėlynos spalvos stačiakampio formos fone, apjuostas dvylika geltonų žvaigždučių);

3.2. užrašas „VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba (raidės mėlynos);

3.3. užrašas „LIETUVOS RESPUBLIKA“, išspausdintas didžiosiomis raidėmis, stambiu šriftu lietuvių kalba (raidės mėlynos);

3.4. užrašas „Pagal Europos Sąjungos pavyzdį“, išspausdintas rausvos spalvos raidėmis lietuvių kalba;

3.5. blanko fone – tekstas „Vairuotojo pažymėjimas“, išspausdintas rausva spalva Europos Sąjungos valstybių narių kalbomis:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Vozačka dozvola

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-675, 2013-07-29, Žin., 2013, Nr. 84-4240 (2013-08-01), i. k. 1132310ISAK001V-675

 

4. Pirmojoje blanko pusėje pateikti įrašų numeriai: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 7, 9 ir įrašai, graviruojami lazeriu. Įrašai prie numerių 1 ir 9 graviruojami iškiliuoju (apčiuopiamu) graviravimu. Įrašų turinys:

 

Įrašo numeris

Turinys

1

pažymėjimo savininko pavardė

2

pažymėjimo savininko vardas (-ai)

3

pažymėjimo savininko gimimo data ir vieta (valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha-3 standartą)

4a

pažymėjimo išdavimo data

4b

pažymėjimo galiojimo pabaigos data

4c

vairuotojo pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas – VĮ „Regitra“

4d

pažymėjimo savininko asmens kodas

5

pažymėjimo numeris

6

pažymėjimo savininko veido atvaizdas

7

pažymėjimo savininko parašas

9

transporto priemonių, kurias savininkas turi teisę vairuoti, kategorijų kodai; nacionalinė kategorija T spausdinama kursyvu

 

5. Antrojoje blanko pusėje ofsetu išspausdinta:

Įrašų paaiškinimai – pirmojoje ir antrojoje pažymėjimo pusėse pateikiamų įrašų, kurių numeriai: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 ir 12 paaiškinimas lietuvių kalba:

„1. Pavardė

2. Vardas

3. Gimimo data ir vieta

4a. Išdavimo data

4b. Galioja iki

4c. Išdavė

5. Pažymėjimo numeris

10. Galioja nuo

11. Galioja iki

12. Kodai“.

 

6. Antrojoje blanko pusėje pateikta transporto priemonių kategorijų lentelė, įrašai ir įrašų bei lentelės grafų numeriai: 9, 10, 11, 12, 13, 14, graviruojami lazeriu. Įrašų turinys:

 

Įrašo (grafos) numeris

Turinys

9

transporto priemonių kategorijų kodai ir simboliai; nacionalinė kategorija T spausdinama kursyvu

10

teisės vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemones pirmojo suteikimo data, kuri įrašoma iš naujo, jeigu išduodamas naujas pažymėjimas ar keičiamas senas; kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY)

11

teisės vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemones galiojimo pabaigos data; kiekviename datos laukelyje įrašomi du skaitmenys šia eilės tvarka: diena.mėnuo.metai (DD.MM.YY)

12

vairuotojui taikomų apribojimų pagal suteiktą teisę vairuoti nustatytos kategorijos transporto priemonę arba papildomos informacijos kodas (-ai) ir juos papildanti informacija

13

vieta pažymėjimo administravimui reikalingos informacijos įrašui, kurį gali padaryti priimančioji Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos ekonominės erdvės valstybė

14

gali būti įrašoma informacija, kurios reikia pažymėjimui tvarkyti, arba su kelių eismo saugumu susijusi informacija; jei ta informacija yra susijusi su vienu (-a) iš įrašų (grafų), prieš ją turėtų būti rašomas atitinkamo (-os) įrašo (grafos) numeris; gavus raštišką savininko sutikimą, šioje vietoje taip pat gali būti papildomai pateikiama informacija, nesusijusi su vairuotojo pažymėjimo administravimu ar kelių eismo saugumu (pvz., kraujo grupė)

 

7. Vairuotojams taikomiems apribojimams ar papildomai informacijai žymėti naudojami kodai ir juos papildanti informacija (toliau – kodas) yra nurodyti priede.

Kodas įrašomas transporto priemonių kategorijų lentelės stulpelio, pažymėto 12 numeriu, eilutėje prie tos kategorijos transporto priemonės, kurią vairuoti taikomas apribojimas. Jei šioje eilutėje nėra pakankamai vietos įrašyti pilnam kodui, joje įrašomas sutrumpintas kodas, o pilnas kodas įrašomas po lentele prie 12 numerio. Kodas sutrumpinamas taip, kad būtų galima vienareikšmiškai nustatyti, jog transporto priemonių kategorijų lentelėje ir po lentele prie 12 numerio yra nurodytas tas pats kodas.

Jei apribojimas vairuotojui taikomas vairuojant visų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti išduotas pažymėjimas, atitinkamas kodas įrašomas tik po transporto priemonių kategorijų lentele prie 12 numerio.

8. Pirmojoje ir antrojoje blanko pusėse pateikta informacija turi būti įskaitoma plika akimi, įrašai prie numerių 9–12 antrojoje blanko pusėje rašomi ne mažesniu kaip penkių punktų šriftu.

 

_________________

 

Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos priedas

 

VAIRUOTOJUI TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ ARBA PAPILDOMOS INFORMACIJOS KODAI

 

I SKYRIUS

VAIRUOTOJAS (MEDICININĖS PRIEŽASTYS)

 

01. Regos korekcija ir (arba) apsauga.

01.01. Akiniai.

01.02. Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai).

01.05. Akies raištis.

01.06. Akiniai arba kontaktiniai lęšiai.

01.07. Speciali optinė pagalbinė priemonė.

02. Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė.

03. Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai.

03.01. Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.

03.02. Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRITAIKYMAS

 

10. Modifikuota pavarų dėžė.

10.02. Automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas.

10.04. Pritaikytas pavarų dėžės valdymo įtaisas.

15. Modifikuota sankaba.

15.01. Pritaikytas sankabos pedalas.

15.02. Ranka valdoma sankaba.

15.03. Automatinė sankaba.

15.04. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti sankabos pedalo.

20. Modifikuotos stabdymo sistemos.

20.01. Pritaikytas stabdžių pedalas.

20.03. Stabdžių pedalas, tinkamas naudoti kaire koja.

20.04. Slankusis stabdžių pedalas.

20.05. Pasviręs stabdžių pedalas.

20.06. Ranka valdomas stabdys.

20.07. Stabdžių valdymas didžiausia … N (*) jėga (pavyzdžiui: „20.07(300N)“).

20.09. Pritaikytas stovėjimo stabdys.

20.12. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti stabdžio pedalo.

20.13. Kojos keliu valdomas stabdys.

20.14. Stabdžių sistema veikia padedama išorinės jėgos.

25. Modifikuota akceleratoriaus sistema.

25.01. Pritaikytas akceleratoriaus pedalas.

25.03. Pasviręs akceleratoriaus pedalas.

25.04. Ranka valdomas akceleratorius.

25.05. Kojos keliu valdomas akceleratorius.

25.06. Akceleratoriaus sistema veikia padedama išorinės jėgos.

25.08. Akceleratoriaus pedalas kairėje.

25.09. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus pedalo.

31. Pedalo pritaikymai ir pedalo apsaugos priemonės.

31.01. Papildomas paralelinių pedalų rinkinys.

31.02. Tame pačiame (arba beveik tame pačiame) aukštyje esantys pedalai.

31.03. Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus ir stabdžio pedalų, kai šie pedalai valdomi ne koja.

31.04. Pakeltos grindys.

32. Kombinuotos darbinio stabdžio ir akceleratoriaus sistemos.

32.01. Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma viena ranka.

32.02. Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga.

33. Kombinuotos darbinio stabdžio, akceleratoriaus ir vairo mechanizmo sistemos.

33.01. Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga viena ranka.

33.02. Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga dviem rankomis.

35. Modifikuotas valdymo mechanizmų (šviesų jungiklių, priekinio stiklo valytuvų arba priekinio stiklo apliejiklio, garsinio signalo, posūkių rodiklių ir pan.) išdėstymas.

35.02. Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.03. Valdymo įtaisai, valdomi kaire ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.04. Valdymo įtaisai, valdomi dešine ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso.

35.05. Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso bei akceleratoriaus ir stabdymo mechanizmo valdymo įtaisų.

40. Modifikuotas vairo mechanizmas.

40.01. Vairavimas didžiausia … N (*) jėga (pavyzdžiui, „40.01(140N)“).

40.05. Pritaikytas vairas (didesnis ir (arba) storesnis vairas, sumažinto skersmens ir pan.).

40.06. Pritaikyta vairo padėtis.

40.09. Koja valdomas vairas.

40.11. Pagalbinė priemonė prie vairo.

40.14. Viena plaštaka ir (arba) ranka valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema.

40.15. Dviem plaštakomis ir (arba) rankomis valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema.

42. Modifikuoti galinio ir (arba) šoninio vaizdo matymo įtaisai.

42.01. Pritaikytas galinio vaizdo matymo įtaisas.

42.03. Papildomas vidinis įtaisas, leidžiantis matyti šoninį vaizdą.

42.05. Įtaisas, leidžiantis matyti „akląją zoną“.

43. Vairuotojo sėdėjimo padėtis.

43.01. Vairuotojo sėdynės aukštis pritaikytas standartiniam matymui ir yra standartiniu atstumu nuo vairo ir pedalų.

43.02. Vairuotojo sėdynė pritaikyta prie kūno formos.

43.03. Vairuotojo sėdynė su šonine atrama, užtikrinančia gerą stabilumą.

43.04. Vairuotojo sėdynė su porankiu.

43.06. Saugos diržų pritaikymas.

43.07. Saugos diržas su atrama, kad būtų užtikrintas geras stabilumas.

44. Motociklų modifikacijos (būtina nurodyti subkodą):

44.01. Vienas valdomas stabdys.

44.02. Pritaikytas priekinio rato stabdys.

44.03. Pritaikytas galinio rato stabdys.

44.04. Pritaikytas akceleratorius.

44.08. Sėdynės aukštis, leidžiantis vairuotojui sėdimoje padėtyje vienu metu nuleisti abi kojas ant žemės ir išlaikyti motociklo pusiausvyrą prieš pat sustojant ir sustojus.

44.09. Didžiausia priekinio rato stabdžio valdymo jėga … N (*) (pavyzdžiui, „44.09(140N)“).

44.10. Didžiausia galinio rato stabdžio valdymo jėga … N (*) (pavyzdžiui, „44.10(240N)“).

44.11. Pritaikytas pakojis.

44.12. Pritaikyta rankena.

45. Tik motociklas su priekaba.

46. Tik triračiai.

47. Tik daugiau kaip du ratus turinčios transporto priemonės, kurių vairuotojas, pradėdamas važiuoti, prieš pat sustodamas ir sustojęs, neturi išlaikyti pusiausvyros.

50. Tik konkretaus transporto priemonės arba važiuoklės numerio transporto priemonė (transporto priemonės identifikavimo numeris, TPIN).

Kartu su kodais 01–44 naudojamos raidės, reiškiančios:

a – kairė

b – dešinė

c – plaštaka

d – pėda

e – vidurys

f – ranka

g – nykštys

 

III SKYRIUS

NAUDOJIMO RIBOJIMAS

 

61. Tik kelionės dienos metu (pavyzdžiui: viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio).

62. Tik kelionės … km spinduliu nuo vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone).

63. Važiavimas be keleivių.

64. Tik kelionės ne didesniu kaip … km/h greičiu.

65. Vairuoti leidžiama tik kai kartu važiuoja bent lygiavertės kategorijos vairuotojo pažymėjimo turėtojas.

66. Be priekabos.

67. Draudžiama važiuoti greitkeliais (automagistralėmis).

68. Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio.

69. Leidžiama vairuoti tik transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas pagal EN 50436. Nurodyti galiojimo pabaigos datą neprivaloma (pavyzdžiui, „69“ arba „69(01.01.2016)“).

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACINIAI REIKALAI

 

70. Pažymėjimo Nr.__, išduoto__, pakaitas (trečiosios šalies atveju Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, „70.0123456789.NL“).

71. Pažymėjimo Nr. __ dublikatas (trečiosios šalies atveju Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, „71.987654321.HR“).

73. Tik B kategorijos keturračių motociklų (B1) tipo transporto priemonės.

78. Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže.

79. (…) Tik transporto priemonės, atitinkančios skliausteliuose nurodytas specifikacijas, taikant Direktyvos 2006/126/EB 13 straipsnį.

79.01. Tik dviratės transporto priemonės su šonine priekaba arba be jos.

79.02. Tik triračių arba lengvųjų keturračių tipo AM kategorijos transporto priemonės.

79.03. Tik triračiai.

79.04. Tik triračiai su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.

79.05. A1 kategorijos motociklai, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg.

79.06. BE kategorijos transporto priemonės, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg.

80. Tik triračio tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 24 metų.

81. Tik dviračio motociklo tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 21 metų.

95. Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodytą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pavyzdžiui, „95(01.01.12)“).

96. B kategorijos transporto priemonės su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė viršija 750 kg; leidžiama maksimali tokio junginio masė viršija 3 500 kg, tačiau neviršija 4 250 kg.

97. Neleidžiama vairuoti C1 kategorijos transporto priemonės, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 (**).

100. Leidžiama vairuoti A1 kategorijos transporto priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Paaiškinimai:

(*) Tai jėga, kuria vairuotojas pajėgus valdyti sistemą.

(**)2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

______________________

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-510, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-14, i. k. 2021-13456

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-728, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25329

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-272, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3930 (2005-08-31), i. k. 1052310ISAK001V-272

Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-247, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 75-2975 (2008-07-03), i. k. 1082310ISAK001V-247

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-411, 2008-11-20, Žin., 2008, Nr. 138-5467 (2008-12-02), i. k. 1082310ISAK001V-411

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-468, 2012-06-14, Žin., 2012, Nr. 70-3616 (2012-06-23), i. k. 1122310ISAK001V-468

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-675, 2013-07-29, Žin., 2013, Nr. 84-4240 (2013-08-01), i. k. 1132310ISAK001V-675

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-161, 2014-03-10, paskelbta TAR 2014-03-10, i. k. 2014-02957

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 "Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-728, 2016-10-18, paskelbta TAR 2016-10-18, i. k. 2016-25329

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-510, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-14, i. k. 2021-13456

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo