Suvestinė redakcija nuo 2016-12-14 iki 2017-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 80-3472, i. k. 1022330ISAK00000302

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 3D-51, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00690

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS FONDO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 302

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 3.2 papunktį,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

t v i r t i n u Žemės fondo apskaitos taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 7 d.

įsakymu Nr. 302

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 

ŽEMĖS FONDO APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Žemės fondo apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės fondo (toliau – žemės fondas) valstybinę apskaitą, rengiamą naudojantis Žemės informacinėje sistemoje (ŽIS) sukauptais ir į vieną sistemą susietais erdviniais duomenimis apie žemę, nustatant žemės naudmenas ir jų struktūrą. Žemės fondo valstybinė apskaita pildoma duomenimis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudotojų grupes, taip pat laisvos žemės fondo žemę ir neprivatizuojamą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) patikėjimo teise valdomą žemę. Taisyklės nustato duomenų, kurių reikia šiose Taisyklėse nurodytiems duomenims rengti, teikėjus ir teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

2. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys rengiami kasmet pagal sausio 1 d. būklę. Duomenys rengiami apie šalies teritoriją, grupuojami pagal kadastro vietoves, miestus, savivaldybes, apskričių teritorijas.

3. Žemės fondo apskaitos duomenų parengimo atsakingoji institucija – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – VĮ Valstybės žemės fondas). Duomenis, kurių reikia žemės fondo apskaitai ir kurių VĮ Valstybės žemės fondas negali nustatyti naudodamasis ŽIS sukauptais ir į vieną sistemą susietais erdviniais duomenimis, Taisyklių nustatyta tvarka VĮ Valstybės žemės fondui teikia Nacionalinė žemės tarnyba. VĮ Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras) duomenis, nurodytus Taisyklių 21 punkte, teikia Nacionalinei žemės tarnybai pagal duomenų teikimo sutartis.

4. VĮ Valstybės žemės fondas žemės fondo apskaitos duomenis rengia Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu iš valstybės biudžeto lėšų. 

 

II. ŽEMĖS FONDO APSKAITOS suvestinių duomenų turinys

 

5. Lietuvos Respublikos teritorijos, miestų, savivaldybių bei apskričių žemės fondo apskaitos duomenys rengiami pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nustatytas žemės naudmenų rūšis bei Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatytas pagrindinės žemės naudojimo paskirties kategorijas ir žemės nuosavybės bei valdymo formas. Žemės apskaitos duomenys rengiami vadovaujantis Žemės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-267 „Dėl Žemės informacinės sistemos nuostatų ir Žemės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Žemės informacinės sistemos nuostatai), ir šiomis Taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

6. Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas parengiami, nustatant šiuos rodiklius:

6.1. bendras žemės plotas;

6.2. žemės naudmenos:

6.2.1. žemės ūkio naudmenos:

6.2.1.1. ariamoji žemė;

6.2.1.2. sodai;

6.2.1.3. pievos ir natūralios ganyklos;

6.2.2. miškai (miško žemė);

6.2.3. keliai;

6.2.4. užstatyta teritorija;

6.2.5. vandenys;

6.2.6. kita žemė:

6.2.6.1. medžių ir krūmų želdiniai (atskirieji želdynai ir želdinių (medžių ir krūmų) plotai);

6.2.6.2. pelkės;

6.2.6.3. pažeista žemė;

6.2.6.4. nenaudojama žemė;

6.3. nusausinta žemė;

6.4. drėkinama žemė;

6.5. apleistos žemės ūkio naudmenos.

7. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie žemės naudmenas pagal Lietuvos Respublikos teritoriją, savivaldybes, apskritis ir kadastro vietoves rengiami pagal Taisyklių 1 priedą.

8. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie žemės naudmenas pagal apskričių ir savivaldybių teritorijose esančių miestų žemę rengiami pagal Taisyklių 2 priedą.

9. Žemės fondo apskaitos suvestiniai duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus privačios nuosavybės, juridinių asmenų privačios nuosavybės, valstybės ir savivaldybės nuosavybės žemės sklypus, taip pat apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus perduotus naudotis patikėjimo teise valstybinės (išskyrus žemės sklypus, kurie perduoti pagal panaudos ir nuomos sutartis) žemės sklypus, duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas valstybinės ir privačios žemės panaudos bei valstybinės ir privačios žemės nuomos sutartis, taip pat duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas valstybinės žemės pardavimo sutartis rengiami pagal Taisyklių 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 priedus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

10. Rengiant žemės fondo apskaitos suvestinius duomenis, renkami duomenys apie laisvos žemės fondo žemę bei neprivatizuojamą Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomą žemę, kurie Taisyklių 15 priede rašomi atskirais stulpeliais. Prie laisvos žemės fondo žemės priskiriami žemės plotai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“, patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 24.5 papunktyje. Prie neprivatizuojamos Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės priskiriami plotai, nurodyti Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje bei Žemės reformos įstatymo 13 ir 14 straipsniuose, jeigu jie nėra perduoti patikėjimo teise valdyti kitiems subjektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

III. POŽYMIAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMOS

ŽEMĖS NAUDMENŲ RŪŠYS

 

11. Bendrieji žemės naudmenų rūšių nustatymo ir apskaitos reikalavimai:

11.1. Žemės naudmenos nustatomos naudojantis Žemės informacinės sistemos nuostatų 17 punkte nurodytais erdviniais duomenimis. Minimalus žemės plotas, kuris šiose Taisyklėse nurodytais žemės apskaitos tikslais įtraukiamas į apskaitą kaip atskira žemės naudmena:

11.1.1. miškų, pelkių, želdinių (medžių ir krūmų) – 0,1 ha, o namų valdų žemės sklypuose esančių pelkių, želdinių (medžių ir krūmų) – 0, 05 ha;

11.1.2. kitų žemės naudmenų – 0,04 ha;

11.1.3. atskirųjų želdynų – 0,05 ha;

11.2. žemės plotai prie statinių gali būti įtraukiami į apskaitą kaip užstatyta teritorija, neišskiriant atskirų žemės naudmenų, jeigu žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,15 ha.

12. Žemės ūkio naudmenas sudaro:

12.1. ariamoji žemė, prie kurios priskiriami nuolat dirbami (ariami) ir laikinai nedirbami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio augalams auginti, įskaitant daugiamečių žolių pasėlius, pūdymai, dirvonai, daržai, inspektai, laikini polietileno plėvele dengti šiltnamiai, braškynai, avietynai ir plotai, kuriuose auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai;

12.2. sodai, prie kurių priskiriami vaismedžiais ir vaiskrūmiais (obelimis, kriaušėmis, slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais ir kt.) užsodinti žemės plotai, kiti vaismedžių ir vaiskrūmių užimti plotai, taip pat mėgėjų sodų žemės sklypai;

12.3. pievos ir natūralios ganyklos. Prie pievų priskiriami daugiametėmis pievų žolėmis užsėti (kultūrinės pievos, įrengtos durpiniuose dirvožemiuose, atlikus melioracinių ir agrotechninių priemonių kompleksą) ar natūraliai apaugę žemės plotai (natūralios užliejamos ir sausuminės pievos), sistemingai šienaujami ar galimi šienauti. Prie natūralių ganyklų priskiriami plotai, apaugę natūraliomis daugiametėmis pašarinėmis žolėmis ir naudojami arba tinkami naudoti gyvuliams ganyti. Pievose ir natūraliose ganyklose gali vykti pelkėjimo procesas (pelkėtos pievos ir ganyklos), jose gali būti krūmų, pavienių medžių ar akmenų (krūmuotos ar akmenuotos pievos ir ganyklos). Pievos ar natūralios ganyklos, kuriose pašarinės žolės dėl supelkėjimo ir apaugimo krūmais ir medžiais daugiau kaip 70 proc. ploto yra išnykusios, priskiriamos prie pelkių (kai pieva ar natūrali ganykla supelkėjusi) arba želdinių (medžių ir krūmų, kai pieva ar natūrali ganykla apaugusi krūmais) plotų.

13. Prie miško žemės priskiriami ne mažesni kaip 0,1 hektaro apaugę mišku žemės plotai – medynai, taip pat neapaugę mišku žemės plotai, nurodyti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

14. Prie kelių priskiriami žemės plotai, užimti inžinerinių statinių, skirtų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio užimtą plotą sudaro sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio statiniai – tiltai, viadukai, automobilių sustojimo ir stovėjimo vietos, vandens pralaidos, nubėgimo latakai, eismo reguliavimo priemonės ir kt. Žemės, kurioje nutiestas arba tiesiamas kelias, juostos minimalų plotį nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas ir statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pavirtinimo.

Miestuose ir kaimo vietovėse gatvės priskiriamos prie kelių. Kaimo vietovėse prie kelių taip pat priskiriami žemės plotai, nuolat naudojami mechaninėms ir kinkomojo transporto priemonėms, žemės ūkio technikai privažiuoti prie sodybų, statinių, žemės sklypų, miškų, vandens telkinių ar gyvuliams ginti, nors juose neįrengtos sankasos, grioviai, kiti kelio įrengimai ir važiuojamoji kelio dalis neužpilta smėliu ar žvyru (lauko keliai). Miškuose prie kelių priskiriami ir prie atskirų sklypų, kitų objektų privažiuoti ar medienai išvežti skirti 5 metrų ir platesni keliai.

Geležinkelio užimtas žemės plotas, kurį sudaro sankasa, iškasa, važiuojamoji dalis (bėgiai), grioviai, traukinių eismo reguliavimo priemonės, kiti geležinkelio įrenginiai ir jų apsauginė zona, priskiriamas prie kelio. Geležinkelio juostoje esanti kita žemė priskiriama pagal faktiškai esamas žemės naudmenas. Geležinkelio stočių teritorijose esanti žemė priskiriama prie užstatytos teritorijos arba, atsižvelgiant į esamą situaciją, priskiriama pagal faktiškai esamas naudmenas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

15. Prie užstatytos teritorijos priskiriama statiniais, išskyrus Taisyklių 14 punkte nurodytus objektus, užstatyta ir kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama (kiemų, aikštelių, priklausomųjų želdynų (jeigu jie mažesni, nei nurodyta 11.1.1 papunktyje) ir pan.) žemė; aikštės, stadionai, aerodromai; veikiančios ir uždarytos kapinės bei joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai, namų valdų žemės sklypai ir šių žemės plotų dalys bei gamybinės teritorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

16. Prie vandenų priskiriami paviršinio vandens telkiniai (žemės reljefo įdubos, nuolat arba periodiškai užpildytos tekančio ar stovinčio vandens) bei tarpiniai vandenys (Kuršių marios). Prie paviršinio vandens telkinių priskiriami ežerai, upės, upeliai, žuvininkystei ir kitiems tikslams įrengti tvenkiniai, kanalai, didesnės kaip 0,04 ha kūdros. Apskaičiuojant vandens telkinio plotą, kanalo plotis matuojamas nuo šlaito krašto, pridedant 1 m pakrantės juostos plotį. Ežerų, upių, tvenkinių kranto linija atitinka daugiametį vidutinį vandens horizonto lygį. Kastinės kūdros ribos sutampa su jos šlaito kraštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

17. Kitą žemę sudaro:

17.1. medžių ir krūmų želdiniai, t. y. atskirieji želdynai (parkai, skverai, žaliosios jungtys) ir želdinių (medžių ir krūmų) plotai, nepriskirti prie miškų. Pavieniai medžiai ir krūmai, jų grupės, eilės prie želdinių (medžių ir krūmų) plotų priskiriami, kai sudaro ne mažesnio kaip 0,1 ha ploto kontūrą;

17.2. pelkės, prie kurių priskiriami įmirkę žemės plotai su charakteringa pelkių augalija, kuriuose vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių sluoksnis;

17.3. pažeista žemė, prie kurios priskiriami eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 147 „Dėl metodinių nurodymų išnaudotiems karjerams, durpynams ir kitaip pažeistai žemei naudoti“ po eksploatacijos rekultivuoti arba nenumatyti rekultivuoti karjerai prie pažeistos žemės nepriskiriami, o priskiriami prie atkurtos arba susiformavusios žemės naudmenos;

17.4. nenaudojama žemė, prie kurios priskiriami žemės ūkio augalų auginimui netinkami arba dėl mažos ūkinės vertės dirvožemių negalimi nuolatos naudoti ganymui ir šienavimui statūs kalvų šlaitai, skardžiai, akmenynai ir smėlynai, jeigu jie nepriskirti prie miško žemės, medžių ir krūmų želdinių ar kitų naudmenų, pelkėti duburėliai, duobės, nuošliaužos, nuogriuvos, griovos, išgraužos, skardžiai, dykvietės. Prie nenaudojamos žemės gali būti priskiriami nugriautų statinių liekanų užimti ir nesutvarkyti plotai, jeigu jie nepriskirti prie užstatytos teritorijos ir nenaudojami žemės ir miškų ūkio ar kitokiai veiklai, miškų ūkio paskirties žemės plotai po aukštos įtampos elektros linijomis, jeigu ten neauginami miško augalai ir plotas pagal požymius nepriskirtinas prie žemės ūkio ar kitų naudmenų, prie tvenkinių pylimai ir kita žemė, nepriskirta prie užstatytos teritorijos, kelių, pelkių ar kitų žemės naudmenų.

18. Žemės plotai, kuriuose dirvožemio vandens režimas sureguliuotas įrengtomis drenažo sistemomis ar iškastais grioviais, priskiriami prie nusausintos žemės. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos dirvožemio drėkinimo sistemos, priskiriami prie drėkinamos žemės. Plotai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos kartu su drenažu, priskiriami prie drėkinamos žemės.

19. Prie apleistų žemės ūkio naudmenų priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

IV. ŽEMĖS FONDO APSKAITOS SUVESTINIų duomenų rengimas

 

20. Taisyklių 6.1–6.5 papunkčiuose nurodytus duomenis apie žemės naudmenas bei apleistą žemę, naudodamas atskiruose teminiuose erdvinių duomenų rinkiniuose sukauptus ir į vieną sistemą susietus erdvinius duomenis, parengia VĮ Valstybės žemės fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

21. Nekilnojamojo turto registro duomenų suvestines pagal Taisyklių 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 priedus VĮ Registrų centras (xls formatu) pateikia Nacionalinei žemės tarnybai pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui per 12 darbo dienų. Minėtus duomenis Nacionalinė žemės tarnyba skelbia Nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje http://www.nzt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

22. Neprivatizuojamos Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos žemės, neįregistruotos Nekilnojamojo turto kadastre, suvestinius statistikos duomenis, VĮ Valstybės žemės fondui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

23. Duomenis apie laisvos žemės fondo žemės plotus, apskaičiuotus naudojant skaitmenizuotus žemės reformos žemėtvarkos projektus, VĮ Valstybės žemės fondui pateikia Nacionalinė žemės tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

24. Nacionalinė žemės tarnyba duomenis, nurodytus Taisyklių 22 ir 23 punktuose, VĮ Valstybės žemės fondui pateikia skaitmenine forma. Nacionalinė žemės tarnyba parengtus žemės apskaitos duomenis pagal Taisyklių 15 priedo lentelę VĮ Valstybės žemės fondui pateikia kasmet iki sausio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

25. VĮ Registrų centrui pildant Taisyklių 4, 5, 6 ir 7 priedus, kai žemės sklypai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybės, savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bendrosios dalinės nuosavybės teise, jie priskiriami žemės naudotojui, turinčiam nuosavybės teisę į didesnę žemės sklypo dalį. Jei Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai valdomi valstybės, savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis, priskiriami valstybei. Jei žemės sklypai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti lygiomis dalimis savivaldybių bei fizinių ir juridinių asmenų bendrosios dalinės nuosavybės teise, priskiriami savivaldybei.

26. Nusausintos žemės ir drėkinamos žemės erdvinius ir suvestinius statistikos duomenis, naudojantis Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazės Mel_DR10LT duomenimis, parengia VĮ Valstybės žemės fondas.

27. VĮ Valstybės žemės fondas, gavęs iš Nacionalinės žemės tarnybos Taisyklių 22 ir 23 punktuose nurodytus duomenis, parengia žemės fondo apskaitos suvestinius duomenis (Taisyklių 1, 2 ir 15 priedai), kuriuos kasmet iki vasario 1 d. pateikia Nacionalinei žemės tarnybai. VĮ Valstybės žemės fondas kartu pateikia diagramas, parengtas pagal Nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje skelbiamus duomenis, VĮ Registrų centro (pagal Taisyklių 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 priedus) pateiktus pagal einamųjų metų sausio 1 d. būklę. Žemės fondo apskaitos duomenis teikiančios institucijos atsako už savo pateiktų duomenų teisingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

28. Nacionalinei žemės tarnybai per 5 darbo dienas raštu pritarus žemės fondo apskaitos duomenims, VĮ Valstybės žemės fondas parengia skaitmeninę informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondo atitinkamų metų sausio 1 d. būklę, kuri papildoma diagramomis, apibūdinančiomis Lietuvos Respublikos žemės fondo struktūrą pagal žemės naudmenas, tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudotojų grupes, žemės valdymo nuosavybės formas ir pasikeitimus per metus bei kitus rodiklius. VĮ Valstybės žemės fondas „Lietuvos Respublikos žemės fondas“ skaitmeninę informaciją kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 dienos pateikia Nacionalinei žemės tarnybai, kuri minėtus duomenis skelbia Nacionalinės žemės tarnybos tinklalapyje http://www.nzt.lt. Taip pat VĮ Valstybės žemės fondas užtikrina, kad Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys apie žemės naudmenas būtų pasiekiami ŽIS duomenų gavėjams per ŽIS elektronines paslaugas.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-638, 2004-12-03, Žin., 2004, Nr. 179-6628 (2004-12-14), i. k. 1042330ISAK003D-638

Nr. 3D-51, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00690

 

 

 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS NAUDMENAS

IKI _________ M. SAUSIO 1 D.

 

 

 

 

 

 

Apskritis, savivaldybė

Bendras

plotas

Žemės ūkio naudmenos

Miškai

(miško žemė)

Keliai

Užstatyta

teritorija

Žemė užimta vandens telkinių

Kita žemė

Nusausinta

žemė

Drėkinama

žemė

Apleista žemė

 

iš viso

iš jų

iš viso

iš jos

 

Eil.

Nr.

ariamoji žemė

sodai

pievos ir natūralios ganyklos

medžių ir krūmų želdiniai

pelkės

pažeista žemė

nenaudojama žemė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-953, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-21 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-953

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 (Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE APSKRIČIŲ IR SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ

MIestų ŽEMĘ

IKI _________ M. ___________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Apskritys,

savivaldybės,

miestai

Bendras

plotas

Žemės ūkio

naudmenos

Miškai

(miško žemė)

Keliai

Užstatyta

teritorija

Vandenys

Kita žemė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

_______________________________________________


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 (Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ ĮREGISTRAVIMĄ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

IKI _________ M. _______________ D.

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota žemės,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio paskirties

žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

iš jos sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

iš jos namų

valda

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

_________________________________________________________________


Žemės fondo apskaitos taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE

ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

 

IKI _________ M. ______________ D.

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota žemės,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio

paskirties žemė

miškų ūkio

paskirties žemė

vandens ūkio

paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

iš jos sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

sklypų skaičius

sklypų skaičius

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sklypų

skaičius

plotas, ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

5 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28  d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 (Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ JURIDINIŲ ASMENŲ

PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE ĮREGISTRAVIMĄ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

IKI _________ M. _________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota žemės,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio

paskirties žemė

miškų ūkio

paskirties žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

iš jos sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

_________________________________________________________________

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

6 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 (Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE ĮREGISTRAVIMĄ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

IKI _________ M. ___________________ D.

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota žemės,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio

paskirties žemė

vandens ūkio

paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

iš jos sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

_________________________________________________________________


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

7 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPŲ

SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖS TEISE ĮREGISTRAVIMĄ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

IKI _________ M. ____________________ D.

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota žemės,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio paskirties

žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sklypų

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

8 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE perduotus patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus,

įregistruotus NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

IKI _________ M. _______________________ D.

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota valstybinės

žemės, perduotos patikėjimo teise, iš viso

Iš jos

Valstybinė žemė, įregistruota savivaldybių patikėjimo teise

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio paskirties

žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų

skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

sklypų skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

9 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

IKI _________ M. ________________________ D.

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota valstybinės

žemės, perduotos panaudai,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio paskirties

žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

10 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

PRIVAČIOS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

IKI _________ M. ____________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota privačios

žemės, perduotos panaudai,

iš viso

Iš jos

žemės ūkio paskirties

žemė

miškų ūkio paskirties

žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

 

 

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valda

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

11 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

IKI _________ M. _________________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota išnuomotos valstybinės žemės

Iš jos

žemės ūkio paskirties žemė

(be sodininkų bendrijų)

miškų ūkio  paskirties žemė

vandens ūkio paskirties žemė

 

kitos paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

iš viso

iš jos namų valdų žemės sklypai

iš viso

iš jos žemės sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

12 priedas

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. sausio 28 d.

įsakymo Nr. 3D-51 redakcija)

 

 

 (Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

PRIVAČIOS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

IKI _________ M. ___________________ D.

 

 

 

Eil. Nr.

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota privačios žemės nuomos, iš viso

Iš jos

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

žemės ūkio

paskirties žemė

miškų ūkio

paskirties žemė

vandens ūkio

paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties

žemė

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

sutarčių

skaičius

plotas,

ha

iš jos namų valdų žemės sklypai

sutarčių

 

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

___________________________________________________________


 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

13 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymo Nr. 3D-740 redakcija)

 

 

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO SUTARTIS

IKI _________ M. _________________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Apskritys,

savivaldybės

Įregistruota valstybinės žemės

pardavimo sutarčių

Iš jos

žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų bendrijų)

sodininkų bendrijų ir jų narių žemė

miškų ūkio  paskirties žemė

vandens ūkio paskirties žemė

konservacinės paskirties žemė

kitos paskirties žemė

iš viso

iš jos namų

valdų žemė

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

sutarčių sk.

plotas,

ha

sutarčių

sk.

plotas,

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 


Žemės fondo apskaitos taisyklių

14 priedas

 

(Duomenų forma)

 

DUOMENYS

APIE NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTAS

KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMO SUTARTIS

IKI _________ M. _________________________ D.

 

 

Eil. Nr.

Apskritys, savivaldybės

Įregistruota valstybinės žemės pardavimo sutarčių

Iš jos

Sutarčių sk.

Plotas ha

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir  bendrabučių teritorijose

visuomeninės paskirties teritorijose

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose

komercinės paskirties objektų teritorijose

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose

susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose

rekreacinėse teritorijose

bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijose

naudingųjų iškasenų teritorijose

teritorijose krašto apsaugos tikslams

atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijose

teritorijose valstybės sienos apsaugos tikslams

atskirųjų želdynų teritorijose

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

Sut. sk.

Plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

 

 

Žemės fondo apskaitos taisyklių

15 priedas

 

 

 

(Duomenų forma)

 

 

DUOMENYS

APIE LAISVOS ŽEMĖS FONDO ŽEMĘ IR

NEPRIVATIZUOJAMĄ NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

PATIKĖJIMO TEISE VALDOMĄ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

 

IKI _________ M. ___________________ D.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Apskritis, savivaldybė

Laisvos žemės fondo žemė, ha

Neprivatizuojama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė, ha

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-638, 2004-12-03, Žin., 2004, Nr. 179-6628 (2004-12-14), i. k. 1042330ISAK003D-638

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 "Dėl žemės valstybinės apskaitos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-3, 2007-01-04, Žin., 2007, Nr. 4-192 (2007-01-11), i. k. 1072330ISAK00003D-3

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 "Dėl Žemės valstybinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-953, 2011-12-29, Žin., 2012, Nr. 1-21 (2012-01-04), i. k. 1112330ISAK003D-953

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 "Dėl Žemės valstybinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-51, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00690

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės valstybinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-732, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-16, i. k. 2014-14247

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-51 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės valstybinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-740, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-13, i. k. 2016-28804

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo