Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 127-6463, i. k. 1131100NUTA00001132

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. 1250, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20365

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl 2012 m. RUGSĖJO 26 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) Nr. 923/2012, KURIUO NUSTATOMOS BENDROSIOS SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS IR VEIKLOS NUOSTATOS DĖL ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ IR PROCEDŪRŲ IR IŠ DALIES KEIČIAMI ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1035/2011 IR REGLAMENTAI (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006,
(EB) Nr. 1033/2006 IR (ES) Nr. 255/2010, NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1132

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL 2012 L 281, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1185 (OL 2016 L 196, p. 3) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 923/2012), įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nustatyti, kad viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra gali įgalioti oro eismo paslaugų teikėją atlikti Reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA.4001, SERA.4005, SERA.4010, SERA.4020, SERA.5020 ir SERA.5025 punktuose nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1250, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20365

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo